28. prosince 2017

Poliklinika Pod Marjánkou slaví smutné výročí

Prosinec 2017 byl pro břevnovskou polikliniku klíčovým datem. V tuto chvíli měla být buď kompletně zrekonstruována, nebo mohla městská část Praha 6 vypovědět smlouvu, kterou nájemce neplnil. Bez nehorázného odstupného. Nestalo se bohužel ani jedno. Smlouva byla ukončena téměř před dvěma roky výplatou odstupného ve výši 40 milionů korun a poliklinika chátrá.

Téměř po dvou letech se opozici podařilo konečně prosadit, aby o poliklinice jednali zastupitelé jako o řádném bodu jednání. Očekávali jsme starostou Kolářem deklarované věcné a konstruktivní jednání, byli jsme ale pouze svědky emotivního vystoupení místostarostky Evy Smutné, které bylo plno polopravd a lží. Možná ale právě toto vystoupení poodhalilo pozadí celé kauzy. To hlavní, co se jím neslo, byla obrovská averze vůči původnímu nájemci, společnosti Comitia Medical, a.s. (od dubna 2015 fungující pod obchodním názvem Poliklinika Marjánka, a.s.). Co stálo zatím, že původní nájemce byl „vypuzen“, protože údajně nikdy neměl tento nájem získat? Jak to, že do roku 2014 nájemce smlouvu řádně plnil a po tomto roce její dodržování radnice neřešila a smlouvu raději ukončila, avšak bez jakékoliv vize, jak polikliniku rekonstruovat a provozovat? Jaká tedy byla historie?

V roce 2009 Rada MČ Praha 6 usnesením č. 2919/09 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pronájem areálu polikliniky Pod Marjánkou. Stěžejními podmínkami výběrového řízení bylo poskytování zdravotnických služeb minimálně v rozsahu dle výběrového řízení a rekonstrukce budovy provedené na náklady vybraného uchazeče. Jako nejvhodnější rada vyhodnotila v červnu 2010 usnesením č. 3574/10 nabídku konsorcia společností Comitia Medical, a.s. a Lékárna Pod Marjánkou, spol. s r.o. V listopadu 2010 byla mezi Městskou částí Praha 6 a konsorciem uzavřena nájemní smlouva na 30 let za podmínek rekonstrukce budovy a zajištění zdravotnických služeb.

Věcné břemeno (s výjimkou dětské pohotovosti, kterou z rozhodnutí nadřízených orgánů zajišťuje FN Motol), tedy dohodnuté počty lékařů, bylo naplňováno smluvními lékaři zdravotních pojišťoven problematicky od samého počátku, ale rada MČ plnění prosadila. Druhou stěžejní smluvní podmínkou byla postupná rekonstrukce budovy polikliniky na vlastní náklady nájemce. Do pěti let od vydání stavebního povolení, tedy do konce roku 2017, se zavázal proinvestovat 90 milionů korun. Dle původního harmonogramu dokonce již do srpna 2015. Ke konci roku 2013 bylo proinvestováno cca 27 mil. korun, v roce 2014 pak již pouze 1 milion 325 tisíc korun. Proč najednou takový zlom? Do roku 2014 totiž rada řádně a pravidelně plnění smlouvy kontrolovala. V novém volebním období tomu tak nebylo a začalo být zjevné, že celou rekonstrukci nelze do roku 2017 dokončit, jak bylo uvedeno ve smlouvě. Na tento fakt upozorňovaly kontrolní orgány městské části již během roku 2015.

Ve světle těchto skutečností přišli na počátku roku 2016 současní radní Prahy 6 se zcela nepřipraveným záměrem na změnu funkčního využití polikliniky a odůvodnili to tím, že musí vypovědět údajně nevýhodnou smlouvu. Kdyby však byla smlouva stávajícím nájemcem plněna, v žádném případě by nemohla být řeč o její nevýhodnosti. V Praze 6 mohla být funkční a zrekonstruovaná poliklinika bez jakýchkoliv investic ze strany městské části. Problém byl ale v tom, že nájemce přestal smlouvu plnit a radnice to nijak neřešila. Při tom bylo ve smlouvě jasně stanoveno, kdy může být ze strany MČ vypovězena (čl. 9.2, body a-f).  Pokud by se počkalo do podzimu 2017, smlouva mohla být vypovězena bez „odstupného“. V článku 9.6 smlouvy je jasně stanoven způsob finančního vyrovnání, aniž by bylo nutné platit poradenské firmy, jak to udělalo vedení Prahy 6. Navíc si MČ nenechala vypracovat ani jednu právní analýzu navrácení polikliniky, nebo ji alespoň nezveřejnila. K dispozici máme sice posudek společnosti Ernst&Young, která však provedla pouze finanční ohodnocení celé transakce. Navíc nijak nezávisle, ale na základě pouze dvoustranné dohody mezi MČ a nájemcem. Dále se ukázalo, že nájemce polikliniky měl na konci roku 2014 záporné jmění a jeho finanční situace nebyla nijak růžová. Předčasné ukončení smlouvy s odstupným převyšující čtyřicet miliónů korun a vyvázání se z technicky náročné rekonstrukce mu jistě přišla vhod.

Na celé kauze je nejhorší skutečnost, že rada MČ neměla jasnou představu, jak bude s poliklinikou dál nakládat. Skutečné důvody uspěchaného rozhodnutí neznáme. Podle nejnovější studie má být budova LDN „přilepená“ na Polikliniku Pod Marjánkou na hraně pozemku stávajícího parku. V tom případě je zjevné, že by budova ve tvaru kostky mohla stát kdekoliv jinde. Sloučit dva rozdílné objekty (a navíc je stavebně oddělit) na tak malém prostoru uprostřed stávající zástavby nemá žádnou logiku. Jedna věc je rozšířit stávající polikliniku o nové provozy, třeba i včetně malé lůžkové části, druhá je umístit zde LDN, která potřebuje zcela jinou lékařskou péči, než zajišťuje poliklinika. Vše je o to nepochopitelnější, když má Praha 6 pro novou LDN rezervovaný pozemek v ulici Drnovská. Zde se v minulosti připravovala stavba tzv. „na zelené louce“, která je vždy ekonomičtější než rekonstrukce v tomto případě památkově chráněné budovy polikliniky. Současně se dle studie navyšuje i cena za pouhou rekonstrukci (bez dostavby LDN), která se již vyšplhala na 140 miliónů korun. K této částce je nutno započíst dnes už zcela zjevně zbytečně, zaplacené odstupné.

Mimo toho, že se rada MČ pustila do zcela nepřipravené akce s nehorázným odstupným, předem neinformovala občany ani samotné lékaře. Bude zázrak, pokud akce neskončí naprostým fiaskem. To, kvůli čemu údajně musela být smlouva předčasně ukončena, se neděje. Poliklinika i po dvou letech stále chátrá a jen kvůli neštěstí na Trojské lávce se mimoděk dozvídáme, že přístupové můstky k poliklinice jsou v havarijním stavu. V takovém stavu jsou však již několik let, stejně jako celý skelet budovy. Přitom na rekonstrukci polikliniky je vydáno platné stavební povolení, které případnou památkovou ochranou budovy, na kterou se dnes vedení radnice alibisticky odvolává, není nijak dotčeno.

 

Ing. Jiří Lála, předseda zastupitelského klubu ODS

Ing. Jiří Lála

Předseda zastupitelského klubu ODS