17. dubna 2014

České firmy zkoumají pro Evropský parlament

Evropský parlament se v dnešní době zabývá nejrůznějšími tématy od dodržování lidských práv ve světě až po nejnovější technologie. Pro obsáhnutí a pochopení tak široké škály odvětví mu vypomáhá řada poradních orgánů, které mohou mít významný vliv na podobu evropské legislativy. Nemálo z nich pak skýtá zajímavé uplatnění pro české firmy.

 
V případě vědy a výzkumu slouží jako podpora politických rozhodnutí analyticko-výzkumný orgán STOA (Science and Technology Options Assessment), za jehož činnost v současné době jako místopředseda Evropského parlamentu zodpovídám. Tematicky se STOA soustředí především na efektivní a ekologicky šetrnou dopravu, energetickou udržitelnost, medicínu nebo na bezpečnost internetu a elektronizaci státní správy. Primárním úkolem STOA je zaměřovat se na dlouhodobý vývoj v těchto oblastech a poskytovat vědecky objektivní informace pro posouzení důsledků možného zavádění nových technologií. Z toho důvodu STOA vede dialog a pořádá odborné semináře s předními evropskými i světovými univerzitami a výzkumnými centry. Jednou z nejvýraznějších akcí poslední doby byla například konference s držiteli Nobelovy ceny za fyziku a „otci“ tzv. „Higgsova bosonu“ Peterem Higgsem a Francoisem Englertem.
 
Pro bližší posouzení technologických možností pak STOA za pomoci smluvních partnerů provádí odborné studie, kterých se stále více účastní i čeští vědci. Mohu říct, že z výšený tlak na informování subjektů z nových členských států a zjednodušení pravidel veřejných soutěží pro smluvní partnery, které se snažím neustále prosazovat, se promítlo ve větším zájmu vědeckých center, včetně těch českých. Oproti minulé výzvě tak stoupl počet aktuálně vybraných českých smluvních partnerů z jednoho na jedenáct! 
 
Podle právě publikovaných výsledků jsou v osmi z devíti vypsaných tematických oblastí zastoupeny české firmy. Přestože většinou v rámci mezinárodních vědeckých seskupení, jedná se o naprosto vynikající výsledek. Mezi ty úspěšné patří například Technologické centrum Akademie věd ČR, či firmy GEOtest, a.s. a RegioPartner, s.r.o. Pevně věřím, že nepůjde o ojedinělý úspěch, a proto bych touto cestou chtěl upozornit na následující výzvu, do které se budou naši vědci moci přihlásit. Ta bude vyhlášena v roce 2017 a publikována v úředním věstníku Evropské unie, stejně jako ve Financial Times a European Voice. 
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
člen regionální rady