Stanovy Občanské demokratické strany

Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS.
 2. Sídlem Občanské demokratické strany (dále též „strana“) je Praha.
 3. Strana působí v České republice.
 4. Předmětem činnosti strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY STRANY

 1. Hlavní cíle strany:
  1. být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát,
  2. být stranou demokraticky utvářenou, s moderní evropskou strukturou, jejíž členové se budou aktivně podílet na každodenní práci samosprávy, státní správy, parlamentu a vlády,
  3. být stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií,
  4. být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoli socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice,
  5. být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek,
  6. být stranou, jejíž sociální politika nepovede k rovnosti v přerozdělování, ale k rovnosti v příležitostech k uplatnění,
  7. být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních,
  8. být stranou, jejíž členové se budou aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu, na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů,
  9. být stranou podílející se na obrovském úkolu dospět k harmonii mezi ekonomikou a životním prostředím.
 2. Hlavní úkoly strany:
  1. být nástrojem volebního úspěchu,
  2. vybírat kandidáty a pomáhat jim ve volbách,
  3. stanovovat normy a pravidla jednání tak, aby poskytovala všem členům strany úplnou, včasnou a stejnou příležitost účastnit se formulování politické linie a vedení jiných záležitostí strany, volit a být volen do všech funkcí v souladu s těmito stanovami,
  4. vzdělávat a vychovávat své členy,
  5. být dvojsměrným komunikačním kanálem mezi členy strany na straně jedné a mezi předsedou, vedením strany a parlamentními kluby na straně druhé.

Článek 3
ČLENSTVÍ

 1. Členství ve straně je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako členové strany, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.
 2. Členové strany musejí být registrováni u místního sdružení. Registrace je možná pouze u jednoho místního sdružení.
 3. Zájemce o členství je povinen vyplnit, vlastnoručně podepsat a podat přihlášku a osobně se zúčastnit jednání místní rady, na kterém se bude jeho přihláška posuzovat.
 4. Členství ve straně vzniká rozhodnutím místní rady, případně rozhodnutím předsednictva podle ust. 3.5 stanov o přijetí žadatele za člena a osobním zaplacením členského příspěvku.
 5. Nerozhodne-li o přijetí či nepřijetí žadatele o členství místní rada do tří měsíců od podání přihlášky, rozhoduje o přijetí či nepřijetí žadatele o členství předsednictvo na základě doporučení výboru pro členství. Předsednictvo je povinno rozhodnout do jednoho měsíce od uplynutí lhůty ve větě první.
 6. Podá-li člen žádost o přeregistraci k jinému místnímu sdružení, rozhoduje o přijetí člena do místního sdružení rada místního sdružení, k němuž byla žádost o přeregistraci podána. Nerozhodne-li místní rada o žádosti člena o přeregistraci do tří měsíců od podání žádosti, rozhoduje o žádosti předsednictvo na základě doporučení výboru pro členství. Předsednictvo je povinno rozhodnout do jednoho měsíce od uplynutí lhůty ve větě předchozí.
 7. Členství ve straně zaniká:
  1. nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu,
  2. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
  3. omezením svéprávnosti,
  4. úmrtím,
  5. doručením písemného oznámení člena o ukončení členství,
  6. zrušením členství místním sněmem nebo výkonnou radou z důvodu závažného porušení povinností stanovených v ust. 3.14 stanov nebo z důvodu pravomocného odsouzení člena pro úmyslný trestný čin,
  7. zanikne-li místní sdružení a člen do tří měsíců od zániku nepodá žádost o přeregistraci k jinému místnímu sdružení,
  8. kandidaturou v parlamentních, krajských či komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu strany, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit.
 8. Zánik členství konstatuje místní rada, v případě zániku členství z důvodu uvedeného v ust. 3.7 písm. g) stanov oblastní rada.
 9. Místní rada prohlásí členství za neplatné od počátku tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce do strany nepravdivé údaje.
 10. Členství ve straně se pozastavuje na základě žádosti člena o pozastavení vlastního členství. Pozastavení členství konstatuje místní rada. Ten, jehož členství bylo na základě jeho žádosti pozastaveno, nemůže vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, hlasovat, volit a být volen do kteréhokoli orgánu strany. Při stanovení volebních klíčů a hlasování se jeho osoba nezapočítává. Po dobu pozastavení členství neplatí člen členské příspěvky. Pozastavení členství se ruší na základě žádosti člena, jemuž bylo členství pozastaveno. Zrušení pozastavení členství konstatuje místní rada.
 11. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena, zrušení či neplatnosti členství se může žadatel nebo člen odvolat k příslušné rozhodčí komisi do třiceti dnů od oznámení rozhodnutí. Podá-li člen proti rozhodnutí o zrušení jeho členství nebo proti rozhodnutí o neplatnosti jeho členství odvolání k rozhodčí komisi, jeho členství se pozastavuje do doby, než bude o odvolání pravomocně rozhodnuto.
 12. V případě, že došlo ke zrušení členství místním sněmem nebo výkonnou radou, popř. k rozhodnutí místní rady o neplatnosti členství, může být případný nový vstup do strany uskutečněn až po uplynutí lhůty tří let od zániku členství.
 13. Práva člena strany:
  1. účastnit se jednání místního sněmu,
  2. volit orgány místního sdružení a být volen do všech orgánů strany,
  3. předkládat všem orgánům strany náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o jejich řešení,
  4. být pravidelně informován o přijatých usneseních a politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se strany,
  5. obhajovat své názory, prosazovat je a předkládat je voleným orgánům strany k rozhodnutí,
  6. obracet se ve sporných záležitostech k rozhodčí komisi,
  7. upozorňovat na nedostatky ve stranické činnosti a navrhovat jejich odstranění.
 14. Povinnosti člena strany:
  1. jednat a vystupovat způsobem, který nepoškozuje dobré jméno strany nebo není v rozporu s hlavními cíli strany uvedenými v ust. 2.1 stanov,
  2. spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu,
  3. respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany,
  4. dodržovat tyto stanovy a prosazovat programové zásady a cíle strany,
  5. platit členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanovených lhůtách,
  6. neprodleně oznamovat regionálnímu manažerovi změny osobních údajů, které jsou předmětem centrální členské evidence.
 15. Do žádné veřejné funkce za ODS nebo do funkce v rámci orgánů strany nesmí kandidovat člen ODS, který nesplňuje podmínky uvedené v § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon).

Článek 4
ORGÁNY STRANY

 1. Na celostátní úrovni jsou orgány strany:
  1. kongres,
  2. republikový sněm,
  3. výkonná rada,
  4. předsednictvo,
  5. kontrolní a revizní komise ODS,
  6. rozhodčí komise ODS.
 2. Na regionální úrovni jsou orgány strany:
  1. regionální sněm,
  2. regionální rada,
  3. kontrolní a revizní komise regionu,
  4. rozhodčí komise regionu.
 3. Na oblastní úrovni jsou orgány strany:
  1. oblastní sněm,
  2. oblastní rada.
 4. Na místní úrovni jsou orgány strany:
  1. místní sněm,
  2. místní rada.
 5. Statutárním orgánem strany je předsednictvo. Stranu zastupuje předseda strany, v době jeho nepřítomnosti první místopředseda strany, popř. další, předsedou strany nebo v době jeho nepřítomnosti prvním místopředsedou strany pověřený člen předsednictva.
 6. Stranu v jednotlivých regionech nebo oblastech může v hospodářských vztazích zastupovat předseda regionálního sdružení nebo předseda oblastního sdružení v rozsahu uvedeném v článku 19 stanov.
 7. Na regionální úrovni je orgánem strany se všeobecnou politickou působností regionální rada. Regionální radu zastupuje předseda regionálního sdružení nebo regionální radou pověřený člen regionální rady.
 8. Na oblastní úrovni je orgánem strany se všeobecnou politickou působností oblastní rada. Oblastní radu zastupuje předseda oblastního sdružení nebo oblastní radou pověřený člen oblastní rady.
 9. Na místní úrovni je orgánem strany se všeobecnou politickou působností místní rada. Místní radu zastupuje předseda místního sdružení nebo místní radou pověřený člen místní rady.
 10. Funkční období všech orgánů strany je dvouleté.
 11. Všechny kolektivní orgány ODS se řídí těmito stanovami a příslušnými jednacími řády, popř. statuty. Kolektivní orgány ODS se mohou usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a delegátů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Způsob usnášení a rozhodování kontrolních a revizních komisí a rozhodčích komisí stanovuje jejich statut.
 12. O zásadních programových dokumentech a otázkách lze uskutečnit na všech úrovních strany elektronické hlasování, kterého se mohou zúčastnit všichni členové na příslušné úrovni. Elektronické hlasování na celostátní úrovni se uskuteční, pokud jej odsouhlasí předsednictvo nebo o něj požádá více než jedna třetina členů výkonné rady. Na regionální, oblastní či místní úrovni se elektronické hlasování uskuteční, pokud jej odsouhlasí příslušná rada sdružení nebo o něj požádá více než jedna třetina členů sdružení. Elektronické hlasování je platné, zúčastnila-li se jej nadpoloviční většina všech členů na příslušné úrovni. Rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina účastníků elektronického hlasování. Bližší pravidla elektronického hlasování stanoví předsednictvo. Elektronické hlasování zabezpečuje hlavní kancelář.

Článek 5
KONGRES

 1. Kongres je nejvyšším orgánem strany. Schází se nejméně jednou za dva roky. Předseda strany je povinen kongres svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů výkonné rady nebo nejméně jedna třetina oblastních sdružení; v takovém případě se kongres musí konat nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.
 2. Složení kongresu:
  1. delegáti s hlasem rozhodujícím:
   1. členové předsednictva,
   2. členové výkonné rady,
   3. členové vlády ČR jmenovaní za ODS,
   4. poslanci PČR, senátoři PČR, poslanci Evropského parlamentu zvolení za ODS,  
   5. delegáti oblastních sdružení zvolení oblastními sněmy v počtu stanoveném republikovým sněmem, přičemž klíč k určení delegátů jednotlivých oblastních sdružení je stanoven tak, že každé oblasti je nejprve přidělen automaticky jeden delegát a zbývající počet delegátů oblastních sdružení je z poloviny určen dle počtu voličů v oblastech a z poloviny dle výsledků oblastí v posledních volbách do Poslanecké sněmovny PČR,
  2. delegáti s hlasem poradním:
   1. hlavní manažer,
   2. členové kontrolní a revizní komise ODS,
   3. členové rozhodčí komise ODS,
   4. hosté pozvaní výkonnou radou nebo předsednictvem.
 3. Působnost kongresu:
  1. prezentuje a propaguje politiku strany, její program a představitele,
  2. volí předsedu, prvního místopředsedu a místopředsedy strany,
  3. volí členy výkonné rady (jeden člen za region), a jejich náhradníky (jeden člen za region),
  4. volí členy kontrolní a revizní komise ODS (jeden člen za region),
  5. volí členy rozhodčí komise ODS (jeden člen za region),
  6. schvaluje stanovy a jejich změny,
  7. bere na vědomí zprávu předsedy strany, zprávu republikového sněmu, zprávu výkonné rady, zprávu předsednictva, zprávu kontrolní a revizní komise ODS a zprávu rozhodčí komise ODS,
  8. rozhoduje o zrušení, rozdělení nebo sloučení strany,
  9. rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany,
  10. může svým usnesením jmenovat čestného předsedu ODS.

Článek 6
REPUBLIKOVÝ SNĚM

 1. Republikový sněm se schází nejméně dvakrát ročně. Předseda strany je povinen republikový sněm svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů republikového sněmu; v takovém případě se republikový sněm musí konat nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. Ve všech případech hlasování republikového sněmu rozhoduje při rovnosti hlas předsedy strany.
 2. Složení republikového sněmu:
  1. členové předsednictva,  
  2. předsedové regionálních sdružení; předsedu regionálního sdružení může na jednání zastoupit jím pověřený místopředseda regionálního sdružení nebo v případě nepřítomnosti předsedy regionálního sdružení příslušnou regionální radou pověřený místopředseda regionálního sdružení,
  3. předsedové oblastních sdružení; předsedu oblastního sdružení může na jednání zastoupit jím pověřený místopředseda oblastního sdružení nebo v případě nepřítomnosti předsedy oblastního sdružení příslušnou oblastní radou pověřený místopředseda oblastního sdružení,
  4. hlavní manažer, členové vlády ČR jmenovaní za ODS, předseda kontrolní a revizní komise ODS, předseda rozhodčí komise ODS a další předsednictvem přizvaní hosté, s hlasem poradním.
 3. Působnost republikového sněmu:
  1. rozhoduje o vzniku regionálních sdružení a schvaluje jejich zánik,
  2. rozhoduje o vzniku oblastních sdružení a schvaluje jejich zánik,
  3. rozhoduje o zrušení oblastních sdružení,
  4. schvaluje rozpočet ODS,
  5. schvaluje rozpočtová pravidla ODS,
  6. každoročně určuje termín splatnosti členských příspěvků a jejich minimální výši; členské příspěvky člena nesmějí přesáhnout zákonem stanovenou částku,
  7. schvaluje klíč pro volbu delegátů oblastí na kongres volených na oblastním sněmu,
  8. plní usnesení kongresu a odpovídá mu za svou činnost,
  9. předkládá kongresu zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření ODS.

Článek 7
VÝKONNÁ RADA

 1. Výkonná rada se schází nejméně jednou za dva měsíce. Předseda strany je povinen výkonnou radu svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů výkonné rady; v takovém případě se jednání výkonné rady musí konat do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve všech případech hlasování výkonné rady rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy strany.
 2. Složení výkonné rady:
  1. členové předsednictva,
  2. jeden člen za region zvolený kongresem,
  3. hlavní manažer, členové vlády ČR jmenovaní za ODS, předseda kontrolní a revizní komise ODS, předseda rozhodčí komise ODS a další předsednictvem přizvaní hosté, s hlasem poradním.
 3. Působnost výkonné rady:
  1. projednává politické otázky,
  2. koordinuje celostátní činnost strany, organizaci politických kampaní a iniciativ strany, výměnu informací mezi centrální úrovní a regiony,
  3. volí na návrh příslušné regionální rady náhradní členy kontrolní a revizní komise ODS, jestliže v době mezi kongresy členovi kontrolní a revizní komise ODS zaniklo členství v ODS, odstoupil z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem kontrolní a revizní komise ODS; funkční období náhradních členů kontrolní a revizní komise ODS zvolených výkonnou radou zaniká spolu se zánikem mandátu členů tohoto orgánu zvolených kongresem,
  4. volí na návrh příslušné regionální rady náhradní členy rozhodčí komise ODS, jestliže v době mezi kongresy členovi rozhodčí komise ODS zaniklo členství v ODS, odstoupil z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem rozhodčí komise ODS; funkční období náhradních členů rozhodčí komise ODS zvolených výkonnou radou zaniká spolu se zánikem mandátu členů tohoto orgánu zvolených kongresem,
  5. rozhoduje o vzniku (udělením licence) a zrušení (zrušením licence) místních sdružení,
  6. schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátních listin,
  7. rozhoduje o složení kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů, popř. zastupitelstva hlavního města Prahy, rozhoduje o kandidátech do Senátu PČR, schvaluje kandidáta ODS na prezidenta ČR,
  8. rozhoduje o zrušení členství podle ust. 3.7 písm. f) stanov,
  9. schvaluje jednací a volební řády pro orgány strany všech stupňů a pro volební shromáždění,
  10. schvaluje statut kontrolních a revizních komisí a rozhodčích komisí,
  11. schvaluje statut výboru pro členství, programové konference a případně dalších poradních orgánů ODS,
  12. schvaluje výroční finanční zprávu strany,
  13. bere na vědomí zprávu předsedy regionálního sdružení o činnosti regionálního sdružení a zprávu regionální rady o hospodaření regionálního sdružení a oblastních sdružení regionu,
  14. k plnění úkolů strany zřizuje hlavní kancelář včetně manažerské sítě a schvaluje její organizační řád,
  15. plní usnesení kongresu a odpovídá mu za svou činnost,
  16. předkládá kongresu zprávu o své činnosti.
 4. Členové výkonné rady mají právo účastnit se zasedání oblastních a místních sněmů a rad s hlasem poradním.

Článek 8
PŘEDSEDNICTVO

 1. Předsednictvo se schází dle potřeby.
 2. Složení předsednictva:
  1. předseda, první místopředseda a místopředsedové strany,
  2. předseda poslaneckého klubu ODS, předseda senátorského klubu ODS, předseda klubu poslanců ODS v Evropském parlamentu.
 3. Působnost předsednictva:
  1. je statutárním orgánem strany, řídí činnost ODS a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu,
  2. koordinuje činnost poslaneckého klubu ODS, senátorského klubu ODS, klubu poslanců ODS v Evropském parlamentu a členů vlády jmenovaných za ODS,
  3. předkládá republikovému sněmu návrh rozpočtu ODS,
  4. předkládá výkonné radě návrh výroční finanční zprávy strany,
  5. předkládá výkonné radě stanovisko ke kandidátům a kandidátním listinám ODS,
  6. svolává celostátní setkání krajských a komunálních politiků ODS,
  7. rozhoduje o přijetí žadatele za člena strany za podmínek uvedených v ust. 3.5 stanov a o žádosti člena o přeregistraci za podmínek uvedených v ust. 3.6 stanov,
  8. zřizuje své poradní orgány a volí jejich členy,
  9. předkládá kongresu zprávu o své činnosti.
 4. Předsednictvo zřizuje výbor pro členství, který:
  1. je poradním orgánem předsednictva,
  2. v jeho čele je pověřený člen předsednictva,
  3. spravuje seznam členů strany a shromažďuje podklady pro předsednictvo pro rozhodnutí o přijetí žadatele či pro výkonnou radu pro rozhodnutí o zrušení členství,
  4. vede databázi sympatizantů a podporovatelů ODS, kteří si přejí být informováni o politice a činnosti ODS a účastnit se jejích veřejných akcí,
  5. jeho činnost upravuje statut, který schvaluje výkonná rada.
 5. Předsednictvo svolává dle potřeby, nejméně však jednou za dva roky programovou konferenci, která:
  1. je poradním orgánem předsednictva,
  2. je místem, kde se diskutují programové otázky; podklady pro programovou konferenci připravují odborné komise pod vedením garantů, jejichž strukturu vytváří a garanty jmenuje předsednictvo.
 6. Členové předsednictva mají právo účastnit se zasedání regionálních, oblastních a místních sněmů a rad s hlasem poradním.

Článek 9
PŘEDSEDA STRANY

 1. Předseda strany je hlavním představitelem strany.
 2. Svolává kongres, republikový sněm, výkonnou radu a předsednictvo a předsedá jim.
 3. Předkládá kongresu zprávu předsedy strany.
 4. Jmenuje a odvolává hlavního manažera.

Článek 10
ČESTNÝ PŘEDSEDA ODS

 1. Je oceněním mimořádných zásluh o ODS.
 2. Čestným předsedou ODS může být pouze jedna osoba.

Článek 11
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ STRANY

 1. První místopředseda strany zastupuje předsedu strany na základě jeho pověření ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.
 2. Místopředsedové strany zastupují předsedu strany na základě jeho pověření při jednáních ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního místopředsedy při jednáních ve všech záležitostech.

Článek 12
KLUBY POSLANCŮ, SENÁTORŮ A ČLENŮ ZASTUPITELSTEV

 1. Složení: sdružují poslance ODS, senátory ODS nebo členy zastupitelstev zvolené za ODS.
 2. Působnost klubů:
  1. koordinují práci poslanců ODS, senátorů ODS a členů zastupitelstev zvolených za ODS tak, aby mohli co nejlépe a nejúčinněji prosazovat názory a postoje strany v zákonodárných a zastupitelských sborech,
  2. koordinují za stejným účelem spolupráci s koaličními partnery,
  3. volí si svého předsedu a další představitele klubu.
 3. Předsedové klubů:
  1. reprezentují daný klub, jsou jeho představiteli a mluvčími,
  2. pravidelně informují o činnosti klubu orgány strany na odpovídající úrovni.

Článek 13
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

 1. Kontrolní a revizní komise:
  1. jsou revizními a kontrolními orgány ODS,
  2. zřizují se na celostátní a regionální úrovni.
 2. Kontrolní a revizní komise ODS:
  1. kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS,
  2. je volena kongresem (jeden člen za region),
  3. členové kontrolní a revizní komise ODS nesmějí být členy republikového sněmu, výkonné rady, předsednictva, kontrolní a revizní komise regionu, rozhodčích komisí ani zaměstnanci ODS, neurčují-li stanovy jinak,
  4. v případě zjištění závažného porušení rozpočtových pravidel ODS bezodkladně informuje předsednictvo a hlavního manažera.
 3. Kontrolní a revizní komise regionu:
  1. kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu,
  2. je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů,
  3. členové kontrolní a revizní komise regionu nesmějí být členy předsednictva, kontrolní a revizní komise ODS, rozhodčí komise ODS, jiného orgánu regionálního sdružení, oblastní rady ani zaměstnanci ODS, neurčují-li stanovy jinak,
  4. v případě zjištění závažného porušení rozpočtových pravidel ODS bezodkladně informuje kontrolní a revizní komisi ODS a hlavního manažera.
 4. Postup kontrolních a revizních komisí podrobněji upravuje statut, který schvaluje výkonná rada.

Článek 14
ROZHODČÍ KOMISE

 1. Rozhodčí komise:
  1. jsou rozhodčími orgány ODS,
  2. zřizují se na celostátní a regionální úrovni.
 2. Rozhodčí komise ODS:
  1. rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany,
  2. je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rozhodčí komise regionu,
  3. přísluší jí závazný výklad stanov,
  4. je volena kongresem (jeden člen za region),
  5. členové rozhodčí komise ODS nesmějí být členy republikového sněmu, výkonné rady, předsednictva, kontrolních a revizních komisí, rozhodčí komise regionu ani zaměstnanci ODS, neurčují-li stanovy jinak,
  6. její rozhodnutí je konečné a závazné pro všechny orgány a členy ODS.
 3. Rozhodčí komise regionu:
  1. rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni,
  2. je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů,
  3. členové rozhodčí komise regionu nesmějí být členy kontrolní a revizní komise ODS, rozhodčí komise ODS, jiného orgánu regionálního sdružení, oblastní a místní rady ani zaměstnanci ODS, neurčují-li stanovy jinak,
  4. proti rozhodnutí rozhodčí komise regionu se může účastník písemně odvolat k rozhodčí komisi ODS.
 4. Postup rozhodčích komisí podrobněji upravuje statut, který schvaluje výkonná rada.

Článek 15
HLAVNÍ MANAŽER

 1. Řídí činnost hlavní kanceláře, regionálních manažerů a jejich asistentů.
 2. Je jmenován a odvoláván předsedou strany. Hlavní manažer je zaměstnancem ODS.
 3. Zastupuje stranu v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vztazích v rozsahu pověření stanoveném předsednictvem.
 4. Má právo účastnit se zasedání orgánů strany na všech úrovních s hlasem poradním. Jednání výkonné rady a předsednictva se účastní vždy.
 5. Nesmí zároveň vykonávat volenou funkci na celostátní, regionální ani oblastní úrovni ODS.
 6. Nesmí zároveň vykonávat funkci člena vlády, poslance, senátora, poslance Evropského parlamentu ani uvolněnou funkci územní samosprávy.

Článek 16
REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ

 1. Regionální sdružení je územním článkem strany a je tvořeno oblastními sdruženími v regionu.
 2. Nejvyšším orgánem strany na regionální úrovni je regionální sněm, v období mezi regionálními sněmy má veškerou odpovědnost regionální rada.
 3. Vznik a zánik regionálního sdružení:
  1. regionální sdružení vzniká usnesením republikového sněmu o vzniku regionálního sdružení,
  2. regionální sdružení zaniká usnesením regionálního sněmu o zrušení regionálního sdružení nebo zánikem všech oblastních sdružení regionu; zánik regionálního sdružení schvaluje republikový sněm.
 4. Předseda regionálního sdružení:
  1. je hlavním představitelem strany v regionu a odpovídá za její činnost v regionu,
  2. svolává regionální sněm a regionální radu a předsedá jim,
  3. je osobně odpovědný za dodržování zásad hospodaření ODS a rozpočtových pravidel ODS v regionu,
  4. je trvale připraven politicky radit výkonné radě,
  5. iniciativně získává finanční prostředky,
  6. předkládá regionálnímu sněmu výroční zprávu o činnosti regionálního sdružení.
 1. Místopředseda (místopředsedové) regionálního sdružení zastupuje předsedu regionálního sdružení při jednáních ve vymezených regionálních záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech regionálních záležitostech.
 1. Regionální sněm:
  1. je nejvyšším orgánem strany v regionu,
  2. schází se nejméně jednou ročně,
  3. předseda regionálního sdružení je povinen regionální sněm svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů regionální rady nebo nejméně jedna třetina oblastních sdružení v regionu, a to do třiceti dnů po doručení žádosti do regionální kanceláře; nesvolá-li v dané lhůtě předseda regionálního sdružení regionální sněm, učiní tak nejpozději do patnácti dnů předseda strany,
  4. složení regionálního sněmu:
   1. členové regionální rady,
   2. delegáti oblastních sdružení zvolení oblastními sněmy v počtu stanoveném regionální radou, přičemž klíč k určení delegátů jednotlivých oblastních sdružení je buď paritní, nebo je stanoven tak, že každé oblasti je nejprve přidělen automaticky jeden delegát a zbývající počet delegátů oblastních sdružení je z poloviny určen dle počtu voličů v oblastech a z poloviny dle výsledků oblastí v posledních volbách do zastupitelstva kraje, popř. zastupitelstva hlavního města Prahy,
   3. člen výkonné rady zvolený za region,
   4. členové poslaneckého klubu ODS, senátorského klubu ODS, klubu poslanců ODS v Evropském parlamentu, zastupitelé kraje, popř. zastupitelé hlavního města Prahy zvolení za ODS a registrovaní v regionu,
   5. předseda kontrolní a revizní komise regionu a předseda rozhodčí komise regionu, nejsou-li zvoleni řádnými delegáty sněmu, s hlasem poradním, přičemž minimální počet členů s hlasem rozhodujícím je, je-li to možné, 70,
  5. působnost regionálního sněmu:
   1. volí předsedu regionálního sdružení, místopředsedu (místopředsedy) regionálního sdružení, ostatní členy regionální rady, členy kontrolní a revizní komise regionu a členy rozhodčí komise regionu,
   2. navrhuje kongresu kandidáta regionu a jeho náhradníka do výkonné rady, kandidáta regionu do kontrolní a revizní komise ODS a kandidáta regionu do rozhodčí komise ODS,
   3. bere na vědomí zprávu předsedy regionálního sdružení o činnosti regionálního sdružení, zprávu regionální rady o hospodaření regionálního sdružení a oblastních sdružení regionu a předkládá tyto zprávy výkonné radě,
   4. bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise regionu, zprávu rozhodčí komise regionu a zprávu o činnosti zastupitelů ODS v zastupitelstvu kraje, popř. zastupitelstvu hlavního města Prahy,
   5. navrhuje výkonné radě kandidáty regionu pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, Senátu PČR, Evropského parlamentu, zastupitelstva kraje, popř. zastupitelstva hlavního města Prahy,
   6. předkládá předsednictvu návrh rozpočtu regionálního sdružení.
 1. Regionální rada:
  1. má veškerou odpovědnost za činnost strany v regionu v období mezi regionálními sněmy,
  2. schází se nejméně jednou za tři měsíce,
  3. předseda regionálního sdružení je povinen regionální radu svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů regionální rady, a to do třiceti dnů od doručení žádosti do regionální kanceláře; nesvolá-li v dané lhůtě předseda regionálního sdružení regionální radu, učiní tak nejpozději do patnácti dnů předseda ODS,
  4. složení regionální rady:
   1. předseda a místopředseda (místopředsedové) regionálního sdružení,
   2. zástupci oblastních sdružení zvolení regionálním sněmem,
   3. člen výkonné rady zvolený za region,
   4. členové poslaneckého klubu ODS, senátního klubu ODS, klubu poslanců ODS v Evropském parlamentu registrovaní v regionu,
   5. nejvýše postavený člen ODS v krajské samosprávě,
   6. krajští zastupitelé zvolení za ODS v regionu, regionální manažer či jím pověřený asistent regionálního manažera, předseda kontrolní a revizní komise regionu a předseda rozhodčí komise regionu, s hlasem poradním,
  5. působnost regionální rady:
   1. rozhoduje o všech záležitostech regionálního sdružení v období mezi regionálními sněmy; při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy regionálního sdružení,
   2. úzce spolupracuje s regionálním manažerem,
   3. bere na vědomí zprávy předsedů oblastních sdružení v regionu o činnosti oblastních sdružení,
   4. bere na vědomí zprávy oblastních rad v regionu o hospodaření oblastních sdružení,
   5. předkládá regionálnímu sněmu zprávu o hospodaření regionálního sdružení a oblastních sdružení v regionu,
  6. členové regionální rady mají právo účastnit se oblastních a místních sněmů a rad s hlasem poradním.
 1. Regionální manažeři a asistenti regionálních manažerů nemohou zároveň vykonávat volené funkce na oblastní úrovni a výše.

Článek 17
OBLASTNÍ SDRUŽENÍ

 1. Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v oblasti.
 2. Nejvyšším orgánem strany na oblastní úrovni je oblastní sněm, v období mezi oblastními sněmy má veškerou odpovědnost oblastní rada.
 3. Vznik a zánik oblastního sdružení:
  1. oblastní sdružení vzniká usnesením republikového sněmu o vzniku oblastního sdružení,
  2. oblastní sdružení zaniká usnesením oblastního sněmu o zrušení oblastního sdružení nebo zánikem všech místních sdružení v oblasti; zánik oblastního sdružení schvaluje republikový sněm,
  3. oblastní sdružení může být zrušeno usnesením republikového sněmu.
 1. Předseda oblastního sdružení:
  1. je hlavním představitelem strany v oblasti a odpovídá za její činnost v oblasti,
  2. svolává oblastní sněm a oblastní radu a předsedá jim,
  3. je osobně odpovědný za dodržování zásad hospodaření ODS a rozpočtových pravidel ODS v oblasti,
  4. je trvale připraven politicky radit regionální radě a výkonné radě,
  5. iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty,
  6. iniciativně získává finanční prostředky,
  7. předkládá oblastnímu sněmu zprávu o činnosti oblastního sdružení.
 1. Místopředseda (místopředsedové) oblastního sdružení zastupuje předsedu oblastního sdružení při jednáních ve vymezených oblastních záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech oblastních záležitostech.
 1. Oblastní sněm:
  1. je nejvyšším orgánem strany v oblasti,
  2. schází se nejméně jednou ročně,
  3. předseda oblastního sdružení je povinen oblastní sněm svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů oblastní rady nebo nejméně jedna třetina místních sdružení v oblasti, a to do třiceti dnů po doručení žádosti do regionální či oblastní kanceláře; nesvolá-li v dané lhůtě předseda oblastního sdružení oblastní sněm, učiní tak nejpozději do patnácti dnů předseda regionálního sdružení,
  4. složení oblastního sněmu:
   1. členové oblastní rady,
   2. delegáti místních sdružení zvolení místními sněmy podle klíče stanoveného oblastní radou,
   3. členové parlamentních klubů ODS, zastupitelé kraje, popř. zastupitelé hlavního města Prahy zvolení za ODS a registrovaní v oblasti

