Další velmi prospěšný a konkrétní krok naší vlády - výrazné zjednodušení instalace výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
17. prosince 2022

Karel Haas: Další velmi prospěšný a konkrétní krok naší vlády - výrazné zjednodušení instalace výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Nejvíc dotazů, které jsem tento týden od voličů dostal (díky moc za ně!!!), se týkalo výrazného zjednodušení INSTALACE VÝROBEN ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. Takže jak to vlastně po aktuálně legislativně projednávané novele energetického zákona a stavebního zákona bude???

🔹 Licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona bude nově potřeba pro výrobny elektřiny určené pro vlastní spotřebu zákazníka propojené s přenosovou nebo distribuční soustavou až s instalovaným výkonem nad 50 kW (doposud byla licence potřeba již pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW).

🔹 U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 50 kW nebude nově povinné prokazovat odbornou způsobilost (doposud bylo nutné odbornou způsobilost prokazovat u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem výrobny nad 20 kW).

🔹 Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW nově nebudou vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona, pokud budou v souladu s územně plánovací dokumentací (s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně).

🔹 Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona nově nebudou vyžadovat stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW (pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou).

🔹 Aby byl zajištěn bezpečný provoz výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW připojených k distribuční soustavě, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona, budou muset výrobci elektřiny z takových zdrojů nově splnit pouze požadavky na bezpečnou instalaci stanovené prováděcí vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu.

🔹 Všechna výše uvedená nová pravidla jsou obsahem novely energetického zákona a stavebního zákona, která jako sněmovní tisk č. 313 (pro zvědavce ji najdete zde https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=217537; zatím pro krátkou dobu od schválení není ještě k dispozici konsolidované znění, které bude odesláno Poslaneckou sněmovnou do Senátu se zapracovanými pozměňovacími návrhy) byla Poslaneckou sněmovnou schválena ve 3. čtení teď ve středu 14. 12. 2022. Novela nyní poputuje do Senátu (optimisticky předpokládám, že bude schválena) a poté ještě k podpisu prezidentovi republiky (jeho veto, snad /???/, nepředpokládám). Nabytí účinnosti novely je navrženo hned prvním dnem následujícím po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů (tzn. realisticky v průběhu měsíce ledna).

Daří se tak posouvat další velmi prospěšný a velmi konkrétní krok naší vlády!!!

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů jsem komukoliv moc rád k dispozici. Krásný sobotní adventní večer všem!!!

Karel Haas
poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic

Více o autorovi