Prosperující zemědělství a podpora venkova

Nejdůležitějším prvkem zemědělství a rozvoje venkova je pro nás svobodný a aktivní občan. Proto považujeme za základní článek života na venkově živnostníky, drobné podnikatele a malé a střední zemědělce. Stát by měl venkov podporovat i chránit a zajistit nediskriminační podmínky pro rozvoj drobného venkovského podnikání v oblasti zpracování produktů z vlastní zemědělské výroby, v řemeslné výrobě a ve službách, včetně turistiky. Zabráníme zejména pokračujícímu vylidňování venkova a posilující tendenci vytváření novodobých JZD, která nemají žádný vztah k půdě, konkrétnímu místu ani lidem, kteří jej obývají. Pokud jde o průměrnou velikost zemědělských podniků, Česká republika je na bezkonkurenčním prvním místě v celé EU a současně má jeden z nejnižších počtů rodinných příslušníků pracujících v zemědělství.

Podporujeme zejména ověřený model rodinných farem běžných na západě, jež jsou zárukou dobré péče o krajinu, niterného vztahu k půdě, kvalitních místních potravin, soběstačnosti i rozvoje venkova obecně.

zavedeme

 • Podporu produkce kvalitních tuzemských potravin a regionálních značek, především úpravou legislativy a jejím zjednodušením pro malé potravinářské provozy
 • Podporu farmářských trhů
 • Dostupnější veřejnou dopravu a budování kvalitní infrastruktury na venkově, aby se zabránilo jeho vylidňování a byl životaschopný
 • Opatření vedoucí ke zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu (například odbahňování rybníků) a s tím související protipovodňová opatření

zrušíme

 • Byrokratické překážky brzdící lokální výrobce zemědělských produktů a kvalitních potravin
 • Část kontrol u mikro- a malých zemědělských podniků
 • Část nesmyslně přísných pravidel pro přímé platby do zemědělství – na ty musejí dosáhnout i drobní hospodáři, kteří se nechtějí stát zemědělskými podnikateli, ale zároveň poskytují veřejné statky v podobě péče o krajinu
 • Specificky české výjimky ze společné zemědělské politiky EU, které nahrávají velkým provozům a podporují „socialistický“ model hospodaření (omezení maximální výše jednotlivých projektů na evropský standard)

prosadíme

 • Narovnání podmínek v čerpání evropských dotací z Programu rozvoje venkova, jež v současné podobě nahrávají především velkým zemědělským podnikům
 • Zastropování přímých plateb v rámci Společné zemědělské politiky
 • Odmítnutí regulace trhu se zemědělskou půdou a posílení ochrany práv vlastníků půdy

předchozí kapitola další kapitola