VOLEBNÍ PROGRAM
ODS v Libereckém kraji pro volby 2016

Zjednodušme to!

ZDRAVOTNICTVÍ

„Zdravý občan, zdravý kraj“

 • Našim dlouhodobým projektem je vznik vzdělávacího centra v našem kraji pro lékaře, zdravotní sestry a záchranáře,
 • v rámci rozvoje krajské nemocnice v Liberci, chceme vybudovat taková zařízení, která svými parametry budou odpovídat parametrům fakultní nemocnice,
 • vytvoříme a prosadíme koncepci fungování a rozvoje krajského zdravotnictví.

ŠKOLSTVÍ A SPORT

„Budoucnost je v našich dětech“

 • Stabilizujeme síť krajských středních škol a víceletých gymnázií,
 • vytvoříme podmínky pro rozšíření spolupráce škol s privátním sektorem,
 • budeme systémově podporovat sport a to především z hlediska vytváření sportovní infrastruktury, provozně budeme podporovat sportování dětí a mládeže a podpoříme pořádání sportovních akcí s nadregionálním významem.

DOPRAVA

„Bezpečně a včas“

 • Naší prioritou je vytvoření odpovídajícího tlaku na stát k řešení nevyhovujícího stavu silniční sítě 1. Třídy - trasa R35 Liberec – Hradec Králové, kapacitní propojení I/13 na Frýdlantsko a obchvat v České Lípě,
 • podpoříme projekty vedoucí ke zvýšení dopravní bezpečnosti,
 • budeme usilovat o dostatečnou dopravní obslužnost všech obcí Libereckého kraje.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

„Ještěd - maják cestovního ruchu“

 • Budeme dále podporovat spolek Ještěd 73 při přípravě dokumentace pro stavební povolení generální opravy Ještědu, zajistíme maximum finančních prostředků na generální opravu Ještědu,
 • naším dlouhodobým cílem je zápis vysílače a hotelu na Ještědu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a podnikneme další kroky k jeho naplnění,
 • podpoříme rozvoj infrastruktury běžeckého lyžování a cyklistické infrastruktury jako základních kamenů rozvoje cestovního ruchu v regionu,
 • zasadíme se o nastavení systematické a koncepční podpory těch profesionálních subjektů působících v oblasti kultury, které svým významem i návštěvnickou skladbou přesahují rámec daného města,
 • budeme i nadále podporovat projekty, které budou směřovat k ochraně a obnově kulturních památek v našem kraji.

BEZPEČNOST

„Pocit bezpečí není jen pocit.“

 • Podpoříme zintenzivnění koordinační, technické a finanční pomoci složkám Integrovaného záchranného systému na území kraje,
 • přijmeme opatření proti nelegální migraci
 • odmítáme vznik detenčních zařízení na území kraje.

ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOV A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Kvalita života na většině území kraje“

 • Usilujeme o zamezení rozšíření dolu Turów v Polsku,
 • zabráníme ohrožení zásobování obyvatelstva Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska pitnou vodou v souvislosti s hrozbou rozšíření dolu Turów,
 • podpoříme místní a regionální zemědělskou produkci, rozvoj ekologického zemědělství a zvýšení jeho konkurenceschopnosti,
 • vytvoříme podmínky pro rozvoj venkovské turistiky, souvisejících služeb i tradiční řemeslné výroby, což se mimo jiné odrazí také na vzniku nových pracovních míst.
 • podpoříme spolkovou činnost na venkově – včelaře, myslivce, chovatele.

SOCIÁLNÍ VĚCI

"Podpora potřebným, prevence pro všechny"

 • Prosadíme posílení prestiže pracovníků v sociálních službách,
 • nastavíme síť sociální péče a služeb v Libereckém kraji,
 • stanovíme jasná pravidla pro dlouhodobé financování sociálních služeb,
 • výrazně zapojíme malé obce do komunitního plánování sociálních služeb v kraji,
 • snížíme administrativní zátěž poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.

HOSPODAŘENÍ KRAJE

„Šetříme, tam, kde se šetřit má!“

 • Chceme rozpočet s vyšším poměrem investic,
 • snížíme provozní výdaje minimálně o 5%, a to rušením nebo slučováním zbytečných agend,
 • budeme dbát na efektivnější využití celého rozpočtu, především v oblasti investic.
Zjednodušme to!