Zjednodušme to!

VOLEBNÍ PROGRAM ODS
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE
7. – 8. ŘÍJNA 2016

[stáhnout v PDF]

ODS v Karlovarském kraji zveřejnila svůj volební program. Ten je stejně jako v minulosti velmi podrobně rozpracován a pokrývá všechny oblasti dění v regionu. Každá část vždy nejprve obsahuje shrnutí, jaká je aktuální situace. Následně pak představuje, jaké ODS navrhuje pro danou oblast řešení.

ROZVOJ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Situace

Karlovarský kraj patří stále knejvíce zaostalým krajům České republiky:

 • 1. Vroce 2000 dosahovala hodnota HDP na 1 obyvatele Karlovarského kraje 85 % průměru ČR. Vroce 2014 to nebylo ani 70 %.
 • 2. Dlouhodobě máme nejnižší průměrnou mzdu v celé ČR.
 • 3. Podíl Karlovarského kraje na celkovém HDP České republiky stále klesá. Vsoučasné době to nejsou už ani 2% jako před čtyřmi lety a meziročně tento podíl klesá.
 • 4. Míra nezaměstnanosti sice klesá, ale stále je třetí nejvyšší – v roce 2014 byla 7 % (v ČR je průměr 6,24%).
 • 5. Rok od roku klesá počet podnikatelů – od roku 2011 ukončilo podnikání téměř 10 % fyzických i právnických osob registrovaných v Karlovarském kraji.

Co je pro nás zásadní?

Situace v oblasti konkurenceschopnosti Karlovarského kraje je reálně špatná. Přestože se v posledních letech dařilo proti tomuto negativnímu jevu pracovat, stále se situace nelepší. Je potřeba zastavit nepříznivý trend poklesu podnikajících subjektů. Problémem stále zůstává nízká produktivita práce a slabé kompetence zaměstnanců,ať už jde o jazykovou vybavenost neboo technické vzdělání. Zásadní je pro nás podpořit firmy z Karlovarského kraje, které zaměstnávají naše obyvatele.

Co jsou stálé příčiny tohoto stavu?

 • 1. Nízká produktivita práce napříč téměř všemi sektory Karlovarského kraje.
 • 2. Nízká vzdělanost a nedostatečné jazykové znalosti, kvalita a nevhodné oborové zaměření osob na trhu práce.
 • 3. Orientace na zakázkovou výrobu s malou přidanou hodnotou.
 • 4. Slabý a málo výkonný domácí podnikatelský sektor.

Jak budeme řešit rozvoj konkurenceschopnosti kraje voblasti výroby?

Oblast rozvoje se dá rozdělit do tří základních pilířů, jejichž zavedení a především dlouhodobé udržení přinese zastavení nepříznivého trendu a naopak rozvoj kraje. Jedná se o tyto pilíře:

 • 1. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost.
 • 2. Strategická podpora podnikání.
 • 3. Inovace, výzkum a vývoj ve firmách.

Jak podpoříme rozvoj lidských zdrojů pro konkurenceschopnost našeho kraje?

 • 1. Musíme se soustředit na rozvoj jasných vazeb mezi firmami a školami (včetně vysokých škol působících mimo kraj) a mezi firmami a studenty. Chceme, aby se vysokoškoláci do kraje vracelia přicházeli sem i zjiných částí republiky.
 • 2. Do toho, co se učí ve školách, by měli mít možnost mluvit i budoucí zaměstnavatelé. Ze škol by měli odcházet do života absolventi spotřebnou praxí.
 • 3. Jsme příhraniční region, chceme více podporovat výměnné pobyty pro studenty krajských středních škol se sousedním Německem. Zlepší se nejen jejich jazyková vybavenost, ale i jejich uplatnitelnost na pracovním trhu.
 • 4. Podpoříme živnostníky, kteří si vezmou k sobě učně na praxi.

Jak podpoříme kvalitní podnikatelské prostředí?

 • 1. Zjednodušíme rozjezd podnikání – vytvoříme a budeme realizovat regionální program osvěty, poradenství a asistence začínajícím podnikatelům, podpoříme vznik nových firem. Začínajícím podnikatelům zaplatíme rok účetních služeb.
 • 2. Identifikujeme klíčová rozvojová odvětví a podpoříme vznik a rozvoj kooperačních iniciativ (např. klastry) v těch odvětvích, která přispějí krůstu konkurenceschopnosti firem vnich zapojených.
 • 3. Budeme podporovat příchod firem sinovativní výrobou. Takové firmy budeme aktivně vyhledávat a podnikatelskou příležitost v Karlovarském kraji aktivně nabízet.

Rozvojových ploch pro průmyslové zónymáme v našem kraji dostatek, úkolem je připravit je pro investory. Podporovat bychom však měli revitalizaci starých průmyslových areálů a rozvoj firem, které u nás už působí.

Jak podpoříme inovace, výzkum a vývoj ve firmách?

 • 1. Naším cílem je zvýšit v kraji počet (i podíl) inovujících firem, které se cíleně zabývají výzkumem a vývojem, vykazují dobrou produktivitu a tvoří nová kvalitní pracovní místa. Takové firmy budeme podporovat a motivovat.
Zjednodušme to!

ROZPOČET KRAJE, FINANCE

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Hlavní prioritou je finanční stabilita a vyrovnanost krajského rozpočtu.
 • 2. V závažných otázkách v oblasti případných úspor nebudeme spoléhat jen na politickou reprezentaci, ale zapojíme i odborníky na ekonomii, dotační problematiku a další oblasti.Víme, že nás čekají sankce za problémy spojené s čerpáním dotací z evropských programů v minulosti. Rozhodovat o těchto otázkách nebudou jen politici, ale i odborníci.

Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet - přes to nejede vlak!

ODS vždy prosazovala rozpočtově odpovědnou politiku nejen na úrovni státu, ale i na úrovni krajů a obcí. Nebudeme tolerovat ani podporovat nezodpovědné hospodaření s penězi nás všech. Nechceme zadlužování kraje, budeme trvat na uvážlivém úvěrování v souvislosti s projekty EU a budeme vždy preferovat dlouhodobě vyrovnané rozpočty.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Odpovědným a hospodárným přístupem zajistíme rozumný rozpočtový výhled, protože hlavní roli budou mít a musí mít zdravé krajské finance. Jedině zdravá ekonomika je předpokladem plnohodnotného rozvoje celého regionu a zdravého ekonomického vývoje i pro budoucí generace. Budeme trvat na férovém přístupu k občanům v důležitých otázkách, především v oblasti zdravotnictví, školství i kultuře. Jsou to sice nepříjemná témata, ale v dnešní době se těmto otázkám nevyhneme a ani nechceme vyhýbat. Tlak proti zadlužování je jedinečnou příležitostí, jak zastavit plýtvání ve veřejném sektoru.
 • 2. Stejně tak jako si v zájmu vlastní prosperity každá firma nebo domácnost nastavuje svoje pravidla hospodaření, priority a odpovědnosti, není jediný důvod, aby takto nehospodařili i politici. Priority návrhu rozpočtu stejně jako dlouhodobé cíle musí být ve shoděse zásadami rozpočtové kázně a odpovědností.

Růst kraje je nutný, do něj budeme investovat!

I přesto, že očekáváme postihy v oblasti dotací a čeká nás šetření, budeme také podporovat rozvoj podnikání v kraji a s ním související zaměstnanost. Po rozpočtových škrtech vždymusí přijít balíček prorůstových opatření, která nastartují ekonomický růst regionu. Nelze činit pouze jeden krok, vše musí mít kontinuitu.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Tam, kde to jde, budou dostávat zakázky kraje firmy z regionu. Zaměstnávají naše občany a platí zde daně. Budeme iniciovat návrh změny zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) pro kraje, neboť kraje ví lépe než vláda, jaké jsou jejich potřeby.
 • 2. Povinností kraje je mj. starost o silnice II. a III. třídy. Na opravy silnic, které tvoří podstatnou část infrastruktury kraje, však nezbývají prostředky. Budeme se snažit o získávání dotací zoperačních programů vco největší míře.

Peníze EU jen do efektivních projektů.

V minulosti se dařilo získávat prostředky pro smysluplné projekty, které pomáhají vezlepšení konkurenceschopnosti kraje. Ať už šlo o moderní střední technické školy v Ostrově a Sokolově, nebo dopravní terminály v Chebu, Sokolově a Mariánských Lázních, které jsme připravili a podpořili.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Předmětem evropských dotací je vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými kraji, hospodářský i sociální rozvoj krajů i podpora konkurenceschopnosti.
 • 2. Přípravu projektů budeme řešit širokou diskusí nejen s odbornou veřejností, ale i s ekonomy, kteří budou hodnotit udržitelnost a výhodnost jednotlivých projektů. Důležitá je totiž nejen samotná realizace projektu, ale i jeho následný provoz, který v mnoha případech velice zatěžuje veřejný rozpočet.
Zjednodušme to!

ZPRŮHLEDNĚNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Pečlivě kontrolovat kvalitu krajem vypsaných zakázek a požadovat bezchybné odvádění prací ve stoprocentní kvalitě.
 • 2. Zavedení výrazné veřejné kontroly veškerých veřejných činností. Nebojíme se kritiky a odlišných názorů odborné i laické veřejnosti a každým námětem se budeme zabývat. Informace budeme zveřejňovat všemi moderními informačními kanály.
 • 3. Základním heslem pro nás zůstane, že veřejná správa je službou občanovi, úředník je zde pro občana, a ne naopak.

Dotace bez korupce

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Navrátíme do výběru projektů rovnou a spravedlivou soutěž.
 • 2. Pro nové evropské dotace připravíme jednoduchá pravidla a transparentní kritéria tak, aby byly vybírány potřebné a smysluplné projekty.
 • 3. O výběru předložených projektů nebudou rozhodovat jen krajští politici. Výběrové komise budou složeny i ze zástupců obcí, měst, neziskových organizací a dalších subjektů.
 • 4. Žadatelům budou poskytovány konzultace a poradenství pro snadnější orientaci vproblematice dotací a jednodušší přípravu žádostí.
 • 5. Nastavíme průhledný a jasný systém přidělování dotací Karlovarského kraje na kulturu, sport apamátky tak, aby prostředky směřovaly na potřebné a účelné projekty, například na podporu masového sportu a zájmové činnosti dětí a mládeže.

Otevřený úřad

Stále platí, že občan je mnohdy vláčen úřady od čerta k ďáblu a jsou po něm vyžadovány podklady adokumenty, které si úřad umí opatřit sám. Chceme vstřícný a přívětivý krajský úřad.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Je třeba otevřeně informovat o činnosti orgánů kraje a krajského úřadu, klást důraz na úplné poskytování informací veřejnosti, zkvalitnit služby krajského úřadu a zpřístupnit je občanům.
 • 2. Zapojíme se do certifikace kvality služeb a přístupu kobčanům „Úřad s úsměvem“. Cílem je, aby úřad byl pro občany, nikoli občané pro úřad.
 • 3. Budeme pokračovat a rozvíjet elektronizaci státní správy. Cílem je, aby občan mohl vyřídit žádost na jednom místě co nejjednodušším způsobem s minimem dokladů. Naše heslo zní: „Úřady mají obíhat doklady, nikoli občané.“
 • 4. Zavedeme 1x měsíčně „Den otevřených dveří“ u hejtmana kraje, aby každý občan měl možnost se se svým hejtmanem setkat a přednést mu své náměty a připomínky.
 • 5. Budeme pořádat pravidelná diskuzní fóra sobčany ve větších městech Karlovarského kraje.

Odborný a slušný úřad

Odborné komise a výbory – dosud za členy komisí a výborů byli navrhováni zástupci jednotlivých stran, striktně na základě stranického klíče.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Pro nominaci do komisí a výborů, které jsou poradními orgány zastupitelstva a rady Karlovarského kraje, bude rozhodující odbornost, a nikoliv stranická příslušnost.

Kvalifikovaní a slušní úředníci v uplynulých čtyřech letech docházelo vřadě případů k obsazování úřednických míst na základě známosti a klientelismu.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Úřednická místa na krajském úřadě budou obsazována vždy podle odbornosti, praxe a na základě výběrového řízení. Od úředníků budeme vyžadovat zvyšování odbornosti a dodržování správných zásad přístupu kobčanům.

Šetrný úřad

Problematika hospodaření s majetkem souvisí též s veřejnými zakázkami, kdy nedostatečnou kontrolou zadávání veřejných zakázek a nedostatečnou kontrolou finančních toků dochází k neúčelnému nakládání s majetkem kraje a neúčelnému vynakládání finančních prostředků.

Jedině kvalitně zadané veřejné zakázky, ze kterých vzejdou kvalitní a spolehliví dodavatelé, zajistí dlouhodobě kvalitní a efektivní využívání majetku.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Důraz na účelné využívání majetku kraje.
 • 2. Stabilní a dlouhodobě výhodné smluvní vztahy.
 • 3. Důsledná kontrola nakládání s majetkem.
Zjednodušme to!

ZDRAVOTNICTVÍ

Situace

 • 1. V kraji chybí jednoznačná koncepce zdravotnictví s určením priorit.
 • 2. Chybí traumacentruma komplexní onkologické centrum. V současnosti musí onkologicky nemocní pacienti v některých případech dojíždět do Plzně nebo Prahy.
 • 3. Stále není dokončena pasportizace oborů jednotlivých nemocnic. Dochází ke zdvojování operačních oborů v blízkých nemocnicích s drahými přístrojovými náklady.
 • 4. Není zajištěna dostupnost akutní zdravotní péče mimo klasickouordinační dobu ve všech bývalých okresních městech a zajištění lékárenské služby 24 hodin. V současnosti jsou nemocní s nezávažnými potížemi sváženi do nemocnic vozy RZP, které potom mohou chybět u závažných zdravotních problémů.
 • 5. Trvá nedostatek zdravotnického personálu, zejména středního, vlivem nedostatečné stabilizace.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Vypracování krajské koncepce zdravotnictví s určením priorit.
 • 2. Zřízení traumacentra –požadavkům na technické i personální vybavením odpovídá již dnes nemocnice Karlovy Vary.
 • 3. Zřízení komplexního onkologického centra.
 • 4. Zajištění dostupnosti akutní zdravotní péče mimo klasickou ordinační dobu ve všech okresních městech a v Ostrově–lékařská služba první pomoci, chirurgická ambulance, gynekologická ambulance, interníambulance a pediatrická ambulance.
 • 5. Zajištění dostupnosti lékárenské služby 24 hodin denně – 1 lékárna v kraji s 24hodinovou službou.
 • 6. Stabilizace zdravotnického personálu, zejména středního v pozicích zdravotní sestry, laboranti – zatraktivnění mzdových podmínek a stabilizace formou služebního bydlení, mateřských školapod.
 • 7. Zajištění kvalitní následné a rehabilitační péče – v současnosti se kvůli nedostatku lůžek pacienti následné péče mnohdy doléčují na akutních lůžkách.
Zjednodušme to!

DOPRAVA

Situace

 • 1. Stále nedokončené kvalitní dopravní spojení našeho kraje shlavním městem.
 • 2. Špatná kvalita silnic II. a III. třídy vmajetku Karlovarského kraje.
 • 3. Stagnující veřejná doprava.
 • 4. Nedostatečně využitá kapacita Letiště Karlovy Vary.
 • 5. Málo rozvinutálázeňská a turistická doprava.

Co je pro nás zásadní

 • 1. Budeme nadále aktivně prosazovat dostavbu D6 směrem na Prahu a dokončení této komunikace na hranice kraje s Německem (Pomezí) svizí napojení D6 na německou dálniční síť (A93).
 • 2. Budeme realizovat nutné opravy krajské silniční sítě a její další rozvoj vrámci předem odsouhlaseného finančního rozsahu. Krajské silnice nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu.
 • 3. Prosadíme reformu veřejné dopravy, která bude sledovat hlavní cíl: zahrnout veškerou regionální veřejnou dopravu do závazku veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti sjednotným přepravním tarifem.Budeme usilovat o trvale udržitelný rozvoj dopravy, kterého lze docílit pouze fungujícím tržním prostředím, jehož účastníky budou regionální vzájemně si konkurující dopravci. Nedopustíme vznik monopolního nebo dominantního postavení mezi dopravci.
 • 4. Spustíme Centrální portál regionální veřejné dopravy, který bude integrován do portálu cestovního ruchu a lázeňství.
 • 5. Zkrajského rozpočtu budeme financovat pouze ty dopravní projekty, které budou mít strategický regionální význam a které budou směřovat kzastavení propadu ekonomické výkonnosti kraje a k nastartování jeho růstu.

Rychlostní komunikace D6

Státem opomíjená rychlostní komunikace D6 Praha – Nové Strašecí – Karlovy Vary – Cheb – státní hranice ČR/SRN. Dokončení D6 je klíčové pro celkový rozvoj regionu.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Bez dokončení D6 směrem na Prahu bude náš kraj stále jen opomíjenou příhraniční lokalitou. Karlovarský kraj musí vúzké kooperaci sÚsteckým aStředočeským krajem důsledně využívat všech svých možností, jak přesvědčit centrální vládní orgány o tom, že dokončení D6 má strategický
 • význam nejenom pro karlovarský region. Nebudeme pouze pasivními diváky. Aktivně budeme spolupracovat sklíčovými státními orgány (Státní fond dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy České republiky). Vtomto směru budeme iniciovat idokončení D6 směrem kzápadním hranicím našeho kraje. Vpřípadě potřeby využijeme i zkušeností odborných agentur. Náš cíl: Karlovarský kraj – dopravně plnohodnotně integrovaný region.

Obchvaty měst a obcí, opravy silniční sítě

Vmajetku Karlovarského kraje se nachází celkem 466 km silnic II. třídy a 1350 km silnic III. třídy. Nedostatečný technický stav komunikací má negativní vliv na vyšší nehodovost a nižší komfort cestování. Řada měst a obcí je nadměrně zatížena intenzitoutranzitní dopravy.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Budeme usilovat o rozšíření krajské silniční sítě a zajistíme opravy všech silnic II. a III. třídy vmajetku Karlovarského kraje, které vykazují nejvážnější vady. Náš cíl: kvalitní a bezpečné silnice vnašem kraji.

Veřejné doprava

Veřejná doprava v Karlovarském kraji stagnuje. Karlovarský kraj nedokáže rychle reagovat na požadavky starostů měst a obcí i zaměstnavatelů, pokud se jedná ozměnu stávajících jízdních řádů. Železniční doprava není dobře koordinována sdopravou autobusovou. Náklady na železniční dopravu činí neadekvátní podíl zcelkového rozpočtu vporovnání spočtem přepravovaných občanů. V některýchodlehlých obcích odkázaných na železniční dopravu by komfortnější a častější spoje zajistila doprava autobusová. Samostatnou problematikou ve veřejné dopravě je nedostatek kvalitních řidičů a potenciální hrozba řešení „agenturní pracovní silou“.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Urychleně provedeme revizi a následně reformu veřejné dopravy vrámci zajišťování základní dopravní obslužnosti kraje. Zavedeme dopravní spoje vpravidelných časových intervalech. Zřídíme centrální dopravní portál. Jedině moderní integrovaná veřejná doprava sjasně definovanou vizí zajistí potřebnou mobilitu pracovních sil, což přispěje knutnému restartu ekonomiky našeho kraje. Náš cíl: veškerá regionální veřejná doprava zahrnutá do závazku veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti sjednotným přepravním tarifem.
 • 2. Zajistíme urychlené řešení technického stavu autobusových zastávek,zejména mimo velká města, kde stávající stav neodpovídá definici „bezpečná zastávka“.
 • 3. Zasadíme se o to, aby byl zachován konkurenční prostor na bázi regionálních dopravních firem. Naopak budeme bojovat proti monopolizaci a vypisování „megatendrů“ spožadavky, které splní jen nadnárodní skupiny a fakticky zlikvidují konkurenční prostředí regionálních dopravních firem.
 • 4. Máme oprávněnou obavu ztoho, že v segmentu veřejné dopravy hrozí stejná monopolizace jako například vsegmentu úpravy a distribuce vody. Ve veřejné dopravě, která je zajišťována vrámci krajské dopravní obslužnosti,budeme prosazovat krajský odbavovací systém, jednotné krajské tarify a klimatizované vozy.

Letiště Karlovy Vary

Zásadním nedostatkem je, že krajské letiště v současné době neslouží občanům Karlovarského kraje. Neexistuje nabídka turistických letů a využití letiště je víceméně pouze směrem klázeňským hostům asoukromým letům.

Vsoučasnosti je letiště využíváno hlavně pro spojení jen s jedním státem – Ruskem. Vedle již citelného úbytku ruské klientely je dalším negativním faktorem existence leteckých dohod, které neumožňují zajištění letecké dopravy ostatním ruským dopravcům mimo skupiny Aeroflot. Letiště má slabé využití zejména ve vztahu knávštěvníkům ze SRN, kteří tvoří významnou část lázeňské klientely, jeho přínos pro region je velmi nízký. Technické vybavení včetně délky přistávací dráhy limituje přistávání některých typů letadel.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Je nutné razantně zvýšit finanční podporu Sdružení na podporu leteckých linek a formou pobídky a marketingové podpory zajistit atraktivní podmínky pro vstup a trvalou nabídku služeb cestovních kanceláří, která by se primárně měla orientovat na nabídku služeb pro obyvatele Karlovarského kraje.
 • 2. Prosadíme diverzifikaci služeb i jiným než východním směrem. Využijeme evropských zdrojů k rozšíření přistávací plochy letiště amodernizaci naváděcích systémů. Náš cíl: Letiště Karlovy Vary jako vstupní brána našich hostů do světa lázní a naše vstupní brána do celé Evropy.

Lázeňská a turistická doprava

Karlovarský kraj nemá zpracovanou koncepci veřejné hromadné dopravy umožňující individuální přepravu lázeňských hostů a turistů mezi jednotlivými lázeňskými centry (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov) a významnými turistickými centry (Loket, Bečov, Teplá, Seeberg, Krušné hory…). Vlázeňské sezoně (hlavní turistické sezoně) chybí možnost individuální dopravy návštěvníků kraje mezi těmito centry prostředky veřejné hromadné dopravy. Ve vztahu klázeňství a cestovnímu ruchu nejsou současným vedením kraje dostatečně podporovány navazující alternativní dopravní aktivity.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Při plánování základní dopravní obslužnosti je nutné efektivněji reagovat na sezonní požadavky návštěvníků kraje (lázeňští hosté, turisté). Budeme proto prosazovat vznik speciálních sezonních autobusových linek (shuttle bus) zařazených do základní dopravní obslužnosti. Budeme prosazovat další podporu cykloturistiky. Budeme podporovat ekologické formy integrované veřejné dopravy. Budeme prosazovat další rozvoj regionální sítě půjčovny elektrokol (např. v rámci existující širokésítě městských infocenter). Zajistíme, aby byl jednotný dopravní portál integrován do portálu cestovního ruchu a lázeňství. Náš cíl: veřejná doprava není překážkou, ale významným nástrojem k poznávání nejenom lázeňských krás našeho kraje.
Zjednodušme to!

