30. dubna 2022

Všechny zúčastněné strany pracují ve prospěch lidí žijících v oblastech postižených těžbou v dole Turów

Na začátku dubna jsem se v Hrádku nad Nisou se zúčastnil důležitého jednání o zabezpečení dodávky vody do oblastí postižených dolem Turow a zejména jeho financování. S radostí mohu konstatovat, že Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, kraj, dotčené obce i vodohospodáři vnímají nutnost řešení situace a postupují ve shodě na plánu rychlé realizace i financování náročné akce.

Celý projekt zásobování obcí se skládá ze zkapacitnění stávajících vodovodů a přívodů vody a vytvoření zdrojů. Obě vodárenské společnosti, jak SVS, tak Frýdlantská vodárenská své projekty připravují už několik let a jsou rozpracované v různých fázích. Zejména SVS je připravena začít okamžitě po vyřízení povolovacích procesů a vyjasnění financování. Právě k tomu právě pomohla schůzka s ministry v Hrádku. Projekty Frýdlantské vodárenské jsou zatím ve stádiu nižší rozpracovanosti, ale i s jejich dokončením se počítá do roku 2030. 

Na zabezpečení dodávek vody na Hrádecku a Frýdlantsku se připravují projekty za celkem 1,5 miliardy Kč. Zhruba 30 % této částky půjde do úpraven a 70 % investic padne za přivaděče a rozvody vody v obou regionech.

Na hrádecké schůzce jasně zaznělo, že ministerstva, kraj, obce i vodárenské společnosti se budou na finanční investice skládat. Samozřejmě, že se počítá i se zapojením peněz, které vyplatilo Polsko České republice v rámci kompenzací na základě smlouvy z února letošního roku. 

Celý proces bude trvat několik let a bude se týkat různých dotačních výzev, bylo proto velmi důležité získat od ministerstev příslib podpory. Velmi mě těší, že se celá dlouhá cesta za udržení vody v našem kraji vyvíjí pozitivně a stát, obce, kraj i vodohospodáři postupují v souladu. Neděje se to často, proto je potřeba všem zúčastněným stranám poděkovat.

Projekty Severočeské vodárenské společnosti: 

  • zdroj - úpravna vody Machnín - rekonstrukce a zkapacitnění, realizace 2023/24 - financování ze strany státu

  • přivaděč - zásobení vodou Hrádek nad Nisou, Turów - možnost realizace 2024/25 - financování ze strany státu

  • vodovod Hrádek nad Nisou - Václavice  - možné realizovat v r. 2024, souvisí s realizací přivaděče (investor Hrádek nad Nisou)

  • vodovod Chrastava, Horní Vítkov - možné realizovat v r. 2024, souvisí s realizací přivaděče (investor Chrastava)

Realizace projektů na Frýdlantsku je naplánovaná až do r, 2030. Jedná se to komplexní projekt v morfologicky složitém území, od toho se odvíjí délka přivaděčů i povolovací řízení:

  • zkapacitnění ústředního vodovodu Frýdlant a rozšíření jímacího území U Nemocnice a Bažantnice - realizace do roku 2030

  • přivaděč - Frýdlant - Bulovka - realizace do roku 2030

  • přivaděč - Frýdlant - Dětřichov - realizace do roku 2030

  • zkapacitnění stávajících rozvodů Frýdlant - realizace do r. 2030

Ing. Petr Beitl

poslanec PČR