4. prosince 2020

Písemná interpelace na ministryni financí ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla ÚSTR

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, 130 00, Praha 3, III.

Vážená paní ministryně,

v souvislosti se završením příprav jednotlivých kapitol státního rozpočtu na nadcházející rok 2021 a s odkazem na Vaši odpověď na mou předchozí interpelaci https://www.ods.cz/clanek/19534-pisemna-interpelace-na-ministryni-financi-ve-veci-podilu-ministerstva-financi-na-krachu-opravy-plaste-budovy-sidla-ustavu-pro-studium-totalitnich-rezimu-v-siwiecove-2-praha-3 se na Vás opět obracím ve věci spolupráce Ministerstva financí ČR (dále „MF“) s Ústavem pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) při realizaci investičního záměru rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení sídla ÚSTR v Siwiecově 2, Praha 3, 130 00. Jak jste mě informovala, byla rekonstrukce budovy sídla ÚSTR zahrnuta do investičních plánů schválením dokumentace programu 155 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS“, a schválena MF dne 15. 10. 2015. Program předpokládal realizaci obvodového pláště v roce 2017 v plánované hodnotě cca 150 mil. Kč, a proto byl v tomto roce navýšen rozpočet kapitoly ÚSTR o 100 mil. Kč, následně v roce 2018 o 31 mil. Kč; zároveň si ÚSTR zajistil posílení rozpočtu na realizaci akce o prostředky fondu EU – OPŽP ve výši 8,8 mil. Kč a národních zdrojů OPŽP ve výši 13,3 mil. Kč.

Z důvodů manažerského selhání vedení ÚSTR ovšem až dosud k rekonstrukci sídla této instituce nedošlo, budova v Praze na Žižkově je již delší dobu neobyvatelná a totálně zdevastovaná. Podle Vašich informací celkem 63,8 mil. Kč určených na tento investiční projekt bylo k 31. červenci 2020 vyčerpáno, dodejme za podivných okolností, prošetřovaných Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Výsledek této investiční akce lze shrnout do věty: za téměř 65 mil. Kč ze státních prostředků, kontrolovaných mj. Vaší resortem, byla nevratně zničena budova sídla ÚSTR.

Za této situace začal v roce 2019 management ÚSTR připravovat tzv. druhou fázi rekonstrukce, ve Vaší odpovědi nazývané již „celkovou rekonstrukcí“. Odhadované náklady této tzv. druhé fáze narostly až k 472 mil. Kč, přičemž jste se k navýšení rozpočtu kapitoly ÚSTR stavěla velmi rezervovaně.

V této souvislosti mě konkrétně zajímá:

1/ Jaké byly celkové investice do budovy sídla ÚSTR a jejího vybavení (oprava pláště, střechy a dalších segmentů budovy, vnitřní infrastruktura, počítačové sítě atd.) od jeho vzniku v roce 2007 až do vystěhování zaměstnanců, které přišly po devastaci budovy vniveč? Kolik do této budovy nainvestovalo v předchozím období ministerstvo informatiky?

2/ Kolik státního majetku bylo při tzv. rekonstrukci obvodového pláště a v jaké celkové hodnotě až dosud nenávratně zničeno? Jak bylo zajištěno, že se při stěhování nic neztratilo, resp. nebylo odcizeno?

3/ O kolik finančních prostředků daňových poplatníků již celkem v této souvislosti Česká republika přišla?

4/ Kam byly přesunuty nevyčerpané finanční prostředky, ať již národní, či fondů EU, vyčleněné původně MF k realizaci investičního záměru rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení sídla ÚSTR v Siwiecově 2, Praha 3?

5/ Jaké celkové náklady ÚSTR, případně jím řízený Archiv bezpečnostních složek (dále je „ABS“), vynaložily na stěhování majetku, zaměstnanců, knihovny atp. Kolik až dosud stály celkové náklady na pronájem vystěhovaných zaměstnanců a majetku?

6/ Kolik vynakládá stát finančních prostředků prostřednictvím kapitoly rozpočtu ÚSTR měsíčně na pronájem těchto prostor, včetně skladů.

7/ Jak probíhala další jednání MF se zástupci managementu ÚSTR (pravděpodobně p. Matějkou), s jakými návrhy přišli a co požadovali? Dokdy a za jakých nákladů chtěli jejich vlastní neschopností zdevastovanou budovu rekonstruovat?

8/ Jak proběhlo (probíhala) jednání mezi ÚSTR, MF a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci dislokace pracovníků ÚSTR? Jaká místa k dočasné/trvalé dislokaci ÚSTR jsou k dispozici, případně jednala o tomto již vládní dislokační komise?

9/ Jaké je stanovisko Rady ÚSTR, jako nejvyššího orgánu ústavu, k tzv. rekonstrukci obvodového pláště, průběžným finančním i majetkovým ztrátám, případně redislokaci ÚSTR/ABS? Poskytla ho Rada ÚSTR MF v písemné podobě anebo se o tyto fatální problémy nezajímala?

10/ Můžete potvrdit informace o zájmu developerských skupin získat v důsledku devastace budovu sídla ÚSTR tento objekt k realizaci vlastních podnikatelských záměrů?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek