Marcela Krejsová

Povolání: radní Plzeňského kraje
*1958

Politická příslušnost: ODS

Životopis

 

                                                                             ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení:        JUDr. Marcela Krejsová, rozená Hollerová

Datum narození:          12. 6. 1958

Trvalé bydliště:             320 00 Plzeň, Vrchlického 16

Rodinný stav:                 rozvedená s dospělými dcerami - dvojčaty Klárou  Kristýnou studujícími VŠ

Vzdělání:                          vysokoškolské

2010 -            předsedkyně správní rady Plzeň 2015, o.p.s. připravující projekt Evropské hlavní město kultury 2015, který byl městu Plzni oficiálně udělen 21. května 2011 na základě vítězství v prestižní soutěži pořádané na území ČR z pověření Vlády ČR Ministerstvem kultury - dvoukolová soutež byla hodnocena 13 ti člennou mezinárodní jury se sedmi zahraničními a šesti českými nezávislými porotci

2006 – 2010  1. náměstkyně primátora města Plzně, druhé funkční období, resorty kultura, cestovní ruch a marketing města, oblast sociálních věcí

Projekt kandidatury města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015, Integrovaný plán města – Plzeň EHMK 2015, Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019 včetně návrhu doplnění kulturní infrastruktury a včetně indikátorů – vytvořen v participačním procesu s veřejností, vybudování Muzea loutek jako jediného interaktivního muzea tohoto typu v Evropě – získání titulu Stavba roku 2009 Plzeňského kraje, rekonstrukce fasády divadla Alfa – 1. cena Fasáda roku ČR v kategorii rekonstrukce, 1. cena za světelnou reklamu fasády, dokončení rekonstrukce fasády historické budovy Velkého divadla a historické budovy divadelních dílen.

Vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb 2008-2015 s participací veřejnosti – ocenění MV ČR za zvyšování kvality ve veřejné správě, projekt Monitoring sociálních služeb zaštítěný ministrem MPSV – probíhá třetí kolo sběru dat, která budou sloužit k nastavení nového systému financování sociálních služeb tak, aby nedocházelo ke zkreslování ekonomických údajů a k zneužívání veřejných financí, projekt Integrace cizinců na úrovni samosprávy – spolupráce s MV ČR, pilotní projekt pro ČR, vysoce ceněný odbornou veřejností.

Zahájení tradice výstav pod širým nebem v sadovém okruhu – 2007 – Země krásná neznámá a v roce 2009 Alive – velkoformátové fotografie Yanna Arthuse Bertranda, po skvělých ohlasech pořizuje město vlastní osvětlené stojany

Vypracování Koncepce komunikační strategie města Plzně pro období 2010-2015 vycházející z Programu rozvoje města Plzně, Potenciálu města Plzně z pohledu cestovního ruchu, Analýzy mediálního obrazu města Plzně a Programu rozvoje kultury.

 2002 – 2006   náměstkyně primátora města Plzně, první funkční období, resorty kultura, školství a tělovýchova, památková péče, životní prostředí, sociální věci a zdravotnictví.                                       

Nastavení standardů kvality veřejných kulturních služeb – Knihovna města Plzně. Změna systému jmenování ředitelů příspěvkových organizací zajišťujících kulturní služby – jsou jmenováni na 4 roky (od 2009 5 let) a musí tedy svou pozici obhajovat a předkládat vize na další období. Nastavení víceletých grantů v oblasti kultury. Objevení rozhodnutí Rady EU o udělení titulu EHMK 2015 jednomu belgickému a jednomu českému městu. Řešení nevyhovujícího stavu Komorního divadla v Plzni, hledání řešení – srovnávací studie rekonstrukce stávajícího objektu a výstavby nové divadelní budovy. Dokončení rekonstrukce Měšťanské besedy – titul stavba roku v kategorii rekonstrukce památkově chráněného objektu.

Nastavení programu na rekonstrukci hřišť a sportovišť v majetku města, byl vytvořen Grantový program na rekonstrukci hřišť a sportovišť v majetku třetích osob (TJ, Sokol, SK atd.), vytvořena Analýza všech sportovišť na území města Plzně včetně zmapování sítě, dostupnosti, technického stavu, identifikace uživatelů a odhadu finančních nákladů na rekonstrukci a provoz, byla optimalizování sítě ZŠ, zavedení příspěvku města na pobyty dětí ve škole v přírodě a na lyžařském výcviku. Důsledné kvalitní vybavování škol, rekonstrukce učeben, školních kuchyní, fasád, sportovišť, zavedení internetu – optický kabel do všech škol.

V samosprávné oblasti památkové péče město přispívá na opravy památkově chráněných objektů na území města bez ohledu na vlastníka celkovou částkou 2 mil. ročně. Účast na legislativním procesu v oblasti památkové péče je pouze zprostředkovaná, je v kompetenci krajské správy.

V samosprávné oblasti životního prostředí pořádání soutěží školních i předškolních dětí jak výtvarných tak odborných školních projektů, diskuse s veřejností na téma Parky na přání, prosazení stavby Útulku pro opuštěná zvířata (realizace 2009), soutěž škol o ekologické školní zahrady, účast v mezinárodní soutěži Nation in Blooms později přejmenované na LivCom (Liveable Communities) v letech 2003 Appeldoorn – Belgie, 2004 Niagara Falls – Kanada, 2005 La Coruňa – Španělsko – vždy jsme přivezli nejvyšší ocenění, celkem 5 křišťálových váz, proto bylo město Plzeň vybráno jako spoluorganizátor světového finále soutěže LivCom v roce 2009.

Nastavení participačního procesu Komunitního plánu sociálních služeb – pracovní skupiny uživatelů, poskytovatelů a zástupců města Plzně jakožto objednatele sociálních služeb. Zahájení rekonstrukce objektů Kojeneckého ústavu s dětským domovem, Městského ústavu sociálních služeb, rekonstrukce cest, kaple a kolumbária na Ústředním hřbitově. Začátek pořádání pravidelných odborných konferencí na téma drogových závislostí, prevence a navracení odvykajících zpět do života. Problematika zdravotnictví byla z velké části převedena na kraj, LSPP, návštěvní služba a protialkoholní záchytka jsou zajišťovány a financovány městem, postupně se podařilo vše převést do krajské kompetence (LSPP až na základě Nálezu Ústavního soudu ČR od roku 2010).

1997 – 2002   Řádné studium Fakulty právnické ZČU v Plzni, ukončeno s výborným prospěchem, udělení titulu Mgr., v roce 2003 zahájeno rigorózní řízení ukončené komisionální zkouškou z oboru pracovního práva na začátku roku 2004 a udělen titul JUDr.

1998 – 2002    Ekonomické a právní poradenství – OSVČ, vedení účetnictví, spoluzakladatel a.s. ASSENT, předseda představenstva společnosti, založení dceřiných společností ASSENT PRODUCTION a.s., ASSENT CONSULTING PARTNERS a.s., ASSENT TRADING s.r.o. a I.F. Real a.s. a účast ve statutárních orgánech těchto společností. V listopadu 2002 po zvolení do pozice náměstkyně primátora města Plzně rezignace na všechny pozice, ukončení spolupráce ke dni 25. 11. 2002 a následně prodej akciového podílu většinovému akcionáři.

1992 – 1998    Zaměstnanec AK JUDr. Tomáš Král & spol., posléze dlouhodobě smluvně spolupracující, samostatná práce a sepis žalob, smluv, zakladatelských listin apod. Zjištění, že právo není nuda a doporučení JUDr. Tomáše Krále ke studiu práva na nově založené fakultě v Plzni.

1986 – 1992    Rizikové těhotenství, narození dvojčat a jejich výchova až do předškolního věku. Rekvalifikace – obor daňové poradenství, ekonomika, účetnictví, práce s PC – složení maturitní zkoušky.

1982 – 1986   Zaměstnanec RaJ Plzeň-město, vedoucí provozu několika provozoven po zvýšení kvalifikačních předpokladů, zamítnutí PV ROH a KSČ udělit doporučení ke studiu na VŠ ekonomické.

1979 – 1982   Zaměstnanec RaJ Plzeň-město jako prodavač a obsluha, dálkové studium Střední hotelové školy v Mariánských Lázních, ukončeno maturitní zkouškou.

1977 – 1979   Zaměstnanec FN Plzeň, Oddělení klinické biochemie jako sanitárka, dvakrát nepřijata ke studiu LF UK v Plzni, v roce 1977 pro neúspěch při písemném testu, v roce 1978 pro zvýšený počet přijímaných zahraničních studentů na obor zubní lékařství (ve skutečnosti úspěch v odborných testech a ústních pohovorech, 1977-78 navštěvování tzv. nultého ročníku LF, avšak nedoporučení k přijetí politické části komise).

1973 – 1977    Studium gymnázia na Mikulášském nám. v Plzni, tehdy Gymnázium J. Fučíka na nám. Odborářů, přírodovědná větev, experimentální ročník zaměřený na výkonnostní sport (závodní plavání na ZŠ, později tanečnice folklórního souboru na špičkové úrovni, časté zájezdy, soutěže a vystoupení, přestože nešlo o sport povoleno setrvat v experimentální sportovní třídě). Studium ukončeno maturitní zkouškou.

1964 – 1973   Základní školní docházka, druhý stupeň absolvován na ZŠ se speciálními plaveckými třídami pro děti věnující se závodnímu plavání.

 Dovednosti:   Komunikační a organizační schopnosti, empatie, pracovitost, schopnost koncepčního myšlení a tvorba strategických dokumentů, „týmový hráč“, flexibilita, práce na PC, tvorba dokumentů Excel, Word, Power Point, Adobe atd., řidičský průkaz B

Zájmy:    Divadlo, hudba, tanec, folklór, filmy, výtvarné umění, literatura, historie, rekreační sporty – cyklistika, lyžování, plavání, turistika.