10. května 2013

ODS prosazuje pozitivní daňové změny

Vláda schválila a poslala do Parlamentu návrh zákona, který v daňové oblasti reaguje na nový občanský zákoník a přináší našim voličům mnohé výhody. Současně naši poslanci ve spolupráci s ministry předložili návrhy na zrychlení odpisů a podporu technického vzdělávání.

 
10 + 1 daňových změn
1. Zrušení daně z dividendy a podílu na zisku
 
Dnešní stav:
Daň z dividendy se platí ve výši 15 procent, současně se zisk firmy daní 19 procenty.
 
Nový stav:
Daň z dividendy se nebude platit, akcionáři a vlastníci obdrží plnou částku dividend či podílu na zisku. Odpadne dvojí zdanění.
 
 
 
2. Zásadní omezení ručení za DPH jen u faktur převyšujících 700 000 Kč
 
Dnešní stav:
Plátce DPH ručí za nezaplacenou DPH, pokud se jedná o nespolehlivého plátce. Každý poplatník musí kontrolovat u všech faktur, zda jeho dodavatel není nespolehlivý plátce DPH.
 
Nový stav:
Dochází k omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty pouze na případy, kdy platba za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy 700 000 Kč. Jasná úleva pro všechny plátce DPH, zejména pro malé a střední firmy.
 
 
 
3. Zrychlené odpisy

Dnešní stav:
Pořízený majetek se odepisuje v první skupině 3 roky (např. výpočetní technika), ve druhé skupině 5 let (např. automobil) a ve třetí skupině 10 let.
 
Nový stav:
Pořízený majetek v první a druhé skupině a vybrané položky ze třetí skupiny se odepíší během 12 měsíců.
 

 
4. Podpora vzdělávání

Dnešní stav:
Limit stipendia 2 000 Kč u středoškoláka a 5 000 Kč u vysokoškoláka, pořízený majetek pro odborné vzdělávání bez zvýhodnění.
 
Nový stav:
  • zvýšení limitu odčitatelného motivačního příspěvku poskytovaného studentům formou stipendia na 5 000 Kč měsíčně u středoškoláků a na 10 000 Kč měsíčně u vysokoškoláků,
  • zvýhodněné odepisování majetku pořízeného pro účely odborného vzdělávání,
  • odpočet výdajů vynaložených na žáka nebo studenta, který se zúčastní praktického vyučování nebo odborné praxe, od základu daně z příjmu formou paušálního odpočtu.
 
 
5. Daňové úlevy pro studenty

Dnešní stav:
Příjmy studentů jsou zdaňovány jako u ostatních daňových poplatníků.
 
Nový stav:
Příjmy žáků a studentů z praktického výcviku budou osvobozeny od daně z příjmu.
 
 
 
6. Vyšší limit příjmu bez zdanění u příležitostných příjmů
 
Dnešní stav:
Při příležitostném příjmu do 20 000 Kč se neplatí daň z příjmu.
 
Nový stav:
Při příležitostném příjmu do 30 000 Kč se neplatí daň z příjmu.
 
 
 
7. Zvýšení limitu pro dohody o provedení práce

Dnešní stav:
Dnešní limit je 5 000 Kč měsíčně.
 
Nový stav:
Nový limit bude 10 000 Kč měsíčně.
 
 
8. Zvýšení limitu pro dary na veřejně prospěšné účely

Dnešní stav:
Fyzické osoby si mohou odečíst od základu daně 10 procent a právnické osoby 5 procent na veřejně prospěšné účely.
 
Nový stav:
Fyzické osoby si mohou odečíst od základu daně 15 procent a právnické osoby 10 procent na veřejně prospěšné účely.
 
 
9. Podpora vědy a výzkumu

Dnešní stav:
Neexistuje možnost odečíst od základu daně nákup výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných institucí.
 
Nový stav:
Náklady na výsledky výzkumu a vývoje, zaplacené výzkumné instituci, si firma může odečíst od základu daně.
 
 
10. Snížení základu daně o nezaplacené faktury

Dnešní stav:
Každá vyfakturovaná částka se počítá do základu daně, včetně těch, které nejsou zaplaceny.

Nový stav:
U nezaplacených pohledávek bude snazší tvorba opravných položek, které snižují základ daně. Nezaplacená pohledávka bude rychleji odepsána.
 
 
11. Daňové odečty domácnosti

Dnešní stav:
Občané, kteří si ze svých úspor opraví či zrekonstruují své bydlení, nemají nárok na daňové zvýhodnění.

Nový stav:
ODS navrhuje, aby bylo možno v takovém případě odečíst si od základu daně částku v rozmezí 30 000 Kč až 300 000 Kč, což by přineslo daňové zvýhodnění 4 500 Kč až 45 000 Kč.
 
 
SHRNUTÍ
Všechny návrhy snižují daně, zlepšují podnikatelské prostředí, představují prorůstová opatření, podporu vzdělávání a zpružnění pracovního trhu.