3 principy vládnutí
5 programových priorit

ZELENÁ KARTA ODS: ZVÍTĚZÍ ZDRAVÝ ROZUM

ODS vrací do centra moderní konzervativní politiky zodpovědnou péči o zdravý vzduch, vodu, půdu a přírodní rozmanitost. Naším cílem je znovu zaplnit prostor, který dnes na jedné straně okupují agresivní alarmisté a na straně druhé jim oponuje většinou zoufalý trolling a různé další reakce bez vyjádření vlastní představy a návrhů na řešení současné situace.

Zelená karta ODS

Používejme v první řadě zdravý rozum a vyvarujme se extrémních a naši hospodářskou či sociální politiku zásadně oslabujících řešení. To je hlavní cíl ODS pro oblasti životního prostředí a zemědělství.

Před námi v České republice i v Evropské unii je totiž nejen bitva o rozumnou a dostatečnou ochranu životního prostředí, nýbrž zároveň i o dlouhodobou prosperitu našeho hospodářství včetně zemědělství a lesního a vodního hospodářství.

V příštích letech nás čeká nové kolo přerozdělování obrovských finančních prostředků do extrémně nákladných projektů globalizovaného světa a bude velmi důležité, aby tyto prostředky byly investovány účelně, efektivně a hospodárně. Nesmíme dopustit, aby se vedle užitečných a nezbytných projektů naprosto zbytečně promrhaly peníze, jak k tomu již došlo například podporou biopaliv či poskytováním dotací, které vedly ke vzniku nové kasty tzv. solárních baronů. Odmítáme také nečinně přihlížet módním výstřelkům typu představ o zákazu létání přes náhlé nápady rušení částí průmyslu a pokusy o rozklad kapitalismu až po návrhy zákazu konzumace masa.

Česká republika ani Evropská unie se nesmí stát nákladnou experimentální laboratoří placenou daňovými poplatníky na úkor potlačování jejich reálných potřeb. Takové vážné téma, jakým je ochrana životního prostředí, a takové obrovské náklady, které environmentální projekty vyžadují od daňových poplatníků, musí mít jasný cíl, jasný plán, jasný poměr nákladů a výnosů, jinak můžeme vážně ohrozit vlastní budoucnost a prosperitu.

Podporujeme koncepci racionální adaptace a ochrany zdraví a připomínáme, že Češi v každé významné společenské změně za posledních 200 let obstáli a uspěli. Uměli jsme vytěžit maximum z průmyslové revoluce, když jsme se stali nejvyspělejší částí habsburské monarchie. Získali jsme, co jsme mohli, i z přechodu ke kapitalismu a demokracii. Dokázali jsme dokonce nějaký čas odolávat devastujícím účinkům socialismu a ČSSR byla jednou z nejvyspělejších zemí východního bloku. Chceme se znovu dostat na špici.

Pokud tedy péči o zdravý vzduch, vodu a půdu i změnu klimatu vezmeme jako výzvu a použijeme-li zdravý rozum, máme šanci překonat přicházející změny a nalézt nové možnosti a příležitosti, ba dokonce jako společnost získat a posílit.

Na některé otázky má ODS jasný názor (například preferuje výrobu elektrické energie z jádra), u některých otázek bude ještě třeba hledat nebo upřesňovat řešení (například jak účinně využít obnovitelné zdroje energie v oblasti dopravy a ekologického fungování domácností).

Důležité a zásadní je však mít neustále na paměti, že témata spojená s péčí o životní prostředí a témata spojená s hospodařením s půdou, lesy nebo vodními toky či plochami nesmíme opustit a nechat je tím populistům, snílkům nebo dotačním baronům.

Pro začátek předkládáme několik základních principů naší environmentální a zemědělské politiky, o kterých povedeme diskusi. Jedná se o otázky ochrany čistoty ovzduší, vody a půdy včetně otázek ochrany klimatu a s tím spojené osvěty. Na těchto principech postavíme náš program, který představíme do voleb.

Zdraví na prvním místě

 • Podpoříme především projekty v obcích, městech a regionech zaměřené na snižování emisí.
 • Hlavním kritériem posuzování úspěšnosti politik bude bezprostřední ochrana zdraví lidí v obcích, městech a regionech. Realizace většiny z nich často souvisí i se snižováním emisí CO2.

Dotace mají zvyšovat kvalitu života, nikoliv zisky 

 • Prosadíme zásadu, že dotace nemají sloužit ke zvyšování zisků různých holdingů, ale k ochraně čistoty ovzduší, vody, půdy, biodiverzity a také k ochraně zdraví a realizaci adaptačních opatření, která nás budou chránit před dopady změny klimatu.
 • V zemědělství budeme prosazovat řadu dalších opatření, která pomohou pečovat o krajinu a budou přednostně podporovat střední a malé zemědělské podniky a farmáře.

Voda je úplný základ

 • Absolutní prioritou naší zelené politiky bude zadržování vody v krajině a ochrana vody a její dostupnosti.
 • Podpoříme jakoukoliv veřejnou diskusi, která se bude věnovat problému, jak s vodou nakládat a jak podpořit a realizovat projekty, které budou chránit čistotu vody, zamezí jejímu plýtvání a zadrží vodu v zastavěných částech i rozlehlých pěstebních či jiných plochách.
 • Prosadíme jednotný a koordinovaný přístup státu k hospodaření s vodou a k nakládání s vodními zdroji.

Začněme od sebe

 • Podpoříme a budeme iniciovat diskusi o možnostech a příkladech potřebných aktivit a osvětově působit na všechny občany, aby se dozvěděli, jaká opatření může v podstatě ihned uskutečnit každý člověk, jakákoliv firma nebo úřad i bez miliardových dotačních schémat a stovek vyplněných formulářů.
 • Podpoříme a budeme iniciovat způsob, jakým je možné srozumitelně zpřístupnit široké veřejnosti ověřené informace o výsledcích zkoumání stavu životního prostředí, o změnách klimatu a o situaci v zemědělství i lesním a vodním hospodářství.
 • Podpoříme kritickou a konstruktivní debatu a spolupráci napříč politickým spektrem včetně spolupráce s vědeckými institucemi a občanskou společností.

Učme se od schopných a úspěšných

 • Hlavní inspirací tzv. zelených politik pro nás budou úspěšné lokální a regionální projekty, které byly a jsou realizovány na mnohých místech České republiky zodpovědnými samosprávami, úspěšnými podnikateli, iniciativními organizacemi nebo jednotlivci.

Buďme hlasem zdravého rozumu

 • Budeme respektovat a obhajovat vědecké poznatky a přírodní zákonitosti.
 • Změny klimatu probíhají, množství emisí včetně emisí CO2 a změny krajiny člověk ovlivňuje a adaptační opatření jsou nutná. Zásadní opatření ale vyžadují globální pojetí ‒ Evropa není v oblasti znečišťování největším producentem a využití obnovitelných zdrojů energie v našich zeměpisných šířkách má své limity.