19. dubna 2012

O ústavnosti zákazu pobytu ať rozhodne až Ústavní soud

Ústavněprávní výbor dne 17. dubna 2012 zamítl návrh poslanecké novely o přestupcích, podle které může být pachatelům za vybrané opakovaně spáchané přestupky zakázán pobyt na území obce nebo její části až na tři měsíce. Návrh reaguje na nedostatečné sankce. Právě pokuta, která se ukládá za přestupky proti majetku či veřejnému pořádku, není pro notorické přestupce mnohdy žádným trestem.

Pokud nemají legální příjem nebo jejich jediným zdrojem příjmů jsou sociální dávky, uložení pokuty je zcela neúčinné. Pachatelům pak nic nebrání v tom, aby klidně pokračovali v přestupkové činnosti. Tomu má návrh zákona zabránit.
 
Někteří senátoři na výboru k novele vedle drobných připomínek v podstatě pouze namítali, že odporuje Ústavě, neboť narušuje právo pachatelů svobodně se pohybovat. „S takovou výtkou nesouhlasím. Ústava chrání práva všech a naše novela tento princip v žádném případě nenarušuje. Právo pohybu lze podle zákona omezit, když se jedná o oprávněnou ochranu. Protiústavnost může navíc konstatovat pouze Ústavní soud. Copak je protiústavní, když pachateli zakážeme, aby opakovaně chodil do určitého místa ničit majetek, fyzicky napadat své spoluobčany a krást? Je opravdu protiústavní, když správní orgán uložením zákazu pobytu účinně ochrání přestupkem opakovaně obtěžované občany, jejich zdraví a majetek?“ podivila se nad přístupem členů výboru spoluautorka návrhu poslankyně Ivana Řápková (ODS). 
 
„Proč bychom měli trpět, aby nám v parku, kolem kterého chodí denně děti do školy, různá opilá, zdrogovaná a polosvlečená individua obtěžovala kolemjdoucí a využívala keře jako toaletu? Proč máme neustále přihlížet tomu, jak chuligáni ničí dětská hřiště a přitom si hlídají, aby škoda na majetku nepřesáhla pět tisíc korun? Když jim městští strážníci uloží pokutu, ještě se jim vysmějí a bloky roztrhají. Pokuta jako jediná sankce je od nich nevymahatelná,“ připomněla poslankyně některá protiprávní jednání, která významným způsobem narušují místní záležitosti veřejného pořádku.
 
Senátoři nesouhlasí s tím, aby o zákazu pobytu rozhodovaly správní úřady. Zpravodaj ústavněprávního výboru senátor Miroslav Antl se pozastavoval nad potřebností novely. Tvrdil, že se návrh týká pouze některých oblastí a poukazoval i na skutečnost, že přestupek je nižší společenské škodlivosti než trestný čin. Senátorka Soňa Paukrtová zase ke zlepšení bezpečnostní situace poznamenala, že zajistit ochranu občanů je věcí příslušných městských policií.
 
„Někteří členové ústavněprávního výboru si zřejmě neuvědomují, že městští strážníci mohou dát delikventům pouze pokutu a že v současné době u nás není řešena přestupková recidiva, což s sebou nese vzrůstající agresivitu v případech, kdy jsou pachatelé nepostižitelní. Bohužel těchto lokalit na území ČR neustále přibývá. Přesto přítomní senátoři vyslovili pochybnost, zda předložená zákonná úprava  – tedy zákaz pobytu za přestupky – splňuje požadovanou nevyhnutelnost omezení osobní svobody a tvrdili, že nebyla vyvolána celospolečenskou potřebou. To vše jen dokazuje odtržení některých senátorů od běžné reality,“ upozornila Ivana Řápková a též zmínila, že u opakovaných přestupků se společenská škodlivost výrazným způsobem zvyšuje.