Pestrý život ve městech a obcích

Základem dobrého života v obci jsou spokojení obyvatelé, kteří v obci pouze nepřespávají, ale skutečně plnohodnotně žijí. Proto prosadíme výstavbu a rekonstrukce školek i základních škol. Podpoříme i rozvoj služeb věnujících se těm nejmladším dětem, jako jsou třeba jesle nebo dětské skupiny. Soustředit se budeme i na sportovní aktivity dětí a mládeže, ať už prostřednictvím sportovních klubů, výstavby sportovních hřišť, nebo podporou sportovních akademií. Naši kandidáti vědí, že nezbytná je i podpora kulturních akcí, spolků nebo třeba knihoven a spolkového života obecně. V programu myslíme také na dobrovolné hasiče, jakožto důležitou součást každé obce.

Garant: Martin Baxa
místopředseda ODS a 1. náměstek primátora Plzně

 

Opatření na celostátní úrovni

Kvalitní a dostupné vzdělávání

 • Prosadíme zrušení povinnosti mateřských škol přijímat i dvouleté děti
  Podle našeho názoru má rozhodnutí v této věci být na ředitelce či řediteli mateřské školy, kteří jako jediní mohou kvalifikovaně zvážit kapacitu a personální zajištění v konkrétní mateřské škole.
 • Podpoříme rozvoj služeb věnujících se péči o dvouleté a mladší děti (jesle, dětské skupiny)
  Jsme si plně vědomi, že jde o služby, po nichž výrazně roste poptávka, ale zatím nejsou dostatečně naplňovány. Dětské skupiny či jesle mohou být fungující náhradou za neúnosnou povinnost garance míst v mateřských školách pro všechny dvouleté děti.
 • Rozšíříme kapacity mateřských škol
  Budeme proto prosazovat navýšení státních dotačních programů pro výstavbu a rozšiřování mateřských škol jako formu důležité podpory obcím.
 • Zrušíme povinnost školní docházky do posledního ročníku mateřských škol
  Neexistují důvody, proč rozšiřovat délku povinné školní docházky a komplikovat tak život jak rodičům, tak i dětem. Platí, že přes 90 % dětí do školek stejně chodí, a cíl tohoto opatření, tj. přivést do školek děti, které tam obvykle nedocházejí, naplněn nebyl a nebude.
 • Zvýšíme kvalitu základního školství
  Budeme prosazovat zvýšení platů učitelů a ředitelů základních škol i jejich nepedagogických pracovníků. Podpoříme také důsledné sledování kvality školní výuky a namísto často nadbytečných témat budeme prosazovat například posílení výuky cizích jazyků a podporu nadaných žáků.
 • Prosadíme spravedlivé financování základního školství
  Odmítli jsme na půdě Poslanecké sněmovny nesystémový a nespravedlivý návrh na nový systém financování školství a budeme proti němu nadále bojovat, protože by přinesl kolaps financování celého tzv. regionálního školství.
 • Budeme prosazovat změnu nevydařeného systému inkluze
  Rozhodnutí o rozsahu inkluze na každé jednotlivé škole by mělo být v kompetenci ředitele či ředitelky školy, a to především po zvážení individuálních předpokladů každého žáka a personálních a technických podmínek školy.
 • Rozšíříme kapacitu a zvýšíme dostupnost základních škol
  Budeme prosazovat navýšení dotačních programů pro výstavbu a rozšiřování základních škol tam, kde je jejich nedostatečná kapacita.
 • Omezíme přebujelou byrokracii, která zatěžuje školy a brání učitelům, aby normálně učili a vzdělávali naše děti
  Učitel nemá být úředníkem, ale má se maximálně věnovat své vzdělávací roli.

Podpora sportu dětí a mládeže

 • Budeme prosazovat podporu pro regionální a lokální sport, a to zejména pro sportování dětí a mládeže
  Prosadíme možnost žádat o neinvestiční dotace i pro lokální spolky tak, aby bylo možné získat peníze jednoduše a bez zbytečné byrokracie. Příkladem takto špatně nastavených programů podpory je například Program MŮJ KLUB.
   
  Jsme si vědomi, že celostátní sportovní svazy by nemohly existovat bez zázemí lokálního sportu. Stát ovšem dosud tyto aktivity jako by přehlížel. Z tohoto důvodu budeme prosazovat, aby finance směřovaly nejen k „velkým hráčům,“ ale i k lokálním sportovním institucím, protože jsme přesvědčeni, že je to v zájmu rozvoje sportu.
 • Budeme prosazovat podporu pro budování a rekonstrukce regionální a lokální sportovní infrastruktury, a to zejména pro neprofesionální dětský a mládežnický sport
  Technický stav sportovišť v obcích a městech je i přes veškerou snahu samospráv leckde neuspokojivý a požadavky na jeho obnovu či na výstavbu nové infrastruktury převyšují možnosti obcí a měst.
 • Podpoříme vznik tzv. sportovních akademií, kdy se ve spolupráci sportovních svazů, měst a krajů vytvářejí centra pro mladé nadané sportovce

Podpora regionálních a lokálních kulturních institucí

 • Prosadíme vyšší podporu kulturních organizací nadlokálního významu
  Zejména statutární města zřizují kulturní organizace, které svým významem překračují jejich hranice. Jedná se především o profesionální divadla či filharmonie. My jsme přesvědčeni, že v této souvislosti nelze dopustit, aby stát nechával břímě podpory kvalitní kultury jen na městech. Budeme proto prosazovat především navýšení Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a jejich nasměrování právě do kulturních institucí, která zřizují města.
 • Podpoříme kulturní infrastrukturu nadlokálního významu
  Vedle podpory chodu významných kulturních institucí zřizovaných městy se zaměříme také na investice, které by města mohla využít pro výstavbu anebo rekonstrukci jejich sídel.
   
  Stranou nemohou zůstat ani krajské kulturní instituce, jako jsou například galerie, které velice obohacují život v daných městech a často do regionů lákají i další turisty.
 • Budeme prosazovat vyšší podporu obecních a městských knihoven
  Knihovny 21. století již dávno nejsou jen místy na půjčování knih, ale živými informačními a kulturními středisky, leckdy jakýmisi srdci zejména menších obcí. Posílíme program Veřejné informační služby knihoven, který směřuje i na malé obce a zajišťuje například i pořízení informačních databází a dalších moderních prostředků vzdělávání.

Rozumný památkový zákon

 • Podpoříme pouze takový památkový zákon, který bude přehledný a srozumitelný a bude pamatovat zejména na práva vlastníka památkově chráněné nemovitosti
  Budeme proto například důsledně prosazovat kompenzace vlastníkovi za omezení vlastnických práv, například při rekonstrukci památkově chráněného objektu.
 • Navýšíme podporu památkové péče a zjednodušíme administrativu při jejím čerpání
  Tento návrh pomůže menším obcím nebo dalším žadatelům, kteří vlastní velké objekty a nemají na jejich nákladnou památkovou obnovu dostatek finančních prostředků.

Rozvoj spolkového života a dobrovolní hasiči

 • Podporu spolků považujeme za náš klíčový úkol
  Podpora spolkové činnosti je zásadní pro udržení života na venkově nebo také pro rozvoj mladé generace v obcích a městech.
   
  Budeme podporovat usnadnění činnosti spolků zejména odstraňováním různých administrativních a byrokratických překážek. Budeme nadále bojovat proti pokusům zatěžovat spolky byrokratickými nápady, jako je například EET nebo regulace tombol. Podobné nápady totiž mohou být pro řadu spolků likvidační. Budeme také usilovat o reálné ocenění práce dobrovolníků, bez nichž by nefungovaly ani masové organizace, jakou je například Junák, Sokol či další.
 • Posílíme pozici jednotek sboru dobrovolných hasičů jako jedné ze čtyř základních složek IZS
  Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí nejen integrovaného záchranného systému, ale i společenského života v obcích.
   
  Budeme proto podporovat všestranné zlepšení podmínek pro záslužnou činnost dobrovolných hasičů.
 • Budeme prosazovat posílení dotačních programů Ministerstva vnitra na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
  Role jednotek dobrovolných hasičů je důležitá nejen v řešení každodenních krizových situací, ale zejména tehdy, dochází-li například k plošným pohromám, jako jsou třeba povodně. V takových situacích je však nutné, aby byli dobrovolní hasiči adekvátně vybaveni.