Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci rozvoje a činnosti Národního digitálního archivu a digitalizace členské evidence KSČ Národním archivem
17. prosince 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci rozvoje a činnosti Národního digitálního archivu a digitalizace členské evidence KSČ Národním archivem

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci rozvoje a činnosti Národního digitálního archivu a digitalizace členské evidence KSČ Národním archivem.

Vážený pane ministře,

v souvislosti se vzrůstajícím zájmem veřejnosti o digitalizaci veřejné správy – a to i v souvislosti s reakcí úřadů na pandemii covid19 – se na Vás opětovně (viz předchozí interpelace viz https://www.ods.cz/clanek/17795-pisemna-interpelace-na-ministra-vnitra-ve-veci-zrizeni-a-cinnosti-narodniho-digitalniho-archivu) obracím ve věci rozvoje a činnosti Národního digitálního archivu a digitalizace členské evidence Komunistické strany Československa Národním archivem.

Ve své odpovědi jste mi tehdy potvrdil, že ministerstvem vnitra nebyla naplněna usnesení vlády ČR z roku 2004 i dalších let, přičemž se nepodařilo projekt Národního digitálního archivu (NDA I) dokončit ani v prodlouženém termínu do konce června 2014. Tento manažerský debakl Národního archivu (ministerstva vnitra) jste poněkud eufemisticky maskoval těmito slovy: „Zamýšlená realizace dodávky digitálního archivu „na klíč“ se ukázala z řady důvodů jako iluzorní. Opakovaně se nepodařilo dokončit veřejnou zakázku na dodavatele. Na vině byla především silně konkurenční situace na trhu elektronických spisových služeb neslučitelná s podmínkami veřejných zakázek financovaných z evropských strukturálních fondů.“ Z vaší odpovědi vyplynulo, že z celkového objemu vyčleněných finančních prostředků ve výši 466 433 tis. Kč bylo vyčerpáno pouhých 44 392 041,20 Kč! Na přímou otázku, proč se tak stalo a jak velká část z prostředků EU se musela vrátit, jsem však odpověď nedostal. V důsledku této situace, za výrazného nedostatku finančních prostředků (oproti projektu NDA I), byl Vašimi slovy Národní archiv (dále jen „NA“) „nucen změnit strategii a zajistit řešení digitálního archivu“ za využití kanadského open source softwaru Archivematica a ztrácet čas vývojem vlastních modulů.

S odkazem na své tehdejší obavy při pokračování projektu NDA II za téměř identického personálního složení bych se rád ujistil:

1/ Kolik finančních prostředků bylo z celkového objemu 53 111 tis. Kč až dosud v rámci projektu NDA II vyčerpáno a na co byly tyto prostředky využity?

2/ Jakým způsobem byla mezitím rozvinuta funkčnost digitálního archivu a Národního archivního portálu?

3/ Jaký je plán rozvoje a konečný termín plnohodnotného spuštění Národního digitálního archivu, včetně portálu pro veřejnost?

4/ Jak je konkrétně naplňován § 18b), odst. 1) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zpřístupňování archiválií Národního archivu „způsobem umožňujícím dálkový přístup“? Kterých archiválií (fondů) se to konkrétně týká?

5/ Jak je konkrétně naplňován § 18b), odst. 5b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zpřístupňování archiválií z ostatních archivů archivní sítě České republiky „způsobem umožňujícím dálkový přístup“? Které archiválie (fondy) jsou již takto přístupné? Kdy budou například touto formou zpřístupněny archiválie (fondy) Archivu bezpečnostních složek?

6/ Pokud nejsou odstavce § 18b zákona č. 499/2004 Sb. v plné šíři naplňovány, kdo za to nese zodpovědnost? A jaké přijmete opatření, aby byl tento stav změněn, napraven? Dokdy? Anebo plánujete tento zákon novelizovat?

7/ Jaká opatření byla přijata Národním archivem s cílem zajistit jak chod badatelny, tak i nezbytná hygienická opatření? Kolik badatelů může najednou pracovat v badatelně NA?

8/ Jaká další opatření přijal Odbor archivní správy a spisové služby MV, aby umožnil badatelské veřejnosti studijní činnost i během pandemie Covid-19? Jak podporuje digitalizaci archivních fondů a sbírek?

9/ Jaký je rozsah digitalizovaných archiválií (fondů) v jednotlivých státních archivech ke konci letošního roku (pokud možno sestupně od Národního archivu / Archivu bezpečnostních složek k poslednímu archivu s nejnižším počtem digitalizátů, s uvedením celkového počtu spravovaných běžných metrů v archivu, dále běžných metrů digitalizovaných archiválií, vyjádřených též v procentech).

10/ Proběhly od roku 2017 nějaké kontroly digitalizace v jednotlivých archivech, pokud ano, tak s jakým výsledkem.

11/ V neposlední řadě bych se rád ujistil – a odkazuji na svou interpelaci Vašeho předchůdce L. Metnara (viz https://www.ods.cz/clanek/16666-pisemna-interpelace-na-ministra-vnitra-ve-veci-clenske-evidence-komunisticke-strany-ceskoslovenska-jeji-spravy-narodnim-archivem-a-digitalizaci-pro-verejne-ucely) – že byla Národním archivem dokončena také digitalizace evidenčních karet členů Komunistické strany Československa. Pokud se tak náhodou ještě nestalo, zajímalo by mě, jako opatření přijmete, aby tato jejich digitalizace byla v co nejbližší době ukončena?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi