Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

člen oblastní rady

Životopis

ŽIVOTOPIS

 

Osobní údaje:

 

 Jméno a příjmení

Tituly

 

Antonín Stanislav

Mgr., Ph.D.

Trvalý pobyt

 

Regnerova 422, 542 32

Telefon

 

+420 603 37 12 13

 

 

 

 

E-mail

 

antoninstanislav@gmail.com  

 

Státní příslušnost

 

ČR

 

Datum narození

 

8. 7. 1985

 

Pracovní zkušenosti:

 

 2010 – 2012 

 

 

2010 – 2016

 

Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha.

Poradce ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády.

 

Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha.

vedoucí oddělení, ředitel odboru, tajemník legislativní a justiční sekce.      

 

 2016 – dosud

 

 

2017 – dosud

 

Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha.

Legislativní rada vlády – člen pracovní komise pro správní právo

 

Domov důchodců Tmavý Důl, Malé Svatoňovice.  

 

 

 

ředitel

Vzdělání:

 

 

 

 

                                  2010 – 2017

 

 

 

2005 – 2010               

 

 

 

   Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 771 11 – Ph.D.

   Katedra soukromého práva a civilního procesu – teoretické právní vědy, doktorský

   studijní program, specializace na právo civilního procesu a insolvenční právo.

 

   Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, 306 14 – Mgr.

   Právo a právní věda, magisterský studijní program.

 

Schopnosti, znalosti a dovednosti:

 

 

 

 

Výborná znalost celého právního řádu a orientace v právních předpisech s důrazem na insolvenční a exekuční právo – 6 let zkušenost z legislativní a kontrolní praxe na ústředním správním orgánu státní správy.

 

Odborné zaměření na dohledovou, kontrolní a sankční činnost ústředního orgánu státní správy.

 

Metodické vedení činnosti ústředního správního orgánu v rámci kontrolní činnosti podle zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád, a správního trestání podle správního řádu a speciálních právních předpisů (nyní nového zákona o přestupcích).

 

Tajemník a člen rozkladové komise ministryně a ministra spravedlnosti.     

 

Zkušenost s vedením pracovního kolektivu až 60 osob, zkušenosti s 2. a 3. stupněm řízení v rámci státní správy (vedoucí oddělení, ředitel odboru, zástupce vrchního ředitele sekce) více jak 3 roky.  

 

Výborné komunikační schopnosti získané praxí v řídících funkcích v rámci státní správy.

 

Vynikající služební výsledky v rámci služebního hodnocení podle zákona o státní službě.  

 

Velmi dobré analytické a koncepční uvažování získané legislativní činností a vedení analytického útvaru rámci státní správy.

 

PC: výborná znalost MS Office, webové prohlížeče, ASPI, Codexis, Beck-online.

 

Řidičský průkaz sk. A, B.

 

 

Vybraná publikační činnost:

 

 

 

Zákon o insolvenčních správcích, Komentář, Wolters Kluwer, a.s., Praha: 2017.

 

Insolvenční zákon, Komentář, Wolters Kluwer, a.s., 5. vydání, připravuje se.

 

K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu, C.H.Beck, Praha: 2015.

 

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha : Leges, 2013.

 

Mediace a možnosti využití v praxi. Praha 2013 : Grada Publishing, 2013.

 

Rekodifikace občanského soudního řádu., Právní fórum 8/2011, Praha: Wolters Kluver, 2011.

 

Rozhodování dovolacího soudu v cilivilních věcech po koncepční změně institutu dovolání. Jurisprudence, 2013.

 

Přezkum správních rozhodnutí ve správním soudnictví - pohled de lege ferenda. Acta iuridica olomucensia, 2013.

 

Otázky spojené s případným převodem tzv. účastnických sporů, jejichž předmětem je peněžité plnění, z Českého telekomunikačního úřadu na soudy. Právní rozhledy, 2013, roč. 2013.

 

 

Odborné zkoušky:

 

 

 

Státní doktorská zkouška ze soukromého práva.

 

Úřednická zkouška, obecná a zvláštní část pro obor 29 – legislativa a právní činnost.

 

Advokátní zkouška s vynikajícím prospěchem.

 

 

 

Záliby

 

 

Turistika, kultura, literatura. 

 

 

 

Úpice, 20. dubna 2019

 

Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., v.r.