2. května 2022

Připomínky ke Strategickému plánu rozvoje MČ Lipence

Koncepční rozvaha území MČ Lipence a návrh Strategického plánu naší městské části se dá sice považovat za solidní přehled o území, zůstává však v popisné rovině a nedosahuje ani využití informací celoměstských Územně analytických podkladů a Strategického plánu hl.m. Prahy z roku 2016, který je materiálem nadřazeným a závazným, tedy východiskem pro tvorbu tzv. nižších strategických dokumentů v rámci hl.m. Prahy.

Současně vzhledem ke zpracování 2019-21 pracuje již s překonanými daty a dalším profesním střetem je konfrontace s právě zveřejněným návrhem Metropolitního plánu.

Z výše uvedených bodů považuji za zcela logické uplatnění následujících požadavků bez jejichž zapracování je schválení Zastupitelstvem MČ jen snahou dokázat činnost, byť s velmi sporným přínosem pro rozvoj Lipenců:

1. Aktualizace dat v dokumentu na současný stav.

2. Jasné pojmenování výchozích dokumentů, z nichž dokument MČ musí vycházet: Územně analytické podklady, Strategický plán hl.m. Prahy, stávající platný ˇUzemní plán hl.m. Prahy.

3. Zpracování souhrnu doposud zpracovaných studií a územně plánovacích dokumentací o území Lipenců, vyhodnocení jejich aktuálnosti vzhledem k vývoji MČ, přehodnocení návrhů a vizí o území.

4. Vypracování skutečné SWOT analýzy, která v tomto strategickém dokumentu chybí, přestože by měla být základem pro určování cílů a vizí.

5. Vyhodnocení participace – podněty občanů a odborné veřejnosti, určení okruhu občanských priorit.

6. Vyhodnocení vztahu k projednávanému Metropolitnímu plánu a aktivní označení požadavků MČ do tohoto dokumentu.

7. Popsání vztahu k celoměstským záměrům v území, včetně pojmenování či vznesení požadavků na přínos pro MČ – konkrétně například u projektu Příměstský park Soutok.

8. Stanovení jednoznačného názoru na možnosti nárůstu počtu obyvatel MČ ve vztahu s udržitelností s potřebným nárůstem pracovních příležitostí pod heslem Nechceme být pouze noclehárnou!

9. Zvýšení důrazu na kvalitu života a prostředí ve vazbě na okolí – dopravní dostupnost, degradace prostředí v přístupu do MČ Lipence, páchnoucí a kapacitně přetížená čistička MČ Zbraslav a ostudný stav pozemků na území MČ Zbraslav při komunikaci Josefa Houdka při vjezdu do Lipenců, neutěšený stav nádraží Zbraslav a přilehlých pozemků.

10. Vyznačení projektů společných pro MČ Lipence, Radotín a Zbraslav popřípadě i pro Černošice.

11. Jednoznačné označení časového horizontu platnosti SP MČ s termíny aktualizace a valuačními a implementačními termíny, aby nedocházelo jako na celoměstské úrovni k nonsensu, SP HMP horizont 2030, MP bez horizontu platnosti.

Výše uvedené body považuji za zásadní podněty k dopracování předkládaných dokumentů tak, aby jednoznačně odrážely vůli obyvatel MČ Lipence ke zkvalitnění života v MČ. Rozhodně není možné přijmout nehotové dokumenty, které prokazatelně míří spíše do volebního programu než ke skutečné strategické vizi.

Martin Trnka

kandidát na starostu MČ Praha - Lipence
místopředseda MS Lipence

Štítky:
komentář