prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

radní statutárního města

Životopis

Osobní slogany

Snažme se žít slušně a ohleduplně. Podporujme slabší – vytvářejme podmínky pro jejich rozvoj 

Stručný strukturovaný životopis

Narozen: 2. června 1956 v Uherském Hradišti

Bydliště: Hradec Králové

Stav: ženatý, otec dvou dcer (Magda – překladatelka z angličtiny a z ruštiny, Eliška – veterinární lékařka

Vzdělání: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

                1992 rigorózní řízení – doktor farmacie - PharmDr.

                2000 habilitace - docent

                   2009 jmenovací řízení - profesor (vše vykonáno na Univerzitě Karlově v Praze)

Povolání: vysokoškolský pedagog

Koníčky: veřejné aktivity - především organizace kulturních a sportovních akcí v místě sídla chalupy ve vesnici Nerošov – výlety, exkurze, přednášky, akce pro děti, sportovní vybavenost – hřiště na petanque; klasická hudba; chalupaření

Politické působení: nejsem členem žádné politické strany, za ODS kandiduji jako nezávislý kandidát

Profil

Od roku 1980 pracoval na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (FaF). Oborem, kterému se věnuje od počátku, je farmaceutická chemie. V roce 1985 se stal zakládajícím členem vědeckovýrobního sdružení Histolab (zaniklo v roce 1990), kde se podílel na vývoji a výrobě substrátů pro histochemii, konkrétně sloučenin využívaných pro včasnou diagnostiku dětských leukémií.

Na fakultě založil dvě vědecké školy. Jednak vytvořil kolektiv zabývající se pětičlennými dusíkatými heterocykly jako potenciálními léky proti tuberkulóze, ale především je jedním z duchovních otců sloučenin ovlivňujících prostupnost lidské kůže a umožňujících tak průnik léčiv do organismu právě přes neporušenou a zdravou lidskou kůži.

Byl členem kolektivu, který vyvinul trandermální přípravek TRANSANT používaný jako profylaktický prostředek při potenciálním zasažení bojovými chemickými látkami na bázi organofosfátových inhibitorů acetylcholinesterázy (např. tabun, soman, sarin, VX látky, novičok aj), vyřešil regeneraci expirované látky HI-6, čímž bylo Armádě ČR umožněno levně obnovovat přípravky (autoinjektory), které tuto velmi drahou látku obsahují.

Je autorem či spoluautorem 24 patentů (z toho jednoho patentu US a jednoho patentu EU) a více než 80 publikací v prestižních vědeckých časopisech.

Od roku 2003 byl proděkanem pro vědeckou činnost FaF, od roku 2006 do roku 2014 děkanem této fakulty, od roku 2014 do roku 2018 proděkanem pro vnější vztahy a transfer technologií, od roku 2018 je vedoucím katedry organické a bioorganické chemie.

Zasloužil se o realizaci stavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v současné době usiluje o rekonstrukci Pajkrovy flošny na vysokoškolský klub.

Na FaF UK dále zodpovídá za chod Galerie Na Mostě a je předsedou Komise pro etiku ve výzkumu na Farmaceutické fakultě UK.

Je členem Rady Botanické zahrady FaF UK, členem Centra pro přenos poznatků a technologií UK, členem Vědecké rady FaF UK a členem Vědecké rady Univerzity Karlovy.

V listopadu 2018 byl zvolen  Zastupitelstvem statutárního města Hradec Králové primátorem města Hradec Králové. Jako primátor se bude věnovat rozvoji města, usilovat o posílení role hradeckých vysokých škol ve veřejném životě a pokračovat v úsilí o realizaci přestavby Pajkrovy flošny na VŠ klub. Rovněž bude usilovat o výstavbu lávky nad Sokolskou ulicí (či podchodu pod ní). Tato stavba by bezpečně spojila občany žijící na Moravském předměstí s centrem města. Zároveň by sloužila jako komunikace pro přesun studentů z budoucího Kampusu FaF UK a LF UK směrem k farmaceutické fakultě, což lze považovat za významný bezpečnostní prvek chránící nejen studenty, ale také řidiče jedoucí po Sokolské ulici (vnitřní okruh) před tragickými dopravními nehodami.