2. února 2016

Příběh ohrožení pokračuje – bude se těžit uran na Vysočině?

Obce ohrožené těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice žádají před povolením těžby o provedení kompletního geologického průzkumu.

Důvodem je to, že těžba a následná přeprava této radioaktivní látky má být prováděna v hustě obydlených oblastech Kraje Vysočina. Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice žádají před povolením těžby o  provedení kompletního geologického průzkumu.

Dotčeným obcím a městům se v minulosti dostalo opakovaného ujištění, že v rámci povolení této těžby bude postupováno dle platných právních předpisů a veškerá rozhodnutí budou podložena všemi nezbytnými podklady.

Nelze také odhlédnout od toho, že těžba této radioaktivní látky má být prováděna v hustě obydlených oblastech a ve vzdálenosti nepřesahující 15 km od měst Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Vytěžená ruda má být následně přepravována třemi okresy Kraje Vysočina z Brzkova přes Přibyslav do Rožné k dalšímu zpracování.

Z informací státního podniku DIAMO, který má vlastní těžbu uranu provádět, však vyplývá, že v rozporu s výše uvedeným již byl vypracován návrh na rozšíření chráněného ložiskového území Brzkov o rudní uzel Věžnice s tím, že bude na ministerstvo životního prostředí podána žádost o vydání rozhodnutí v této věci.

S  tímto postupem dotčené obce a  města nesouhlasí a  obrátili se společně na Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí, Ing. Jana Mládka, CSc., ministra průmyslu a  obchodu a  MUDr.  Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, a žádají je o to, aby bylo ve všech řízeních ve věci těžby uranu na katastrech obcí Brzkov – Horní Věžnice trváno na provedení kompletního geologického průzkumu dle platných právních předpisů, a  teprve po  jeho provedení, aby byla vydávána jakákoli rozhodnutí.

V souvislosti s výše uvedeným  nepostrádá zajímavost návrh  řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce, který bude projednávat vláda. Ohledně  nové těžby uranu u Brzkova a tamní související rekonstrukce chemické úpravny a odkališť tam není ani slovo. Ani náznak, že řešením sociální situace propouštěných horníků by mohla být nová těžba ve vaší oblasti, jak oznamoval premiér Sobotka a dříve i ministr Mládek.

Tož uvidíme….

Text byl napsán pro lednové číslo Novin Kraje Vysočina. 
Celý výtisk je k dispozici na adrese: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-16.pdf

Mgr. Ota Benc

předseda Klubu krajských zastupitelů ODS Vysočina