13. prosince 2019

Nedostatek pitné vody – neschopnost nebo úmysl?

V poslední době se občané města i okolí dozvídají, co jiní vědí dlouho. Říčany nemají dostatek pitné vody. Kdo za to může a proč situace nastala, a hlavně jak a jak rychle se dá situace vy/řešit?

Problém nedostatečné vodohospodářské infrastruktury, tedy kapacity čistírny odpadních vod, ale i
zdrojů pitné vody a nutnosti jejich obnovy je znám bezmála deset let. Již tehdy jsme kromě
zkapacitnění čistírny stáli před problémem opravy přivaděče vody z Prahy či rekonstrukcí vrtů a
úpravny vody v lokalitě pod Bahnivkou. I proto možnost napojení se přímo na přivaděč Želivka byla
reálně ve hře, ale nikdo se jí dlouho nezabýval.
Tehdy ani v následujících letech nebralo město posílení zdroje za svou prioritu. Naopak, vnímalo jej
mylně spíše jako brzdu rozvoje města i okolí, kterou používalo. Situace se však v posledních letech
rapidně změnila především díky snížení hladiny spodních vod. Mnohým občanům úplně nebo
částečně vyschly studny a situace se rychle stala kritickou a poptávka po vodě se zvýšila.
Místo toho, aby se lidem umožnilo urychleně napojit na vodovod vše příliš trvá a někteří spoluobčané
řeší akutní nedostatek vody různě. Přitom navýšení kapacity má město vyjednané několik let, obnovit
kapacitu vrtů pod Bahnivkou mohlo už dávno. Priority, ale byly jinde.
Nyní je tedy zapotřebí umožnit vlastníkům nemovitostí urychlené napojení na vodovod a případně jej
pomoci vybudovat tam kde není. Následně stanovit postup, aby byla v reálném čase minimálně
pokryta potřeba Říčan, nebo lépe napojit se na dostatečně kapacitní zdroj tak, abychom měli
dostatek vody pro sebe i své okolí i do budoucnosti.

Celou situaci by navíc mohla výrazně zhoršit navrhovaná změna územního plánu, která požaduje, aby
stavby nad 250 m 2 měly zelenou střechu vyžadující pravidelnou zálivku. V době sucha lze očekávat, že
se vody z dešťových nádrží již nebude dostávat a pro záchranu zeleně bude nutné zalévat
z vodovodu. Tento požadavek lze upravit třeba ve prospěch sukulentů či jiné skladby střech.
Ve světle předešlých informací pevně doufám, že vedení města přehodnotí navrhovaný požadavek
v připravované změně územního plánu a námitce, jak bylo avizováno, vyhoví. Třeba jinou skladbou
střech a pokud zelených tak se sukulenty atp. Jinak se deficit ještě prohloubí a voda tolik potřebná
pro naše domácnosti či zahrady skončí třeba i na střechách velkých budov.

Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

předseda místního sdružení
krajský a říčanský zastupitel