[stáhnout v PDF]

Program ODS pro Středočeský kraj 2016 - 2020

Preambule

Osm let vládnou Středočeskému kraji sociální demokraté s komunisty. Bylo to osm let ve znamení jedné z největších korupčních afér, přešlapů a nekompetentního řízení. Bylo to osm let promarněné příležitosti posunout Středočeský kraj dopředu. Současná krajská koalice mnoho dobrých věcí zničila, ale nenahradila je ničím novým - lepším. Chceme to změnit. Nabízíme dobrý plán, jak znovu nastartovat rozvoj regionu, vrátit jej na špici mezi českými regiony a vytvořit lepší a příjemnější domov pro všechny Středočechy.

Veřejná doprava

DNES - s ČSSD a KSČM:

Kraj snížil počet spojů. Tím zkomplikoval lidem cestu za prací i za lékařem, dětem zhoršil cestování za školou i za zábavou. Krajská koalice nic neudělala pro zvýšení konkurence na železnici, což by přineslo snížení ceny jízdného a zlepšení kvality cestování.

PO VOLBÁCH - s ODS:

Na jednu jízdenku vlakem i autobusem po kraji i do centra Prahy. Podpoříme výstavbu záchytných parkovišť v blízkosti přepravních uzlů na příměstských železničních tratích ve směru na Kolín, Poděbrady, Beroun, Benešov, Neratovice, Kralupy, příp. v dalších směrech. Zvýšíme počet spojů tam, kde je kraj v minulosti nemístně omezil. Zavedeme konkurenční prostředí v regionální železniční dopravě. Zajistíme dostupný internet v regionálních vlacích i autobusech.

Na jednu jízdenku po kraji i do centra Prahy!

Dopravní infrastruktura

DNES - s ČSSD a KSČM:

Kraj zanedbává investice do nových komunikací. Vláda v čele s ČSSD změnou zákona o EIA (posuzování vlivu staveb na životní prostředí) zavinila zastavení desítek důležitých staveb v kraji. Téměř 500 krajských mostů je ve špatném stavu, 39 dokonce v havarijním.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Zvýšíme tempo přípravy dopravních staveb a nasměrujeme prostředky především na budování obchvatů obcí a měst na hlavních krajských silnicích.
 • V údržbě komunikací upřednostníme souvislé opravy krajských silnic před záplatováním.
 • Urychlíme nutné opravy krajských mostů.
 • Zveřejníme dlouhodobý plán rekonstrukce silnic a jeho plnění. Zvýšíme tlak na přípravu a výstavbu potřebných zbývajících částí Pražského okruhu, dálnic D3, D6 a D7.
 • Prosadíme realizaci spojnice D7 a D8 včetně obchvatu Kralup a nového mostu přes Vltavu.
 • Podpoříme lepší koordinaci a další výstavbu cyklostezek v kraji tak, aby tvořily jeden funkční celek.
 • Dál budeme rozvíjet model jedné krajské organizace Správy a údržby silnic s funkčními cestmistrovstvími.
Nové obchvaty měst a obcí pro lepší cestování!

Školství

DNES - s ČSSD a KSČM:

Úroveň středního školství ve Středočeském kraji je jedna z nejhorších v ČR. Na vině nejsou učitelé, ale především nedostatečná podpora kvalitního vzdělávání ze strany Středočeského kraje. Vedení kraje rezignovalo na sledování kvality škol a odsouhlasilo vznik řady módních oborů bez vazby na pracovní trh i na jejich odborné zajištění. Ředitelé i pedagogové jsou zahlcováni množstvím nesmyslné byrokracie. Sami přitom mají minimální prostor pro rozhodování. Před osmi lety za vlády ODS směřovalo na běžné výdaje škol 630 milionů korun. Letos, ač příjmy kraje výrazně vzrostly, je to jen 530 milionů korun.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Zavedeme důsledné sledování a odměňování kvality ve školách. Vzdělání je priorita a tomu budou odpovídat i roční výdaje na školy. Zvýšíme rozpočet na školství nejméně o 100 milionů korun. Omezíme administrativní zátěž ředitelů škol i pedagogů. Učitelé mají učit, ne úřadovat.
 • Zvýšíme samostatnost škol v rozhodování o prostředcích, se kterými školy hospodaří.
 • Zlepšíme informovanost rodičů o kvalitě jednotlivých škol.
 • S cílem zvýšení úspěšnosti absolventů škol při hledání zaměstnání podpoříme větší propojení podniků s odbornými středními školami.
 • Pomůžeme obcím a městům, jež potřebují rozšířit kapacitu mateřských a základních škol.
 • Odmítáme nedomyšlenou a zatěžující plošnou inkluzi ve školách, kterou prosazuje současná vláda v čele s ČSSD.
Méně byrokracie ve školách. učitelé mají učit, ne úřadovat!

Voda

DNES - s ČSSD a KSČM:

Střední Čechy byly v uplynulých letech opakovaně zasaženy přívalovými povodněmi. Kraj nepředložil žádné reálné návrhy na řešení situace kromě nepřijatelných a krajně necitlivých úvah o výstavbě velkých přehrad na Berounce. Místo toho vláda v čele s ČSSD na celostátní úrovni chystá změnu legislativy, která by vedla k dramatickému zvýšení ceny vody.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Budeme bránit vládním návrhům, které by přinesly drastické zdražení vody.
 • Podpoříme vznik malých vodních děl v krajině - rybníků, malých nádrží, poldrů apod. Vytvoříme proto na úrovni kraje pracovní skupinu, která bude obcím, firmám i jednotlivcům pomáhat s přípravou projektů.
 • Podpoříme propojování vodárenských soustav a výstavbu skupinových vodovodů do míst s problémy v zásobení pitnou vodou (Rakovnicko, Slánsko apod.).
 • Podpoříme odkanalizování obcí s ohledem na ochranu vodních zdrojů a ochranu povrchové podzemní vody.
 • Podpoříme efektivní hospodaření v lesích, na zemědělských půdách a loukách. Stojíme na straně těch, kdo obdělávají svá pole tak, aby přívalové deště neodnášely nejúrodnější půdu.
Ne drastickému zdražování vody!

Zdravotnictví

DNES - s ČSSD a KSČM:

Krajské nemocnice se znovu pohybují nad ekonomickou propastí. Ekonomické údaje jsou prezentovány tak, aby dobře vypadaly, skutečnost ale nepopisují pravdivě. Z krajských nemocnic odcházejí zkušení lékaři i sestry a v důsledku toho dále klesá kvalita péče. Jen v mladoboleslavské nemocnici letos chybí přes 20 lékařů a více než 40 zdravotních sester. Pro Středočechy se zhoršuje dostupnost péče v krajských nemocnicích - prodlužují se objednací doby.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Podpoříme odměňování zdravotníků podle kvality a výkonu - zlepšíme mzdové ohodnocení lékařů a především středního zdravotnického personálu. Podpoříme jejich vzdělávání a odborný rozvoj. Stabilizujme hospodaření nemocnic.
 • Budeme neustále modernizovat a rozvíjet rychlou záchrannou službu. Zlepšíme dostupnost kvalitní zdravotní péče a dosažitelnost pohotovostní služby v kraji.
 • Prosadíme rovný přístup ke všem zdravotnickým zařízením bez ohledu na jejich právní formu či vlastníka nebo zřizovatele. Zajistíme srovnatelné podmínky ve financování zdravotní péče v kraji, a to i ve srovnání s ostatními kraji v ČR.
 • Budeme hájit důležitou roli všech soukromých ambulantních lékařů a ochráníme je před dalšími regulacemi a rostoucí administrativní zátěží.
 • Ve spolupráci s městy a obcemi podpoříme provoz protialkoholních záchytných stanic.
Odměňování podle kvality a výkonu i ve zdravotnictví!

Sociální politika

DNES - s ČSSD a KSČM:

Přístup kraje k zařízením sociální služby není ani spravedlivý, ani systémový. Rozdělování veřejných financí pro sociální péči nemá jasná pravidla, je náhodné a neobjektivní. Řada krajských zařízení, která poskytují sociální služby, je v žalostném stavu. Budovy chátrají a prostředky se najdou jen na opravu zjevných havárií. Kraj vynakládá místo žádoucí cílené podpory prostředky na nesystémová opatření typu proplácení zdravotnických poplatků.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Usnadníme práci a život organizacím poskytujícím sociální služby. Stanovíme jasná a předvídatelná pravidla financování, která je nebudou zatěžovat.
 • Upřednostníme služby, které seniorům a zdravotně postiženým umožní co nejdéle zůstat v domácím prostředí, kde nejsou sociálně vyloučeni, protože mají běžné rodinné a společenské kontakty. Členům rodin pečujícím o své blízké pomůžeme získávat potřebné informace k vyřízení úředních záležitostí i k vlastní péči. Pečující rodinní příslušníci musí mít možnost skloubit své pracovní povinnosti, péči i vlastní rodinu.
 • Kraj bude při řešení sociální problematiky úzce spolupracovat s městy a obcemi.
 • Řekneme NE populistickým neúčinným plošným opatřením. Finanční pomoc patří těm, kdo si opravdu nejsou schopni pomoci sami.
Potřebná péče bez čekání přímo domů k potřebným!

Zdravé hospodaření

DNES - s ČSSD a KSČM:

Kraj finančně preferuje vybrané obce, jejichž představitelé mají blízko ke krajské koalici. Přitom je ve zcela nedostatečné a minimální výši vytvářena rozpočtová rezerva na nepředvídatelné výdaje. Kraj neuváženě zadlužoval své občany formou odloženého financování namísto toho, aby v době zvyšujících se daňových výnosů dokázal udržet běžné výdaje a navýšil investice z vlastních zdrojů.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Čerpání rozpočtu podřídíme prioritám, kterými jsou školství, doprava a zdravotnictví.
 • Prosadíme takový rozpočet, aby kraj řádně splácel stávající dluh. Nebudeme kraj zatěžovat novými dluhy, ať už by měly podobu klasických úvěrů, nebo odloženého splácení investic.
 • Narovnáme podmínky a zajistíme co nejvyšší míru objektivnosti při rozdělování krajských dotací obcím a městům.
 • Prosadíme přístup, že kraj co nejvíce finančních a rozpočtových informací zveřejňuje prostřednictvím internetových aplikací tak, aby občané mohli na hospodaření kraje dohlížet a kontrolovat ho. Budeme důsledně trvat na otevřených výběrových řízeních.
Průhledný a vyrovnaný krajský rozpočet!

Majetek a investice

DNES - s ČSSD a KSČM:

Realitou krajských financí je trend rostoucích běžných výdajů kraje na úkor investic. Koalice se tváří, že snižuje zadlužení kraje, ale přitom si u některých investic pomáhá odloženým splácením. To je ale jen jiný způsob zadlužení kraje. Splátky dopadnou na příští vedení kraje a hlavně na občany.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Upřednostníme investice před výdaji na běžný provoz.
 • Zlepšíme plánování a realizaci krajských investic. Finanční prostředky účelně vyčerpáme v rozpočtovém roce, abychom je nemuseli převádět do dalších let a nepřipravovali kraj o prostředky z evropských fondů.
 • Transparentně nabídneme k prodeji nepotřebný majetek, který již mnoho let chátrá a zatěžuje krajský rozpočet. Scházejí pak prostředky například na rekonstrukce budov středních škol či ústavů sociální péče.
 • Vytvoříme motivační prostředí pro krajské příspěvkové organizace, aby jejich ředitelé a zaměstnanci byli finančně zainteresovaní na dobrém hospodaření své organizace.
Více peněz do investic!

