21. prosince 2020

Zpráva krajského zastupitele o činnosti listopad - prosinec 2020

Vážení kolegové, členové ODS a naši voliči, dovoluji si zaslat průběžnou zprávu z činnosti zastupitele. Nechci komentovat všeobecné podrobnosti, které si můžete zjišťovat na stránkách https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/samosprava/zastupitelstvo/ včetně výsledků hlasování. Úkolem těchto mailů je dávat rámcovou zprávu o mé činnosti a reagovat na obecné dotazy k aktivitám klubu ODS. Máme klubový kanál na Whats Up, takže přehled máme široký.

COVID19. Chystáme očkovací kampaň, která zatíží páteřní nemocnice. Radní Pavel Pavlík pracuje na strategii kraje, ta však musí vycházet ze strategie státní. Očkování vždy na dobrovolném principu zajistíme nejprve pro ohrožené – zdravotníky, seniory, učitele. První zásilka očkovacích látek je malá, cca 975 dávek. Na leden se počítá s 10 000 dávkami, ale to je málo pro zajištění proočkovanosti. Jde o klíčovou agendu, proto budeme pracovat i s mediálními výstupy.
Zajišťujeme dostupné AG testy, které umožní rychlé testování. Běžný záchyt na AG testech je kolem 3,5%.

Rozpočet SČK. Vzhledem k očekávaným daňovým změnám byl sestavený rozpočet s příjmem podle predikce MinFin, a to na 8,6 miliardy korun. Predikce příjmů je nižší nežli je skutečně očekávaná, nejsou totiž započítané kompenzace krajům. Rozpočet bude aktualizovaný, pravděpodobně již v lednu. Rozpočtové úspory už jsme měli možnost ovlivnit. Jako člen správní rady S-IC (Středočeské inovační centrum) jsem vytypoval některé neúspěšné inovační programy, anebo programy, které inovačním centrům nenáleží a má je vykonávat soukromý sektor. Tyto programy jsme již buď ukončili, nebo je postupně utlumíme.

Ještě je třeba vytáhnout tisk 0019(2020) Memorandum o vodíkové mobilitě. Rozpočet na zajištění dopravní obslužnosti budou nově zatěžovat požadavky EU pro snižování uhlíkové stopy. Kraj tak bude nucený nakupovat vodíkové autobusy, které jsou 4x dražší nežli běžný dieselový autobus, a mají vyšší provozní náklady. Cena vodíkových technologií bude postupně klesat, nicméně bez snižování uhlíkové stopy přijde kraj postupně o možnost čerpat dotace na pořizování techniky a další infrastruktury. Paradoxní je, že vodík je prozatím vyráběný dominantně při rafinaci ropy.

Nové náklady budou neúměrně zatěžovat rozpočet a postaví nás před otázku omezení dopravní obslužnosti, nebo zdražení jízdného. Soubory v příloze náleží především k rozpočtu.

Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji vodíkové mobility ve Středočeském kraji a projektový záměr v oblasti nákupu bezemisních vozidel jsme prozatím podpořili, ačkoliv s nuceným rozvojem vodíkové a elektromobility ve veřejné dopravě vnitřně nesouhlasím – já ani nikdo z klubu ODS. Memorandum má za úkol zkoumat možnosti a mimo jiné přinést reálná čísla. V dlouhodobém horizontu může být vodík cesta. Můj požadavek je, aby případné investice kraje zpřístupňovali tankování vodíku široké veřejnosti. Vodíkové elektromobily jsou totiž perspektivnější technologie odchodu od ropy, nežli bateriové vozy. Připomínám, že cíle EU ve snižování emisí v dopravě považujeme za příliš ambiciózní úplně všichni…

Moje agenda:

S-IC dostalo od minulé krajské vlády za úkol řešit kyberbezpečnost středočeské nemocniční sítě vytvořením kompetenčního centra a SOC. Takový postup není racionální, byl vynucený a samotné nemocnice jej nekvitovaly. Vzhledem k mé profesi jsem agendu kyberbezpečnosti obdržel, analyzoval a provádíme opatření, tentokrát ve shodě s nemocnicemi. Z bezpečnostních důvodů nebudu jednotlivé kroky popisovat, ale spokojte se prosím s hodnocením stavu. Některé nemocnice (MB, Benešov, Kolín) nejsou přímo ohrožené, ale stav nelze hodnotit jako finální. Ostatní krajské nemocnice představují vysoké riziko. Problémy však nejsou neřešitelné, dáváme na KB velký fokus. Odborně jsme zabezpečení. Kvůli možnosti pracovat s kyberbezpečností nemocnic se stanu členem představenstva ONK.

S-IC je moje srdcovka, mám v úmyslu inovační potenciál SČK firem rozvíjet. Co má inovační centrum dělat, najdete v příloze mailu.

PS DTM a DI. Založil jsem pracovní skupiny Digitální infrastruktura (PS DI) a Digitální technické mapy (PS DTM). Na půdorysu Výboru pro digitalizaci a Výboru pro regionální rozvoj vytvořené PS mají za úkol koordinovat a zpracovávat agendu spojenou se zákonnou povinností kraje digitalizovat mapy technické infrastruktury a připravit strategii rozvoje sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou.

PS DTM popis:

Na základě změny Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví se v současné době zahajuje budování celostátního projektu „Digitální technická mapa ČR“ (DTM). V návaznosti na to, v rámci výzvy Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), Krajský úřad Středočeského kraje v současné době připravuje žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (OP PIK) č. 01_19_259 ze dne 16. 4. 2020 v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) s cílem vybudovat do roku 2023 datovou základu DTM. Za tímto účelem byla zpracována „Základní inventura pořizovaných dat současných DTM realizovaných obcemi na území kraje pro Středočeský kraj“ a následně „Studie proveditelnosti projektu digitální technické mapy Středočeského kraje“ firmou ML Strategy s.r.o., jež by měly být součástí žádosti o dotaci.

Cílem tohoto projektu je vytvoření základního lokalizačního podkladu pro veškeré agendy informačních systémů státní a veřejné správy, ale zároveň by data měla sloužit jako jeden z hlavních zdrojů jednotných aktuálních informací Integrovaného záchranného systému ČR. DTM se navíc stane důležitou datovou a informační základnou územního plánování a stavebního řízení, neboť umožní zrychlení procesu vyjadřování k existenci sítí v daném území a bude i jedním ze základních pilířů digitalizace a urychlení stavebního řízení. Jakkoliv je zavedení DTM zákonnou povinností, především urychluje podstatnou mírou výstavbu nejen obecných staveb, ale především technické infrastruktury a infrastruktury pozemních komunikaci. Bez zavedení DTM nelze mluvit o digitalizaci kraje.

Jde tedy o poměrně důležitý krok v rámci digitalizace státní správy, jehož cílem je vytvoření kvalitní datové a znalostní báze o technické a dopravní infrastruktuře na území Středočeského kraje. Pořízení dat předpokládá řadu kroků, které je třeba naplnit, a na které je třeba poskytnout dostatečný prostor a čas. Většina sítí celé řady správců a vlastníků technické infrastruktury je především v zastavěných územích sídlech, což může komplikovat organizační stránku projektu. Časová náročnost projektu, vzhledem k charakteru dat, jejich situaci a jejich heterogenitě, nutí kraj urychleně jednat, aby bylo možné včas zahájit realizaci projektu. Kraj však nemá v současné době k dispozici dostatečné množství lidských zdrojů s potřebnou znalostí.

V souvislosti se záměrem organizovat práci vedoucí k rychlému vytvoření DTM ve Středočeském kraji Výborům navrhneme ke schválení text Memoranda o spolupráci s Asociací podnikatelů v geoinformatice, z.s., které otevírá možnosti využít odborné podpory a poradenství expertů v dané problematice v pracovní skupině v roli stálých hostů PS DTM. Toto memorandum vám přikládám jako přílohu. Krajský úřad agendu vedoucí k zavedení DTM již dříve svěřil pan Jiřímu Havelkovi, který bude součástí této pracovní skupiny.

PS DI popis:

Na základě cílů, stanovených Národním plánem rozvoje sítí nové generace a připravovaným Národním plánem rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českým telekomunikačním úřadem průběžné mapování infrastruktury vysokorychlostního přístupu k sítím elektronických komunikací (VRI – vysokorychlostní internet). Tento sběr dat odhalil oblasti na území Středočeského kraje s nedostatečným pokrytím službami pevného přístupu k sítím VRI a některé oblasti s nedostačeným pokrytím mobilními službami. Oblasti jsou rovnoměrně rozmístěné po celém území SČK, doplněné o větší území s nedostatečným pokrytím v údolí Vltavy, na Příbramsku a v okolí bývalého vojenského újezdu Brdy. Další mapování, prováděné společností Grant Thornton Advisory (GTA) na objednávku Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2019, mapovalo připojení jednotlivých obcí pod pět tisíc obyvatel. Mapování ukázalo na zhruba tisíc obcí a odloučených katastrů obcí v České republice, které nemají žádné kabelové připojení k sítím elektronických komunikací. Vzhledem k textu definic v dotazníku bylo možné uvést i neaktivní připojení fyzickou infrastrukturou v podobě HDPE trubky určené teprve k zavedení optického vlákna, podmínkou je možnost zřízení takové linky do 6 měsíců od objednávky bez náležitých finančních kritérií. Z důvodu široké definice způsobené legitimní snahou na ochranu investic je skutečný počet obcí nepřipojených kabelovou infrastrukturou s odpovídajícími parametry pravděpodobně podstatně širší. Přesné zjištění bude podrobeno dalším periodickým mapováním ČTÚ a analýzám přímo v oblastech s identifikovaným tržním selháním. V množině obcí nepřipojených odpovídající kabelovou infrastrukturou leží největší počet těchto obcí na území Středočeského kraje. To je dané strukturou obcí SČK. Z pohledu rozvoje sítí technické infrastruktury jsou stovky malých obcí ve více kilometrových vzdálenostech od sebe investičně a projektově nejnáročnější disciplínou s návratností daleko za odpisovou dobou těchto investic. Česká republika na centrální úrovni plánuje vyhlášení 5. výzvy z PO 4.2 OP PIK, určené k vybudování právě takové přípojné infrastruktury do obcí. Další výzvy jsou plánovány z programů OP TAK v příštím kohezním období. S velkou pravděpodobností bude možné čerpat z RRF fondů, pravděpodobné jsou také výzvy z IROPu. Signifikantní čerpání těchto finančních prostředků není možné bez spolupráce s krajem, který je vlastníkem pozemků dotčených potřebou vybudování sítí elektronických komunikací. Podstatnou agendou této pracovní skupiny bude postupné odstraňování bariér výstavby, vybudování databáze projektů veřejných a soukromých investic ve stádiu záměru a koordinace staveb ve smyslu zákona 194/2017 Sb. a přípoloží ke stavbám ve smyslu zákona 416/2009 Sb. Kraj bude při příležitosti oprav a rekonstrukcí usilovat o ukládání chrániček pro zavedení sítí elektronických komunikací všude tam, kde to právě tato skupina vyhodnotí jako účelné. Na základě veřejných konzultací může Kraj investičně vstupovat do připojení sítí elektronických komunikací obcí v území SČK, pokud je není možné připojovat běžným tržním postupem.

Děkuji Vám, šťastné vánoční svátky a mnohem, mnohem lepší rok 2021

Jakub Rejzek