12. září 2022

Bezpečnost řešíme

Bezpečnost obyvatel krajského města je jednou z programových priorit naší koalice. Vnímáme, že
jistá míra bezpečí je základní lidskou potřebou, která významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel.
Nejedná se přitom pouze o bezpečnost v ulicích města, i když v běžném životě občana to sehrává jistě
hlavní roli, ale také například při mimořádných událostech, požárech či haváriích.


Řešení vidíme v trvalé spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, Krajem Vysočina a poskytovateli
sociálních služeb. Vše začíná u výchovy, vzdělávání a sociální práce. Negativním jevům,
sociální patologii a trestné činnosti je nutné předcházet včasnou výchovou dětí a mládeže, podporou
sportu, aktivním trávením volného času a programy prevence.


V oblasti sociální práce mají naši podporu především místní poskytovatelé sociálních služeb, jejichž
práce je efektivní, má dlouhodobé výsledky a viditelně přispívá k příznivému sociálnímu klimatu ve
městě. Místní organizace vědí nejlépe, kde nás tzv. tlačí bota, kde se ve městě objevují drogy, kde se
kumulují osoby bez domova, kde vznikají černé ubytovny a o kterých částech města se říká, že je lépe
se jim vyhnout. Nepotřebujeme si najímat žádné agentury ani složité studie. Potřebujeme intenzivní
sociální práci, která je ve spolupráci s preventivní činností městské policie tím nejlepším nástrojem
proti vzniku tzv. „no-go zón“.


Městská policie musí ve městě zvládnout plnit hned několik rolí, preventivní, bezpečnostní a
v případě potřeby i represivní. V prvé řadě však musí být ze strany občanů vnímána jako složka, která
je tu pro ně, která chrání jejich zdraví a majetek a která zajišťuje dohled nad dodržováním zákona,
platných pravidel a vyhlášek bez výjimek. Strážníci by měli být vidět v ulicích města především jako
autority veřejného pořádku s patřičným respektem a zároveň empatií vůči potřebám obyvatel.
Omezením v nepopulárních činnostech spojených s kontrolou parkování, kterou by měl dostatečně
zajistit připravovaný systém parkování, by mělo dojít k posílení jejich kapacity právě v ulicích města.
To je náš cíl.


V oblasti bezpečnosti zdraví, ochrany a osobního i veřejného majetku je zásadní spolupráce se
složkami Integrovaného záchranného systému, tedy s Policií ČR, s Hasičským záchranným sborem a
Zdravotnickou záchrannou službou. Přestože jsou to samostatné složky státu či kraje, sehrávají
v oblasti bezpečnosti města zásadní roli a město musí umět vytvořit vhodné podmínky pro jejich
činnost a intenzivně s nimi komunikovat. Plně proto podporujeme výstavbu nového sídla HZS Kraje
na Kosovské ulici, které by nahradilo 60 let starou základnu na Sokolovské ulici. Ta by významně
zlepšila záchranářský komfort i akceschopnost hasičů. Usilujeme rovněž o vybudování
celorepublikového výcvikového centra pro hasiče v prostorách bývalého vojenského areálu v Pístově,
které by mohlo poskytovat cvičný prostor i pro dobrovolné hasiče.