Královéhradecká ODS zahájila volební kampaň
1. září 2016

Královéhradecká ODS zahájila volební kampaň

Občanská demokratická strana v Hradci Králové 37 dnů před volbami do zastupitelstva Královéhradeckého kraje zveřejnila svůj volebním program a volební hesla, která budou provázet jejich kampaň.

V čele krajské kandidátky ODS je náchodský občan brig. generál v.v. Martin Červíček někdejší prezident Policie ČR. Proto je také volební program rozdělený do osmi kapitol, je stručný a byla 
při něm dodržována i štábní kultura. 

PO BITVĚ JE KAŽDÝ GENERÁL,
JÁ DO NÍ JAKO GENERÁL JDU

„Po bitvě je každý generál, já do ní jako generál jdu,“ oznámil muž v čele kandidátky ODS, který 
má jasno, jak by měla vypadat bezpečnost, vyloučené lokality a imigrační politika kraje.  
 

1. Bezpečnost, vyloučené lokality, imigrační politika kraje

Královehradecký kraj by měl být podle ODS bezpečným místem pro život. V kontextu aktuálních problémů s migrací a narůstajícím násilím v Evropě budeme razantně usilovat o bezpečí občanů.

Nepodceníme rizika spojená s jakýmikoli projevy násilí, terorismu a extremismu. Pokusíme 
se předcházet i mimořádným událostem, jako jsou šílení střelci apod.
,“ píše se ve volebním programu ODS. 

Zavedeme pravidelné bezpečnostní rady kraje s cílem průběžně úkolovat bezpečnostní složky. 
V rámci asociace krajů budeme usilovat o vytvoření bezpečnostní komise k mimořádným událostem, spojeným s násilím a terorismem, abychom vládě byli partnerem při projednávání vnitřní bezpečnosti. Zároveň budeme vyžadovat informace k připravenosti bezpečnostních složek 
na mimořádné události, spojené 
s násilím, terorismem a migrací,“ čteme si dál v programu. 

Zaměříme se na každodenní nedostatky v bezpečnosti občanů, např. doprava, problémy spojené 
s drogovou trestnou činností nebo delikty, ohrožující seniory, ale koncepčně se zaměříme také 
na problematiku drog a pomoc seniorům,“ 
je ještě uvedeno v kapitole věnované bezpečnosti. 

Zaměříme se i na problémy, spojené se sociálně vyloučenými oblastmi, navazující na záchytné zařízení v Kostelci nad Orlicí i na jakékoliv projevy násilné kriminality obecně. Odpovědně zajistíme fungování integrovaného záchranného systému. Musí mít nastavena partnerská pravidla především 
s policií a HZS,“ chtějí ještě prosadit zastupitelé ODS v kraji.
 

GENERÁLNÍ KANDIDÁT NA HEJTMANA

Vynutíme si efektivní plnění úkolů policie v rámci prevence a odhalování kriminality, udržení veřejného pořádku i plynulosti dopravy, přestože kraj policii tzv. nevelí,“ proklamuje Martin Červíček.
 

2. Doprava

Dostavba dálnice D11 a další modernizace silnic 1. třídy jsou pro nás naprosto klíčové pro další rozvoj regionu. Královehradecký kraj by zároveň neměl zapomenout ani na podporu výstavby a oprav na R35, která by mohla navazující D11 ulehčit a rozmělnit dopravu v regionu,“ píše se v kapitole volebního programu o dopravě. 

„Budeme se aktivně angažovat při jednání o výstavbě jednotlivých úseků a naším cílem je postupně naplnit vizi dostavby D11 až na česko-polskou hranici. Kraj musí pomoci s výkupy pozemků a musí být moderátorem mezi státem a obcemi při dalších jednáních o podmínkách výstavby v jednotlivých lokalitách. Dále Královehradecký kraj musí zajistit především bezproblémovou průjezdnost 
na opravovaných silnicích 2. a 3. třídy, za které nese odpovědnost. Kraj musí intenzivně spolupracovat s Ředitelstvím 
silnic a dálnic tak, aby při opravách silnic plány oprav na sebe navazovaly,“ je uvedeno ještě mimo jiné v kapitole o dopravě.  

UBEZPEČUJI VÁS, ŽE ZAJISTÍME 
VĚTŠÍ BEZPEČNOST V DOPRAVĚ 

„Chceme,  aby  policie byla  preventivně přítomnna silnicích a zaměřila se i na šílené řidiče 
a nejhorší přestupky, kterých se v našem kraji dopouští zejmé
na řidiči v mezinárodní dopravě,“ upozorňuje Martin Červíček, který jedním dechem dodává, že ODS bude podporovat rovněž výstavbu dalších cyklostezek.

Zajistíme dopravní obslužnost v kraji prostřednictvím důvěryhodného tendru na potřebnou regionální dopravu a zefektivníme řízení krajské dopravní obslužnosti a budeme usilovat o ekologizaci hromadné autobusové dopravy zaváděním alternativních pohonů elektro nebo CNG,“ najdete v závěru kapitoly volebního programu ODS o dopravě. 
 

3. Zdravotnictví

Rázně budeme řešit krajské zdravotnictví a to tak, že do rozhodování o další strategii se musí vrátit jak potřebná zdravotnická odbornost, tak zdravý selský rozum při manažerském řízení. Vše začíná fungující organizací zdravotnického holdingu a navazující efektivní sítí nemocnic v jednotlivých okresních městech, které budou mít zajištěné finance. Bude nastaven systém kontroly a sjednocení hospodaření, plánujeme i značný posun v oblasti poskytovaných zdravotních služeb a materiálně technického rozvoje,“ píše se v kapitole volebního programu ODS o zdravotnictví.  

UBEZPEČUJI VÁS, ŽE SE ZAMĚŘÍME 
NA PROBLÉMY ZDRAVOTNICTVÍ 

„Proto podpoříme další investice do areálů krajských nemocnic a jejich vybavení a vedle toho zajistíme optimalizaci sítě krajských lékáren. Podpoříme zřízení ústavu následné péče pro pacienty, kteří ještě nemohou být propuštěni do domácího léčení, ale pobyt na akutním lůžku je již nadbytečný,“ … to jsou ještě další plány ODS, jak zlepšit zdravotnictví v kraji včetně dostavby nemocnicev Náchodě, o které se mluví již celých 8 let. 

K tomu navíc bude nutné vybudovat ještě parkovací dům v blízkosti Fakultní nemocnice, která poskytuje špičkové zdravotnické služby celému královehradeckému kraji a to proto, aby pacienti 
i návštěvníci nebyli často v bezvýchodných situacích, kdy jsou parkovací plochy uvnitř areálu i kolem FN od časného rána obsazené. Nepřipustíme ještě změny v systému letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje ani za cenu soudního sporu se státem,“ mají jasno kandidáti za ODS 
do zastupitelstva královehradeckého kraje. 
 

4. Školství, sport a sociální politika

„Pomozte nám volbou kandidátů ODS prosadit vrácení manažerských pravomocí ředitelům škol 
a o omezení byrokracie v krajském školství. Dohlédneme rovněž na splnění slibu o posílení financí 
z resortu MŠMT,“ píše se v kapitole o školství, sportu a sociální politice. 

UBEZPEČUJI VÁS, ŽE ZAJISTÍME 
KVALITNĚJŠÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ

„Máme zájem motivačně zapojit regionální podnikatele a živnostníky do učňovského a středního školství a budeme usilovat o stejný příspěvek na žáka stejného věku napříč krajem a prosadíme finanční krajské dotace pro nižší stupně malotřídních škol na venkově,“ najdete ještě ve volebním programu ODS. 

Budeme pokračovat v optimalizaci sítě škol se zaměřením na odborné technické školství v souvislosti s dnešními trendy trhu práce. Speciální školství považujeme za ohrožené příliš široce pojatou inkluzí, se kterou nesouhlasíme, a proto využijeme zákonodárnou iniciativu na její redukci tak, aby ve svém důsledku neohrožovala školství jako celek,“ je v zájmu kandidátů ODS. 

Ve sportu podpoříme zejména děti a mládež i pohybové aktivity seniorů napříč krajem a odvětví jednotlivých organizovaných sportů,“ je uvedeno o sportu v programu ODS. 

„V oblasti sociální politiky zajistíme dostupné a kvalitní sociální služby, jednoznačně podpoříme víceleté financování a rovné podmínky pro poskytovatele. Budeme zlepšovat podmínky v pobytových zařízeních, domovech pro seniory i v sociálních ústavech a nadále budeme trvat na jasných pravidlech a kompetencích státu, krajů, obcí i občanů. Dále podpoříme smysluplné projekty alternativní péče 
o seniory i projekty aktivního života seniorů, zajišťované právnickou osobou nebo koncepční podporou rodin, pečujících o seniory. K tomu ještě zajistíme plošnou pomoc seniorům v oblasti právní i jiné pomoci na úřadech kraje v agendě státní správy a samosprávy
,“ mají jasno kandidáti 
za ODS do zastupitelstva královehradeckého kraje. 
 

5. Ekonomika a evropské dotace

Jednoznačně podporujeme přebytkové rozpočty kraje a jím zřizovaných organizací a proto budeme snižovat dluhy kraje a nepodpoříme žádné další neuvážené zadlužování. Zaměříme se jen 
na smysluplné střednědobé investice, nutné k dalšímu rozvoje kraje. Při tom ještě v maximální míře se budeme snažit využívat různé finanční zdroje - národní, evropské i evropské příhraniční. Zkvalitníme administraci, řízení a kontrolu projektů, aby kraj těžce získané dotace nemusel vracet,“ 
je uvedeno v plánu kandidátů za ODS do zastupitelstva kraje. 

„Víme o problémech a vleklém rozhodování v jednotlivých typech správního řízení, především při blokování majetku kraje, který je důležitý pro rozvoj podnikatelského a společensko-zájmového prostředí, včetně samospráv a proto je chceme napravit,“ píše se v závěru této kapitoly. 
 

6. Kultura, péče o památky a dědictví předků

Královehradecký kraj musí být kulturně společenským regionem, a proto podpoříme granty, kulturní a společenské aktivity samospráv, zájmových sdružení, spolků a skupin občanů. Dále budeme usilovat o partnerství s významnými kulturními regiony s cílem využít atraktivitu našeho kraje,“ je uvedeno 
ve volebním programu ODS v kapitole Kultura, péče o památky a dědictví předků. 

Finančně rovněž posílíme ochranu památek a podporu muzeí i galerií, které jsou pro nás prioritou 
s ohledem n
a zachování kulturního dědictví,“ dále uvádí program ODS. 

7. Odpadové hospodářství, zemědělství a rozvoj venkova

Nejsme zelení, jsme modří. Prosazujeme rozumnou ochranu přírody, nepodporujeme radikální ekologické organizace,“ zní jasně v předposlední kapitoly volebního plánu. 

UBEZPEČUJI VÁS, ŽE KRAJ 
BUDE SLOUŽIT SVÝM OBČANŮM
 

„Proto zjednodušíme pravidla při posuzování projektů ve vztahu k ochraně přírody. Budeme podporovat drobné vlastníky lesů. Zajistíme dotace na rybníky i pro fyzické osoby. Podpoříme ochranu vodních zdrojů a zadržování vody v přírodě.  Vytvoříme podmínky pro rozvoj zemědělského 
i odborného lesnického školství a rovněž environmentálního 
vzdělávání v kraji,“ mají kandidáti ODS do zastupitelstva, kteří se zaměří na podporu čerpání zemědělských dotací z národních i evropských fondů a na správné využití krajských dotačních programů podle specifik kraje, v plánu. 
 

8. Cestovní ruch, partnerství a kraje

Budeme se aktivně věnovat rozvoji cestovního ruchu a partnerstvím kraje třeba tím, že podpoříme podnikání v rekreačních oblastech napříč regionem a budeme usilovat o další rozvoj příhraniční spolupráce s Polskem,“ je uvedeno ve volebníprogramu ODS. 

Zaměříme se na efektivní propagaci kraje v ČR i zahraničí a projekty k propagaci míst, potřeb 
a význam jednotlivých lokalit regionu. Naším cílem je celoroční turistické využití regionu, 
což podpoříme finančně i institucionálně. Aktivně podpoříme další rozvoj agroturistiky a podpoříme kongresovou turistiku a kontinentální partnerství kraje se zaměřením na výměnu studentů, bezpečnou turistiku a mezinárodní investiční pr
ojekty,“ mají kandidáti ODS do zastupitelstva v plánu. 
 

ČAS NA GENERÁLNÍ ÚKLID

V Hradci Králové, dne 1. září 2016