Konzervativní ekologická politika, příznivé životní prostředí

Péče o životní prostředí je přirozeným základem životního stylu každého odpovědného občana. Musí být založena na odbornosti, nikoli na ideologiích, které ohrožují svobodu lidí a ve svém důsledku likvidují i samotné základy ochrany přírody. Lidé musejí pečovat o přírodní dědictví, které zachovaly předchozí generace, a zároveň tyto kvality předat generacím příštím. Věříme, že díky novým technologiím mohou lidé uspokojit své rostoucí nároky a zároveň se chovat ohleduplně k přírodnímu bohatství. Občanská demokratická strana usiluje o zdravé životní prostředí, má jasnou koncepci a kvalifikované odborníky, kteří pomohou k navrácení kreditu konzervativní politice ochrany životního prostředí.

zavedeme

 • Zjednodušení zákonů na ochranu životního prostředí; odstraníme zbytečné regulace a budeme hájit přirozená práva občanů, kteří řádně pečují o svůj majetek
 • Podrobení každého nového závazku vyžadovaného EU důkladné analýze dopadů na české hospodářství a životní úroveň občanů ČR

zrušíme

 • Nadbytečné úřední zásahy do života, např. umožníme kácení stromů na soukromých zahradách bez souhlasu úřadů; na vlastní zahradě je každý svým pánem
 • Nerovnosti občanů před zákonem v zákoně o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA); ekologičtí aktivisté nesmějí mít neomezenou moc blokovat stavby, které jsou ve veřejném zájmu
 • Změníme zákon o ochraně přírody a krajiny tak, aby bral ohled i na člověka jako součást přírody

prosadíme

 • Podporu konkurenceschopných obnovitelných zdrojů energie – nebudeme nadále podporovat ty, které jsou závislé na dotování výkupních cen
 • Ochranu zdrojů a zásob kvalitní vody pro současné i budoucí generace
 • Moderní zákon o odpadech, který podpoří snižování jejich produkce, zajistí důsledné třídění odpadů, jejich efektivní recyklaci a energetické využití
 • Dokončení likvidace starých ekologických zátěží
 • Podporu výzkumu, vývoje a zavádění inovativních technologií vedoucích k větší energetické účinnosti a k úsporám energie v českém hospodářství i v domácnostech
 • Podporu regionálních energetických center kombinujících výrobu tepla a elektrické energie, a to i s využitím odpadů a obnovitelných zdrojů, včetně možnosti uchovávání vyrobené energie
 • Rozvoj našeho nejvýznamnějšího bezemisního zdroje, jaderné energetiky, s cílem zvýšit naši energetickou nezávislost a bezpečnost
 • Využití prostředků z fondů EU i z národních zdrojů na financování programů pro zlepšení kvality ovzduší
 • Využití moderních technologií při kontrole dodržování ochrany životního prostředí místo narušování soukromí (kontrola kotlů)
 • Podporu vývoje alternativních pohonů v automobilové osobní a veřejné dopravě a jejich zavádění do praxe

předchozí kapitola další kapitola