5. listopadu 2013

Kontrolní mechanismy členských států stále selhávají

Míra chyb ve vynakládání plateb z rozpočtu Evropské unie opět vzrostla, jak uvádí závěry Konsolidované účetní závěrky EU týkající se rozpočtového roku 2012, která byla dnes představena na zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Evropský účetní dvůr zjistil, že se míra chyb ve vynakládání finančních prostředků EU za rok 2012 zvýšila na 4,8 %. To je nárůst o 0,9 % oproti roku 2011, kdy míra chybovosti činila 3,9 %. Za oblast s největší mírou chyb byla označena zemědělská politika, kde byly objeveny problémy zejména v prvotním vykázání velikosti agrárních ploch. Jako země s největší chybovostí v čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů bylo na výboru zmíněno Španělsko, Řecko, Itálie a Polsko, ale zařadila se mezi ně i Česká republika. Ve stejné souvislosti byly tyto členské státy jmenovány i při loňském hodnocení rozpočtu EU. 

Europoslankyně Andrea Češková konstatuje: "Je alarmující, že míra chybovosti v posledních třech letech vzrůstá a týká se stále stejných zemí. Domnívám se, že největším problémem je chybovost v rozdělování unijních prostředků na úrovni členských států v rámci sdíleného řízení. I moje iniciativní zpráva poukazovala na to, že kritéria hodnocení nemusí být správná a je potřeba se zaměřit na výsledky." 

Předmětem diskuze členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu byla také skutečnost, že došlo ke změně metodologie, kterou Účetní dvůr používá při kontrole plateb. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad tím, do jaké míry tato změna ovlivnila celkovou vykázanou míru chyb. Sám představitel Účetního dvora přiznal, že z celkové míry chyb byly 0,3 % způsobeny změnou metodologie. Dá se tedy říci, že celková míra chyb vzrostla z 3,9 % na 4,5 %. Andrea Češková dodává: "Ačkoli očistíme vykázanou míru chyb o změnu účetní metodologie, je výsledné procento stále vyšší, než v minulých letech. Dle mého názoru je třeba se zamyslet nad tím, zda je formální kontrola přerozdělování unijních prostředků správně nastavena a zda jsou prostředky investovány do smysluplných projektů." 

JUDr. Andrea Češková

místopředsedkyně místního sdružení
poslankyně EP