27. března 2024

Vláda rozšířila sankční seznam a připravila novelu zákona o vysokých školách, která má především pomoci doktorandům

(www.ods.cz) Prezenční studenti v doktorském studijním programu na vysoké škole by měli mít zákonem garantovaný příjem ve výši 1,2násobku minimální mzdy. Počítá s tím návrh novely zákona o vysokých školách, který odsouhlasila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 27. března 2024. Projednala také návrh nového zákona o integračním sociálním podniku, schválila další příspěvek na dodávky munice Ukrajině v rámci tzv. české iniciativy a rozhodla o rozšíření vnitrostátního sankčního seznamu o další tři subjekty.

Vláda připravila do Parlamentu obsáhlou novelu zákona o vysokých školách, která mimo jiné přináší reformu doktorského studia, nastavuje nový legislativní rámec pro orgány soukromých vysokých škol, podporuje internacionalizaci českého vysokého školství či snižuje administrativní zátěž.

„Návrh úpravy vysokoškolského zákona, který se soustředí na kvalitu doktorského studia, je velice důležitý z hlediska kvality vzdělávání, kvality výzkumu a cílů, které máme, například pokud jde o restart Česka,“ uvedl premiér Petr Fiala. „Novela zavádí garanci příjmů doktorandů ve výši nejméně 1,2násobku minimální mzdy, umožňuje kombinaci mzdy nebo platu a stipendia pro doktorské studenty a zavádí některé další prvky, které posílí kvalitu doktorského studia na vysokých školách,“ poznamenal předseda vlády Fiala.

Novela také nově upravuje problematiku vytváření podmínek pro studium studentů se specifickými potřebami, zejména se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra a podobně, upravuje pravidla fungování soukromých vysokých škol tak, aby se přiblížila vysokým školám veřejným, nebo umožňuje vysokým školám, aby přestaly vybírat poplatek za studium v cizím jazyce v doktorském studijním programu. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda projednala a schválila také další příspěvek České republiky na podporu Ukrajiny. „Touto formou se zapojujeme do české iniciativy, která je velmi úspěšná a do které už ohlásilo zájem zapojit se kolem dvaceti zemí,“ konstatoval premiér Fiala. „Pro Ukrajinu je mimořádně důležité, že ví, že v rámci týdnů či měsíců dorazí další munice, a tomu může přizpůsobovat už dnes svou taktiku. Znovu bych chtěl poděkovat všem, kteří se do této iniciativy zapojili. A česká vláda dnes udělala další krok v tomto směru,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Vláda rozhodla o zařazení dalších tří subjektů, dvou fyzických a jedné právnické osoby, na vnitrostátní sankční seznam. Jedná se o Viktora Volodymyrovyče Medvedčuka, Artema Pavloviče Marčevského a společnost Voice of Europe, s. r. o. „Tímto krokem jsme se rozhodli zasáhnout proruskou síť, která se na našem území pokoušela rozvíjet vlivovou operaci, která by měla závažný dopad na bezpečnost České republiky a Evropské unie. Cílem působení této vlivové skupiny bylo vykonávat na území Evropské unie akce a činnosti proti územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny,“ zdůvodnil krok vlády premiér Petr Fiala s tím, že počínání této skupiny je velmi podrobně a pečlivě zdokumentováno Bezpečnostní a informační službou ČR.

„Činnost této skupiny sahá za hranice České republiky, míří i směrem k Evropskému parlamentu a celé to jen ukazuje dlouhodobou snahu Ruské federace zasahovat a ovlivňovat demokratické procesy v Evropě,“ dodal předseda vlády Fiala. Více viz tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí.

Vláda projednala a schválila také návrh nového zákona o integračním sociálním podniku. Nový zákon má pomoci začlenit osoby s určitým sociálním znevýhodněním na pracovní trh a také s důstojným a stabilním zaměstnáváním osobám se zdravotním postižením a osobám v předdůchodovém věku. Zaměstnavatelé, kteří získají status integračního sociálního podniku zaměstnáváním například osob bez středního vzdělání, s uděleným azylem či dočasnou ochranou, propuštěným z výkonu trestu, starších 60 let, osob bez přístřeší, se zdravotním postižením nebo s dalším typem sociálního znevýhodněním a splní další zákonem stanovené podmínky, budou mít nárok na příspěvek na zaměstnávání těchto lidí a také na motivační příspěvek ze státního rozpočtu. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet schválil rovněž návrhy novel zákonů o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a o veřejném zdravotním pojištění, které především zapracovávají do českého práva požadavky nových či novelizovaných evropských nařízení a směrnic. Odsouhlasil také návrh na přístup České republiky ke Stanovám Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací, který ještě musí schválit Poslanecká sněmovna a následně podepsat prezident republiky.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS