PROGRAM ODS
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ 2016 - 2020

Zjednodušme to!

Bezpečnost, vyloučené lokality, imigrační politika kraje

Královehradecký kraj bude bezpečným místem pro život. V kontextu aktuálních problémů s migrací a narůstajícím násilím v Evropě budeme razantně usilovat o bezpečí občanů.

Nepodceníme rizika spojená s jakýmikoli projevy násilí, terorismu a extremismu. Pokusíme se předcházet i mimořádným událostem, jako jsou šílení střelci apod.

Zavedeme pravidelné bezpečnostní rady kraje s cílem průběžně úkolovat bezpečnostní složky. V rámci asociace krajů budeme usilovat o vytvoření bezpečnostní komise k mimořádným událostem, spojeným s násilím a terorismem, abychom vládě byli partnerem při projednávání vnitřní bezpečnosti. Zároveň budeme vyžadovat informace k připravenosti bezpečnostních složek na mimořádné události, spojené s násilím, terorismem a migrací.

Zaměříme se na každodenní nedostatky v bezpečnosti, např. doprava, problémy spojené s drogovou trestnou činností nebo delikty ohrožující seniory.

Koncepčně se zaměříme na problematiku drog a pomoci seniorům, zejména v oblasti prevence a práce s mládeží, požadavků na policii v oblasti represe a pomoci seniorům při jednání s úřady.

Zaměříme se i na problémy, spojené se sociálně vyloučenými oblastmi, navazující na záchytné zařízení v Kostelci nad Orlicí i na jakékoliv projevy násilné kriminality obecně.

Odpovědně zajistíme fungování integrovaného záchranného systému. Musí mít nastavena partnerská pravidla především s policií a HZS.

Vynutíme si efektivní plnění úkolů policie v rámci prevence a odhalování kriminality, udržení veřejného pořádku i plynulosti dopravy, přestože kraj policii tzv. nevelí.

Zjednodušme to!

Doprava

Dostavba dálnice D11 a další modernizace silnic 1. třídy jsou pro nás naprosto klíčové pro další rozvoj regionu. Královehradecký kraj by zároveň neměl zapomenout ani na podporu výstavby a oprav na R35, která by mohla navazující D11 ulehčit a rozmělnit dopravu v regionu.

Musíme se velmi aktivně angažovat při jednání o výstavbě jednotlivých úseků a naším cílem je postupně naplnit vizi dostavby D11 až na česko-polskou hranici. Kraj musí pomoci s výkupy pozemků a musí být moderátorem mezi státem a obcemi při dalších jednáních o podmínkách výstavby v jednotlivých lokalitách.

Královehradecký kraj musí zajistit především bezproblémovou průjezdnost na silnicích 2. a 3. třídy, za které nese odpovědnost. Musí se zaměřit na opravy a rozvoj silnic v místech s nejhustší dopravou. Přetížené úseky se každý snaží objíždět - proto je třeba ve střednědobém horizontu opravit souběžné komunikace.

Kraj musí intenzivně spolupracovat s ŘSD. Nejde jen o formálně deklarované partnerství - kraj musí donutit ŘSD silněji vnímat regionální potřeby a problémy v dopravě. Musíme zefektivnit řízení a fungování SUS a zajistit větší akceschopnost, včetně smysluplného plánování údržby a úklidu komunikací.

Při opravách silnic musí fungovat spolupráce ŘSD a SUS, plány oprav na sebe musí navazovat, musí být stanoveny objízdné trasy a zajištěna informovanost řidičů. Při plánování oprav si musíme dát záležet na časování, resp. délce prací na jednotlivých úsecích.

Musíme nastavit systém dopravně bezpečnostních opatření kraje a policie s ohledem nejen na výstavbu a modernizaci silnic, ale i na průjezdnost a zatížení jednotlivých komunikací a vývoj dopravní nehodovosti.

Doprava je o bezpečnosti a plynulosti provozu, proto budeme vyžadovat odpovědnost policie za bezpečí na silnicích našeho kraje. Nejsou pro nás důležité jen výsledky policie, ale i její preventivní přítomnost na silnicích se zaměřením na šílené řidiče a nejhorší přestupky, kterých se v našem kraji dopouští zejména řidiči v mezinárodní dopravě. Podpoříme také výstavbu dalších cyklostezek.

Zajistíme dopravní obslužnost v kraji prostřednictvím důvěryhodného tendru na potřebnou regionální dopravu a zefektivníme řízení krajské dopravní obslužnosti.

Budeme usilovat o ekologizaci hromadné autobusové dopravy zaváděním alternativních pohonů elektro nebo CNG.

Zjednodušme to!

Zdravotnictví

Rázně budeme řešit krajské zdravotnictví. Do rozhodování o další strategii se musí vrátit jak potřebná zdravotnická odbornost, tak zdravý selský rozum při manažerském řízení.

Vše začíná fungující organizací zdravotnického holdingu a navazující efektivní sítí nemocnic v jednotlivých okresních městech, které budou mít zajištěné finance. Bude nastaven systém kontroly a sjednocení hospodaření, plánujeme i značný posun v oblasti poskytovaných zdravotních služeb a materiálně technického rozvoje.

Podpoříme další investice do areálů krajských nemocnic a jejich vybavení. Zajistíme optimalizaci sítě krajských lékáren a jejich otevírací dobu.

Podpoříme zřízení ústavu následné péče pro pacienty, kteří ještě nemohou být propuštěni do domácího léčení, ale pobyt na akutním lůžku je již nadbytečný.

Podpoříme zřízení oddělení chronické a resuscitační péče, protože máme řadu nemocných, vyžadujících dlouhodobou intenzívní péči.

Dostavíme nemocnici v Náchodě. O výstavbě nové nemocnice v Náchodě se mluví již celých 8 let a megalomanský projekt stále klade řadu otázek. Chceme vybudovat moderní nemocnici, poskytující kvalitní zdravotní péči.

Podpoříme výstavbu parkovacího domu v blízkosti Fakultní nemocnice, která poskytuje špičkové zdravotnické služby celému královehradeckému kraji. Parkovací plochy uvnitř areálu i kolem FN bývají od časného rána obsazené, což pacienty i návštěvy dostává do bezvýchodné situace.

Nepřipustíme změny v systému letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje ani za cenu soudního sporu se státem.

Zjednodušme to!

Školství, sport a sociální politika

Budeme usilovat o návrat manažerských pravomocí ředitelům škol a o omezení byrokracie v krajském školství. Dohlédneme na splnění slibu o posílení financí z resortu MŠMT.

Motivačně zapojíme regionální podnikatele a živnostníky do učňovského a středního školství. Budeme usilovat o stejný příspěvek na žáka stejného věku napříč krajem a prosadíme finanční krajské dotace pro nižší stupně malotřídních škol na venkově.

Budeme pokračovat v optimalizaci sítě škol se zaměřením na odborné technické školství v souvislosti s dnešními trendy trhu práce. Budeme mít snahu propojit firmy s tímto typem škol, což považujeme za zásadní vzhledem k ekonomickým potřebám kraje i státu.

Speciální školství považujeme za ohrožené příliš široce pojatou inkluzí, se kterou nesouhlasíme, a proto využijeme zákonodárnou iniciativu na její redukci tak, aby ve svém důsledku neohrožovala školství jako celek.

Ve sportu podpoříme zejména děti a mládež i pohybové aktivity seniorů napříč krajem a odvětví jednotlivých organizovaných sportů.

Zajistíme dostupné a kvalitní sociální služby, jednoznačně podpoříme víceleté financování a rovné podmínky pro poskytovatele. Budeme zlepšovat podmínky v pobytových zařízeních, domovech pro seniory i v sociálních ústavech a nadále budeme trvat na jasných pravidlech a kompetencích státu, krajů, obcí i občanů.

Podpoříme smysluplné projekty alternativní péče o seniory i projekty aktivního života seniorů, zajišťované právnickou osobou nebo koncepční podporou rodin, pečujících o seniory.

Zajistíme plošnou pomoc seniorům v oblasti právní i jiné pomoci na úřadech kraje v agendě státní správy a samosprávy.

Zjednodušme to!

Ekonomika a evropské dotace

Jednoznačně podporujeme přebytkové rozpočty kraje a jím zřizovaných organizací.

Budeme snižovat dluhy kraje a nepodpoříme žádné další neuvážené zadlužování.

Zaměříme se na smysluplné střednědobé investice, nutné k dalšímu rozvoje kraje.

V maximální míře se budeme snažit využívat různé finanční zdroje - národní, evropské i evropské příhraniční. Zkvalitníme administraci, řízení a kontrolu projektů, aby kraj těžce získané dotace nemusel vracet.

Odstraníme problémy a vleklé rozhodování v jednotlivých typech správního řízení, především při blokování majetku kraje, který je důležitý pro rozvoj podnikatelského a společensko-zájmového prostředí, včetně samospráv.

Zjednodušme to!

Kultura, péče o památky a dědictví předků

Královehradecký kraj musí být kulturně společenským regionem. Podpoříme granty, kulturní a společenské aktivity samospráv, zájmových sdružení, spolků a skupin občanů.

Budeme usilovat o partnerství s významnými kulturními regiony s cílem využít atraktivitu našeho kraje.

Finanční podpora bude poskytovaná napříč celým regionem, chceme živá města s živou kulturou.

Finančně posílíme ochranu památek a podporu muzeí i galerií, které jsou pro nás prioritou s ohledem na zachování kulturního dědictví.

Zjednodušme to!

Odpadové hospodářství, zemědělství a rozvoj venkova

Nejsme zelení, jsme modří. Prosazujeme rozumnou ochranu přírody, nepodporujeme radikální ekologické organizace.

Zjednodušíme pravidla při posuzování projektů ve vztahu k ochraně přírody. Budeme podporovat drobné vlastníky lesů. Zajistíme dotace na rybníky i pro fyzické osoby. Podpoříme ochranu vodních zdrojů a zadržování vody v přírodě.

Ve spolupráci se samosprávou budeme rozvíjet venkov. Zajistíme podporu místních zemědělských producentů a zpracovatelů. Vytvoříme podmínky pro rozvoj zemědělského i odborného lesnického školství. Důležité je i environmentální vzdělávání v kraji a podporu čerpání zemědělských dotací z národních i evropských fondů.

Zaměříme se na správné využití krajských dotačních programů podle specifik kraje. Aktivně podpoříme další rozvoj agroturistiky.

Ve spolupráci s místními samosprávami vyřešíme odpadové hospodářství podle nové české legislativy.

Zjednodušme to!

Cestovní ruch, partnerství a kraje

Budeme se aktivně věnovat rozvoji cestovního ruchu a partnerstvím kraje.

Podpoříme podnikání v rekreačních oblastech napříč regionem. Budeme usilovat o další rozvoj příhraniční spolupráce s Polskem.

Zaměříme se na efektivní propagaci kraje v ČR i zahraničí. Projekty k propagaci a spolupráci kraje zaměříme na konkrétní spolky, místa, potřeby a význam jednotlivých lokalit regionu.

Chceme docílit celoročního turistického využití regionu, které podpoříme finančně i institucionálně.

Podpoříme kongresovou turistiku a kontinentální partnerství kraje se zaměřením na výměnu studentů, bezpečnou turistiku a mezinárodní investiční projekty.