Kultura

DNES - s ČSSD a KSČM:

Současné vedení kraje podporuje projekty v oblasti kultury nahodile. Neexistuje promyšlená strategie rozvoje kultury a rekonstrukce nejohroženějších kulturních památek. V řadě dotovaných projektů se objevily tak velké problémy, že kraj přišel o část podpory. Nezvládnutá je propagace kulturních institucí ze strany kraje. Pokud jsou některé viditelnější, je to z velké části jen jejich zásluha.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Zavedeme takovou podporu kulturních institucí, která dokáže zohlednit kvalitu jejich práce, množství aktivit a také návštěvnost. Posílíme podporu obnovy kulturních památek. Vytipujeme nejohroženější z nich a zajistíme jejich záchranu.
 • Posílíme podporu živé kultury, která je nositelem tradic a také nejsilnějším nástrojem proti rozmělnění základních národních a evropských hodnot.
 • Prosadíme efektivní společnou prezentaci kulturních institucí v kraji. Na Královské cestě v Praze obnovíme funkční informační centrum.
Zjednodušme to!

Sport

DNES - s ČSSD a KSČM:

V dotační politice kraje v oblasti sportu a tělovýchovy vládne politický klientelismus. Školy nejsou vedeny k tomu, aby spolupracovaly se sportovními kluby a organizacemi.

PO VOLBÁCH - s ODS:

Oblast sportu a tělesné výchovy bude kraj každý rok podporovat částkou nejméně 55 milionů korun. (Z toho bude určeno 18 milionů korun do tréninkových středisek mládeže, 17 milionů korun na opravy a investice sportovních zařízení, 12 milionů korun na podporu činnosti sportovních organizací a spolků, 2 miliony korun na podporu handicapovaných sportovců a 6 milionů korun na organizaci sportovních akcí pořádaných Středočeským krajem ve spolupráci se školami a na zajištění reprezentace kraje na celostátních Olympiádách mládeže.)

Urychlíme harmonogram dotačních řízení tak, aby poskytnutí dotací bylo schvalováno Zastupitelstvem kraje nejpozději v březnu a jejich poskytování sportovním organizacím probíhalo co nejrychleji. Zavedeme cílenou podporu zařízení pro sport a tělovýchovu (work-outová hřiště, hřiště pro seniory, cyklo a in-line stezky). Zasadíme se o rozšíření spolupráce škol a sportovních organizací.

Zjednodušme to!

Životní prostředí

DNES - s ČSSD a KSČM:

Současné vedení kraje na začátku volebního období výrazně omezilo podporu péče o životní prostředí. Zvláště byla a dosud je omezena podpora výsadby a péče o lesy, tedy oblast z dlouhodobého hlediska mimořádně důležitá. Místo toho kraj jednostranně preferuje projekty ekologické výchovy, jejichž odborná kvalita je často sporná.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Upřednostníme projekty, jejichž přínos bude prokazatelný a dlouhodobý - např. ozelenění sídel, zvýšení podílu zeleně v krajině a okolo dopravních komunikací s cílem odstranit kontaminaci vzduchu a snížit hladinu hluku.
 • Projekty ekologické výchovy podpoříme jen tam, kde budou na odpovídající odborné úrovni.
 • Odmítneme jakákoliv opatření, která by pod záminkou ochrany životního prostředí přenášela další povinnosti a náklady na občany, podnikatele a obce, pokud nebude jejich přínos nesporný a obhajitelný.
 • Podpoříme zvýšení podílu kraje a obcí na správě chráněných částí přírody a na spolurozhodování o stanovení celospolečenských zájmů na příslušné úrovni.
 • Podpoříme maximální oboustranný soulad mezi územním plánem a vyhlašováním lokalit NATURA 2000.
Zjednodušme to!

Odpady

DNES - s ČSSD a KSČM:

Kraj přijal v oblasti hospodaření s odpadem strategii, která předpokládá převážení odpadu z celého regionu ke spalování na jedno místo. Třídění a druhotné využití odpadu bylo touto koncepcí zatlačeno do pozadí. Ve výsledku tím kraj přispěje k dalšímu růstu nákladů na likvidaci odpadu, které platí všichni Středočeši. O nárůstu dopravy na přetížených středočeských komunikacích a zvýšení zplodin v ovzduší ani nemluvě.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • V oblasti odpadového hospodářství budeme i nadále upřednostňovat třídění odpadu a jeho ekologickou likvidaci.
 • Proti tlaku na zdražování poplatků za odpad pro občany postavíme ucelený plán zahrnující jak druhotné využití odpadu, tak možnost spalování na více místech - třeba i v sousedních regionech. Jsme proti nárůstu nákladní dopravy přes celý kraj kvůli centralizovanému svozu odpadu - řešením jednoho problému by tak vznikl problém jiný.
 • Odmítáme projekt spalování kalů z ostravsko-karvinských hutí v Kaučuku v Kralupech.
Zjednodušme to!

Regionální rozvoj

DNES - s ČSSD a KSČM:

V duchu celostátní politiky levicových stran ignoruje krajská reprezentace zájmy a potřeby malých a středních podniků a podnikatelů. Podíl cestovního ruchu na ekonomice kraje je v porovnání s ostatními kraji jeden z nejnižších. Kraj bohužel nedokázal za celých osm let posunout dopředu rozvoj bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá. Hrozí naopak, že se kvůli soudním sporům další postup zastaví.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Nebudeme podnikatelům překážet. Zlepšíme podmínky pro rozvoj jejich aktivity.
 • Prioritou jsou pro nás malí a střední podnikatelé.
 • Podpoříme vzájemnou spolupráci podnikatelských subjektů a výzkumných organizací při inovacích a vědeckovýzkumných projektech. Zasadíme se o rozvoj cyklostezek, kvalitní sítě cyklotras a koňských stezek, o splavnění Vltavy a lepší dopravní infrastrukturu na řekách. To je to nejlepší, co může kraj udělat pro rozvoj cestovního ruchu. Zajistíme rozvoj bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá cestou menších realistických projektů. Kraj ponese odpovědnost za koordinaci jednotlivých kroků.
Zjednodušme to!

Bezpečnost

DNES - s ČSSD a KSČM:

Kraj zásadně omezil podporu dobrovolných hasičů. Jde přitom o nezastupitelnou složku zejména při řešení krizových situací v malých obcích. Scházejí dostatečné rezervy pro zvládnutí kritických situací.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Výrazně zvýšíme podporu jednotek dobrovolných hasičů - každý rok ve výši nejméně 50 milionů korun.
 • Kraj bude zodpovědně vytvářet rozpočtovou rezervu na zvládání následků nepředvídatelných událostí typu povodní, rozsáhlých požárů apod.
 • Zajistíme další rozvoj krizového portálu, který nabídne pomoc v krizi obcím i samotným občanům.
 • Nastavíme systematickou spolupráci s hasiči, Policií ČR i záchranáři při přípravě na možné krizové situace.
 • Zajistíme lepší podmínky pro zvládnutí případné migrační krize v blízkosti detenčního centra pro migranty v Bělé Jezové. Nedovolíme budovat na území kraje žádná další podobná zařízení.
Zjednodušme to!

Krajský úřad

DNES - s ČSSD a KSČM:

Vedení kraje pořád váhá, zda a jak moc má úřad otevřít. Turnikety na vstupech do úřadu zavádí, pak ruší, pak zase zavádí a zase ruší. To je symbolická ukázka bezradnosti při řízení krajské instituce. Místo otevřené komunikace s občany na úřadě i po internetu se úřad vrací do minulého století a neúspěšně bojuje s řadou správních agend.

PO VOLBÁCH - s ODS:

 • Rozšíříme okruh elektronických služeb, které může občan využívat z domova.
 • Zavedeme otevřený úřad bez turniketů.
 • Omezíme byrokracii vůči občanům i vůči vlastním příspěvkovým organizacím a jejich pracovníkům.
 • Postaráme se, aby vizitkou úřadu byli úředníci, kteří se chovají profesionálně a vždy ochotně poradí a pomohou.
 • Spustíme přehlednou komunikaci krajského úřadu na internetu.
Zjednodušme to!