17. prosince 2021

OZVĚNY ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA 22

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 proběhlo „rozpočtové“ jednání zastupitelstva našeho města. Hlavním zadáním pro zastupitele proto bylo podpořit či nepodpořit předložený návrh rozpočtu na příští rok. Současně se hlasovalo i o návrhu výhledu navazujícího na rozpočtový rok (tj. na roky 2023 – 2024).

NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM ROZPOČTU na r. 2022 je, že stejně jako prakticky všechny předchozí v posledních více než 10ti letech, IGNORUJE POTŘEBY A PŘÁNÍ OBČANŮ, vyjádřené občany opakovaně od r. 2005, tedy již 3x, v dotazníkovém šetření (podklad pro zpracování Strategického plánu rozvoje NMnM).

Nejdříve stručně k bodu 2/6 programu ZM: „Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024“. Předložený dokument jsme NEMOHLI PODPOŘIT. Jsme si samozřejmě vědomi, že ekonomika a celý svět se mění velmi rychle a že jde opravdu jen o výhled. Ale právě proto, že je to „JEN“ výhled, nemohli jsme přijmout to, že v tabulce bylo v řádku „Kapitálové výdaje (investice)“ uvedeno pro oba roky vždy jen 5 mil. Kč. Je to neakceptovatelný VZKAZ BEZRADNOSTI předkladatelů návrhu rozpočtu (vedení města) a KOALIČNÍCH ZASTUPITELŮ v oblasti rozvoje města, zaslaný našim spoluobčanům, u nichž rok od roku sílí obavy z jeho stagnace. Proto jsme navrhli navýšení výdajů na investice v obou letech alespoň na 20 mil. Kč. Naše usnesení bylo ale zamítnuto a následně byl schválen původní návrh koalice s 5ti mil. Kč v investicích. Žádné překvapení. Ale alespoň jsme to zkusili...

A nyní již k hlavnímu bodu jednání 2/7, tedy k návrhu„Rozpočtu města NMnM na rok 2022“. V diskusi k návrhu rozpočtu jsme vystoupili s obsáhlým příspěvkem.

V první řadě jsme konstatovali, že navrhovaný rozpočet má i pozitivní stránky, jako:

1. Rozpočet podporuje tvorbu Architektonických studií na KINO a Brownfield KASÁRNA. To je velká věc, která v budoucnu přinese občanům důstojné veřejné prostory a bydlení pro spokojený život ve městě v 21. století.

2. V rozpočtu dostala zelenou „zelená politika“. To je jistě dobře. Zde ovšem vyvstává otázka, jaká je cena „každého nového stromu“, kterou naše město v rámci koaličních dohod „zaplatí“ v ostatních oblastech?

3. Tento rozpočet navýšil výdaje na investice a rekonstrukce v oblasti bytového hospodářství na 3,2 mil. Kč (bez Hotelu Metuj). Po letech, kdy se z vybraného nájemného vracelo jen minimum prostředků zpět na opravy, je to pozitivní signál.

4. Do návrhu rozpočtu předloženém RM byly dodatečně doplněny alespoň žádosti 2 zastupitelů, a to návrh pana Čopíka pro Univerzitu 3 věku (15 tis.) a návrh pana Prouzy na 30 tis. Kč pro kulturu.

Za druhé jsme označili položky navrhovaného rozpočtu (a uvedli i zdůvodnění), které jsme požadovali vyškrtnout:

1. „Chodník u Zázvorky“ (§ 2219) – 6,5 mil. Kč. Ten se totiž v r. 2022 na 99% realizovat nebude. To je na úřadě informace veřejná, protože se ví, že krajský úřad, který připravuje opravu související komunikace, nemůže stihnout připravit všechna povolení k této stavbě.

2. Lávka pod Zámkem (§ 2219). Ta se řeší roky. Nyní je naplánována realizace za 4 mil. Kč. To jsou obrovské peníze! Doporučujeme čtenáři podívat se na novou dřevěnou lávku v Teplicích n.M. za 1,5 mil. Kč. A udělat si srovnání. A podumat si nad smyslem investování veřejných peněz (třeba si i zkusit udělat odhad, kolik asi při ceně 4 mil. Kč bude stát jednoho občana jeden přechod takové lávky…).

3. Inundační most (propustek) v Krčíně v ulici Husitské(§ 3744) za 4,4 mil. Kč. Doporučovali jsme, aby propustek byl řešen společně s tvorbou PD na chodník a opravu mostu přes Metuji. Jen tak nedojde ke zbytečnému výdaji části veřejných peněz z důvodu možného technického konfliktu propustku s mostem a novým chodníkem.

4. Bourání č.p. 142 v Nerudově ulici: jednu naši obavu jsme zmínili výše. Co je ještě horší, tak že koalice ignoruje 2 měsíce staré rozhodnutí ze ZM 20 s výsledkem – dům nebourat! To jí ale nebránilo v tom, aby nenápadně vložila demolici do rozpočtu jako jednu z desítek položek. Rozpočet je schválen, tudíž i demolice je odsouhlasena! Úroveň takového „transparentního“ postupu si čtenář může posoudit sám. Dle nás je to potvrzení, jak pan ST spolu s VPNM za těch 11 let, co město vedou, dopilovali prosazení čehokoli, co chtějí, k dokonalosti. Bohužel při tom ale příliš nezáleží na tom, co to přinese občanovi.

Za třetí jsme uvedli svoje vlastní podněty na doplnění rozpočtu. Všechny jsme předem poslali jak ve správný čas tak formálně správně radním, aby je mohli v klidu posoudit před tzv. Rozpočtovým seminářem zastupitelů města. Mimo již zmíněných návrhů vyřadit demolici č.p. 142 a realizaci propustku jsme navrhovali doplnit:

1. Zpracování PD na ochranný val pro Letní areál Metuje (300 tis. Kč).

2. Realizovat opravu kamenného mostu ve Vrchovinách, který je v havarijním stavu (realizace za 3 mil. Kč).

3. Investovat do úprav územních studií veřejných prostor, jejichž obsah nesmyslně prodražuje některé plánované opravy (viz. např. výrazně vyšší cena u nových kostek použitých na opravu chodníku v ul. Sokolská nebo „nařízený materiál“ štípaný kámen na chodnících ve Vrchovinách). Některé studie tak možná dokonce přímo brání dalšímu rozvoji našeho města.

4. Realizovat opatření ke zvýšení bezpečnosti v blízkosti přechodu u ZŠ Krčín, protože z důvodu dlouhodobě neřešené tranzitní dopravy je toto místo pro školáky bez přehánění životu nebezpečné (50 tis. Kč).

5. Vytvořit rezervu (1 mil.) na rizika spojená s novou pojistnou smlouvou na nemovitý majetek města, u které není vyloučeno riziko pod-pojištění velké škody (nemovitý majetek města v ceně cca 2 mld. Kč máme pojištěný na 0,9 mld. Kč = 45%). Dle našeho názoru zástupci města, kteří spravují majetek občanů, nemají právo „hrát kolo štěstí“, zda se taková velká škoda stane nebo nestane. Existuje řada „důkazů“, že se to stát může (viz Bohuslavice v r. 2017, Morava 2021...).

6. Vytvořit rezervu (0,5 mil. Kč) na rizika spojená se zvyšujícími se cenami energií. Již na tomto rozpočtovém zastupitelstvu se ukázala naše obava jako reálná. V dalším bodě programu ZM totiž „hokejový oddíl“ prezentoval očekávání navýšení spotřeby elektrické energie o 100% (v Kč o 1,2 mil.). Takže nakonec město buď na elektřinu hokeji přispěje, nebo se na podzim 2022 bruslit nebude, jiná varianta neexistuje...

A jak naše návrhy dopadly? RM doporučila zastupitelům VŠECHNY ZAMÍTNOUT, což koaliční zastupitelé na ZM svorně provedli.

Na závěr jsme na ZM uvedli zásadní důvody, proč jsme NEMOHLI HLASOVAT PRO SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2022:

1. Protože na příjmové stránce je založen jen na příjmech z daní, příjmů z pronájmů majetku (cca 13 mil. Kč) a z ostatních drobných příjmů (např. z lesního hospodářství).

2. Protože vedení nehledá žádné další doplňující zdroje příjmů. Že to tak je a že je to dlouhodobý problém je neoddiskutovatelné! Stačí se jen podívat, co se v našem městě za poslední dekádu vybudovalo a porovnat se sousedními městy, jako je Dobruška, Opočno nebo Náchod.

3. Problém je to ale, bohužel, daleko větší a hlubší. Vedení města totiž nemá takové rozvojové projekty ani vymyšleny, natož pak připraveny. Po 11ti letech vládnutí! Takže ve výsledku, proč vlastně hledat nějaké další příjmy, když není na co, že…

Proto na konec těchto smutných OZVĚN z jednání ZM znovu uvádíme, že NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM ROZPOČTU na r. 2022 je to, že IGNORUJE POTŘEBY A PŘÁNÍ OBČANŮ.

„Technická poznámka“ na úplný závěr: Tento rozpočet je posledním rozpočtem tohoto volebního období, který byl vytvořen současnou vládnoucí koalicí pod vedením starosty Hableho a Volby pro Nové Město. To by mohlo být pro naše město a věříme, že i pro většinu našich spoluobčanů, jistou nadějí do blízké budoucnosti...

Za zastupitele ODS

Aleš Vrátný

Aleš Vrátný

zastupitel města
člen Finančního výboru Zastupitelstva města
člen Komise bytové Rady města