6. října 2014

Volební program a materiály volební kampaně ODS v Přibyslavi

Usilujeme společně o lepší život v Přibyslavi, už více než dvacet let

 

Obdivujeme pracovité a sebevědomé lidi v Přibyslavi

Obdivujeme nadšené a zapálené dobrovolníky, kteří žijí a pracují v Přibyslavi

Obdivujeme profesionály a talenty, kteří šíří dobré jméno Přibyslavi v Česku a ve světě

Obdivujeme slušné a tolerantní lidi, kteří v Přibyslavi ve velkém množství žijí

 

            Věříme Přibyslavi a jejím občanům, že společně najdeme cestu k dalším        zlepšením

 

Nabízíme poctivou a průhlednou správu veřejných záležitostí

Nabízíme svoje schopnosti a vědomosti ve prospěch Přibyslavi

Nabízíme korektní a férovou spolupráci s občany a zastupiteli

Nabízíme otevřenost a úctu ke každému jednotlivci, rodinám a celé komunitě v Přibyslavi

 

            Udělejme společně z Přibyslavi moderní a dynamické město

 

Zajistíme přívětivý a funkční městský úřad, který bude především respektovat požadavky a přání občanů

 • Zjednodušíme strukturu úřadu - nepotřebujeme tolik vedoucích pracovníků, snížíme počet odborů o nejméně jeden, sloučíme odbor životního prostředí s odborem správy a údržby
 • Vytvoříme etický kodex úředníka veřejné správy a budeme důsledně dbát na jeho dodržování
 • Na základě dohody po volbách rozhodneme o změnách v řízení města (uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a tajemník nebo uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, bez tajemníka, případně varianty)

 

Změníme městské organizace v efektivní a dobře řízené firmy

 • Sportovní zařízení města Přibyslav s.r.o. změníme v organizaci Technická a sportovní zařízení města Přibyslav. Do této organizace převedeme pracovníky správy a údržby. V další fázi mohou být převedeni do této organizace i pracovníci skládky.
 • Zavedeme jasná ekonomická pravidla fungování organizace, včetně motivace pracovníků podle hospodářských výsledků a velikosti provozní dotace
 • Zajistíme výrazné zlepšení a modernizaci činnosti Kulturního zařízení města Přibyslav - podpora turistického ruchu, organizace kulturního léta v Přibyslavi, organizace předvánočního programu v Přibyslavi, zapojení informačních technologií apod.

 

Zásadním způsobem podpoříme vzdělávání mladých i dospělých

 • Dokončíme rekonstrukci a modernizaci areálu školy a podpoříme aktivity školy v rozvoji výchovně vzdělávací činnosti (např. spoluúčast na rozvojových programech).
 • Podpoříme možnosti vzdělávání děti se speciálními vzdělávacími potřebami v naší základní škole
 • Připravíme podmínky pro zařazení Základní umělecké školy pod právní subjekt Základní škola Přibyslav
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci a modernizaci Mateřské školy a podpoříme její aktivitu v rozvoji předškolního vzdělávání
 • Ve spolupráci se školou, školkou a dalšími subjekty připravíme rozvojové programy podporující vzdělávání a smysluplné využívání volného času mládeže i dospělých

 

Využijeme moderní technologie a zcela otevřeme městský úřad a veškeré veřejné záležitosti občanům

 • Rozšíříme informovanost pomocí webových stránek města
 • Připravíme aplikaci pro chytré telefony, která umožní občanům přístup ke všem základním informacím a aktuálním záležitostem
 • Umožníme poskytování informací a zpráv pomocí SMS
 • Zajistíme plné fungování elektronické komunikace mezi občany a úřadem
 • Vytvoříme rozhraní, které umožní vyjadřovat se občanům k aktuálním a důležitým záležitostem pomocí certifikovaného přístupu
 • Zprovozníme plnohodnotné diskusní fórum a další interaktivní prvky na webu města, využijeme též sociální sítě
 • Zajistíme hlasovací systém a budeme zveřejňovat jmenovitě hlasování každého zastupitele
 • Zpřístupníme podklady a materiály k jednáním rady a zastupitelstva (s respektováním předpisů o ochraně osobních údajů)

 

Odpovědně budeme hospodařit se svěřenými prostředky a nebudeme rozhazovat

 • Zajistíme odpovědné vyrovnání se stávajícími závazky města Přibyslav, nebudeme dále navyšovat zadlužení
 • Přehodnotíme provozní náklady města a odpovědně je snížíme
 • Zlepšíme kontrolu nad hospodařením v rámci vedlejší činnosti a zajistíme další úspory
 • Budeme motivovat odpovědné pracovníky ke zlepšení hospodářských výsledků v rámci vedlejší činnosti
 • Zajistíme efektivnější fungování organizací města Přibyslav
 • Odpovědně naplánujeme investiční činnost města, nebudeme podporovat nepřipravené a nadbytečné projekty, byť budou mít určitou finanční podporu zvenčí.

 

Změníme způsob separace odpadů a postupně odbouráme poplatky za komunální odpad

 • Připravíme nový systém separace a sběru odpadů založený na aktivním přístupu občanů
 • Postupně odbouráme poplatky za ukládání komunálního odpadu pro občany Přibyslavi. Postup snižování se bude odvíjet od množství separovaného odpadu.
 • Rozšíříme separování odpadů na území obce
 • Zapojíme se aktivně do soutěží obcí a regionu
 • Využijeme naplno potenciál skládky - bioplyn, biomasa, sběrný dvůr apod.
 • Budeme se věnovat čistotě přírody v okolí města a obcí tak, aby celé okolí našeho města bylo příjemné pro život.

 

Výrazně budeme podporovat dobrovolnou činnost ve prospěch občanů Přibyslavi, zejména mládeže a seniorů

 • Připravíme speciální fond pro podporu dobrovolníků, kteří dlouhodobě pracují s mládeží a seniory
 • Zajistíme informační a podpůrný systém pro dobrovolné organizace - poradenství ohledně čerpání dotací na činnost
 • Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy Mook en Middelaar a Sliač
 • Ve spolupráci se základní školou zajistíme systém vzdělávání dospělých a seniorů
 • Zabezpečíme účinnou prevenci a pomoc mládeži ohrožené patologickými jevy (drogy, alkohol, kouření, gamblerství, ohrožení na internetu, špatné rodinné zázemí apod.)

 

Zabezpečíme adresnou a rychlou sociální pomoc potřebným občanům Přibyslavi

 • Sociální pomoc budeme směrovat k opravdu potřebným
 • Podpoříme dobrovolníky a asistenty pracující pro mládež i seniory
 • Zrychlíme a zjednodušíme činnost Komise pro sociální záležitosti
 • Zajistíme komplexní poradenství v sociálních záležitostech

 

Vytvoříme více příležitostí pro přibyslavské podnikatele a živnostníky

 • Vytvoříme společnou pracovní skupiny zástupců města a místních podnikatelů
 • Investice a akce v Přibyslavi budeme projednávat předem v rámci pracovní skupiny
 • Připravíme podmínky pro aktivnější vstup přibyslavských podnikatelů do soutěží a zakázek města Přibyslav a jeho organizací
 • V pracovní skupině budeme pravidelně sledovat a vyhodnocovat účast a zastoupení místních živnostníků a podnikatelů ve veřejných zakázkách města
 • Budeme pokračovat v realizaci pozemkových úprav ve všech obcích města Přibyslav a vytvářet podmínky pro odpovědné hospodaření

 

Podpoříme a zajistíme smysluplné projekty v rámci programu Evropské unie

 • Do poloviny roku 2015 připravíme Strategický plán rozvoje města Přibyslav
 • Nastavíme dotační a další rozvojové programy na potřeby našeho města
 • Aktivně budeme zajišťovat podporu projektům města, dobrovolným organizacím i občanům v rámci Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, integrovaného operačního programu a dalších sektorových programů Evropské unie v programovacím období 2014 - 2020.

