Způsob hlasovaní v komunálních volbách
22. září 2022

Způsob hlasovaní v komunálních volbách

Způsob hlasovaní
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobu:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má byt voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátu křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze
označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných
ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členu zastupitelstva.


Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty, k označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Upravený hlasovací lístek vloží volič do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.