16. září 2023

VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – ANEB JAK ČESKÁ REPUBLIKA K DALŠÍ BYROKRACII PŘIŠLA???

Nikdo z nás svobodomyslně, pravicově, liberálně uvažujících politiků nemůže mít žádnou radost z aktuální velké novely zákoníku práce schválené v tomto týdnu definitivně Poslaneckou sněmovnou (přehlasováním tzv. senátní vratky). Zejména malí zaměstnavatelé (živnostníci, neziskové organizace, kulturní instituce, sportovní kluby apod.) nesou oprávněně nelibě zvýšení administrativní zátěže související s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (s doposud pružnými dohodami o provedení práce, respektive o pracovní činnosti). Dříve však, než začnete "nadávat" českým poslancům nebo panu ministrovi Jurečkovi, zkuste si, prosím, přečíst následující objektivní fakta. Nejsou omluvou ani výmluvou; jen věcným vysvětlením toho, jak "Česká republika k další byrokracii přišla…..

  • Nové administrativní povinnosti související s DPP a DPČ nejsou českým výmyslem, ale jsou nutnou a povinnou transpozicí dvou směrnic EU – směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (směrnice WLB) a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (směrnice TPWC). Např. tolik diskutované povinné rozvržení pracovní doby i u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jasně vyplývá z čl. 2 písm. a) ve spojení s čl. 4 odst. 2. směrnice TPWC.
  • Je hodně smutné sledovat, jak se Evropská unie namísto cesty k mnohem větší efektivitě a pružnosti podnikání "obaluje" čím dál tučnějším "byrokratickým sádlem". Legislativní proces o obou směrnicích na úrovni Evropské unie probíhal mezi lety 2017 až 2019 – tzn. naprosto spravedlivě silné výtky proti zbytečné administrativní zátěži, kterou obě směrnice naší zemi přinášejí, by měly směřovat na ty české politiky, kteří v orgánech Evropské unie působili v uvedeném období.
  • Závazná lhůta k implementaci obou směrnic do národních právních řádů skončila pro členské státy Evropské unie, tedy i pro Českou republiku na začátku srpna 2022 (1., respektive 2., srpna 2022).
  • Za časové prodlení v implementaci směrnic již běží ze strany Evropské komise proti České republice sankční řízení a pokuty hrozící naší zemi nejsou rozhodně zanedbatelné (jednorázová částka za každou z obou pozdě implementovaných směrnic ve výši cca 45 mil. Kč a průběžně nabíhající denní penále od začátku prodlení až do úplné nápravy v potenciální denní částce až 2,3 mil. Kč).
  • V zájmu minimalizace výše finanční pokuty pro naši zemi se celá Tripartita (vláda, odbory i podnikatelé/zaměstnavatelé; to se tak často nestává) na začátku letošního roku jednomyslně shodla na kompromisním znění této velké novely zákoníku a dne 1. 2. 2023 byla na tzv. "velké Tripartitě" podepsáno memorandum o společném postupu v legislativním procesu, o jednotné podpoře dohodnutému kompromisnímu znění bez jakýchkoliv dalších pozměňovacích návrhů.
  • Není tedy pravdou, že by podnikatelé o chystaných změnách v zákoníku práce nevěděli. Samotný Svaz průmyslu a dopravy (největší dobrovolná podnikatelská organizace u nás sdružující cca 11 tisíc firem s více než 1,3 milionem zaměstnanců a více než 30 oborových asociací) potvrzuje, že schválené znění velké novely zákoníku práce je maximálním možným kompromisem všech stran i požadavků směrnic Evropské unie (stanovisko např. zde: https://www.spcr.cz/aktivity/trh-prace-a-vzdelavani/16227-novela-zakoniku-prace-prinese-zamestnavatelum-nove-povinnosti).
  • Závěrem je třeba férové uvést, že pravděpodobně pouze s výjimkou Slovenska v žádném z ostatních členských států Evropské unie neznají v pracovním zákonodárství institut obdobný českým dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic