Ing. Libor Turek, Ph.D.

místopředseda poslaneckého klubu PČR
předseda oblastního sdružení

Životopis

Ing. Libor Turek, Ph.D., se narodil 5. února 1971 v Ústí nad Labem. Na základní školu chodil ve Velkém Březně. Poté studoval na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem, kde maturoval v roce 1989. Titul inženýr získal na VŠE v Praze na Fakultě národohospodářské, kde promoval v roce 1994. Doktorské studium, obor podniková ekonomika a management, na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze zakončil rigorózní zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce na téma „Inovační chování podniků v podmínkách globalizace“ v roce 2004 a získal titul doktor (Ph.D.). Výsledky jeho výzkumu byly publikovány a navazovaly na celoživotní práci prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc. a akademika Františka Valenty. Navíc byly prezentovány na fóru doktorandů a na přednáškách a vybraných seminářích školitele. Je také absolventem jazykové školy GERMA v Ústí nad Labem a vzdělávacího programu „Projektový manažer Strukturálních fondů EU“.

Dr. Ing. Libor Turek krátce pracoval jako fundraiser pro PPI v Ústí nad Labem. Ve volebním období 2006–2010 byl ekonomický náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem, v letech 2010–2014 vykonával funkci místostarosty MO Ústí nad Labem – město (největšího ústeckého městského obvodu) a od roku 2015 doposud je výkonný ředitel společnosti a člen představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. Ten s téměř 500 zaměstnanci patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a po Praze, Brnu, Ostravě a Plzni se řadí mezi největší dopravní podniky v České republice.

Má poměrně dlouholeté zkušenosti s prací v komunální sféře a v řízení a správě akciových společností. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – zkušenosti z pozice člena představenstva (2006–2010) a předsedy představenstva (2010–2012), Metropolnet a. s. – zkušenosti z pozice člena představenstva (2006–2009) a místopředsedy představenstva (2009–2010), Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – zkušenosti z pozice člena dozorčí rady.  

K jeho zálibám patří kromě rodiny také sport, především cyklistika, fotbal, hokej a rekreační běh v přírodě. Je milovníkem četby knih.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

  1. Inovační chování podniků. Výsledky šetření o inovacích v roce 2001. Inovační podnikání & Transfer technologií, 2002, roč. X, č. 3, str. 4-6.
  2. Základní determinanty inovací českých podniků. In: VI. diskusní fórum doktorandů FPH. 6. ročník, Filipová, M., Kopalová, H., Praha, Oeconomica, 2002, 220 s.
  3. DVOŘÁK, J., TUREK, L.: České průmyslové podniky a inovace. In: Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Nový, I., Praha, Oeconomica, 2002, 180 s.
  4. Exkurz do dotační politiky DPmÚL a. s. , eMHDéčko, 1/2020, str. 6.
  5. Vodík a MHD v Ústí nad Labem, eMHDéčko, 1/2020, str. 8.
  6. Vodík a MHD v Ústí nad Labem, Žít Ústí, březen/duben 2021, str. 16.
  7. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. Velký potenciál je ve vodíkové technologii, Průmysl Dnes, 05/2019, str. 138-139.
  8. ODStartujme změnu pohledu na městské obvody, Městské noviny, prosinec 2017, č. 107 a 108, str. 16-17.