ŠKOLSTVÍ

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Kraj zřizuje střední školy, je i partnerem vysokých škol a zřizovatelem několika dalších příspěvkových organizací. Kvalita školství je pro Karlovarský kraj velmi důležitá.Školství je nejen odrazem společnosti, ale i obrazem regionu. Budeme podporovat kvalitní vzdělávání, které je předpokladem konkurenceschopnosti regionu.Naší prioritou je takové oborové vzdělání, které vyslyší požadavky zaměstnavatelů regionu Karlovarského kraje. Takové vzdělávání, které absolventům škol zajistíuplatnění na trhu práce. Rodiče mají při výběru budoucích povolání svých dětí nezastupitelnou roli. Jsou partnery ve vzdělávání. Konkurenceschopnýregion s nabídkou odborníků vrůzných směrechje správné místo kžití ikpodnikání.
 • 2. Musíme iniciovat, podporovat a řídit vztahy mezi firmami a středními školami regionu Karlovarského kraje. Chceme zvýšit atraktivitu a účinnost učňovského školství, zejména kvalitní propagaceoborů alepšího výběru oborů prostřednictvím přísného a spravedlivého příjímacího řízení.Spojení teorieapraxe je jedinou správnou cestou pro zdravý rozvoj oborově zaměřeného žáka. Naším dalším cílem je, aby se absolventi vysokých školchtěli vrátit zpět do svého mateřského krajea aby Karlovarský kraj byl i vyhledávaným místem pro absolventy z jiných regionů.Tohoto cíle se dá dosáhnout několika zásadními kroky:
  • a, podporou všeobecnéhoi odbornéhovzdělávání ve prospěch rozvoje regionu se zapojením cílových zaměstnavatelů a krajské hospodářské komory do přípravypodmínek pro zaměstnavatelnost absolventů;
  • b, aplikací vhodného motivačního a grantového programu pro studenty a absolventy vysokých škol;
  • c, vytvářenímmotivačních společenských a kulturních podmínek pro absolventy a zájemce opráci vregionu;
  • d, tvorbouhodnotného a konkurenceschopného regionu „pro všechny“.

Vzdělání dětí musí být konkurenceschopné

Kvalita vzdělávání musí být zřejmá a co nejtěsněji spojená s orientací na žáka. Je nutné zabránit středoškolskému alibismu a honbě za masovostí.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Musíme kontrolovat a podporovat kvalitu vzdělání. Nabídka oborů a struktura středního školství musí především odpovídat potřebám zaměstnavatelů v Karlovarském kraji a jejich poptávce po kvalifikované a motivované pracovní síle. Cíleně budeme podporovat vytváření vztahů mezi školami
 • a podnikateli, budeme ovlivňovat uspokojování potřeb zaměstnavatelů regionu. Jen tak u nás budou chtít podnikat. Jen tak u nás budou chtít zvyšovat životní úroveň obyvatel. Je nutné přizpůsobovatnabídkustředních odborných učilišť a středních odborných škol potřebám trhu práce. Jen tak můžeme vbudoucnosti vyhovět konkrétním požadavkům zaměstnavatelů působících v Karlovarském krajia zároveň zajistit pro studenty uplatnění na pracovním trhu vjejich domovském kraji.

„Studuj pro náš kraj, pracuj v našem kraji“ – motivační a grantový program prostudenty a absolventy VŠ

Absolventy vysokých škol je potřeba motivovat pro život v našem kraji. Dochází k odlivu vzdělané populace kraje. Co s tím? Je nutné pracovat pro kraj. Chtít být obyvatelem Karlovarského kraje.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Formou grantů budeme podporovat vztahy mezi zaměstnavateli a studenty vysokých školjiž v době jejich studia, popř. vpřípravě na studium.
 • 2. Vytvoříme finanční a jiné motivační prvky (např. stipendia pro studenty, startovací bydlení), aby absolventi zůstávali vnašem, tedy Karlovarském kraji.
 • 3. Velmi důležité je podporovat firmy s přidanou hodnotou, které mohou nabídnout uplatnění vysokoškolsky vzdělaným a kvalifikovaným zaměstnancům a stanou se lákadlem pro inženýry.

Kvalita vzdělání je pro nás zásadní, ale učitel je nejdůležitější.

Jaké navrhujeme opatření?

 • 1. Zabezpečíme, aby vedení krajem zřízených škol důsledně spolupracovalo s Českou školní inspekcí avyhodnocovalo výsledky kontrol výuky. Je nutné optimalizovat náklady vzdělávání a ušetřenými prostředky podpořit potřebné obory.
 • 2. Zajistíme větší rozhodnou sílu zřizovatele při nastavovánípodmínek vzdělávání. Formou stipendií budeme motivovat vybrané absolventy vysokýchškol pedagogického zaměřeník nástupu do zaměstnání ve středních školách vKarlovarském kraji.
 • 3. Budeme podporovat další vzdělávání a zvyšování kvalifikace učitelů.
 • 4. Podpořímestáže a školení učitelů středních škol ve spolupráci s firmami tak, aby výuka odborných předmětů co nejvíce odpovídala požadavkům budoucích zaměstnavatelů.

Zlepšíme kontrolu kvality vzdělávání a opatření při zjištění nedostatků

Kontrola kvality vlastní výuky na školách je velice důležitá. Jen to je správná cestak naplněnícelé strategie vzdělávání.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Budeme těsněji a zodpovědněji spolupracovat sČeskou školní inspekcí a orgány metodiky akontroly.
 • 2. Budeme prosazovat, aby se ředitelé škol mohli plně věnovat kontrole a řízení celé školy. Bez podpory zřizovatele to však není možné.
 • 3. Budeme podporovat jakékoliv vzdělávání pedagogů, které přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu.
 • 4. Povedeme konstruktivní dialog se zájmovými sdruženími (asociacemi) působícími v oblasti školství tak, aby došlo kposílení vzdělanostní struktury Karlovarského kraje.
 • 5. Posílíme ozdravění tzv. speciálního školství, které kvůli inkluzivnímu vzdělávání významně utrpí.
Zjednodušme to!

SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST

V kraji chybí jednotný přístup k sociální a bezpečnostní problematice sociálně vyloučených lokalit.

Kraj má nerovnoměrně rozloženou síť sociálních služeb, některé druhy v nabídce chybí, financování postrádá systém.

Ačkoliv kraj patří mezi nejmladší regiony v ČR, počet starších obyvatel poroste a sociální systém není na stárnutí obyvatelstva připraven.

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Budeme podporovat podnikatelské aktivity a zvyšování konkurenceschopnosti poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji.
 • 2. Podpoříme zvyšování dovednosti pracovníkůvsociálních službách i díkysystémurekvalifikačního vzdělávání, které bude reagovat na potřebyvsociální oblasti vnašem regionu.

Prosadíme nástroje pro stabilizaci mladých lidí v regionu: fond pro studentyadohody mezi firmami a studenty.

 • 1. Podpoříme služby pro rodiny s dětmi včetně předškolní péče.
 • 2. V problémových lokalitách kraje budeme podporovat uplatňování zákonnosti a pořádku, podpoříme programy sociální prevence a vytvoříme program prevence kriminality „Bezpečný kraj“.
 • 3. Zkvalitníme síť sociálních služeb a zvýšíme jejich místní dostupnost a skladbu.
 • 4. Vytvoříme účinný a udržitelný systém financování sociálních služeb.

Životní úroveň v Karlovarském kraji klesá, přinášíme řešení

Životní úroveň obyvatel stále klesá, v kraji jsou nejnižší mzdy v České republice (o 30 % nižší než v Praze). Kraj opouštějí vzdělanější a kvalifikovaní lidé. Pro nedostatek uplatnění se do kraje nevracejí studenti vysokých škol. Mladé rodiny postrádají přiměřené bydlení a podpůrné služby. V kraji je vysoká rozvodovost arodí se zde vysoký počet dětí mimo manželství.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Zavedeme opatření pro stabilizaci vzdělaných mladých lidí v kraji: fond pro podporu studentů, programy spolupráce firem a studentů,ve spolupráci s obcemibudeme nabízet startovací byty pro perspektivní odborníky.
 • 2. Budeme řešit nedostatek míst v mateřských školách podporou alternativních zařízení pro předškolní děti.
 • 3. Budeme podporovat činnost mateřských center a programy volnočasových aktivit pro rodiny sdětmi.

Problematika sociálně nepřizpůsobivých občanů

Většina obyvatel z 18 sociálně vyloučených lokalit ve 13 obcích kraje je závislá na sociálních dávkách. Celkem 90 % z nich nemá stálou práci. Obyvatelé těchto lokalit mají nízké vzdělání (98 % má základní nebo nedokončené základní vzdělání). Nelze ignorovat sociální a bezpečnostní rizika: záškoláctví, lichvu, užívání adistribuci návykových látek, drobnou kriminalitu, obrovskou zadluženost, prostituci.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Budeme podporovat programy sociální prevence ve vyloučených lokalitách zaměřené zejména na práci s mládeží.
 • 2. Připravíme legislativní návrhy pro vyplácení sociálních dávek tak, aby se posílily pravomoci obcí proti osobám, které je zneužívají, a vázatčást sociálních dávek na práci pro obce.
 • 3. Připravíme nebo podpoříme legislativní návrhy na zvýšení právní vymahatelnosti dodržování pravidel občanského soužití.

Síť sociálních služeb musí pokrývat celý kraj, víme, jak to udělat

Síť sociálních služeb je na území kraje nerovnoměrně rozložena, řada oblastí má problém s jejich dostupností. Skladba služeb není systémově řešena s ohledem na potřeby cílových skupin. Některé služby vkraji chybí, např. tísňová péče, tlumočnické službynebo služby následné péče.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Podpoříme systémový přístup k plánování sítě sociálních služeb. Podpoříme vznik chybějících služeb a doplnění služeb, které jsou obtížně dostupné v odlehlých lokalitách a malých obcích, jako je pečovatelská služba a terénní ošetřovatelská péče nebo tísňová péče.
 • 2. Podpoříme vznik regionálního hospicového zařízení.
 • 3. Podpoříme udržitelný systém financování služeb podle kritérií potřebnosti a kvality.

Plnohodnotný život seniorů je pro nás důležitý

Kraj není připraven na demografické změny, chybí podmínky pro zdravé, aktivní stárnutí. Existuje málo podpůrných služeb, které by prodloužily soběstačnost seniorů a usnadnily jejich setrvání ve vlastních domácnostech. Chybí propojení sociálních a zdravotních služeb.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Budeme podporovat vhodnou kombinaci bydlení, ubytování a služeb sociální péče, které umožní seniorům co nejdéle zachovávat aktivitu a soběstačnost v jejich přirozeném prostředí.
 • 2. Podpoříme aktivity propojující zdravotnické a sociální služby.
Zjednodušme to!

LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

Situace

 • 1. Podíl cestovního ruchu na HDP kraje je cca 5x vyšší, než je celostátní průměr. Cestovní ruch je pro ekonomiku Karlovarského kraje velmi důležitý.
 • 2. Lázeňství Karlovarského kraje není dostatečněprezentováno na stávajících a nových trzích–není oslovována tradiční západní klientela (Německo, Rakousko...).
 • 3. Potenciál českého trhu není pro lázeňský cestovní ruch využíván a tento trh není marketingově oslovován. Od minulého roku výrazně stoupá podíl českého turismu v ostatních lázeňských městech, je třeba tuto klientelu oslovit.
 • 4. Nelázeňský cestovní ruch dlouhodobě upadá, jeho podpoře se kraj náležitě nevěnuje. Je třeba prezentovat náš kraj jako ten, kam se má jezdit (kulturní atrakce, sportovní aktivity, historie, architektura, geologické jevy atd.)

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Sjednotíme všechny aktivity podpory a rozvoje cestovního ruchu (lázeňského i nelázeňského) anadále budeme vystupovat jako generální koordinátor jeho rozvoje.
 • 2. Budememaximální měrou podporovat ŽIVÝ KRAJ – destinační agenturupro Karlovarský krajse zajištěním rozvoje lázeňského i nelázeňského cestovního ruchu Karlovarského kraje, a usilovat o to, aby i nadále byla tato agentura řízena odborníky, nikoliv politiky či zástupci jednotlivých politických stran a uskupení.
 • 3. Lázeňský cestovní ruch budeme podporovat na nových zahraničních trzích. Využít ktomu musímeekonomickéa hlavně efektivní marketingové metody ve spolupráci se všemi lázeňskými městy kraje.
 • 4. Budeme podporovat lázeňský cestovní ruch na českém trhu.
 • 5. Budeme podporovat smysluplné marketingové a organizační aktivity turistických regionů Karlovarského kraje, abychom podpořili rozvoj tohoto cestovního ruchu.

Karlovarský kraj už konečně musí začít aktivně řídit cestovní ruch

Za necelý rok fungování vkoaličním projektu se nám podařilo založit ŽIVÝ KRAJ –destinační agenturu pro Karlovarský kraj. Přestože potřebnosttéto instituce zdůrazňujeme už léta a úpadek vlázeňství nastal daleko dříve, do celého dění jsme mohli aktivně zasáhnout jako koaliční strana až vroce 2015.

Jakénavrhujeme řešení?

 • 1. Budeme dále podporovat založenou agenturu destinačního managementu, její hlavní směrování si však musí říci ti, kteří v lázeňství a cestovním ruchu podnikají.

Musíme aktivně organizovat propagaci lázeňství Karlovarského kraje na zahraničních trzích a podporovat jeho rozvoj

Podpora lázeňského cestovního ruchu na stávajících i nových zahraničních trzích je nedostatečná. Nedochází k cílené a systematické podpoře lázeňství celého kraje, nejsou koordinovány zájmy a cíle všech lázeňských městKarlovarského kraje.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Prostřednictvím agentury destinačního managementu a ve spolupráci se zástupci všech lázeňských měst vypracujeme strategii marketingu a podpory lázeňského cestovního ruchu v zahraničí.
 • 2. Budeme iniciátorem oslovení nových zajímavých zahraničních trhů, budeme připravovat podmínky pro vstup podnikatelských subjektů na tyto trhy.
 • 3. Budeme aktivněpředstavovatlázeňstvíKarlovarskéhokraje na zajímavých trzích.
 • 4. Naším cílem je postupně rozšířit portfolio zemí, z kterých se etablují zahraniční lázeňští návštěvníci.

Český trh je pro lázeňství Karlovarského kraje neméně důležitý, aktivně ho oslovíme

Karlovarský kraj se neorientuje na tuzemské lázeňské návštěvníky. Přitom v této sféře se skrývá velký potenciál a pro jejich oslovení existuje mnoho silných argumentů. Je jen nutné to reálně udělat.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Vypracujeme krátkodobou i dlouhodobou strategii marketingu pro český trh.
 • 2. Budeme pravidelně každoročně aktivně prezentovat náš kraj na českém lázeňském trhu vsegmentu samoplátců.
 • 3. Budeme spolupracovat se zástupci lázeňských měst i významných podnikatelských subjektů při koordinaci těchto aktivit.
 • 4. Budeme aktivně spolupracovat s profesním sdružením MEDISPA, AHR ČRi Svazem léčebných lázní.

Nelázeňský cestovní ruch potřebuje naši silnou podporu, dostane ji

Nelázeňský cestovní ruch v Karlovarském kraji upadá. Počet přenocování rok od roku klesá. Cestovní ruch vtéto oblasti nebyl v minulosti ze strany kraje podporován. A přitom Karlovarský kraj nabízí mnoho historických a kulturních zajímavostí a mnoho příležitostí k odpočinku a sportovnímu vyžití.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. ŽIVÝ KRAJ –destinační agenturapro Karlovarský krajse musí stát hlavním iniciátorem a podporovatelem systematického rozvoje cestovního ruchuvnašem kraji.Podařilo se nám sice vytvořit účinný nástroj na podporu cestovního ruchu vkraji, ale musíme usilovat o to, aby byl tento nástroj užíván maximálně efektivně, a aby se do projektu ŽIVÝ KRAJ zapojila i další města a obce, a vbudoucnu i významní podnikatelé voblasti cestovního ruchu.
 • 2. Veškeré aktivity budou řízeny v duchu současných trendů vyhledávání a využívání nabídky cestovního ruchu.
 • 3. Budeme podporovat a iniciovat vytváření a rozvoj ucelených a smysluplných turistických regionů.
 • 4. Budeme napomáhat s jejich založením, ale i s jejich dalším provozem. Budeme podporovat orgány těchto regionů i jejich marketingové aktivity.
Zjednodušme to!

Rozvoj venkova, zemědělství, lesnictví a rybníkářství

Situace

 • 1. Venkov a příhraničí je stále více opouštěno obyvateli z důvodu špatného uplatnění a úpadku tradičních zaměstnání v oblasti lesnictví, zemědělství a rybníkářství. Venkovské oblasti trpí také nedostatkem praktických a dětských lékařů.
 • 2. Naše venkovské obce, osady, usedlosti a statky nejsou centrem agroturistiky a nejsou podporovány jako zdroj možnosti prodeje vlastní produkce a výrobků.
 • 3. Neexistuje rozumná a dlouhodobá koncepce „Rybníkářství Karlovarského kraje“, která zajistí budování, opravy a rekonstrukce rybníků, potoků a hospodářských vod, ze kterých se uplatní produkce do hotelů, obchodů, tržnic a domácností.
 • 4. Neexistuje komplexní jednotné propagační médium, které bude „živé“ a poslouží k propagaci jak rozvoje venkova, tak všeho, co venkov nabízí.
 • 5. A v důsledku toho všeho postupnědochází k zarůstání alejí, sadů, luk, tedy ke ztrátě krajinného rázu –kulturního dědictví.

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Obrátit pozornost k rozvoji venkova a zařadit ho mezihlavní priority rozvoje Karlovarského kraje.Karlovarský kraj musí jít příkladem na vlastních pozemcích.
 • 2. Vypracovat a realizovat propagaci a informační prostředí, které bude spojeno s životem a praxí abude sloužit hlavně obyvatelům na venkově. Informace o producentech, výrobcích, ale také onabízených službách a materiálu pro tuto oblast.Venkov může být propagován jako součást cestovního ruchu a lázeňství.
 • 3. Dopracujeme a zahrneme do programového prohlášení kraje pro roky 2016–2020 zajištění:
 • a, dopravní obslužnosti na venkově nejen z pohledu ekonomiky, ale i funkčnosti;
 • b, finanční, propagační a věcná podpora zřizování pracovních míst na venkově;
 • c, vrácení příspěvku na hospodaření v lesích minimálně na původní částku 20 mil. Kča revizi současných pravidel pro přidělování těchto příspěvků.
 • d, zřízení nového portálu ŽIVÝ VENKOV.
 • 4. Oceníme a zviditelníme společenskou úlohu venkova.Budeme přicházet siniciativami, které zamezí odlivu lidí zvenkova se všemi dopady, které to na region má.
 • 5. Budeme aktivnější směrem kMinisterstvu zemědělství ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR.

Rozvoj venkova nebude jen fráze, reálně se o venkov budemestarat

Vedení Karlovarského krajev minulosti pozapomnělo na rozvoj venkova jako jednoho ze základních pilířů života nemalé části obyvatel našeho kraje. Obyvatelé odcházejí za prací do jiných míst a tím výrazně klesá počet obyvatel v těchto oblastech.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Připravíme koncepci rozvoje venkova ve všech oblastech života obyvatel včetně podpory podnikání v těchto oblastech.

Zajistíme více práce pro lesní dělníky, těžaře, traktoristy

Podpoře zaměstnanosti v oblastech venkova nebyla věnovaná pozornost. Často se stává, že lesnické firmy, které plní zakázky v našem kraji, zaměstnávají zaměstnance odjinud a naši lesní dělníci či traktoristé jsou nezaměstnaní.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Budeme podporovat lesnické, ale i ostatní firmy, které zaměstnají místní obyvatele.
 • 2. Zajištění služeb pro venkov nebudeme posuzovat pouze ekonomickými hledisky, ale také z pohledu potřeb obyvatel venkova.

Pomůžeme zemědělcům s vlastní výrobou a agroturistikou, aby se jim podnikalo lépe

Je dobře, že mnoho menších zemědělců zahájilo svoji vlastní produkci. Často ale neumějí svoje výrobky prodat a nabídnout na trh.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Vytvoříme celokrajský bezplatný systém podpory prodeje a propagaci nabídky zemědělské malovýroby a systém nabídky agroturistiky, podpoříme formu prodeje přímo ze dvora.
 • 2. Připravíme vzdělávání a informace v oblasti obchodu a marketingu pro zemědělce –malovýrobce aspeciální vzdělávání pro poskytování agroturistiky.
 • 3. Umožníme soukromým zemědělcům inzerci zdarma v Krajských listech.
 • 4. Každoročně budeme vyhodnocovat a oceňovat nejlepší výrobce a prodejce.

Vytvoříme systém informací pro zemědělské a lesnické podnikatele pro nákup iprodej

Není vypracován jednoduchý, přehledný a životaschopný portál, který poslouží k získání informací na jednom místě. Podnikatelé musí často vynaložit neúměrnou námahu, aby našli a zjistili, co potřebují vědět. Informace nejsou „sesypané“ do jednoho místa. Neexistuje informační přehled všeho, co potřebuje jak podnikatel, tak návštěvník vědět o venkově. Systémmusí pokrýt oblast veškerého dění života a hlavně vlastní propagaci.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Zajistíme realizaci souhrnné nabídky a propagaci všech služeb a produktů pro zemědělce, lesnické firmy a živnostníky.
 • 2. Součástí budou i informace samospráv a státních orgánů a poptávka a nabídka pracovních příležitostí, programy a projekty „venkov“ a další důležité informace.
 • 3. Budeme podporovat pořádání nabídkových a kontraktačních akcí pro tyto podnikatele „Den lesa“ a„Den farmáře“.
 • 4. V prvním roce svoláme konferenci, na které představímeportál ŽIVÝVENKOV.V druhém roce ho uvedeme v činnost a propojíme se všemi uživateli. Zajistíme na náklady kraje jeho provoz a přístupnost.

Podpoříme rozvoj rybníkářství a produkci ryb

Mnoho vodních ploch vzniklo hlavně jako krajinotvorný prvek. Není vypracován materiál, který zaznamenává, popisuje a třídí, k čemu tato vodní díla slouží. Nejsou vypracovány priority pro tuto skupinu, jako je podpora podnikání v této oblasti, propagace, koncepce rozvoje oboru a nabídky produkce kprodeji.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Vypracujeme „mapu“ rybníkářství a vodních ploch s veškerými informacemi, které budou popisovat vodní plochy, jejich kvantitativní a kvalitativní parametry a druh a objem produkce sladkovodních ryb.
 • 2. Vyvoláme diskuzi a podpoříme tvorbu „plánu rozvoje rybníkářství“ a iniciujeme založení sdružení, které bude reprezentovat tuto občanskou a profesní skupinu a jednat za ni.
Zjednodušme to!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Podpoříme ochranu a údržbu vodních ploch a ekosystémů, se zaměřením na oblasti s rizikemznečištění.
 • 2. Chceme odpadové hospodářství Karlovarského kraje využívající moderních trendů a technologií.
 • 3. Budeme podporovat zateplování a snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví Karlovarského kraje.
 • 4. Budeme aktivně řešit environmentální vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve spolupráci s veřejnou správou a podnikatelským sektorem, s cílem naučit mládež pečovat o životní prostředí a mít k němu pozitivní vztah.

Budeme pečovat o rozvoj potoků, řek, říček a rybníků

Vodní ekosystémy patří k důležitým prvkům životního prostředí a krajinotvorby. V minulosti se tomuto prvku nevěnovala patřičná komplexní pozornost a nebyl vypracován celoplošný krajský systém péče a rozvoje vodního ekosystému.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Vytvoříme finanční grant pro podporu ochrany a údržby vodních ekosystémů, s jehož podporou budou moci vlastníci vodních ploch zvýšit jejich efektivitu, popřípadě zlepšit charakter jejich využití.
 • 2. Finanční podporabude cílena zejména na znečištěné vodní toky, protipovodňovou prevenci, chov a ochranu ryb a vodních živočichů.
 • 3. Finančně podpoříme vlastníky vodních ploch, aby se o ně řádně starali –ročně 10 mil. Kč rozdělíme mezi jednotlivé žadatele o podporu.
 • 4. Budeme podporovat záměry obcí pro odkanalizování jejich částí prostřednictvím finančního grantu.

„Kam s ním“ –jak budeme řešit lepší nakládání sodpady?

Odpady a odpadové hospodářství v kraji není propojeno se všemi zúčastněnými „hráči“ na trhu. Města, zpracovatelé, investoři a všechny orgány, které mají v gesci tuto oblast, nemají jednotná pravidla. Chybí podpora hlavních domácích krajských firem.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Vytvoříme finanční grant na podporu subjektů, které se rozhodnou inovovat (optimalizovat) vlastní problematiku nakládání s komunálními a průmyslovými odpady. Podmínkou této inovace musí být zlepšení stávajícího stavu korespondující s plánem odpadového hospodářství Karlovarského kraje.
 • 2. Chceme co nejvíce zabránit tvorbě černých skládek a iniciovat efektivnější využívání různých typů odpadu ať materiálově, nebo energeticky. Každý, kdo nějakou formou prokazatelně přispěje ke zlepšení stávajícího stavu odpadového hospodářství, bude mít možnost požádat Karlovarský kraj otzv. motivační finanční podporu.
 • 3. Finančně podpoříme ty subjekty, které přispívají ke zlepšení stávajícího stavu odpadového hospodářství –ročně rozdělíme mezi jednotlivé žadatele o podporu 5 mil. Kč.

Ekologicky a šetrně k životnímu prostředí se musí chovat i krajský úřad

Musíme dobře poznat stav „ekologického chování“ krajského úřadu. My sami si musíme uklidit před vlastním prahem a naše chování musí být v této oblasti příkladné.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Zpracujeme audit „ekologického“ chování krajského úřadu i ostatních krajských organizací. Zjistíme, kde nám zbytečně uniká energie a kde zbytečně plýtváme.
 • 2. Budeme prioritně řešit energetické ztráty a efektivnost vytápění u budov ve vlastnictví kraje. Budeme se zabývat optimalizací spotřeby elektrické energie, heslo „Nesvítí někde zbytečně?“ je stále aktuální.
 • 3. Zaměstnance krajského úřadu, ale i dalších firem řízených krajem povedeme k šetrné spotřebě aekologickému chování.

Ekologickému chování se musíme naučit, obzvlášť důležité je vzdělání dětí amládeže

V Karlovarském kraji chybí sjednocenía podpora záměru vzdělávat děti od předškolního věku až po středoškoláky. Na tuto činnost není položen důraz ve vzdělávacích programech. Neexistuje žádný motivační a metodický materiál, který propojí praxi s teorií.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Vytvoříme finanční grant na přímou podporu vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ) a podnikatelských subjektů vkraji. Sjeho pomocípodpořímekonkrétnísnahu o šíření environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tato snaha musí být jasně popsána v žádostio podporu.
 • 2. Finančně podpoříme vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty v jejich konání v oblasti environmentálníhovzdělávání, výchovy a osvěty.
Zjednodušme to!

BEZPEČNOST

Situace

 • 1. Největší prioritou v současné situaci je otázka nekontrolované migrace a situace s nelegálními migranty v sousedním Německu
 • 2. Karlovarský kraj netrápí v současnosti vysoká kriminalita. Objasněnost trestných činů stále roste a je nad celorepublikovým průměrem.
 • 3. Karlovarský kraj je krajem s vysokým podílem plochy lesních porostů (43 %). S ohledem na probíhající klimatické změny mohou mít lesní požáry pro náš kraj katastrofální dopady.

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Být připraven na migrační krizi.
 • 2. Nízká kriminalita a vysoká objasněnost spáchaných trestných činů.
 • 3. Prevence před požáry a živelními pohromami.

Být připraveni

Po sjednocení Německa se tehdy část Vietnamců přesunula do České republiky, a to především do pohraničí. Šlo tehdy o řízené „vytlačení“těchto lidí mimo území SRN. Obáváme se, že podobná věc může nastat i v současné migrační krizi,a chceme být nato připraveni. Prioritou je pro nás ochrana státních hranic. Také je pro nás nepřípustné zřizování sběrných a detenčních zařízení na území Karlovarského kraje.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Připravit a aktualizovat krizové plány kraje na situaci migrační vlny nahranicích.
 • 2. Důležité jsou pro nás obce nejen jako zřizovatelé městské policie. Chceme proto iniciovat pravidelná setkávání představitelů kraje, obcí, vedení Policie ČR a Armády ČR. Cílem je, aby byl kraj připraven na možné ohrožení státních hranic.
 • 3. Vyčlenit finance z rozpočtu kraje na technologické prostředky pro ochranu státní hranice, například na bezpilotní drony nebo senzory pohybu. Ty poskytnout Policii ČR a Armádě ČR.
 • 4. Schválení deklarace zastupitelstva kraje, kterým by bylo jasně řečeno, že zřizovánídetenčních zařízení na území kraje je možné jen po krajském referendu.

Nízká kriminalita a vysoká objasněnost trestných činů

Je povinností kraje zajistit aktivní spoluprací s příslušnými bezpečnostními složkami bezpečnost občanů kraje. Na území Karlovarského kraje je realizována celá řada projektů souvisejících s prevencí kriminality

jednak Policií České republiky, jakož i jednotlivými městy a obcemi. Neexistuje ucelený přehled orealizovaných projektech a realizované projekty nejsou dostatečným způsobem prezentovány. Chybní příklady dobré praxe.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Vytvořit efektivní systém předávání informací mezi zainteresovanými subjekty, který pomůže předávat informace, řešit problémy a cíleně plánovat projekty prevence kriminality. Současně vrámci zákonných možností musí kraj poskytovat Policii ČR takovou spolupráci, aby měla co nejlepší podmínky k maximalizaci objasněnosti trestných činů na území Karlovarského kraje.

Připravenost na řešení požárních rizik

Karlovarský kraj je krajem s vysokým podílem plochy lesních porostů.S ohledem na menší množství dešťových srážek mohou mít lesní požáry pro náš kraj katastrofální dopady.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Budeme podporovat aktivity Hasičského záchranného sboru, pokud se jedná o pořízení techniky umožňující efektivní zásah i v hůře dostupných místech. Budeme podporovat i sbory dobrovolných hasičů, které mohou plnit významnou roli při zásazích v okrajových oblastech našeho kraje. Chceme pro ně moderní a efektivní vybavení jak pro zvládání požárů, tak dopravních nehod a dalších mimořádných událostí.
 • 2. Ve spolupráci sobcemi a jednotkami sboru dobrovolných hasičů budeme koordinovat společné nákupy hasičské techniky. Bude to ekonomičtější a efektivnější.
 • 3. Budeme podporovat přeshraniční spolupráci českých a německých hasičů.
Zjednodušme to!

KULTURA

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Budeme podporovat především amatérské kulturní aktivity. Aktivní kulturní vyžití občanů má naši jasnou podporu.
 • 2. Naši podporu získají zejména kulturní akce, které budou přispívat k propagaci našeho kraje.
 • 3. Budeme i nadále podporovat divadelní soubory v Chebu a Karlových Varech.
 • 4. Kulturní památky kraje jsou významné pro rozvoj turistického ruchu a propagaci kraje. Budeme je všemi možnými prostředkyprezentovat a propagovat. Větší důraz budeme klást na obnovování hornických tradic a památek, vždyť hornický znak máme jako jediný kraj ve znaku.

Podpora amatérských kulturních aktivit je pro občany důležitá, pro nás zásadní

 • 1. Budeme podporovat kulturní amatérské skupiny, jednotlivce, ale i soukromé aktivity agentur.
 • 2. Grantový systém, musí umožňovat kulturní vyžití širokým skupinám obyvatel, především by měl sloužit amatérským kulturním aktivitám a ochotníkům. Tradiční kulturní akce budeme podporovat avyužívat k propagaci kraje.
 • 3. Převážná část významných kulturních akcíje pořádána městy a obcemi našeho kraje, proto se zaměříme na spolupráci s městy a obcemi.
 • 4. Budeme finančně i marketingově podporovat tradiční akce v jednotlivých městech (Karlovarský filmový festival, hudební festival FIJO, Valdštejnské hry, tradiční akce v Sokolově, Chodově, Ostrově apod.)
 • 5. Akce, které budeme podporovat, musí napomáhat propagaci Karlovarského kraje. Na takové akce se zaměříme především.

Naši podporu získají stálé divadelní scény v Chebu a Karlových Varech

 • 1. Budeme podporovat stálou divadelní scénu v Chebu a v Karlových Varech. Spolupráce těchto subjektů by měla mít pozitivní vliv na uměleckou úroveň.
 • 2. Máme zájem na tom, aby naše děti a dospívající mládež měly možnost navštěvovat divadelní představení. Tudíž naše podpora bude směřovat ke zvýhodnění těchto skupin.
 • 3. Pro seniory připravíme speciální program tak, aby mohli lépe využívat kulturní zařízení.

Spolu s městy a obcemi se zaměříme na péči o historické památky

Historické památky představují nesmírné kulturní bohatství našeho kraje. Péče o ně je také zásadní podmínkou pro další rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Proto:

 • 1. Budeme se více finančně podílet na rekonstrukcích kulturních památek spolu s městy a obcemi. Naším hlavním přínosem bude pomoc při řešení financování údržeb. Nebudeme zapomínat na památky spojené shornictvím.
 • 2. Využijeme propagacikulturníchpamátek kraje tak, aby napomáhaly rozvoji turistického ruchu a zvýšení návštěvnosti kraje.

Podporovat tradiční kulturní akce v lázeňských centrech je důležité, je to náš program

Jsmevýznamným lázeňským centrem, a tedy cílem zahraničních hostůi návštěvníků zcelé naší republiky. Součástí pobytů je i kulturní vyžití návštěvníků. Budeme podporovat aktivity lázeňských měst tak, aby se udržela tradice lázeňských orchestrů, podpoříme hudební festivaly (Chopinův festival, jazz jam aj.).

Zjednodušme to!

SPORT

Co je pro nás zásadní?

 • 1. Podporu sportu v Karlovarském kraji budeme orientovat hlavně na masový sport dětí a mládeže. Situace sportovních aktivit dětí a mládeže je v ČR celkově špatná. Naším cílem je tuto situaci v rámci Karlovarského kraje měnit. Budeme finančně přispívat na rozvoj této oblasti sportovních aktivit.
 • 2. Z vrcholových sportů budeme podporovat selektivně jen významné sportovní podniky a akce, které budou mít širokou mediální podporu a pomohou i propagaci Karlovarského kraje.
 • 3. Budeme iniciovat, finančně podporovat a spoluorganizovat „Krajskou sportovní ligu“ v duchu hesla „Sportuje celý kraj“, jež bude mít formu masových soutěží měst a obcí ve dvou sportovních disciplínách v roce. Například plavání, běh a kolektivní sporty.

Sportující děti mají větší smysl pro fair play a menší sklon k drogám

Děti a mládež se čím dál tím méně zabývají sportem, leniví, trpí obezitou a mají větší sklon k užívání drog. Karlovarský kraj není v této oblasti výjimkou. Děti a mládež nemají často ani dostatek příležitostí ke sportu. Tuto situaci chceme postupně měnit.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Finančně budeme podporovat ty oddíly, které se evidentně věnují masovému sportu dětí amládeže.
 • 2. Využití těchto prostředků budeme kontrolovat a sledovat výsledky rozvoje těchto oddílů sportu dětí a mládeže.

Vrcholové sportovní akce musí pomoci propagaci kraje

Je velmi důležité, aby vrcholové sportovní akce, které se budou pořádat na území kraje, pomohly jeho propagaci. Takové akce finančně podpoříme a převezmeme nad nimi krajskou záštitu.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Budeme pozorně vybírat z kalendáře vrcholových akcí jen ty, jejichž pořadatelé dokážou zároveň pro Karlovarský kraj získat mediální podporu.
 • 2. Zásadním kritériem pro nás bude podpora Karlovarského kraje a jeho popularizace.
 • 3. Takové akce podpoříme i v rámci marketingu turistického ruchu pro přilákání turistů do našeho kraje.

Sportuje celá rodina, sportuje celý kraj

Podpoříme rozvoj sportu širokého věkového spektra obyvatelKarlovarského kraje pořádáním „Krajské sportovní ligy“. Tyto akce budou organizovány s hlavním cílem, a to popularizovat sportovní aktivity celé rodiny, přivést lidi na sportoviště a postupně se snažit působit na změnu životního stylu obyvatel.

Jaké navrhujeme řešení?

 • 1. Spolu s významnými sportovními kluby vytipujeme oblasti, v kterých by se dala „Krajská sportovní liga“ spolupořádat.
 • 2. Budeme se podílet na spoluorganizaci takových akcí, finančně podpoříme pořadatele této ligy.

Organizaci těchto akcí podpoříme i marketingově, aby se staly opravdu masovou záležitostí celého kraje.

Zjednodušme to!