Základní informace o Občanské demokratické straně

Principy

ODS je liberálněkonzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratický odkaz první republiky a na zkušenosti západních demokracií. Ve svém programu proto prosazujeme svobodu jednotlivce, vládu práva a volný trh, který je nejlepším předpokladem všeobecné prosperity. Stejně tak se zasazujeme o standardní fungování liberální demokracie západního typu, odmítáme proto věčné pokusy o hledání třetích cest, kolektivistické ideologie i naivní pokusy o nepolitickou politiku.

Základem naší praktické politiky je důraz na soukromé vlastnictví, nízké daně, podnikavost, solidaritu zodpovědných, snižování byrokracie, malý a bezpečný stát, ochranu soukromí, individuální zodpovědnost, zdravé veřejné finance a nezadluženou budoucnost.

Pro zahraniční orientaci České republiky považujeme za klíčové silné transatlantické vazby, a to jak pro zajištění naší vlastní bezpečnosti, tak i pro rozšiřování prostoru svobody a demokracie ve světě.

Ve vztahu k Evropské unii zastáváme střízlivý a racionální postoj zdůrazňující nutnost zvyšování konkurenceschopnosti a rozvíjení efektivní spolupráce a zároveň hájící národní zájmy České republiky a jejích obyvatel.

Struktura a členové

Od svého vzniku v roce 1991 dokázala ODS vybudovat moderní čtyřstupňovou strukturu tvořenou místními, oblastními a regionálními sdruženími a pokrývající území celé České republiky. ODS tak je a v celých polistopadových dějinách i vždy byla nejsilnější a největší pravicovou stranou na české politické scéně, jejíž reprezentanti aktivně působí na všech úrovních samosprávy.

Zahraniční spolupráce

Od počátku své existence patří ODS k nejvýznamnějším politickým stranám postkomunistické Evropy. Za tu dobu jsme rozvinuli spolupráci a navázali řadu zahraničních partnerství. Již roku 1992 se ODS stala členem Evropské demokratické unie (EDU) sdružující evropské liberální, konzervativní a křesťanskodemokratické strany. V roce 2001 byla ODS jako první česká politická strana přijata do International Democrat Union (IDU), organizace sdružující desítky konzervativních a liberálních stran z celého světa. V Evropském parlamentu byla ODS v letech 2004–2009 členem frakce Evropské lidové strany – Evropští demokraté (EPP-ED), kde působila právě v rámci podskupiny Evropských demokratů.

Po volbách v roce 2009 ODS založila společně s britskými konzervativci, polskou stranou Právo a spravedlnost a dalšími ideově spřízněnými partnery novou nefederalistickou parlamentní skupinu Evropští konzervativci a reformisté (ECR). Ve stejném roce se pak ODS coby zakládající člen podílela se svými zahraničními partnery na vzniku Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE). ACRE vznikla jako platforma těch politických sil a hnutí, které usilují o zásadní reformu Evropské unie a staví se proti federalizaci Evropy do podoby kvazistátního útvaru. Program ACRE obsahující základní principy konzervativní politiky vychází z tzv. Reykjavícké deklarace, která byla vyhlášena na jaře 2014. Alianci předsedá od jejího vzniku v roce 2010 Jan Zahradil.

Evropští konzervativci a reformisté se po evropských volbách v květnu 2014 stali třetí nejsilnějším politickým proudem na evropském kontinentě.

Reykjavická deklarace (přijata 21. března 2014)

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE) sdružuje strany odhodlané prosazovat principy individuální svobody, národní suverenity, parlamentní demokracie, právního řádu, soukromého vlastnictví, nízkých daní, zdravé měny, volného obchodu, otevřené soutěže a přenosu pravomocí na nejnižší dosažitelnou úroveň.

ACRE věří v Evropu nezávislých států, které spolupracují ku vzájemnému prospěchu při zachování jednotlivých identit a integrity.
ACRE věří v rovnost všech evropských demokratických států, bez ohledu na jejich velikost a bez ohledu na mezinárodní uskupení, jejichž jsou členy.
ACRE upřednostňuje výkon moci na co možná nejnižší úrovni. Pokud je to možné, má být vykonavatelem moci jednotlivec či místní nebo národní instituce, spíše než nadnárodní instituce.
ACRE rozumí, že otevřené společnosti se zakládají na důstojném postavení a nezávislosti jednotlivce, který by měl být osvobozen od zbytečných státních zásahů, jak jen to je možné. Svoboda jednotlivce zahrnuje svobodu náboženství a vyznání, svobodu slova a projevu, svobodu pohybu a sdružování, svobodu uzavírat smlouvy a volit zaměstnání, jakož i svobodu od utiskujícího, svévolného nebo sankčního zdanění.
ACRE uznává rovnost všech občanů před zákonem, bez ohledu na etnickou příslušnost, pohlaví nebo společenské třídy. Odmítá všechny formy extremismu, autoritářství a rasismu.
ACRE ctí zásadní roli občanských sdružení, rodiny a dalších společenských institucí v prostoru mezi jednotlivcem a vládou.
ACRE uznává jedinečnou demokratickou legitimitu národního státu.
ACRE se zavazuje k šíření volného obchodu a otevřené hospodářské soutěže v Evropě a na celém světě.
ACRE podporuje principy Pražské deklarace z března 2009 a práci Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu a ostatních spřízněných skupin v dalších evropských shromážděních.

Partneři