26. září 2013

Evropští poslanci nejsou spokojeni s hospodařením Rady

Na schůzi Výboru pro rozpočtovou kontrolu byla jednohlasně odhlasována zpráva české poslankyně Evropského parlamentu JUDr. Andrey Češkové, kterou poslanci vyjadřují nespokojenost s hospodařením Rady.

 
Zpráva se týká udělení absolutoria Radě a Evropské radě za rozpočtový rok 2011. Poslanci tohoto výboru podpořili návrh Andrey Češkové neudělit ani jedné z institucí absolutorium. "Udělování absolutoria je každoročně boj mezi Parlamentem a Radou, která instituce má v tomto procesu větší pravomoci. Odhlédneme-li od toho, že na věc existují dva rozdílné názory, pokud ale Parlament nemá zodpovězeny všechny otázky, nemůže rozhodovat jinak, než absolutorium neudělit,“ konstatuje česká europoslankyně.
 
Evropský parlament vede každoročně spor s Radou o to, zda se Rada má či nemá zodpovídat Evropskému parlamentu ze svého hospodaření. Andrea Češková k tomu říká: „Jestliže Evropská unie má být vystavěna na demokratických principech, pak je právo volených zástupců evropské veřejnosti kontrolovat hospodaření jednotlivých institucí naprosto legitimní a přirozené.“
 
Rada by měla být v budoucnu zodpovědnější vůči europoslancům i evropské veřejnosti. Závěrem jediná žena v dresu ODS v Evropském parlamentu vyslovuje přání: "Doufám, že opakující se situace z minulých let přiměje Radu alespoň v budoucnu vést dialog s námi, členy Výboru pro rozpočtovou kontrolu, jakožto zástupci Evropského parlamentu při procesu udělování absolutoria tak, aby byly naplněny zcela oprávněné požadavky veřejnosti dodržovat v Evropské unii standard demokratických kontrolních mechanismů.“
 
 
 
 
JUDr. Andrea Češková

poslankyně EP
místopředsedkyně místního sdružení