SPOLU pro bezpečnou zemi

Česko patří na Západ!

 • Jednoznačná orientace na Západ. Budoucnost Česka je v EU a NATO.
 • 2 % HDP na obranu do roku 2025. Kvůli našim spojencům, ale hlavně pro naši bezpečnost.
 • NATO first. V obraně věříme atlantické spolupráci, evropská armáda by byla slepá ulička.
 • Obnovíme tradici havlovské diplomacie. Jsme hrdí na české know-how v podpoře lidských práv a rozvoji občanské společnosti.

Zahraniční, evropská a bezpečnostní politika

Sebevědomě v Evropě i ve světě.

Prosazujeme aktivní, sebevědomou a předvídatelnou zahraniční politiku, která je ukotvena v západních hodnotách a svobodách, vychází z našich tradic, hlásí se k politickému realismu a orientuje se na praktické výsledky. Klíčovým prostředkem k prosazování našich zájmů je členství v NATO a v Evropské unii.

Členství v EU nemá alternativu. Je pro nás jedinečnou příležitostí, jak naši geopoliticky exponovanou, tranzitní a exportně orientovanou zemi ukotvit v evropském prostoru a posilovat její prosperitu. V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, obchodně otevřená EU. Budeme aktivně usilovat o evropskou integraci, která nerezignuje na volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu, účinnou ochranu vnějších hranic a pevnou transatlantickou vazbu. S pomocí evropských zdrojů z Česka uděláme zemi inovací a úspěšných startupů.

Základem obrany zůstane členství v NATO, v němž musíme plnit své závazky. Obranu zajistí moderní profesionální armáda, vnitřní bezpečnost koordinované složky integrovaného záchranného systému. Budeme se zasazovat o to, aby si NATO nadále zachovalo politickou soudržnost a schopnost geopoliticky sjednocovat Západ proti vnějším hrozbám (zejména Rusku), ale zároveň zrychlilo své rozhodování.

Svět se mění, přicházejí nové bezpečnostní hrozby. Posílíme proto investice do výzkumu, vývoje a nákupu obranných a bezpečnostních technologií (umělá inteligence, bezpilotní systémy, vesmírné technologie, kybernetická obrana), které mají i civilní využití a pomohou zvyšovat technologickou úroveň české ekonomiky. ČR bude kromě svých spojenců v NATO a EU spolupracovat s dalšími perspektivními partnery (Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan).

Zahraniční politika

 • Obnovíme tradici „havlovské“ diplomacie: Budeme podporovat demokracii, lidská práva, občanskou společnost a předávání transformačního know-how (Ukrajina, Bělorusko, Kuba, Balkán, Gruzie…).
 • Posílíme naše institucionální a expertní zázemí ve vztahu k Německu.
 • Budeme pokračovat ve strategické spolupráci ve Visegrádské skupině.
 • Přihlásíme se ke spolupráci v rámci Trojmoří, geopolitické platformě pro posílení spolupráce mezi USA a středovýchodní Evropou.
 • Budeme rozvíjet tradiční strategické partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu a inovací.
 • Posílíme exportní možnosti ČR na stávajících i nových trzích, a to i mimo evropský kontinent.
 • V případných mezinárodních sporech upřednostníme diplomatická a politická jednání před soudním řešením.

Česko v Evropské unii

 • Profesionálně a zodpovědně připravíme české předsednictví EU na podzim 2022. Zaručíme, že každý člen vlády bude ovládat alespoň jeden cizí jazyk, kterým se bez problému domluví.
 • Využijeme peníze ze strukturálních a kohezních fondů v období 2021–2027 na výstavbu klíčové dopravní infrastruktury, kterou ČR jako tranzitní země naléhavě potřebuje (vysokorychlostní železnice do Berlína, Mnichova, Vídně a Frankfurtu, páteřní dálniční síť včetně vnějšího obchvatu Prahy).
 • Další prioritou je využití peněz na modernizaci energetiky, průmyslu a bydlení v souvislosti s chystanou dekarbonizací uhlíkově náročné české ekonomiky.
 • Zlepšíme schopnost ucházet se o prostředky z jiných „nenárokových“ kapitol rozpočtu EU a nasměrovat je do projektů v oblasti vědy, výzkumu a technologických inovací. Jde o udržení naší konkurenceschopnosti v Evropě i ve světě.
 • EU poskytuje rámec i pro naši bezpečnost, především v oblasti boje s organizovanou kriminalitou, terorismem a zajišťováním stability na evropských hranicích. Budeme usilovat o to, aby pro tyto kapitoly bylo v rámci EU vyčleněno dostatečné množství peněz.

