27. srpna 2014

Podporovat "nezávislé" hnutí nebo tradiční politickou stranu ?

"Nezávislá" politická hnutí jsou fenoménem doby. Zpravidla půl roku před kterýmikoli volbami vznikají v České republice nová hnutí, která zpravidla hájí zájmy "většiny" občanů a upozorňují na nepravosti, které páchali a páchají ti, kteří jsou právě legitimně zvolenými zástupci. Co je paradox - často jsou to jiná "nezávislá" hnutí, která vznikla před volbami předchozími.

Stojí tu tedy klíčová otázka, zda může politické hnutí vzniklé ad hoc za nějakým zpravidla nepolitickým účelem zastoupit, resp. nahradit, v parlamentní demokracii, jakou je ta česká, roli tradičních politických stran. Odpověď je prostá - nemůže. Politická hnutí nemají ideovou základnu, nemají ustanoveny a dlouhodobě ustáleny vnitřní procesy a vnitřní strukturu, zpravidla jsou sdruženy kolem jednoho vlivného, nebo charismatického člověka a kvalita ostatních členů a představitelů je diskutabilní, jejich cíle jsou krátkodobé (nic je nenutí plnit dlouhodobé cíle - vždyť nejsou tradiční stranou, která má na co navazovat a která hodlá působit na politické scéně dlouhodobě, a tedy pokud se jim něco nepovede - nevadí - v příštích volbách bude utvořeno hnutí nové). I z těchto důvodů je na úvaze voličů, zda má z hlediska trvalého rozvoje a prosperity demokratické společnosti vůbec jakýkoli smysl dávat svou podporu hnutím, která v drtivé většině případů (existuje-li vůbec jakákoli světlá výjimka) nemají delší životní periodu než právě čtyři roky.

Politické hnutí vždy skrývá pro demokracii onen velmi nebezpečný faktor. Svou účelovost. Hnutí nemá ideologický základ a pevnou pozici v politickém spektru. Vždy je, tu více tu méně skrytě, založeno za zpravidla zištným účelem - zajištěním obživy pro určitou osobu, zajištěním prosperity pro určitý podnik nebo zajištěním vlivu na určité struktury nebo organizace. Pak je již jen otázkou politického marketingu, za která vhodná témata a sliby je tento účel skryt. Rozhlédněte se mezi hnutími na české politické scéně (celorepublikové i komunální) - koncentrace moci do rukou jediného člověka, zajištění přísunu kontraktů na komerční služby a dodávky pro veřejný sektor konkrétnímu podniku nebo skupině podniků, zajištění obživy pro lidi, kteří se nedokáží prosadit v tradičních stranách apod. Vše umě skryto pod témata s pravým účelem nesouvisející. A v mezidobí mezi volbami, kdy jsou občané (voliči) méně ostražití se plíživě prosazují pro demokracii a rozvoj velmi nebezpečné návrhy, projekty a legislativa  - kontrolní výkazy DPH, registrační pokladny, on-line účetnictví jako nástroje "velkého bratra" pro přinejmenším pečlivou kontrolu, v horším případě likvidaci malých podniků a živnostníků; směny pozemků a privatizace veřejného majetku pro podnikatelské projekty; účelové změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek; nesmyslná regulace určitých konkrétních odvětví a podobné.

Nechť každý volič sám zváží, zda hlas pro politické hnutí, které (překvapivě ?) zcela přesně vystihuje svým "programem" jeho touhy a přání, je skutečně hlasem, který zajistí dlouhodobě udržitelnou správu. A nebo zda je racionální volbou podpora tradiční, dlouhodobě fungující politické strany s pevnou ideovou základnou a ukotvením v politickém spektru, prosazující dlouhodobý program. I přes občasný skandálek, či poněkud nestandardní řešení situace. Politická strana totiž musí vždy vyvodit z případných chyb důsledky a poučit se (na rozdíl od hnutí) a tím se neustále vyvíjí k lepšímu. Ať už vpravo, nebo vlevo. Ať už směrem k příležitostem pro jednotlivce, reálné svobodě, levnému státu, nezadluženosti a sociální solidaritě nebo k sociálním jistotám, přerozdělování,  kolektivismu, silnému státu a regulaci.


Ing. Jakub John

člen místní rady