Zjednodušme to!

VOLEBNÍ PROGRAM ODS
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
7. – 8. ŘÍJNA 2016

Motto a základní teze ODS pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Máme skvělý tým, tým úspěšných lidí z komunální politiky a odborníků z různých oborů lidské činnosti, kteří poskytují záruku, že volební program ODS bude realizován, a kteří budou v krajském zastupitelstvu spolehlivými a čitelnými partnery.

Chceme zemi svobodnou, prosperující a sebevědomou, kde každý občan ctí společenské hodnoty a soukromí ostatních, kde se rodiny starají o své blízké, myslí na budoucnost a záleží jim na svém okolí.

Zemi, kde stát minimálně zasahuje do života obyvatel, poskytuje jim však bezpečnost a ochranu a dbá na vhodné, přehledné a jednoduché podmínky pro život.

Kraje se musí modernizovat, zlepšovat své služby a lákat mladé lidi, aby neodcházeli za prací jinam, ale zůstávali tam, kde mají své kořeny.

Toho chceme docílit, protože občané si zaslouží víc, než nyní od krajů dostávají.

Volba pro ty, kteří věří ve svobodu a vlastní schopnosti.

ROZVOJ KRAJE

Jasná strategie rozvoje kraje s určením pořadí priorit

 • Aktualizujme Plán rozvoje Pardubického kraje a v návaznosti na jeho aktualizaci připravme strategii kraje s jasnou vizí po jednotlivých oblastech gescí a s jednoznačným určením priorit v čase.
 • Z přijaté strategie kraje vycházejme při všech dalších činnostech kraje, vše promítněme do změn Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, do pravidelně aktualizovaných a pravidelně vyhodnocovaných střednědobých finančních výhledů s plány investic kraje a do tvorby každoročních rozpočtů kraje.

Naplňování strategie, dlouhodobé plánování a hospodárné využívání finančních prostředků

 • Vypracujme plán prioritních investic kraje zaměřených především do dopravy, do zdravotnictví, do školství, do sociální oblasti a do podpory nových potenciálních zaměstnavatelů. Pro financování účelně využijme vlastní zdroje kraje i dotace, a to včetně maximální míry těch evropských.
Zjednodušme to!

SPRÁVA KRAJE

Efektivní a současně přátelská veřejná správa v kraji

 • Správu kraje chápeme jako službu občanům. Zrealizujme kroky vedoucí ke zkvalitnění činnosti úředníků a k otevřenosti a transparentnosti činnosti krajského úřadu.  

Přebytkové nebo maximálně vyrovnané rozpočty kraje a snižování zadlužení kraje

 • V kraji hospodařme stejně odpovědně, jako hospodaří každá rozumná rodina – utraťme jen tolik, kolik si vyděláme. Rozpočty kraje koncipujme jako přebytkové nebo maximálně vyrovnané.
 • Dluhy se mají řádně splácet – snižujme dál zadlužení kraje.

Smysluplné čerpání všech národních i evropských dotací

 • Nebudeme podporovat čerpání jakýchkoliv dotací ať národních či evropských za každou cenu – před přijetím každé dotace velmi důsledně zvažujme a posuzujme spoluúčast kraje a zejména pozdější náklady na provoz dotované akce. Budeme preferovat projekty s krátkou dobou návratnosti vložených investic nebo s prokazatelným přínosem pro celý kraj či danou oblast kraje.

Efektivní správa majetku kraje

 • Zasaďme se o efektivní jednotnou správu všech krajem zřízených organizací, o centralizaci zásadních obslužných činností, a tím snížení nákladů na provoz.
 • Hospodařme efektivně s majetkem kraje. Zajistěme řádnou údržbu a opravy majetku kraje. Prokazatelně zbytný majetek kraje nabídněme k prodeji za transparentních a otevřených podmínek.
Zjednodušme to!

DOPRAVA

Rozvoj Mezinárodního letiště Pardubice je naší prioritou

 • Podporujeme výstavbu nového terminálu jako nutnou podmínku pro další rozvoj letiště.
 • Podpoříme efektivní využití pozemků přiléhajících k letišti, které jsou ve vlastnictví kraje a Statutárního města Pardubice, pro dobudování odpovídající infrastruktury letiště (výstavba hotelu, obchodního centra nebo objektů souvisejících s provozem letiště).

Udělejme vše pro co nejrychlejší dostavbu rychlostní komunikace D35 včetně přivaděčů

 • Intenzivním jednáním se všemi státními orgány uděláme vše pro to, aby se tato naprosto klíčová dopravní stavba nejen pro Pardubický kraj, ale i pro celou Českou republiku, realizovala co nejdříve, v plné délce, včetně všech potřebných obchvatů obcí a regionálních přivaděčů, a aby byly zajištěny na tuto stavbu finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Opravy krajských silnic z dotačních prostředků EU

 • Do dopravy plyne podstatná část rozpočtu kraje, ale kraji přitom chybí dlouhodobá koncepce investic do silniční infrastruktury. Tuto dlouhodobou koncepci připravme, transparentně aktualizujme a důsledně dodržujme bez ohledu na jakékoliv „lobbistické“ či „místní“ tlaky.
 • Vytvořme centrální databázi oprav/rekonstrukcí tak, aby došlo ke koordinaci prací jednotlivých subjektů i správců sítí.

Dopravní obslužnost v Pardubickém kraji – přívětivá pro lidi, otevřená konkurenci

 • Ukončeme chaotické experimenty s rozsahem a zabezpečením veřejné dopravy. Ve spolupráci s obcemi a zaměstnavateli zaveďme takové jízdní řády, aby se lidé dopravili bez problémů do zaměstnání a děti do škol.
 • Umožněme zdravou konkurenci ve všech tendrech kraje na pokrytí veřejné dopravy v kraji.
Zjednodušme to!

ZDRAVOTNICTVÍ

Kvalitní a efektivní veřejné krajské zdravotnictví bez experimentů a plných čekáren

 • Krajské zdravotnictví je veřejná služba placená téměř ze 100 % z veřejných prostředků, a proto musí zůstat pod kontrolou volených zástupců.
 • Trváme na zachování rozsahu a dostupnosti poskytované zdravotní péče.
 • Připravme plán koncepce krajského zdravotnictví, který dosud neexistuje.
 • Rychlou zdravotnickou pomoc zachovejme tam, kde již je, posilme ji tam, kde se to ukazuje žádoucí, nedopusťme další posádky bez přítomnosti lékaře.
 • Realizovaná transformace nemocnic do jediné akciové společnosti je z pohledu řízení krokem správným směrem, ale má zatím minimální dopad na úspory v ekonomice. Zajistěme proto efektivní manažerské řízení transformovaných nemocnic, které přinese podstatné hmatatelné ekonomické úspory.
 • Z finančních prostředků kraje vytvořme grantový program pro podporu „nekrajského“ zdravotnictví (např. praktických lékařů ve spádových obcích apod.).

Posílení výdajů do moderního vybavení stávajících nemocnic a kvalitního personálu, zachování všech oborů zdravotní péče v pěti nemocnicích

 • Namísto megalomanských a zcela nerealistických plánů na stavbu nové pardubické krajské nemocnice „na zelené louce“ podpoříme výdaje do kvalitního personálu a moderního vybavení všech stávajících nemocnic ve vlastnictví kraje.
Zjednodušme to!

ŠKOLSTVÍ

Zvyšování kvality počátečního i dalšího vzdělávání v souladu s budoucími potřebami trhu práce, úprava nabídky vzdělávacích oborů podle demografického vývoje i předpokládaného vývoje v oblasti zaměstnanosti

 • Ve spolupráci s úřady práce a zaměstnavateli budeme analyzovat vývoj na trhu práce a ve spolupráci s řediteli škol podpoříme úpravy školních vzdělávacích programů tak, aby absolventi škol našli v kraji pracovní uplatnění.
 • Počet otevíraných tříd na středních školách přizpůsobme demografickému vývoji a reálným potřebám trhu práce.
 • Ve spolupráci s řediteli škol v rámci zákonných možností řešme kritéria pro přijímání žáků na střední školy dle daného typu školy při zachování přijímacích zkoušek.
 • Budeme spolupracovat s Radou pro rozvoj lidských zdrojů jako významným poradním orgánem pro počáteční i celoživotní vzdělávání.

Podpora technických a „službových“ oborů v souladu s vývojem na trhu práce

 • Zachovejme systém poskytování stipendií pro nedostatkové technické i „službové“ obory.
 • Podpoříme vzdělávání výchovných a kariérových poradců a zvyšování jejich autority při kariérovém poradenství v základních školách.
 • Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou podpoříme projekty na spolupráci škol a firem, oceňujme a propagujme příklady dobré praxe.
 • Podpoříme otvírání zaměstnavateli požadovaných oborů, ale pouze výměnou za zrušení těch neperspektivních.
 • Podpoříme nové technické vybavení škol.

Podpora duálního vzdělávání – snadnější spolupráce mezi školami a firmami

Podpora efektivní sítě základních škol a zachování škol na venkově

 • Ve spolupráci s obcemi budeme podporovat zachování venkovských škol, aby vzdělávání dětí v kraji bylo dostupné a kvalitní. Jednejme s MŠMT o pravidlech financování regionálního školství tak, aby nedocházelo k likvidaci venkovských škol. 

Podpora celoživotního vzdělávání ve městech i na venkově

 • Podpoříme rozvoj komunitních škol, které na venkově nabízejí možnost celoživotního profesního i zájmového vzdělávání. Ve spolupráci se zaměstnavateli, vzdělávacími agenturami a školami budeme podporovat projekty na rozvoj celoživotního vzdělávání v kraji jako nutné podmínky pro udržitelnost občanů na trhu práce.

Investice do školních hřišť

 • Umožněme využití všech školních hřišť škol zřizovaných krajem pro veřejnost. Zajistěme vybavení školních hřišť i prvky vhodnými pro seniory.
Zjednodušme to!

ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELÉ

Podmínky pro zaměstnanost

 • Vytvářejme podmínky pro živnostníky, malé, střední i velké firmy pro zvyšování zaměstnanosti v kraji (všemi dílčími kroky obsaženými v tomto volebním programu – např. rozvojem mezinárodního letiště Pardubice, efektivní a přátelskou veřejnou správou v kraji a vysokou kvalitou úředníků, podporou start-upových center, uceleným systémem podpory cestovního ruchu, podporou regionálních výrobků potravinářských i nepotravinářských, podporou prvovýrobcům při regionální distribuci výrobků apod.).

Společná propagace podniků a kraje

 • Zasaďme se o skutečnou a účinnou společnou marketingovou propagaci kraje a významných podniků v něm působících.

Podpora „start-up“

 • Podpora začínajícího podnikání je v Pardubickém kraji popelkou. Budeme proto podporovat vybudování a fungování start-upových center pro začínající podnikatele na celém území kraje.

Vývoj a výzkum, dotační podpora podnikatelů

 • Nastartujme aktivní roli kraje ve vyhledávání a pomoci při získání národních i evropských dotačních titulů pro podnikatele z Pardubického kraje.

Budeme spolupracovat s podnikateli a podporovat zejména malé a střední podnikatele, především prostřednictvím aktivní spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou

 • Naplňme skutečně v praxi smlouvu mezi Krajskou hospodářskou komorou a Pardubickým krajem z roku 2009 a v případě potřeby ji zaktualizujme.
 • Budeme podporovat těsnější spolupráci kraje s Krajskou hospodářskou komorou, např. zapojením zástupců Krajské hospodářské komory do poradních orgánů Rady Pardubického kraje a naopak účast zástupců kraje na jednáních poradních orgánů Krajské hospodářské komory.
 • Podpoříme aktivní zapojení Krajské hospodářské komory do přípravy a projednávání strategických dokumentů a důležitých projektů kraje.