 

Připravíme podmínky pro zásadní rekonstrukci a úpravu areálu fotbalového hřiště a sokolovny

 • Nejpozději do konce roku 2015 dohodneme s majitelem budov a pozemků Sokolem program rozvoje areálu
 • Vytvoříme projekt rekonstrukce a modernizace celého areálu
 • Nejpozději do konce roku 2016 připravíme investiční záměr a žádost o dotaci v rámci v Místní akční skupiny Havlíčkův kraj nebo integrovaného regionálního operačního programu
 • V návaznosti na projekt budeme provádět ve spolupráci se sportovními organizacemi průběžné úpravy a vylepšování vzhledu celého areálu.

 

Dokončíme všechny akce a závazky v Přibyslavi a místních částech, realizujeme další akce a projekty v Přibyslavi

2015

Zbudujeme chodník v Utíně

Zrekonstruujeme ulice Vyhlídka a Filipova

Budeme se podílet na rekonstrukci mostu v Ronově na I/19 tím, že chodník logicky propojíme s autobusovou zastávkou

Zahájíme přípravy na stavbu hasičské zbrojnice v Keřkově

Budeme spolupracovat na pokračování  Pozemkových úprav ve Hřištích

Budeme spolupracovat na zahájení Pozemkových úprav v České Jablonné

Dokončíme opravu v Poříčí U Culků

Provedeme rekultivaci skládky

Začneme připravovat projektovou dokumentaci na revitalizaci návsi v Dolní Jablonné

Budeme se spolupodílet na infrastruktuře k novým parcelám v Keřkově, Dolní Jablonné a Dobré

2016

Dokončíme komunikace na Bramborárně II a na Seifertově a K Hesovu

Zrekonstruujeme dopravní hřiště v Ronovské ulici

Na základě výstupu z pozemkových úprav připravíme projektovou dokumentaci na jednotlivá opatření v krajině (rybník, cesty, protierozní opatření)

Zároveň a v souvislosti s tím připravíme kompletní rekonstrukci návsi

Připravíme projekty na rekonstrukci rybníků v České Jablonné

V případě potřeby osadíme radar v Ronově

Obnovíme jednání o odprodeji sportovního areálu v Keřkově

2017

Vybudujeme TI pod Osivou

Realizujeme rekonstrukce návsi v Dolní Jablonné a ve Hřištích

Zrevidujeme plán kanalizace v Keřkově a připravíme kompletní  projekt rekonstrukce komunikací

Zrekonstruujeme ulici Zahradní

V případě potřeby osadíme radar ve Dvorku

2018

Realizujeme odkanalizování a rekonstrukci Keřkova

Zrekonstruujeme ulici Hasičskou

Zahájíme přípravy na dokončení finálních povrchú v lokalitě pod Osivou

Rozpracujeme na základě aktuálního stavu projekty pro další období

Zahájíme práce na projektu revitalizace náměstí

 

Budeme vždy a kdykoliv skládat účty ze své práce

 • Občané budou mít k dispozici kdykoliv naše hlasování v zastupitelstvu nebo radě
 • Občané budou moci kdykoliv volat nebo psát, zveřejníme svoje kontakty
 • Pravidelně se budeme setkávat s občany v Přibyslavi a místních částech
 • Budeme Vám stále na očích, žijeme společně v Přibyslavi

 

 

Věříme Přibyslavi, jejím pracovitým a schopným občanům.

                                                Už více než dvacet let.  Vaše ODS Přibyslav

 

www.verimepribyslavi.cz


Prohlédněte si volební materiály:

volební minimagazín | inzerce v Přibyslavském občasníku 1 | inzerce v Přibyslavském občasníku 2


Martin Kamarád

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
uvolněný místostarosta města