Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zřízení a činnosti Národního digitálního archivu
22. května 2019

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zřízení a činnosti Národního digitálního archivu

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zřízení a činnosti Národního digitálního archivu.

Vážený pane ministře,

v souvislosti s kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce 18/12, v jejímž rámci byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu u vybraných archivů v resortu ministerstva vnitra (Národní archiv, Moravský zemský archiv v Brně, Zemský archiv v Opavě, Státní oblastní archiv v Litoměřicích a SOA v Zámrsku) v letech 2016 až 2018, se na Vás obracím s těmito doplňujícími otázkami:

1/ Jak je možné, že ministerstvo vnitra (MV) splnilo svou zákonnou povinnost a zpracovalo koncepci rozvoje archivnictví až po 13 letech a osmi měsících od nabytí účinnosti zákona o archivnictví, tj. od 1. ledna 2005? Kdo za tuto tristní situaci nese zodpovědnost?

2/ Jak je možné, že po dobu více než pěti let nezasedl poradní orgán ministra vnitra pro odborné a vědecké otázky archivnictví, Vědecká archivní rada (VAR)? Je již tento stav napraven? Kdy naposledy VAR zasedal a s jakým programem?

3/ Jak to, že ministerstvo vnitra až dosud nebylo schopno stanovit měřitelné věcné a časové parametry digitalizace či jednotnost procesu digitalizace? Spatřuje ministerstvo vnitra – stejně jako NKÚ – riziko ve faktu, že 81% z celkového počtu digitalizátů zpracoval externí subjekt, který si ponechal jednu z kopií těchto digitalizátů? Co s tímto stavem bude MV dělat?

4/ Pokud nebyla stanovena dostatečná metodická činnost v oblasti digitalizace archiválií, jako mohla být provedena kontrola digitalizace (a její vyhodnocení) v Archivu bezpečnostních složek po roce 2013? Souhlasí v této souvislosti archivní správa MV s převodem digitalizace z Ústavu pro studium totalitních režimů na Archiv bezpečnostních složek, a to bez jakékoliv opory v zákoně č. 181/2007 Sb.?

5/ Jak MV hodnotí fakt, že projekt Národního digitálního archivu (NDA), připravovaný od roku 2004, schválený v roce 2008 vládou ČR s termínem dokončení do konce roku 2011 nebyl Národním archivem dokončen ani v prodlouženém termínu do konce června 2014? Proč se tak stalo a kdo byl za tento debakl zodpovědný?

6/ Kolik finančních prostředků z celkových výdajů 466 433 tis. Kč bylo v rámci projektu NDA proinvestováno, kolik využito nebylo (a proč) a jaká část z prostředků EU se musela vrátit?

7/ Jak MV hodnotí fakt, že současný stav projektu NDA nezajišťuje pět ze šesti požadavků ustanovení § 18b odst. 4 zákona o archivnictví v oblasti zpřístupňování archiválií v digitální podobě?

8/ V roce 2016 byl zahájen navazující projekt NDA II s předpokládanými celkovými výdaji 53 111 tis. Kč, který má být dokončen v letošním roce. Jak MV zajistilo, aby se neopakoval předchozí debakl? Je pravda, že odborný řešitelský tým je složen ze stejných osob jako u projektu NDA? Bude projekt NDA II dokončen ve stanoveném termínu?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi