NovinkyOS Pardubice

#ODS Pardubice Živě

ODS

Zastupitelský klub ODS Vás srdečně zve na III. zasedání ZmP konané dne 24. 01.2019 od 15:00 hodin ve Společenském sále radnice Pardubice :) Body jednání jsou následující: 1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 2. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 3. Revokace usnesení - pozemky 4. Terminál B - variantní umístění 5. Terminál B - pozemky 6. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření - II. část 7. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 8. Změny v obsazení orgánů a.s. a v dalších subjektech zástupci města 9. Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společnostív RFP a.s. 1 0. Dodatek č.3 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 11. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP Pardubice o.p.s. na rok 2019 12. Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic - STAŽENO 13. Volba nových přísedících Okresního soudu v Pardubicích 14. Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZmP 15. Pravidla pro odměňování členů komisí RmP, kteří nejsou členy ZmP 16. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 17. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 18. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu 19. Koncepční plán prevence kriminality na léta 2019 - 2021 20. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 21. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu „Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 22. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 23. Poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci prostor organizace Péče o duševní zdraví, z.s. 24. Diskuze 25. Informativní zpráva- Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 26. Informativní zpráva - Statistika odpadového hospodářství města Pardubice 27. Informativní zpráva - prodej objektu Klášterní ul. čp. 52, Pardubice 28. Informativní zpráva - Analýza vhodných lokalit pro výstavbu domova pro seniory 29. Informativní zpráva - zahájení zpracování Strategie bydlení pro město Pardubice 30. Informativní zpráva - Přehled vyplacených náhrad neuvolněným členům ZmP 31. Informativní zpráva - Průběh rekonstrukce budovy radnice 32. Revokace usnesení - spalovna nebezpečných odpadů

otevřít odkaz

ODS

Zde naleznete videozáznam z II. jednání zastupitelstva města z 20.12.2018. http://live.publicstream.cz/pardubice/ii-zasedani-zastupitelstva-mesta-pardubic-dne-20-12-2018-466

otevřít odkaz

ODS

Drazí přátele, občané města a voliči ODS. Chtěli bychom Vám jménem ODS Pardubice popřát klidné, pohodové a krásné Vánoce a do nového roku 2019 zdraví, lásku, úspěchy a pohodu :)

otevřít odkaz

ODS

Tisková zpráva zastupitelského klubu ODS k problematice seniorpasů Zastupitelský klub ODS v Zastupitelstvu města Pardubic požadal o projednání, v rámci nadcházející schůze zastupitelstva, postupu Rady města Pardubic ohledně změny výše dotace na nákup seniorpasů v roce 2018. Radě města Pardubic byl zastupitelstvem dne 24. 1. 2018 uložen úkol, aby projednala možnost zlevnění nebo zrušení jízdného v MHD pro osoby starší 70 let. Rada nebyla na základě přijatého usnesení pověřena k přijímání tarifních změn v tomto směru bez jejich projednání v Zastupitelstvu města Pardubic. Rada města Pardubic přijala dne 23. 7. 2018 usnesení, jímž schválila úpravu tarifu MHD a zvýšení dotace na nákup seniorpasů k 1. 9. 2018. Vzhledem k tomu, že pro uvedenou změnu nebyly schváleny prostředky v rozpočtu města Pardubic, byla tímto postupem vytvořena pohledávka Dopravního podniku města Pardubic vůči městu Pardubice. Výše pohledávky je v současné době již cca 3 mil. Kč. Zastupitelský klub ODS považuje uvedený postup Rady města Pardubic za nesprávný a za politický faul v době blížících se komunálních voleb 2018. Zastupitelský klub ODS Pardubice v zájmu dobrého hospodaření Dopravního podniku města Pardubic podpořil navrhovanou rozpočtovou změnu směřující k pokrytí pohledávky vůči městu Pardubice. Zastupitelský klub ODS Pardubice dále podpořil vyčlenění prostředků v rozpočtu města v roce 2019 na pokrytí dotace nákupu seniorpasů. Neschválení těchto prostředků by bylo nespravedlivým postojem k občanům města, kteří by si oproti jiným nemohli seniorpas za těchto podmínek zakoupit. ODS Pardubice odmítá nesystémové poskytování „veřejných služeb zdarma“ a bude aktivně spolupracovat při zpracování koncepce cenotvorby všech veřejných služeb města (např. odpady, MHD, parkování apod.). Bez zpracování koncepce nepodpoří další změny v cenotvorbě veřejných služeb. Zastupitelský klub ODS Pardubice

otevřít odkaz

ODS

Dnes Poslanecká sněmovna hlasuje o schválení státního rozpočtu, tak zítra členové Zastupitelstva města Pardubic budou schvalovat rozpočet města na rok 2019 (Y) Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů města a nejzásadnější bod zítřejšího II. jednání Zastupitelstva města Pardubic. Dalšími významnými body pro jednání zastupitelstva jsou např. změny v obsazení akciových společností ze zástupců města či zvolení ,,určeného zastupitele" pro pořizování územně plánovací dokumentace města. Srdečně Vás zveme na jednání zastupitelstva zítra dne 20.12.2018 od 15 hod. ve společenském sále historické radnice na Pernštýnském náměstí :) Body k projednání Zastupitelstva města Pardubic jsou následující: 1.bod Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 2.bod Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 3.bod Revokace usnesení - nemovité věci 4.bod Záměr prodeje pozemku včetně objektu k bydlení č.p. 1380 v ul. Staňkova 5.bod Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad 6.bod Jmenování členů Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic 7.bod Zrušení usnesení Z/2125/2017 8.bod Schválení dodatku ke smlouvě o vytvoření svazku a aktualizované Stanovy DSO Hradubická labská 9.bod Předložení závěrečného účtu a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská za rok 2017 10.bod Dodatek č. 3 - smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - hospodaření v lesích 11.bod Dodatek č. 4 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 12.bod X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření 13.bod Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2019 14.bod Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2019 až 2023 15.bod Informace o schváleném rozpočtu města Pardubic na rok 2018 a jeho skutečném plnění 16.bod Změny v obsazení orgánů a.s. z řad zástupců města 17.bod Zvýšení základního kapitálu SmP a.s. nepeněžitým vkladem - souborem VO 18.bod Dodatky smluv o poskytování služeb se SmP a.s. 19.bod Zvolení „určeného zastupitele“ pro účely pořizování územně plánovací dokumentace 20.bod Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 21.bod Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubic a Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů 22.bod Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Československá obec legionářská, z.s. 23.bod Poskytnutí daru – defibrilátory na sportoviště 24.bod Dodatek zřizovací listiny základní školy 25.bod Městská památková rezervace 26.bod Poskytnutí finančního daru 27.bod Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v rámci OSV 28.bod Diskuse 29.bod Informativní zpráva- Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 30.bod Informativní zpráva - Úpravy rozpočtu města Pardubic v kompetenci RmP 31.bod Informativní zpráva: Výhled finanční náročnosti odpadového hospodářství v roce 2019 32.bod Postup Rady města Pardubic při tarifní změně v MHD - změna výše dotace na nákup seniorpasů 33.bod Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy ZmP

otevřít odkaz

ODS

ODS | Pardubice - oblastní sdružení sdílel(a) příspěvek uživatele Karel Haas.

otevřít odkaz

ODS

"Oblastní sněm ODS Pardubice vyjadřuje podporu Karlu Haasovi v setrvání ve funkci předsedy oblasti a dokončení řádného volebního období. Oblastní sněm ODS Pardubice nadále považuje Karla Haase za nejvhodnější a nejvíce kompetentní osobu pro vedení oblasti, což již vyjádřil na posledním volebním oblastním sněmu, kde byl Karel Haas jediným kandidátem na tuto funkci a získal téměř 100% hlasů, a na této skutečnosti nic nemění výsledek uplynulých voleb do zastupitelstva města Pardubice, ani následné povolební jednání." Usnesení oblastního sněmu ODS Pardubice reagující na některé mediální dezinformace bylo přijato 27.11.2018 prakticky jednomyslně.

otevřít odkaz

ODS

Drazí občané našeho města, již dnes od 17 hod. proběhne ustavující jednání Zastupitelstva města Pardubic ve společenském sále historické radnice na Pernštýnském náměstí. Vstup z důvodu rekonstrukce radnice je z Wernerova nábřeží. Přítomnost veřejnosti je samozřejmě zajištěna na galerii jednacího sálu či online na wwww.pardubice.eu Přijďte i Vy se seznámit s fungování samosprávy v našem města a poznat nově zvolené zastupitele našeho města :) Jste srdečně vítáni. Program jednání viz níže.

otevřít odkaz

Naši lidé