VOLEBNÍ PROGRAM
pro volby do zastupitelstva Olomouckého kraje 7. – 8. října 2016

Preambule

Volební program Občanské demokratické strany pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje je koncipován tak, aby zajistil co nejširší svobodu jednotlivce a rozvoj všech měst a obcí v rámci kraje.

V Olomouci 1. 7. 2016

Zjednodušme to!

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • provedeme revizi organizačních změn na krajském úřadě, které komplikují život občanům a představitelům měst a obcí
 • otevřeme znovu krajský úřad všem občanům a představitelům měst a obcí, kteří potřebují vyřídit své záležitosti
 • začneme využívat možnosti zákonodárné iniciativy kraje, ve spolupráci s našimi zákonodárci budeme iniciovat změny legislativních norem, které komplikují život občanům a představitelům měst a obcí
 • zajistíme přímé přenosy ze zasedání krajského zastupitelstva prostřednictvím elektronických médií
 • zatraktivníme strukturu krajského magazínu ve vztahu k běžnému čtenáři včetně dostupné elektronické verze

Zjednodušme to!

FINANCE

 • zjednodušíme administrativní náročnost všech dotačních titulů kraje
 • v maximální míře využijeme nové plánovací období EU k finanční podpoře projektů kraje, obcí i soukromých subjektů
 • s ohledem na hospodářský růst a přebytkové hospodaření kraje zvýšíme o 10% objem dotací a grantů
 • zpracujeme a zveřejníme plán klíčových investičních akcí kraje pro celé čtyřleté období
 • postupně budeme snižovat úvěrovou zadluženost kraje

Zjednodušme to!

PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 • zavedeme program podpory pro začínající drobné živnostníky, kteří se svou činností zkvalitní služby občanům v rámci mikroregionů
 • podpoříme opatření k zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu
 • podpoříme naše zákonodárce ve snaze o zrušení elektronické evidence tržeb a kontrolních hlášení
 • podpoříme opatření vedoucí k získávání pracovních sil v oblastech, kde tyto síly chybí
 • podpoříme aktivity inovačních center
 • podpoříme podnikatelské projekty, využívající domácí práce zaměstnanců
 • podpoříme zájem nových investorů o území kraje
 • podpoříme rozvoj cestovního ruchu jako doplňkového zdroje ekonomického růstu a vzniku nových pracovních míst
 • zlepšíme dopravní obslužnost a propustnost v kraji zejména v oblastech s nadprůměrnou nezaměstnaností
 • zajistíme vyšší úroveň spolupráce podnikatelských subjektů a škol pro dosažení souladu potřeb na trhu práce se studijními a učebními obory

Zjednodušme to!

DOPRAVA

 • budeme intenzivně jednat s dalšími investory dopravních staveb (města, obce, ŘSD, ČD, správci inženýrských sítí, sousední kraje) o koordinaci investičních akcí tak, aby docházelo k co nejmenšímu obtěžování uživatelů dopravní sítě
 • vytvoříme fond pro opravy silnic III. třídy dle požadavků jednotlivých obcí
 • podpoříme konkurenci a vstup soukromých subjektů do železniční dopravy v kraji
 • po státu budeme požadovat dokončení dálničních úseků Říkovice – Přerov a Přerov – Lipník nad Bečvou
 • vyvineme tlak na ústřední orgány státu k zahájení stavby rychlostní komunikace R35 v úseku Mohelnice – Moravská Třebová – Hradec Králové jako alternativní trasy k dálnici D1
 • vyvineme tlak na ústřední orgány státu k dodržení závazku dokončit modernizaci silnice R46 Olomouc – Vyškov, aby bylo možné zvýšit maximální povolenou rychlost na původních 130 km/hod
 • budeme vyžadovat realizaci dalších staveb v trase Mohelnice – Šumperk – Jeseník (např. napojení Mohelnice, obchvat Bludova)v zájmu propojení kraje v severojižním směru
 • vyvineme tlak na ústřední orgány státu k realizaci staveb I/55 mimoúrovňové křížení Předmostí u Přerova a průpichu kolem autobusového nádraží v Přerově a pokračování přípravy výstavby silnice R55 Přerov – Olomouc
 • budeme prosazovat výstavbu severního obchvatu Prostějova
 • připravíme k realizaci další obchvaty měst a obcí
 • zajistíme intenzivní rekonstrukci páteřních silnic II. a mostů na těchto komunikacích
 • budeme pokračovat v rozvoji Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje s důrazem na železniční regionální osobní dopravu jako páteřní prvek systému
 • budeme intenzivně jednat s dopravci s cílem rychlejší obnovy vozového parku na regionálních tratích
 • podpoříme projekty obcí na výstavbu cyklostezek a realizaci opatření na zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích a železničních přejezdech v rámci dotačních titulů kraje
 • podpoříme zachování letiště Přerov a rozvoj přilehlé průmyslové zóny

