Občanská demokratická strana Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a jsou účinné od 25. 05. 2018.

I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je ODS. V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 1. e-mailové adresy: osobni.udaje@ods.cz,
 2. telefonicky na +420 234 707 111,
 3. datovou schránkou ID j8ciw65, nebo
 4. písemně na adrese Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1106/9, PSČ: 110 00.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

ODS zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami ODS, jejichž plné znění naleznete zde, (dále jen „Stanovy“). Jedná se zejm. o osobní údaje členů ODS, zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, podporovatelů, jakož i dalších osob, které si přejí být v kontaktu s ODS.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 1. základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podpis,
 2. kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresa na sociální síti,
 3. údaje související s plněním smluvního vztahu vč. poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,
 4. profilové a ostatní osobní údaje a informace, které jste ODS poskytl(a) v rámci výkonu svého členství nebo v rámci činnosti podporovatele ODS např. jejich uvedením v intranetu Moje ODS: pracovní zařazení a zkušenosti, vzdělání, kvalifikace, další Vaše dovednosti, fotografie, osobní www. adresa, aj.,
 5. další osobní údaje, které ODS zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají ODS obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů ODS nebo třetí osoby. Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

1. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo hájení oprávněných zájmů ODS

ODS zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu plnění povinností, které jí ukládají obecně závazné právní předpisy. Může se jednat o povinnosti podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o povinnosti stanovené volebními zákony, účetními a daňovými zákony, zákony z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, aj.

Pokud jste s ODS uzavřel(a) smlouvu (darovací, pracovní aj.), zpracovává ODS Vaše osobní údaje z důvodu naplnění účelu takové smlouvy.

ODS zpracovává Vaše osobní údaje také v tom případě, že je jejich zpracování nezbytné z důvodu oprávněných zájmů ODS či třetí strany nebo k výkonu práv, které ODS přiznávají obecně závazné právní předpisy.

2. Zpracování osobních údajů z důvodu Vašeho členství v ODS

Pokud jste členem ODS, zpracovává ODS Vaše osobní údaje také za účelem:

 1. realizace práv a povinností člena ODS podle článku 3 odst. 3.13. a 3.14. Stanov a naopak,
 2. zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života ODS,
 3. evidence členské základny,
 4. naplnění hlavních cílů a úkolů ODS stanovených v článku 2 Stanov.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů členů o jménu, příjmení, datu narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) podle bodů i. až iv. je skutečnost, že jste členem ODS a vyplývá z podstaty Vašeho členství. Po dobu, po kterou jste členem ODS, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely Váš výslovný souhlas.

3. Zpracování osobních údajů z důvodu Vaší registrace jako podporovatel ODS

Pokud jste se registroval(a) jako podporovatel ODS, zpracovává ODS Vaše osobní údaje také za účelem:

 1. zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života ODS,
 2. naplnění hlavních cílů a úkolů ODS stanovených v článku 2 Stanov.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datu narození, místu bydliště (obci) a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) podle bodů i. a ii. je skutečnost, že jste podporovatelem ODS. Po dobu, po kterou budete podporovatelem ODS, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely Váš výslovný souhlas.

4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste udělil(a) ODS souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává ODS Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a).

Může se jednat např. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, o marketingové účely, o zpracování profilových údajů, které jste vyplnil(a) v intranetu Moje ODS, apod.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas

IV. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je v rámci ODS zajišťováno pověřenými zaměstnanci ODS, osobami uvedenými ve vnitřních předpisech ODS i externími osobami, které vykonávají pro ODS činnosti související se zajištěním chodu ODS a naplněním hlavních cílů strany uvedených v článku 2 Stanov.

Pro účely zajištění chodu intranetu Moje ODS a jeho správy jsou Vaše osobní údaje předávány externí IT společnosti sídlící na území Evropské unie.

K e-mailovému rozesílání informací a novinek využívá ODS nástroje MailChimp, provozovaného společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (mailchimp.com). V případě, že jste příjemcem e-mailových informací a novinek, předává ODS této společnosti za uvedeným účelem Váš elektronický kontakt (Vaši e-mailovou adresu).

Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat Vaše údaje pouze v rámci pokynů ODS a k účelům, k nimž je oprávněna Vaše údaje zpracovávat ODS. Jinými způsoby nebo k jiným účelům nejsou externí osoby oprávněny Vaše údaje využít.

K předávání Vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které ODS ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

V. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Podrobné poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde.