Právní stát a spravedlnost

Jedním z hlavních pilířů demokracie je spravedlivý právní stát. Proto je úkolem politiků vytvářet přehledné právní prostředí, v němž nebude prostor pro dvojznačné a protikladné výklady zákonů, kde nebude zákon a právo protikladem přirozeného pocitu spravedlnosti a kde bude každý vědět, co může a co už ne. Český právní řád je bohužel komplikovaný, obtížně srozumitelný a zaplevelený nejrůznějšími výjimkami a nejasnostmi. Občan se ve své zemi nemůže cítit bezpečně, pokud si není jist tím, že zákony a spravedlnost platí stejně pro všechny. Občanská demokratická strana boj za spravedlivý právní stát, za zjednodušení našeho právního systému a vyváženost mocí zákonodárné, výkonné a soudní nikdy nevzdá. Nepřipustíme nepromyšlené a nebezpečné zásahy ve prospěch jedné z těchto mocí na úkor zbývajících, což by ohrozilo funkční demokratický systém naší republiky.

zavedeme

 • Pravidelné přezkoumání účelnosti a efektivity zákonů a vyhlášek nejpozději po pěti letech od jejich zavedení
 • Garanci vynesení rozsudků v první instanci v trestních věcech nejpozději do tří let
 • Lepší využívání alternativních trestů
 • Povinnost souhlasu majitele nemovitosti s přihlášením trvalého pobytu nájemníka

zrušíme

 • Zásadní část administrativní zátěže soudců – není možné, aby strávili 20 % svého času stanovením rozsudku a zbylých 80 % jeho sepisováním a administrováním
 • Princip presumpce viny, např. v antidiskriminačním zákoně

prosadíme

 • Snížení počtu přijímaných zákonů a zvýšení jejich kvality
 • Důsledný boj s drobnou kriminalitou – vybrané přestupky stejné povahy (např. kapesní krádeže) se sčítají a následně jsou klasifikovány jako trestný čin
 • Nedotknutelnost soukromí jako základní parametr při posuzování nových zákonů a aplikaci těch stávajících
 • Zesílení právní ochrany občanů bránících své obydlí nebo soukromý majetek proti násilnému či neoprávněnému vniknutí cizí osoby
 • Zjednodušení všech typů soudních řízení, nikoli však na úkor práv jejich účastníků
 • Další navyšování počtu pracujících vězňů
 • Zlepšení funkčnosti soustavy státních zastupitelství a zvýšení odpovědnosti jednotlivých státních zástupců za nečinnost či přehmaty
 • Důsledné trestání zneužívání odposlechů

předchozí kapitola další kapitola