   přičemž minimální počet členů s hlasem rozhodujícím je, je-li to možné, 50,

  5. působnost oblastního sněmu:
   1. volí předsedu a místopředsedu (místopředsedy) oblastního sdružení a další členy oblastní rady,
   2. volí delegáty na kongres,
   3. volí delegáty regionálního sněmu včetně jejich pořadí,
   4. navrhuje regionálnímu sněmu kandidáty do výkonné rady, kontrolních a revizních komisí a rozhodčích komisí,
   5. navrhuje regionálnímu sněmu kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, Senátu PČR, Evropského parlamentu, zastupitelstva kraje, popř. zastupitelstva hlavního města Prahy a dále schvaluje kandidáty oblasti pro volby do zastupitelstev obcí s územní působností v dané oblasti,
   6. bere na vědomí zprávu předsedy oblastního sdružení o činnosti oblastního sdružení, zprávu oblastní rady o hospodaření oblastního sdružení a předkládá tyto zprávy regionální radě,
   7. bere na vědomí zprávu o činnosti členů ODS v zastupitelstvu obce s územní působností v dané oblasti,
   8. stanoví na základě usnesení republikového sněmu výši členských příspěvků v oblasti a jejich diferenciaci,
   9. předkládá předsednictvu návrh rozpočtu oblastního sdružení.
 1. Oblastní rada:
  1. má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy,
  2. schází se nejméně jednou za tři měsíce,
  3. předseda oblastního sdružení je povinen oblastní radu svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů oblastní rady, a to do třiceti dnů po doručení žádosti do regionální či oblastní kanceláře; nesvolá-li v dané lhůtě předseda oblastního sdružení oblastní radu, učiní tak nejpozději do patnácti dnů předseda regionálního sdružení,
  4. složení oblastní rady:
   1. předseda a místopředseda (místopředsedové) oblastního sdružení,
   2. zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem,
   3. členové poslaneckého klubu ODS, senátorského klubu ODS, klubu poslanců ODS v Evropském parlamentu, zastupitelé kraje, popř. zastupitelé hlavního města Prahy zvolení za ODS a registrovaní v oblasti, regionální manažer či jím pověřený asistent regionálního manažera, s hlasem poradním,
  5. působnost oblastní rady:
   1. rozhoduje o všech záležitostech oblastního sdružení v období mezi oblastními sněmy; při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy oblastního sdružení,
   2. úzce spolupracuje s regionálním manažerem či jím pověřeným asistentem regionálního manažera,
   3. předkládá oblastnímu sněmu zprávu o hospodaření oblastního sdružení,
   4. může předložit výkonné radě návrh na udělení a zrušení licence místního sdružení,
   5. stanovuje klíč k volbě delegátů na oblastní sněm,
  6. členové oblastní rady mají právo účastnit se místních rad a sněmů s hlasem poradním.

Článek 18
MÍSTNÍ SDRUŽENÍ

 1. Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy.
 2. Vznik a zánik místního sdružení:
  1. místní sdružení vzniká usnesením výkonné rady o vzniku místního sdružení (udělením licence),
  2. místní sdružení zaniká usnesením místního sněmu o zrušení místního sdružení, usnesením výkonné rady o zrušení místního sdružení (zrušením licence), usnesením republikového sněmu o zrušení oblastního sdružení; místní sdružení rovněž zaniká, poklesne-li počet členů místního sdružení pod tři členy po dobu delší než tři měsíce.
 1. Předseda místního sdružení:
  1. je hlavním představitelem strany v místě a odpovídá za její činnost v místě,
  2. svolává místní sněm, místní radu a předsedá jim,
  3. je trvale připraven politicky radit oblastní radě,
  4. iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty,
  5. iniciativně získává finanční prostředky,
  6. předkládá místnímu sněmu zprávu o činnosti místního sdružení.
 1. Místopředseda (místopředsedové) místního sdružení zastupuje předsedu místního sdružení při jednáních ve vymezených záležitostech v místě na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech v místě.
 1. Pokladník místního sdružení:
  1. je odpovědný za svěřené finanční prostředky a řádné vedení evidence,
  2. předkládá určenému zaměstnanci ODS vyúčtování hospodaření místního sdružení,
  3. odpovídá za řádný výběr členských příspěvků v místním sdružení.
 1. Místní sněm:
  1. je nejvyšším orgánem strany v místě,
  2. schází se nejméně jednou do roka,
  3. předseda místního sdružení je povinen místní sněm svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů místní rady nebo nejméně jedna třetina členů místního sdružení, a to do třiceti dnů od doručení žádosti předsedovi místního sdružení; nesvolá-li v dané lhůtě předseda místního sdružení místní sněm, učiní tak nejpozději do patnácti dnů předseda oblastního sdružení,
  4. složení místního sněmu: všichni členové místního sdružení,
  5. působnost místního sněmu:
   1. volí předsedu, místopředsedu (místopředsedy), pokladníka místního sdružení a případně další členy místní rady,
   2. volí delegáty místního sdružení včetně jejich pořadí na oblastní sněm,
   3. schvaluje kandidáty pro volby do zastupitelstva obce s územní působností v daném místě,
   4. navrhuje oblastnímu sněmu kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, Senátu PČR, Evropského parlamentu, do zastupitelstva kraje, popř. zastupitelstva hlavního města Prahy a kandidáty do orgánů strany,
   5. navrhuje oblastnímu sněmu kandidáty pro volby do zastupitelstva obce s územní působností v dané oblasti, popř. místě,
   6. rozhoduje o zrušení členství podle ust. 3.7 písm. f) stanov,
   7. bere na vědomí zprávu předsedy místního sdružení o činnosti místního sdružení a zprávu o činnosti ODS v zastupitelstvu obce s územní působností v daném místě,
  6. není-li místní sněm usnášeníschopný do 20 minut od začátku uvedeného na pozvánce, je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň 2/5 všech členů místního sdružení. V takovém případě je možné projednat pouze body uvedené na pozvánce. Usnesení a volby jsou platné, hlasuje-li pro alespoň 1/3 všech členů místního sdružení, v bodě různé se nehlasuje.
 1. Místní rada:
  1. má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy,
  2. schází se nejméně jednou za tři měsíce,
  3. předseda místního sdružení je povinen místní radu svolat, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina členů místní rady, a to do třiceti dnů od doručení žádosti předsedovi místního sdružení; nesvolá-li v dané lhůtě předseda místního sdružení místní radu, učiní tak nejpozději do patnácti dnů předseda oblastního sdružení,
  4. složení místní rady:
   1. předseda, místopředseda (místopředsedové) a pokladník místního sdružení, případně další členové zvolení místním sněmem,
  5. působnost místní rady:
   1. rozhoduje o všech záležitostech místního sdružení v období mezi místními sněmy; při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy místního sdružení,
   2. rozhoduje o přijetí či nepřijetí žadatele o členství,
   3. zapisuje přijaté žadatele o členství a nahlášené změny osobních údajů členů do centrální členské evidence,
   4. rozhoduje o žádosti člena strany o přeregistraci z jiného místního sdružení.

Článek 19
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ODS

 1. ODS jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem strany hospodaří předsednictvo na základě schváleného rozpočtu ODS a rozpočtových pravidel ODS. Rozpočtem ODS se rozumí rozpočet hlavní kanceláře, jednotlivých regionálních sdružení a jednotlivých oblastních sdružení.
 2. Regionální sdružení hospodaří se svěřeným majetkem ODS v regionu podle rozpočtu regionálního sdružení schváleného republikovým sněmem a v souladu s rozpočtovými pravidly ODS. Předseda regionálního sdružení může zastupovat a zavazovat ODS do výše disponibilního finančního zdroje regionálního sdružení, avšak maximálně do výše schváleného rozpočtu regionálního sdružení. V případě, že předseda regionálního sdružení zaváže ODS nad rámec disponibilního finančního zdroje regionálního sdružení nebo nad rámec schváleného rozpočtu regionálního sdružení, bude vzniklá škoda vymáhána na něm. Změna příjmové či výdajové stránky již schváleného rozpočtu podléhá novému schválení, změnu schvaluje předsednictvo na základě pověření republikovým sněmem. Pravomoci regionálního sněmu nebo předsedy regionálního sdružení při nakládání s majetkem ODS v regionu může převzít svým rozhodnutím předsednictvo. Regionální sdružení nemůže použít majetek ODS v regionu k zajištění závazku.
 3. Oblastní sdružení hospodaří se svěřeným majetkem ODS v oblasti podle rozpočtu oblastního sdružení schváleného republikovým sněmem a v souladu s rozpočtovými pravidly ODS. Předseda oblastního sdružení může zastupovat a zavazovat ODS do výše disponibilního finančního zdroje oblastního sdružení, avšak maximálně do výše schváleného rozpočtu oblastního sdružení. V případě, že předseda oblastního sdružení zaváže ODS nad rámec disponibilního finančního zdroje oblastního sdružení nebo nad rámec schváleného rozpočtu oblastního sdružení, bude vzniklá škoda vymáhána na něm. Změna příjmové či výdajové stránky již schváleného rozpočtu podléhá novému schválení, změnu schvaluje předsednictvo na základě pověření republikovým sněmem. Pravomoci oblastního sněmu nebo předsedy oblastního sdružení při nakládání s majetkem ODS v oblasti může převzít svým rozhodnutím předsednictvo. Oblastní sdružení nemůže použít majetek ODS v oblasti k zajištění závazku.
 4. Zdroje financování ODS, regionálních sdružení a oblastních sdružení tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu hlavní kanceláře, rozpočtů regionálních sdružení nebo oblastních sdružení podle pravidel rozdělení finančních prostředků, která stanoví republikový sněm.
 5. Hlavní kancelář, regionální sdružení a oblastní sdružení hospodaří jen na základě schválených rozpočtů a v souladu s rozpočtovými pravidly ODS. Rozpočty musí být schváleny jako vyrovnané nebo přebytkové. Rozpočty jsou sestavovány na roční období podle rozpočtových pravidel ODS.

Článek 20
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov:
  1. o přihláškách žadatelů o členství v ODS a žádostech členů o přeregistraci k jinému místnímu sdružení, o nichž místní rada nerozhodla do dne účinnosti těchto stanov, musí místní rada rozhodnout do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti stanov,
  2. členové grémia se stávají členy předsednictva podle těchto stanov,
  3. zanikají kontrolní a revizní komise oblastí,
  4. zanikají smírčí výbory oblastí,
  5. členové smírčího výboru ODS se stávají členy rozhodčí komise ODS,
  6. členové smírčích výborů regionů se stávají členy příslušných rozhodčích komisí regionů.

Článek 21
PLATNOST A ÚČINNOST STANOV

 1. Stanovy nabývají platnosti jejich schválením 26. kongresem dne 30. května 2015 a účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
předseda ODS

V Praze dne 30. května 2015