Zjednodušme to!

BEZPEČNOST A OCHRANA MAJETKU

 • zajistíme zpracování komplexního dokumentu k řešení bezpečnostní politiky kraje
 • odmítáme zásahy Evropské komise do práv legálních držitelů zbraní
 • zajistíme zvýšení finanční podpory profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek
 • zabráníme vzniku zařízení pro migranty na území kraje
 • budeme prosazovat posílení prvků branné výchovy v rámci vzdělávacích programů základních a středních škol
 • zajistíme pravidelná společná cvičení a odborné semináře všech složek IZS a bezpečnostních rad kraje a obcí
 • zajistíme plnou informovanost občanů o problematice krizového řízení v místě jejich bydliště
 • zajistíme zmapování nebezpečných úseků pozemních komunikací a informovanost občanů
 • vyvineme tlak na posílení preventivní činnosti dopravní policie v nebezpečných úsecích pozemních komunikací
 • zajistíme opravy pozemních komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • zajistíme revize dopravního znační v rámci kraje s cílem dosažení optimálního a účelného stavu a odstranění zbytečných omezení
 • podpoříme možnost využívání zpomalovacích semaforů na úsecích pozemních komunikací podle požadavků měst a obcí
 • provedeme revizi rozhodnutí Olomouckého kraje o zrušení přechodů pro chodce na komunikacích v rámci kraje a budeme prosazovat obnovu maximálního možného počtu přechodů
 • zavedeme vlastní program prevence kriminality na úrovni kraje
 • podpoříme místní programy prevence kriminality v městech a obcích kraje
 • budeme prosazovat zlepšení komunikace a spolupráce mezi Policií ČR a obecními a městskými policiemi na území kraje,
 • zajistíme školící a vzdělávací programy pro strážníky obecních a městských policií na území kraje
 • podpoříme aktivity Sborů dobrovolných hasičů v požární prevenci
 • podpoříme nákup moderní techniky pro profesionální i dobrovolné hasičské jednotky
 • podpoříme práce s mládeží v rámci Sborů dobrovolných hasičů
 • podpoříme tradiční i nové soutěže v hasičském sportu

Zjednodušme to!

ŠKOLSTVÍ A SPORT

 • propojíme odborné vzdělávání ve školách s praxí žáků ve firmách
 • zachováme stávající počet gymnázií na území kraje
 • budeme klást důraz na kvalitu vzdělávání ve školách a školských zařízeních
 • budeme podporovat technické a přírodovědné obory v souladu se současnými trendy a požadavky na vzdělávání ze strany zaměstnanců
 • rozvoji polytechnického vzdělávání na odborných školách přizpůsobíme záměry kraje při čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie i při tvorbě strategických rozvojových dokumentů kraje
 • podpoříme stáže učitelů odborných předmětů a praktického vyučování ve firemním prostředí
 • podpoříme projekty zaměřené na aplikaci nových technologických a výrobních postupů do odborného vzdělávání
 • zajistíme kvalitní jazykovou přípravu žáků a jejich orientaci v odborné cizojazyčné terminologii
 • zajistíme aktivní podíl zástupců firem na tvorbě vzdělávacích programů odborných škol
 • zajistíme účast odborníků z praxe u závěrečných a maturitních zkoušek na odborných školách
 • zajistíme finanční zdroje ke zvýšení úrovně materiálně technických podmínek ve školách a školských zařízeních nutné k dosažení požadované kvality výchovně vzdělávacího procesu
 • získáme potřebné prostředky pro rozvoj školství hromadnými nákupy pro příspěvkové organizace a revizí potřebnosti a následným odprodejem nepotřebného nemovitého majetku kraje ve správě škol a školských zařízení
 • využijeme získané prostředky k realizaci potřebných investic a oprav ve školách a školských zařízeních
 • zlepšíme metodické vedení i úroveň komunikace mezi Olomouckým krajem a jednotlivými školami a školskými zařízeními
 • nastavíme elektronické komunikační nástroje tak, aby komunikace mezi krajem a školami a školskými zařízeními byla pro uživatele funkční a přívětivá
 • zasadíme se o objektivní hodnocení ředitelů škola a školských zařízení, které bude vycházet ze skutečné znalosti terénu a otevřené komunikace mezi vedením kraje a jednotlivými školami a školskými zařízeními
 • budeme řešit problematiku sítě škol a školských zařízení v návaznosti na její efektivitu, funkčnost a dostupnost, zohledníme přitom především potřeby žáků a jejich zákonných zástupců
 • poskytneme školám a školským zařízením dostatečný objem provozních prostředků k dalším rozvoji
 • využijeme přebytky rozpočtů škol a školských zařízení k jejich dalšímu rozvoji v oblasti menších investic a oprav
 • zachováme rozsah základního uměleckého vzdělávání a neformálního vzdělávání na území kraje
 • podpoříme další rozvoj základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže zřizovaných krajem
 • nepodpoříme zvyšování míry inkluze na školách oproti současnému faktickému stavu
 • podpoříme zákaz cizích náboženských symbolů ve školách
 • poskytneme ročně minimálně 70 milionů korun na podporu mládežnického, výkonnostního a vrcholového sportu včetně zajištění činnosti handicapovaných sportovců
 • podpoříme údržbu, obnovu a výstavbu sportovišť v majetku obcí, České unie sportu, Sokola a dalších vlastníků podle potřeb regionu

Zjednodušme to!

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • podpoříme ve spolupráci s obcemi vznik nových ordinací lékařů dle aktuální místní potřeby
 • obnovíme vozový park Zdravotnické záchranné služby, každý rok nakoupíme deset nových sanitních vozů
 • vyvineme tlak na Ministerstvo zdravotnictví k možnosti nočních letů letecké záchranné služby z Olomouce
 • vytvoříme příznivé pracovní podmínky k zajištění dostatečného počtu lékařů pro zdravotnická zařízení na území kraje
 • podpoříme preventivní a edukační aktivity zdravotnických zařízení k zajištění maximální informovanosti občanů o rizikových faktorech a možnostech zdravotní prevence
 • zintenzivníme čerpání financí pro zdravotnická zařízení z fondů Evropské unie
 • vyvineme tlak na centrální orgány k rychlým a efektivním legislativním změnám v oblasti prevence a řešení problematiky lidí bez domova, zejména sociálního bydlení a osobního bankrotu nemajetných osob
 • podpoříme program sociálního bydlení postavený na základě individuálních potřeb s důrazem na osobní aktivitu a odpovědnost těch, kterých se to týká
 • zajistíme, aby poskytování nezbytných sociálních služeb rizikovým skupinám obyvatelstva nemělo negativní dopady na ostatní občany
 • podpoříme komunitní občanské aktivity i odborné profesionální projekty, které budou posilovat vzájemnou solidaritu, dobrovolnictví a aktivní odpovědnost občanů za kvalitu života vlastních rodin
 • zajistíme stabilní podmínky pro rozvoj těch projektů, které podporují zdravou rodinu (mateřská centra, poradenská zařízení)
 • budeme využívat a rozvíjet osvědčený model komunitního plánování, rozšířený o možnost víceletého financování sociálních služeb
 • zaměříme se na podporu stabilních rodin jako nezpochybnitelného základu zdravé společnosti
 • zaměříme se na podporu stability a ozdravění rodin v krizových situacích (rozvod, patologické jevy aj.)
 • podpoříme programy včasné prevence, rodinné a vztahové poradenství a projekty zaměřené na podporu řešení problémových vztahů mezi rodiči
 • podpoříme další rozvoj rodinných center a motivačních a vzdělávacích projektů ke kvalitnímu a odpovědnému rodičovství

Zjednodušme to!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • poskytneme obcím minimálně 70 milionů korun ročně na projekty v oblasti vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
 • zaměříme se na zlepšení kvality ovzduší v kraji
 • podpoříme projekty zvyšující objem i podíl recyklovatelného odpadu
 • podpoříme rozšíření třídění bioodpadu včetně použití mobilních kompostérů
 • zasadíme se o zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a následné zlepšení kvality a objemu dodané pitné vody pro konečné odběratele
 • podpoříme projekty zdůrazňující hodnotu životního prostředí (např. Dům ekologické výchovy Sluňákov)
 • zachováme dotační titul pro vlastníky na údržbu a rozvoj lesního majetku na hospodaření v lesích na území kraje

Zjednodušme to!

OBNOVA A ROZVOJ VENKOVA

 • zasadíme se o rychlejší rekonstrukci silnic II. a III. třídy
 • podpoříme lokální výrobce zemědělských produktů a kvalitních potravin
 • zajistíme rychlou a dostupnou veřejnou dopravu do všech částí kraje
 • podpoříme veřejně prospěšné a dlouhodobě udržitelné projekty na venkově účelným čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie
 • založíme územní plánování na rozumném a průhledném rozhodování podle potřeb obcí a požadavků jejich samospráv
 • podpoříme rozvoj cestovního ruchu jako nástroje pro tvorbu pracovních míst na venkově
 • respektujeme svobodný prostor pro rozvoj rodinných zemědělských farem
 • podpoříme taková opatření, která zvyšují schopnost krajiny zadržovat vodu a která ochrání obce a města před povodněmi

Zjednodušme to!

KULTURA

 • každoročně poskytneme minimálně 50 milionů korun na projekty obcí a neziskových organizací v oblasti kultury a památkové péče
 • podpoříme vznik nových a činnost stávajících soukromých a obecních muzejních expozic
 • podpoříme projekty kulturních zařízení jiných zřizovatelů s nadregionálním významem (Muzeum umění, Moravská filharmonie, Moravské divadlo, Divadlo Šumperk aj.)
 • zajistíme financování modernizace výstavních prostor krajských muzejních organizací s důrazem na zvýšení atraktivity expozic pro návštěvníky
 • podpoříme vznik divadelní scény v Přerově
 • podpoříme projekty na rekonstrukci hradů, zámků a dalších památkových objektů na území kraje
 • podpoříme tradiční hudební, divadelní a folklórní festivaly
 • zajistíme sanaci objektu paláce hradu Helfštýna (zastřešení, oprava stavební konstrukce, využití prostoru k výstavním účelům)
 • podpoříme vznik planetária jako společného projektu univerzity, města Olomouce a kraje

Zjednodušme to!

CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS

 • podpoříme studijní obory středních škol pro rozvoj cestovního ruchu s cílem zajištění kvalitního personálu stravovacích a ubytovacích zařízení
 • rozvineme systém seniorského cestování a slevových a zážitkových karet
 • rozvineme systém řízení cestovního ruchu pomocí stávajících sdružení cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky
 • rozšíříme spolupráci s ostatními aktéry cestovního ruchu především v sousedních regionech
 • podpoříme rozvoj dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní obslužnosti všech oblastí kraje bezmotorovou, osobní i veřejnou dopravou
 • podpoříme rozvoj informačních center pro zvýšení informovanosti turistů o atraktivitách kraje
 • podpoříme značení turistických cílů regionálního i místního významu
 • zajistíme efektivní prezentaci turistických atraktivit a stravovacích a ubytovacích zařízení v rámci České republiky i v zahraničí s důrazem na sousední státy
 • zvýšíme podporu běžeckého lyžování, poskytneme finanční prostředky na údržbu běžeckých tras, jejich značení a údržbu techniky
 • podpoříme významné akce v oblasti gastronomické a kongresové turistiky
 • podpoříme činnost Filmové kanceláře pro výběr filmařských lokací v rámci kraje
 • podpoříme efektivní marketingové aktivity pro prezentaci kraje
 • podpoříme vznik nových cyklotras, cyklostezek, naučných stezek a cyklotrailů
 • zefektivníme komunikaci se všemi aktéry v oblasti cestovního ruchu bez rozdílu velikosti