Transparentní a otevřené veřejné zakázky

 • Využijme všech výhod nového zákona o zadávání veřejných zakázek směrem k větší pružnosti a menší administrativní náročnosti veřejných zakázek. Ve veřejných zakázkách kraje budeme preferovat na prvním místě kvalitu, samozřejmě při dosažení výhodné ceny pro kraj. 
Zjednodušme to!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANEB ČISTÝ KRAJ

Rozumné a odpovědné využití území kraje jak k ochraně přírody, tak i k potřebám člověka

 • Pro realizaci projektů kraje a projektů obcí s jakýmkoliv vlivem kraje prioritně využijme - revitalizujme již stávající zastavěné plochy před záborem nových ploch a zemědělské půdy.
 • Proveďme analýzu stávajícího rozsahu maloplošných zvlášť chráněných území na území Pardubického kraje a jejich případnou revizi vedoucí k nalezení rozumného kompromisu mezi ochranou přírody a realizací jiných zájmů v krajině.

Podpora objektivní a vyvážené ekologické výchovy

 • V rozpočtu kraje vyčleňme finanční prostředky na dotační podporu subjektům realizujícím ekologickou výchovu s objektivním a vyváženým obsahem ve smyslu nejen „příroda“, ale „člověk a příroda“.
 • Pravidelně organizujme akce zaměřené na sběr a třídění odpadů, zejména ve školách a školských organizacích zřízených krajem (výchova dětí provázaná se současným, byť malým, finančním přínosem pro danou školu).

Raději skutečná a faktická ochrana životního prostředí než „ekologická“ byrokracie

 • Při realizaci jakýchkoliv správních řízení a správních postupů ze strany orgánů ochrany životního prostředí musí být na prvním místě respekt k vlastnickým právům a v rozumné míře ke svobodě podnikání.
 • Budeme aktivně využívat zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje proti „socializujícím“ a „byrokratickým“ ustanovením obecně závazných právních předpisů (např. k revizi velmi problémových ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny).

Zapojení principů ochrany životního prostředí také do dalších činností kraje

 • Řízení, plánování a podmínky dopravní obslužnosti kraje využijme jako nástroj podpory venkova a současně ochrany životního prostředí podporou ekologických druhů dopravy ve vybraných lokalitách.

Nové přístupy k oblasti nakládání s odpady

 • Budeme poskytovat metodickou podporu obcím v oblasti třídění komunálních odpadů a separovaného sběru bioodpadu.
 • Využijme všech možností kraje (zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje, aktivní komunikace kraje s ústředními správními orgány apod.) k neustálému tlaku na zavedení objektivních kontrolních mechanismů veřejné správy nezávislých na provozovatelích jednotlivých technologií odpadového hospodářství.
 • Působme cíleně na efektivní chování a minimalizaci nákladů poskytovatelů služeb v oblasti odpadového hospodářství.

Podpora ochrany vod

 • Poskytujme metodickou a grantovou podporu malým obcím s projekty zaměřenými na čištění odpadních vod.
 • Poskytněme metodickou a grantovou podporu obcím při přípravě (technická příprava, administrativní příprava apod.) protipovodňových opatření i opatření pro období sucha.
Zjednodušme to!

CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zvýšení atraktivity Pardubického kraje pro tuzemské i zahraniční návštěvníky

 • Budeme podporovat akce a projekty pro specifické cílové skupiny (koňská turistika, šachová turistika, rybářská turistika, sakrální turistika, potápěčská turistika, průmyslová turistika apod.).
 • Podpoříme konkrétní projekty využití zdánlivých „nevýhod“ některých částí Pardubického kraje (např. rovina v Polabí) pro turistiku a rekreaci starší generace.
 • Poskytujme komplexní podporu turistiky handicapovaných - propojení cílů do ucelených „balíčků služeb“, stavební a prostorové úpravy jednotlivých cílů, webové portály.

Nahrazení stávající chaotické a netransparentní podpory regionálních kulturních a sportovních akcí otevřeným, férovým a hlavně efektivním systémem

 • Zaveďme systematickou, nikoliv nahodilou a „protekční“, podporu významných kulturních a sportovních akcí na území Pardubického kraje založenou na předem známých kritériích a na prioritní podpoře akcí s prokazatelným ekonomickým či společenským přínosem pro Pardubický kraj nebo jeho jednotlivé oblasti.
 • Systematicky podporujme „turisticky prioritní“ geografické oblasti Pardubického kraje.
 • Lépe koordinujme propagaci kraje mezi krajem a „mikroregiony“ - vyšší efektivita využívání dostupných finančních zdrojů odstraněním existujících duplicit.

Získání nových finančních zdrojů pro podporu cestovního ruchu úsporami v dosavadních aktivitách Pardubického kraje 

 • Připravme a zejména konzistentně a dlouhodobě realizujme ucelený systém podpory cestovního ruchu, v němž budou jasné role Destinační společnosti Východní Čechy, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, jednotlivých měst a obcí, jednotlivých mikroregionů, turistických oblastí včetně jejich případných destinačních společností a soukromých subjektů. 
 • Odstraňme duplicity v činnosti Destinační společnosti Východní Čechy a Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.
 • Výrazně přehodnoťme další fungování Destinační společnosti Východní Čechy, některé náklady na její
 • činnost mohou být využity efektivněji pro přímou podporu konkrétních projektů. 
 • Připravme a pokusme se nahradit současný projekt Rodinných pasů systémem „společných/propojených vstupenek“, v první fázi na turistické cíle ve vlastnictví Pardubického kraje a následně systémem „Regionálních turistických karet“ (např. podle rakouského vzoru) opravňujících ke vstupu na všechny turistické cíle na území Pardubického kraje bez ohledu na jejich vlastnictví.

Pardubický kraj – ideální místo pro cyklistiku a in-line bruslení

 • Zahajme efektivní propagaci Pardubického kraje jako ideální destinace pro cyklisty a in-line bruslaře.
 • Učiníme všechny možné kroky k dobudování cyklistické Stezky mechu a perníku mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, k vybudování cyklostezky Pardubická labská (Pardubice – Přelouč – Týnec nad Labem) a k dobudování cyklostezky z Pardubic do Chrudimi.
 • Podpoříme další rozvoj sítě cyklostezek Žamberk – Letohrad – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Choceň.
 • Podpoříme vybudování sítě cyklostezek na Poličsku a Hlinecku.
 • Podpoříme vybudování sítě tzv. singltreků na Ústeckoorlicku a Českotřebovsku.

Podpora záchrany a obnovy drobných sakrálních, technických a historických staveb

 • V rozpočtu kraje vyčleňme finanční prostředky na dlouhodobý a transparentní (fungující za stabilních a veřejně známých pravidel po celé volební období) grantový program záchrany a obnovy drobných sakrálních, technických a dalších historických objektů, kterých je na území kraje velké množství a významně dotvářejí charakter krajiny jednotlivých venkovských oblastí.
Zjednodušme to!

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zatraktivnění a podpora zemědělského školství

 • Zvyšme současnou malou provázanost zemědělské výuky se skutečnou zemědělskou praxí (výuka zaměřená na konkrétní oblasti – např. zakládání a provoz moderní zemědělské farmy, alternativní zdroje příjmů v zemědělství, provázanost na související obory a možnosti českého venkova apod.).
 • Výuku a výchovu absolventů zemědělských škol zaměřme nejen k intenzivnímu zemědělství, ale k trvale udržitelnému zemědělství.
 • Současné přílišné zaměření zemědělských škol na teorii změňme tak, aby zemědělské školství „produkovalo“ v moderní a vysoce konkurenční zemědělské praxi použitelné absolventy.
 • Rozšiřme obsah výuky zemědělských škol také o navazující obory – agroturistika, farmářské trhy apod..
 • Formou grantů, stipendií, soutěží budeme podporovat stavovskou hrdost studentů zemědělských škol k jejich oboru a povolání.
 • Poskytujme metodickou a grantovou podporu „marketingu“ zemědělských škol.

Snížení byrokratické zátěže zemědělců

 • Snižme kvantitu byrokratické kontrolní zátěže zemědělců a naopak posilme kvalitu a efektivitu kontrolních mechanismů.
 • Zjednodušme proces čerpání zemědělských dotací delegovaných státem na kraje.

Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

 • Vyváženě podpoříme také jiné než jen produkční/extenzivní funkce zemědělství, např. podporou protierozních funkcí a opatření vedoucích k ochraně zemědělské půdy a vodních toků.
Zjednodušme to!

VENKOV A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel malých obcí

 • Poskytujme metodickou a grantovou podporu komunálním projektům malých obcí- recyklační dvory, čističky odpadních vod, kanalizace apod.
 • Poskytujme grantovou podporu „infrastruktury občanské vybavenosti“ malých obcí bránící jejich vylidňování - např. podporou systému střediskových základních škol se zajištěním dopravy školáků, existence „pojízdných prodejen“ apod.

Podpora drobných a regionálních podnikatelů

 • Poskytněme metodickou i finanční podporu výrobcům regionálních potravinářských i nepotravinářských produktů.
 • Budeme podporovat prvovýrobce při regionální distribuci jejich výrobků.

Podpora dobrovolné spolkové činnosti a spolkového života na celém území kraje

 • V rozpočtu kraje vyčleňme finanční prostředky na dlouhodobý a transparentní (fungující za stabilních a veřejně známých pravidel po celé volební období) grantový program pro spolky z celého území kraje a z různých oborů činnosti.  
Zjednodušme to!

SENIOŘI ANEB AKTIVNĚ V KAŽDÉM VĚKU

Volnočasové aktivity pro seniory

 • Pro seniory a jejich kluby na celém území kraje vyčleňme v rozpočtu kraje za předem stanovených transparentních pravidel příspěvek na nízkonákladové volnočasové aktivity (tělesná cvičení – posilovací stroje, turistika, kulturní vyžití, besedy).

Zapojení aktivních seniorů do veřejného života kraje

 • Aktivní seniory zapojme do veřejného života kraje, včetně účasti v poradních orgánech kraje.

Úcta ke stáří v rodině a společnosti, podpora rodinám pečujícím o seniory

 • Ve školách zřizovaných krajem budeme pořádat besedy se seniory k problematice řešení mezigeneračních vztahů.
 • Budeme podporovat (včetně finanční podpory) terénní sociální služby umožňující seniorům důstojné stáří a dožití.
 • Zasadíme se o finanční podporu kraje na domácí paliativní péči o seniory, neboť k životu patří i fáze důstojného odchodu z něj. Rovněž budeme prosazovat změnu systému financování rodinných příslušníků pečujících o seniory tak, aby nemuseli řešit vlastní existenční problémy.
Zjednodušme to!

SPORT

Podpora sportu na celém území kraje

 • V rozpočtu kraje vyčleňme finanční prostředky na dlouhodobý a transparentní (fungující za stabilních a veřejně známých pravidel po celé volební období) grantový program podpory výkonnostního i zájmového sportu na celém území kraje, především dětského a mládežnického.

Pevné procento z daňových příjmů kraje na podporu sportu

 • V rozpočtu kraje vyčleňme stabilní procentní podíl (minimálně ve výši 2 %, optimálně ve výši cca 4 %) z daňových příjmů kraje na grantový program podpory sportu na celém území kraje, a to pro celé funkční období zastupitelstva kraje.
Zjednodušme to!