Obranná a bezpečnostní politika

 • Při zajišťování kolektivní bezpečnosti musí EU postupovat v souladu s NATO a USA. Budeme dále posilovat transatlantickou vazbu, vyznáváme princip „NATO first“. Nechceme, aby EU plýtvala penězi na budování evropské armády.
 • Náš závazek vůči NATO, 2 % HDP do obrany, splníme už v rozpočtu na rok 2025 a prosadíme jeho legislativní zakotvení i do budoucna.
 • Budeme usilovat o to, aby Aliance posilovala obranyschopnost svého východního křídla (zejména v Polsku a Pobaltí), kde adekvátně zvýšíme zapojení Armády ČR.
 • Naplníme strategickou Koncepci výstavby AČR 2030. Zaměříme se na vyzbrojovací projekty v rámci NATO (pásová bojová vozidla pěchoty a děla ráže NATO, protiletadlové raketové komplety SHORAD, mobilní radiolokátory MADR).
 • Znovu zřídíme úřad pro vyzbrojování, díky němuž dostaneme pod kontrolu vojenské akvizice, které zkoordinujeme s partnery v NATO. Vybavení pro různé bezpečnostní složky tak budeme nakupovat efektivněji.
 • Adaptujeme se na vývoj bezpečnostního prostředí a prosadíme odbornější přístup k obraně v informačním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná.
 • Zřídíme pozici „národního bezpečnostního poradce“, nadresortní platformu pro koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpečnostní politiky při Úřadu vlády. Zajistíme tím užší spolupráci bezpečnostních složek a efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám.
 • Posílíme mobilizační systém a zajistíme reálnou schopnost bojového rozvinutí Armády ČR, včetně aktivní zálohy. Zajistíme pravidelnou obnovu munice a dalších zásob a nastavíme funkční vztahy s průmyslem, který má strategickou úlohu během krize či konfliktu.
 • Připravíme novou legislativu pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu, abychom stát lépe připravili na krizové stavy (pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie, kybernetické útoky…).
 • Přijmeme novou bezpečnostní strategii, která aktualizuje bezpečnostní hrozby a která bude lépe definovat odpovědnost jednotlivých složek systému. Posílíme koordinaci bezpečnostní politiky státu a zpravodajských služeb.
 • Zpracujeme Bílou knihu Policie ČR, která navrhne, jak zdrojově, materiálně, personálně a organizačně stabilizovat policejní sbory a jak je zbavit nadbytečné a byrokratické agendy.
 • Budeme dbát o investice do Hasičského záchranného sboru ČR, který je pilířem integrovaného záchranného systému, a o zlepšování vybavení zabezpečení dobrovolných hasičských sborů.
 • Budeme podporovat export domácího průmyslu a jeho zapojování do dodávek pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory. To se pozitivně odrazí v ekonomice, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.
 • Budeme lépe pracovat s veřejností, podpoříme náborové motivační programy a vytvoříme společnou databázi zájemců o službu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech. Budeme dále zvyšovat atraktivitu aktivních záloh. Zasadíme se o systematickou přípravu občanů na krizové situace (kurzy pro středoškoláky a dobrovolně také pro veřejnost).
 • Zachováme práva legálních držitelů zbraní.

Migrace

 • Migraci nemůže Česká republika vyřešit sama. Evropská unie musí efektivněji bránit své vnější hranice. Na evropské úrovni je nutné urychlit proces odmítnutých žadatelů o azyl, bojovat s pašeráky lidí a systematicky pomáhat v nestabilních regionech.
 • Zároveň trváme na tom, aby si každá země EU mohla svobodně zvolit svou vlastní migrační politiku a přístup k žadatelům o azyl.
 • Odmítáme povinné kvóty a prosazujeme řešení migrace mimo hranice EU.
 • Budeme prosazovat navýšení pomoci pro uprchlické tábory v blízkosti konfliktních zemí, abychom jejich obyvatelům zajistili důstojné podmínky, což je nejefektivnější způsob, jak zabránit, aby se vydávali na nejistý pochod do Evropy.
 • Podporujeme transparentní systém modrých karet pro žadatele o azyl, který bude reagovat na potřeby pracovního trhu.