Proč se nám daří realizovat krajské investiční akce v hodnotě více než 11 miliard? Máme CIRI
13. května 2019

Václav Řehoř: Proč se nám daří realizovat krajské investiční akce v hodnotě více než 11 miliard? Máme CIRI

Rozhovor s krajským radním pro investice a majetek, předsedou ODS Hradec Králové

V čem spočívá spolupráce kraje s CIRI z pohledu Vaší gesce?

Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje se věnuje administraci dotačních titulů k jednotlivým investičním projektům, zejména stavební stránkou napříč jednotlivými oblastmi. CIRI dále zajišťuje veřejné zakázky a stará se o rozvoj strategických průmyslových zón Vrchlabí a Solnice-Kvasiny. Zároveň má významnou roli v oblasti regionálního rozvoje, vývoje a inovací. Aby všechny tyto oblasti mohly být náležitě rozvíjeny je důležité, aby byly podporovány různými investičními akcemi, které pro nás velké míře zajišťuje právě CIRI, jeho projektoví manažeři a odborníci na veřejné zakázky či veřejné nákupy.

V loňském roce se zavedl investiční zásobník projektů. Jaká je z vašeho pohledu jeho úloha?

Nespornou výhodou investičního zásobníku je fakt, že dokážeme eliminovat možné problémy tam, kde se v minulosti tolik neinvestovalo. Zásobník slouží pro definování priorit v jednotlivých oblastech ve správě Královéhradeckého kraje a plánování jednotlivých investičních projektů. Díky tomu dokážeme lépe sestavit a následně pracovat s krajským rozpočtem. Úloha tohoto zásobníku je důležitá i z hlediska spolupráce s Centrem. Podle krajem nastavených priorit si totiž může nastavit personální politiku s ohledem na potřebu administrace jednotlivých projektů či veřejných zakázek. Konkrétní priority se průběžně diskutují s radním pro investice a investičním odborem a jednotlivými radními a vedoucími odboru odpovědných za danou oblast. Následně dochází ke standartnímu schvalovacímu procesu v rámci Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kdy po schválení konkrétních projektů vyhlašujeme veřejnou zakázku.

V předchozí otázce byla řeč o investičních projektech. Které z nich jsou pro Královéhradecký kraj a CIRI největší, nejzajímavější a zároveň nejkomplikovanější?

V první řadě je nutné uvést, že Královéhradecký kraj a CIRI spolupracuje na projektech v hodnotě přes 11 miliard korun. Ty jsou samozřejmě v různých stavech – od přípravy počínaje, přes samotnou realizaci, až po dobu udržitelnosti konče. Těch 11 miliard korun už samo o sobě dokládá obrovskou různorodost investičních projektů v rámci celého regionu. Největší sumy putují do dopravy, školství, zdravotnictví či sociálních služeb. Komplikovanost projektů se v dnešní době dá těžko určit, nicméně velmi náročné investice jsou například v rámci strategických průmyslových zón Vrchlabí a Solnice-Kvasiny.

S CIRI spolupracujete téměř 3 roky od nástupu do funkce radního. Jak jste s ní spokojený?

Osobně hodnotím dosavadní spolupráci velmi pozitivně. CIRI v čele s ředitelem Lukášem Korychem je profesionální organizace, jež Královéhradeckému kraji zajišťuje komplexní služby. Díky tomu vzájemná součinnost funguje efektivně a podle našich potřeb. Pevně věřím, že stejnou odezvu mají i další kolegové z Rady Královéhradeckého kraje.

Když si vzpomenete na loňský rok či první měsíce letošního roku, jaké projekty či investiční akce, na kterých spolupracujete s CIRI, Vám vytanou na mysl jako první?

Jako první mne hned napadá získání certifikátu dle ČSN EN ISO50001.

Pro laika musím vše troch více vysvětlit. CIRI spolupracuje s Královéhradeckým krajem na projektu energetických úspor realizovaných takzvanou metodou EPC (Energy Performance Contracting). Jedná se o způsob financování zrealizovaných energeticky úsporných opatření z uspořených provozních nákladů. Prostřednictvím tohoto projektu bylo zhruba ve 30 organizacích Královéhradeckého kraje např. zavedeno on-line sledování teplot v jednotlivých budovách, resp. místnostech, bylo měněno osvětlení, byly provedeny úpravy na otopných soustavách. V jedné organizaci byla instalována tepelná čerpadla. Každý rok dochází k vyhodnocení dosažených úspor za předchozí kalendářní rok. Celý tento proces nazýváme „Energetický management Královéhradeckého Kraje“.

V souvislosti s EPC probíhalo v roce 2018 v organizacích kraje zavádění prvků energetického managementu (dále také „EnMS“) v souladu s normou ČSN EN ISO50001 s jasným cílem získat certifikaci dle této normy. Na dvě významné pozice v rámci systému EnMS – energetika kraje a interního auditora byli jmenování zaměstnanci CIRI. Ti ve spolupráci s úředníky Královéhradeckého

kraje zpracovali potřebné dokumenty, v souladu s dříve uvedenou normou, které byly projednány v orgánech kraje. Následně proběhlo hromadné zaškolení představitelů vedení jednotlivých organizací a jejich energetických manažerů. Kolegové z CIRI absolvovali osobní návštěvy ve všech zapojených organizacích, celkem jich je 99, a v zimních měsících proběhla certifikace systému. Ke dni 21. 12. byl kraji vydán certifikát dle ČSN EN ISO50001, který jsme si se zástupci CIRI i panem hejtmanem hrdě převzali.

Je sice teprve duben, ale už máte za sebou nějaké úspěšně dokončené či otevřené projekty?

Před pár týdny byl dodávkou simulátoru harvestoru, vybavení pro školkařskou výrobu či vnitřní konektivity školy dokončen projekt modernizace České lesnické akademie Trutnov. Kompletní modernizace stála více než 36 milionu korun. Slavnostního ukončení projektu jsem se zúčastnil s kolegyní Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana pro oblast školství a ředitelem CIRI Lukášem Korychem. Myslím, že všichni jsme byli překvapeni, jak názorná výuka může být. Vynikající škola dostala to špičkové stroje, a tak to má být! Věřím, že nová technika pomůže k dalšímu zdokonalení výuky, vylepší možnosti pro studenty i pedagogy a dále pomůže k rozvoji akademie.

Slavnostní předání symbolicky uzavřelo rozsáhlou modernizaci za více než 36 milionů korun. V rámci první etapy z června loňského roku škola získala simulátory pro výuku harvestorových simulátorů, harvestor či vyvážecí traktor. Na financování nákladů se z 90 procent podílela dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbylých 10 procent dofinancoval Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu.

Dalším projektem, který neuvěřitelnou měrou zkvalitňuje vzdělávání v našem kraji pořízení nového vybavení pro novopackou Střední školu gastronomie a služeb. Zde se nám podařilo dokončit projekt za 9,5 milionu korun. Díky této nemalé finanční injekci byla zrekonstruována cvičná kuchyň pro žáky oboru kuchař-číšník. Nově byla vybavena i počítačová učebna včetně zajištění připojení internetu v objektu školy.

Gastro obory jsou v novopacké škole na velmi vysoké úrovni. Vypovídá o tom nejen řada medailí a titulů z mezinárodních soutěží, kterých se škola aktivně účastní, ale také skvěle připraveni absolventi, kteří ji opouštějí. Kraj projekt financoval v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a jeho průběh trval dva roky. Projekt spočíval v rekonstrukci cvičné kuchyně, díky čemuž byla rozšířena o novou přípravnu zeleniny, masa a skladovacích prostorů. Zároveň je kuchyň vybavena novým varným ostrůvkem, myčkou na nádobí, plynovou troubou, kotlem, konvektomatem a chladicí skříní. Vedle rekonstrukce cvičné kuchyně škola získala i nové počítače a nábytek. Žáci také mohou nově využívat rychlejší a kvalitnější připojení k internetu v objektu školy. Žáci získali do užívání špičkové zařízení, které splňuje nejnáročnější požadavky na moderní gastronomický provoz včetně hygienických nároků a požadavků. Bez podpory Královéhradeckého kraje a Centra investic, rozvoje a inovací bychom tento projekt zrealizovali těžko, za to velice děkuji, “ okomentoval užitečnost projektu ředitel školy Petr Jaroš a dodal, že škola připravuje pro následující školní rok nový obor s výučním listem sladovník-pivovarník. V současném období střední škola gastronomie a služeb nabízí pět oborů vzdělání s výučním listem a jeden obor vzdělání s maturitní zkouškou. Od roku 2008 se škola úspěšně zapojila do světových soutěží cukrářů a kuchařů, například do Světové olympiády kuchařů a cukrářů a Světového poháru kuchařů a cukrářů, kde dosud získala 16 medailí (5 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových).

Nejčerstvější zážitek mám z dlouho očekávaného zahájení stavby první etapy přeložky silnice II/298 v Opočně, která v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny odvede přetíženou tranzitní dopravu z centra města. Celkové náklady obchvatu budou 145 milionů korun. Celková cena zahrnuje přípravné práce, výkupy pozemků, realizaci samotné stavby a technický dozor. První etapa obchvatu bude měřit 2,1 kilometru. Stavbu jsme s kolegy z kraje a CIRI slavnostně zahájili na začátku dubna. Pokud vše půjde podle plánu, tak bude hotovo v srpnu 2020.

Silnice II/298 odvede významnou část dopravy z průmyslové zóny. V současné době je osobní a těžká nákladní doprava vedena městem, tudíž je velkým zdrojem hluku a znečištění. Nová komunikace bude sloužit také jako spojnice mezi regionálními centry Dobruškou a Hradcem Králové a jako hlavní přístupová komunikace do rekreačních oblastí Orlických hor. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky nim se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů.

Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M – SILNICE, a. s. Administraci akce zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací, oddělení průmyslových zón. Na financování stavby obchvatu města Opočna se podílí ministerstvo průmyslu a obchodu a Královéhradecký kraj.

V současné době stavba přeložky II/298 probíhá s minimálním dopadem na stávající silniční provoz, který je omezen pouze na jeden jízdní pruh. Dopravu řídí semafory. Napojení přeložky na stávající komunikaci si ale vyžádá úplnou uzavírku.

Díky realizaci této stavby klesne také hluk a úroveň znečistění v centru města. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky nim se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů.

Mgr. Václav Řehoř

Mgr. Václav Řehoř

předseda ODS Hradec Králové
1. místopředseda ODS Královéhradeckého regionu
radní Královéhradeckého kraje pro investice a majetek

Více o autorovi