13. července 2021

V kauze Turów ODS podporuje dohodu mezi Českem a Polskem

(www.ods.cz) Dnes probíhá zatím poslední jednání expertních týmů vlád Česka a Polska s ohledem na zákaz těžby uhlí v polském dole Turów, který těsně sousedí s hranicí na území Libereckého kraje. Cílem již několikáté schůzky je vyjednání podmínek, za kterých vláda ČR, krajská a místní samospráva budou polské vládě a státní polské energetické společnosti PGE tolerovat pokračování těžby uhlí v dolu Turów.

„Tuto těžbu předběžně pozastavil Evropský soudní dvůr v Lucemburku na žádost reprezentací českých samospráv i vládních úřadů. ODS je v této kauze aktivní již od roku 2015, kdy jsem jako tehdejší starosta města Frýdlant inicioval vznik studií, které měly posoudit stav ohrožení podzemních zdrojů pitné vody v dotčeném česko-polském příhraničí. Byl jsem také iniciátorem přenosu problematiky na úroveň Libereckého kraje i vlády ČR,“ říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Dan Ramzer a dodává: „Současně jsem vše koordinoval i na úrovni Evropského parlamentu s europoslancem Janem Zahradilem. Další iniciativou bylo jednání v dubnu 2020 na úrovni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde byla kauza projednána na základě iniciativy poslance ODS Jana Zahradníka. I na základě mandátu samospráv z území Frýdlantska jsem inicioval smírčí jednání s polskou stranou prostřednictvím poslanců zvolených za Česko i Polsko v Evropském parlamentu a byla podána i stížnost na postup polské strany na Evropskou komisi. Posledním pokusem bylo mé jednání s bývalým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, který konkrétní nabídku o smír prezentoval polským vládním představitelům ve Varšavě 12. 2. 2021.“

Na toto jednání však Dan Ramzer nebyl přizván, přestože chtěl tlumočit opakovaně status partnerské dohody před projednáním kauzy u Evropského soudního dvora. I tuto nabídku oficiálního představitele České republiky Polsko neakceptovalo. Po vydání předběžného rozhodnutí opět zástupci ODS vysílali a vysílají signály a podněty pro dohodu. Dan Ramzer na úrovni samospráv 25. 5. 2021 přímo na TK u dolu Turów, poslanec Petr Beitl na úrovni jednání zahraničního výboru i Jan Zahradil na osobních jednáních s kolegy, kdy prezentuje opakovaně touhu představitelů ODS na všech úrovních se dohodnout na podmínkách tolerance pokračování těžby uhlí v dolu Turów z české strany.

„Mezi podmínky patří finanční kompenzace za ohrožení vodních zdrojů (ne ve výši 100 % celkových nákladů), dokončení procesu EIA, financování monitoringu hladiny podzemních vod, hluku a kvality ovzduší, vytvoření společného česko-polského fondu na opatření v souvislosti s retencí vody v krajině a výše pokut – sankcí za případné nedodržování ujednání. Placení pokut Polskem do rozpočtu EU nemá pro obyvatele těžbou zasaženého Frýdlantského výběžku a Hrádecka žádný přínos. Proto musí vláda ČR usilovat o dosažení mezistátní dohody, která zajistí financování náhrad a odstraňování škod přímo v zasaženém místě, samosprávám, občanům a poskytovatelům pitné vody,“ v závěru vysvětluje Ramzer.

Odborníci a zástupci reprezentující Občanskou demokratickou stranu vítají vznik mezivládní komise a budou vždy podporovat důstojnou dohodu obou stran na základě partnerství a přátelství.

Proto ODS vyzývá a žádá vládu ČR, aby přijatelné podmínky jak ze strany Česka i Polska vyjednala a nastolila v kauze Turów smír.

Dan Ramzer

kandidát na hejtmana Libereckého kraje
člen výkonné rady
předseda klubu krajských zastupitelů
starosta města
předseda regionálního sdružení