29. prosince 2023

Projekt nové multifunkční arény HC Dynamo Pardubice - proč jsem jednoznačně podpořil změnu územního plánu Pardubic

V červnu roku 2020 jsem byl jedním ze šesti zastupitelů, kteří z podstatných právních i věcných důvodů hlasovali proti uzavření tehdy předložené akcionářské smlouvy mezi naším městem a Petrem Dědkem, respektive jeho společností HokejPce 2020 s.r.o., upravující fungování akcionářů v HC Dynamo Pardubice. Neotevírám tím vůbec nijak stará témata; uvádím to pouze a jen na dokreslení toho, že v hodnocení kroků Petra Dědka se snažím být maximálně věcný a objektivní. Změnu územního plánu města umožňující Petrovi Dědkovi v lokalitě "Cihelna" výstavbu nové multifunkční arény HC Dynamo Pardubice jsem proto zcela jednoznačně podpořil a podporuji. Pro tento můj postoj mám "devítku" okruhů snad poměrně silných důvodů (neuvádím je v žádné hierarchii; každý z okruhů důvodů obstojí i sám o sobě).

Podpora podnikatelů

 • Pokud jakýkoliv soukromý investor chce v Pardubicích investovat částku v řádu několika miliard korun (aktuální odhad nákladů na stavbu nové multifunkční arény je cca 8 mld. Kč), navíc do projektu s významnými ekonomickými i neekonomickými přínosy pro naše město (viz body dále), bez požadavku soukromého investora na jakékoliv investiční či provozní spolufinancování ze strany města, pak by všechny orgány města (zdůrazňuji, že bez jakékoliv servility, naopak s důsledným hájením zájmů města a optimálně s výsledkem "win - win") měly hledat cesty, jak danému projektu pomoci, nikoliv, jak takovému projektu "házet klacky pod nohy".

Ekonomické přínosy pro Pardubice

 • V tuto chvíli samozřejmě nemůžeme vědět, kde bude mít sídlo společnost provozující novou multifunkční arénu, ani to, kolik zaměstnanců bude celý komplex zaměstnávat (můj osobní odhad jsou nejméně vyšší desítky či nižší stovky). V každém případě však přímé ekonomické přínosy generované tímto projektem pro Pardubice ze sdílených daní (fyzické osoby, právnické osoby), z výlučných daní (nemovitosti) a z místních poplatků (turistický poplatek) mohou být opravdu hodně pozitivní. K přímým ekonomickým přínosům je pak nutné připočítat ještě další nepřímé ekonomické multiplikační přínosy.

Rozvoj cestovního ruchu

 • Pardubický kraj je, bohužel, dlouhodobě nejméně navštěvovaným krajem České republiky, jak co do počtu návštěvníků, tak co do počtu přenocování (potvrzují to dlouhodobá tvrdá data Českého statistického úřadu i data za končící rok 2023); a tento problém na neštěstí platí i pro Turistickou oblast Pardubicko a samotné město Pardubice. Na jedné straně ohromný, zatím prakticky nevyužitý, potenciál byznys/kongresové, sportovní či "koncertní" turistiky daný skvělou dopravní dostupností Pardubic a na druhé straně totální nedostatek kvalitní infrastruktury pro tuto oblast turismu potvrzuje i platná schválená Strategie rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko 2022 - 2026 (dostupná na webu města zde: https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch ). Plánovaný komplex nové multifunkční arény, malé či tréninkové haly a propojeného kongresového hotelu může být oním průlomovým "game changerem", který tristní výsledky cestovního ruchu v Pardubicích a na Pardubicku změní výrazně k lepšímu.

Kvalitní architektura plánovaného projektu

 • Projekt multifunkční arény je připravován ve spolupráci pardubické projekční kanceláře PPP a architektonické kanceláře Opočenský Valouch Architekti – jejich odborná kvalita je nezpochybnitelná (architektonická kancelář Opočenský Valouch Architekti je například nositelem hlavní ceny "České ceny za architekturu" za rok 2020). Mým osobním, nepochybně ryze subjektivním, úhlem pohledu první prezentované vizualizace nové multifunkční arény vysokou architektonickou a projektovou kvalitu plánovaného projektu jen potvrzují.

Logická volba lokality na okraji města s dobrou dopravní dostupností

 • Nová multifunkční aréna bude mít dvojité připojení na již realizovaný severovýchodní obchvat Pardubic. A kde jinde, i obyčejným selským rozumem, by měla multifunkční aréna stát než na okraji města, v místě s co nejlepší dopravní dostupností z obchvatové silniční sítě a s krátkým příjezdem z dálniční sítě, v místě s dobrou dostupností MHD. Podívejme se na vyspělá města zejména na západ a na sever od nás (např. Allianz Stadion ve Vídni, Allianz Arena v Mnichově, všechny tři velké sportovní arény ve Stockholmu, Globe Arena, Friends Arena a Tele2 Arena apod.).

Žádné negativní dopady plánovaného projektu na životní prostředí

 • Schválenou XXII. změnou územního plánu nedochází k žádným negativním zásahům do životního prostředí. To potvrzují zcela souhlasná stanoviska ministerstva životního prostředí, Odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje i Odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic, coby dotčených orgánů ochrany životního prostředí, vydaná (stanoviska) v procesu pořízení změny územního plánu.
 • Schválená změna územního plánu beze změny zachovává a plně respektuje významný krajinný prvek Brozanský potok (lokální biokoridor LBK 63 Pardubice) a rozsáhlou plochu krajinné zeleně východně od něj.
 • Multifunkční aréna má navíc vyrůst na území bývalé skládky, které musí být pro výstavbu arény rekultivováno.

Územní plán – bezproblémový obsah změny územního plánu

 • Schválenou XXII. změnou územního plánu nedochází k žádné zásadní změně koncepce využití území v předmětné lokalitě – jádro předmětné lokality je jak v platném územním plánu, tak v návrhu nového územního plánu určeno pro funkční využití "sport a rekreace" (RS) a na tom se schválenou změnou nic nemění.
 • Schválenou změnou územního plánu nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy, nejsou navrhovány zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Celá lokalita je v platném územním plánu i v návrhu změny vedena jako soubor zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (včetně ploch zeleně). Změnou dochází pouze k převymezení několika ploch s rozdílným způsobem využití a vymezení koridoru pro dopravní infrastrukturu.
 • To, že změna územního plánu nijak nemění koncepci stávajícího platného územního plánu ani koncepci návrhu nového územního plánu, potvrdila naprosto jednoznačně a výslovně na jednání zastupitelstva města 18. 12. 2023 i vedoucí Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.

Územní plán – řádný proces změny územního plánu

 • Celý proces pořízení XXII. změny územního plánu proběhl naprosto řádně a v souladu se zákonem.
 • Pořízení změny bylo schváleno zastupitelstvem města na jeho veřejném zasedání dne 19. 6. 2023.
 • Zpracování změny územního plánu plně uhradil navrhovatel, tedy společnost MHAP s.r.o..
 • Navrhovatel splnil termín stanovený na červnovém zasedání zastupitelstva města, tedy připravit návrh změny územního plánu tak, aby změna byla schválena nejpozději do 18.12.2023.
 • Pořízení XXII. změny územního plánu není v žádném rozporu s dřívějším usnesením zastupitelstva města ze dne 30. 3. 2017, kterým měly být minimalizovány změny stávajícího územního plánu, aby nedocházelo k brzdění pořízení nového územního plánu. Zmíněné usnesení zastupitelstva města totiž i nadále připouštělo výjimečné smysluplné změny, jež nesnesou časový odklad (citace zmíněného usnesení zastupitelstva: „Zastupitelstvo města Pardubice schvaluje XX. změnu územního plánu jako poslední pořizovanou změnu před vydáním nového Územního plánu města Pardubice s výjimkou změn týkajících se veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření a zcela výjimečných smysluplných změn, které nesnesou časový odklad“).
 • K připravenému návrhu změny územního plánu bylo v souladu se stavebním zákonem svoláno na den 2. 10. 2023 veřejné projednání.
 • Úplná dokumentace návrhu změny územního plánu byla vystavena na internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice od 21. srpna 2023.
 • V zákonem stanovené lhůtě do 7 dnů od veřejného projednání bylo doručeno 12 stanovisek dotčených orgánů, 12 námitek a 4 připomínky.
 • Z 12 doručených stanovisek dotčených orgánů bylo 11 stanovisek souhlasných; jedno nesouhlasné stanovisko ministerstva dopravy bylo dohodovacím jednáním a uzavřením dohody změněno tak, že ministerstvo dopravy již netrvalo na svém nesouhlasném stanovisku.
 • Odbor hlavního architekta města ve spolupráci s určeným zastupitelem (František Brendl, ač osobně s XXII. změnou územního plánu nesouhlasí, si zaslouží uznání za profesionální a nestranný přístup) připravil rozhodnutí o námitkách a připomínkách.
 • Dne 18. 12. 2023 XXII. změnu územního plánu finálně schválilo zastupitelstvo města.

Právní závazky investora

 • Každý, kdo se jen trochu vyzná v procesu územní a stavební přípravy staveb, dobře ví, že v této fázi (byla schválena změna územního plánu + ještě neexistuje územní studie, která je podle schválené změny územního plánu podmínkou realizace jakéhokoliv záměru v území + ještě neexistuje projektová dokumentace pro územní a stavební řízení) ještě logicky nebylo možné uzavřít tzv. plánovací smlouvu podle stavebního zákona.
 • Proto nyní došlo (nad rámec požadavků zastupitelstva města, nad rámec toho, co bylo kdykoliv požadováno po navrhovatelích změn územního plánu města) k uzavření memoranda mezi městem a investorem - memorandum je veřejně dostupné např. v registru smluv (zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27018047?backlink=rztvd ).
 • Z mého pohledu je z celého memoranda úplně nejpodstatnější závazek investora postupovat ve všech jeho následujících krocích podle Zásad Statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory (tzn. včetně nadstandardního projednání detailů projektu investora s městem, včetně zaplacení tzv. investičního příspěvku investorem městu apod.).

Všemi výše uvedenými argumenty na podporu projektu nové multifunkční arény ani zdaleka netvrdím, že "vše je zalité sluncem". V souvislosti s plánem Petra Dědka na výstavbu nové multifunkční arény stojí před městem minimálně tři opravdu velké a hodně náročné úkoly, které musí vedení města odpracovat:

 • Město musí najít nový smysluplný a ekonomicky udržitelný model fungování současné Enteria arény do budoucna po přechodu HC Dynamo Pardubice do nové multifunkční arény Petra Dědka.
 • Město musí aktivním a asertivním vyjednáváním s Petrem Dědkem nalézt nový obsah stávající akcionářské smlouvy v HC Dynamo Pardubice.
 • A konečně do třetice musí město ve všech dalších krocích územní a stavební přípravy stavby nové multifunkční arény (postup podle zásad pro spolupráci s investory, uzavření tzv. plánovací smlouvy, územní a stavební řízení apod.) důsledně a férově hájit zájmy města.

Veškeré podkladové materiály ke schválené XXII. změně územního plánu jsou k dispozici na webu města zde: https://pardubice.eu/xxii-zmena-uzemniho-planu-mesta-pardubice .

Držme našemu městu i Petrovi Dědkovi palce, ať se v plánovaném termínu v létě 2027 naše město i HC Dynamo Pardubice nové multifunkční arény dočkají v nyní prezentované podobě. Pro město i pro hokejový klub by to byl ohromný skok kupředu.

Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic