28. března 2014

ODS chce pro občany města Třebíč místně dostupnou a kvalitní síť sociálních služeb

Chceme společně, aby Třebíč byla městem, které nabízí svým občanům funkční systém sociálních služeb. Tedy systém, který bude efektivním a hospodárným způsobem zajišťovat místní dostupnost služeb a uspokojovat oprávněné potřeby občanů.

 

Město Třebíč od roku 2002 "komunitně plánuje", čili otevřeně vytváří společně se zadavatelem, poskytovatelem a uživatelem takový systém sociálních služeb, aby odpovídal potřebám komunity. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o sociálních službách byla obcím s rozšířenou působností uložena zákonná povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech jejich poskytování.

 

V Akčním plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2014 je jedním z opatření „zachování a zdokonalování současného systému financování sociálních služeb dle Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče“. Bylo by cestou zpět tento zavedený systém zpochybňovat, či snížit deklarovaný 17 % příspěvek města z celkového ročního rozpočtu potřebným poskytovatelům.

 

Tématem je rovněž nastavení systému sociálního bydlení. Nemáme zájem na tom, aby se město potýkalo s dluhy na nájemném a nebylo schopno řešit případy krizových „bytových“ situací u ohrožených rodin s dětmi. Pokud bude bytový fond města počítat s těmito případy a k tomu zajistí adresnou, dlouhodobou a kvalitně poskytovanou terénní sociální práci v rizikových lokalitách a osobám, které jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením, předejde se tím odebrání dětí do ústavní péče a sníží se i míra zadlužení občanů.

 

Prevence sociálního vyloučení je rovněž úzce propojena s tvorbou pracovních příležitostí a nových míst pro osoby zdravotně a sociálně handicapované a osob nad 50 let a je jednou z priorit v politice ODS do letošních komunálních voleb. 

Mgr. Martina Bártová

místopředsedkyně MS ODS Třebíč
předsedkyně komise prevence kriminality a drogové problematiky, poradního orgánu rady Města Třebíč