15. listopadu 2016

Poliklinika Marjánka: příliš otazníků a obecní miliony vyhozené oknem. Kde je pravda a co bude dál?

Vedení městské části na počátku tohoto roku nestandardně ukončilo smlouvu s nájemcem Polikliniky Marjánka, a to výplatou nehorázně vysokého odstupného ve výši 40 milionů korun. Přes to, že nájemce zcela zjevně neplnil své závazky. Ani po deseti měsících nyní není jasné, jakým způsobem chce Praha 6 provádět další rekonstrukci polikliniky. Nejsou informováni občané a neprobíhá ani diskuze v orgánech rady a zastupitelstva.

V roce 2009 Rada MČ Praha 6 usnesením č. 2919/09 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pronájem areálu polikliniky Pod Marjánkou. Stěžejními podmínkami výběrového řízení bylo poskytování zdravotnických služeb minimálně v rozsahu dle výběrového řízení a rekonstrukce budovy provedené na náklady vybraného uchazeče. Jako nejvhodnější rada vyhodnotila v červnu 2010 usnesením č. 3574/10 nabídku konsorcia společností Comitia Medical, a.s. (od dubna 2015 fungující pod obchodním názvem Poliklinika Marjánka, a.s.) a Lékárna Pod Marjánkou, spol. s r.o. V listopadu 2010 byla mezi Městskou částí Praha 6 a konsorciem uzavřena nájemní smlouva na 30 let za podmínek rekonstrukce budovy a zajištění zdravotnických služeb.

Věcné břemeno (s výjimkou dětské pohotovosti, kterou z rozhodnutí nadřízených orgánů zajišťuje FN Motol), tedy dohodnuté počty lékařů, bylo naplňováno smluvními lékaři zdravotních pojišťoven problematicky od samého počátku. I když u mnoha odborností došlo k navýšení počtu lékařských ordinací (např. praktičtí lékaři, ortopedie, rehabilitace), na druhé straně např. u neurologie ordinační hodiny nepokrývaly ani jeden plný úvazek. Druhou stěžejní smluvní podmínkou byla postupná rekonstrukce budovy polikliniky na vlastní náklady nájemce. Do pěti let od vydání stavebního povolení, tedy do konce roku 2017, se zavázal proinvestovat 90 milionů korun. Dle původního harmonogramu dokonce již do srpna 2015. Ke konci roku 2013 však bylo proinvestováno cca 27 mil. korun, v roce 2014 pak již pouze 1.325.000 korun. Vzhledem k tomu, že původní plán rekonstrukce byl rozvržen na čtyři etapy a nebyla realizována ani etapa první, bylo zjevné, že celou rekonstrukci nelze do roku 2017 dokončit, jak bylo uvedeno ve smlouvě. Navíc rozsah a kvalita deklarovaných prací byla více než diskutabilní. Na tuto skutečnost upozorňovaly kontrolní orgány městské části již během roku 2015.

Ve světle těchto skutečností přišli náhle na počátku roku 2016 současní radní Prahy 6 se zcela nepřipraveným záměrem na změnu funkčního využití polikliniky a odůvodnili to tím, že musí vypovědět údajně nevýhodnou smlouvu. Kdyby však byla smlouva stávajícím nájemcem plněna, v žádném případě by nemohla být řeč o její nevýhodnosti. V Praze 6 mohla být funkční a zrekonstruovaná poliklinika bez jakýchkoliv investic ze strany městské části. Problém byl ale dle našeho názoru v tom, že nájemce přestal smlouvu plnit, a to v obou zásadních podmínkách (rozsah lékařské péče a rozsah rekonstrukce). Při tom bylo ve smlouvě jasně stanoveno, kdy může být ze strany MČ vypovězena (čl. 9.2, body a-f). Pokud by se počkalo do podzimu 2017, smlouva mohla být vypovězena bez „odstupného“ v tak vysoké výši. V článku 9.6 smlouvy je jasně stanoven způsob finančního vyrovnání, aniž by bylo nutné platit poradenské firmy, jak to udělalo vedení Prahy 6. Navíc si MČ nenechala vypracovat ani jednu právní analýzu navrácení polikliniky, nebo ji alespoň nezveřejnila. K dispozici máme sice posudek společnosti Ernst&Young, která však provedla pouze finanční ohodnocení celé transakce. Navíc nijak nezávisle, ale na základě pouze dvoustranné dohody mezi MČ a nájemcem. Dále se ukázalo, že nájemce polikliniky měl na konci roku 2014 záporné jmění a jeho finanční situace nebyla nijak růžová. Předčasné ukončení smlouvy s odstupným převyšující čtyřicet miliónů korun a vyvázání se z technicky náročné rekonstrukce mu jistě přišla vhod.

Na celé kauze je nejhorší skutečnost, že rada MČ doposud nemá jasnou představu, jak bude s poliklinikou dál nakládat. Nebylo tedy celé rozhodnutí trochu předčasné a jeho důvody byly zcela jiné? Dle nového harmonogramu má být zpracována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku až v druhé polovině roku 2017! Není divu, vždyť dosud není ani studie. Původní termín z poloviny roku byl posunut až na konec roku 2016. Stále není jasné, jestli bude v areálu polikliniky realizován plán na dostavbu LDN. Sloučit dva rozdílné objekty (a navíc je stavebně oddělit) na tak malém prostoru uprostřed stávající zástavby nemá žádnou logiku. Jedna věc je rozšířit stávající polikliniku o nové provozy, třeba i včetně malé lůžkové části, druhá je umístit zde LDN, která potřebuje zcela jinou lékařskou péči, než zajišťuje poliklinika. Vše je o to nepochopitelnější, když má Praha 6 pro novou LDN rezervovaný pozemek v ulici Drnovská, kde se v minulosti připravovala stavba tzv. „na zelené louce“, která je vždy ekonomičtější než rekonstrukce v tomto případě památkově chráněné budovy polikliniky.

Mimo toho, že se rada MČ pustila do zcela nepřipravené akce s nehorázným odstupným, předem neinformovala občany ani samotné lékaře. Tedy ty, kteří v budově pracují, znají i se všemi nedostatky a měli by v ní setrvat. Když na jaře 2016 lékaři sepsali petici a předali ji s více než třemi tisíci podpisů starostovi Ondřeji Kolářovi, nejen že nedostali odpověď v řádném termínu, ale vedení Prahy 6 ji ani nezařadilo na program jednání zastupitelstva, což jsme také jako klub ODS Praha 6 požadovali. Kontrolní výbor zastupitelstva v listopadu jednomyslně konstatoval pochybení a doporučil petici k projednání. Doufejme tedy, že se na dalším jednání zastupitelstva MČ Praha 6 se dozvíme nějaké slíbené skutečnosti…

Ing. Jiří Lála

Předseda zastupitelského klubu ODS