12. září 2014

Volební program a konkrétní priority ODS Karlovy Vary pro období 2014-8

Volební program karlovarské ODS pro období 2014-2018 má ambici stručně představit zásadní oblasti, které by mělo zastupitelstvo města v příštích letech řešit. Soustředíme se na základní teze, které se týkají samotného života ve městě a navazujeme na dobré výsledky současného volebního období, ale zároveň jsme si vědomi i toho, co se nám dosud nepodařilo a co je nutné z lepšit.

VOLEBNÍ PROGRAM ODS KARLOVY VARY 2014-2018

Ekonomika, financování

Naší snahou musí být rozpočtová odpovědnost a běžný provoz a rozvoj města chceme spojit s vyrovnaným finančním hospodařením. Jsme si vědomi oblastí, kde se dá výrazněji šetřit, aniž by to zhoršilo kvalitu života ve městě.

Zasadíme se o centrální nákup služeb nejen pro magistrát města, ale i pro všechny jeho organizace a společnosti, čímž dojde ke snížení nákladů. Preferujeme i využívání elektronických aukcí, které snižují cenu a eliminují korupční rizika.

Velmi aktivně budeme pokračovat v získávání dotací z fondů EU i příslušných ministerstev.

Budeme hledat cesty ke snižování neopodstatněných výdajů na chod radnice i příspěvkových organizací města.

 • Odpovědně sestavovat rozpočet města
 • Centrální nákupy a e-aukce
 • Získávání financí z EU


Fungování magistrátu města

Magistrát města Karlovy Vary musí fungovat jako úřad přátelským k občanům s profesionálním úřednickým aparátem, který nebude zatěžovat zbytečnými povinnosti, ale bude vstřícný ke všem klientům. Budeme usilovat o standardní dobrý a ochotný přístup úředníků, o racionalizaci jejich činnosti při vyřizování oprávněných žádostí a agend. Chceme otevřený úřad pro občany, který nebude omezovat úřední dny pouze na pondělí a středu.

Od úředníků budeme vyžadovat naprostou profesionalitu, dostatečnou asertivitu a odvahu rychle a správně rozhodovat.

Podstatné informace o činnostech a hospodaření města budeme zveřejňovat na internetu a budeme rovněž pokračovat v pravidelných diskusních fórech s občany jednotlivých čtvrtí.

 • Vstřícní a profesionální úředníci
 • Informace o činnostech a zakázkách na webu
 • Žádné zbytečné povinnostem pro občany

 

Bezpečnost, městská policie

Pocit bezpečí je oprávněným požadavkem každého z nás a vnímáme spoluodpovědnost za tento stav v Karlových Varech. Posílíme městskou policii, zajistíme její profesionální přístup jak pro občany města, tak pro návštěvníky.

Zvýšíme počet strážníků i motohlídek v jednotlivých částech města. Městské strážníky chápeme především jako pomocníky pro občany, na které se mohou kdykoliv s důvěrou obrátit.

 • Pocit bezpečí ve městě
 • Strážníci jako aktivní pomocníci občanů
 • Více hlídek městské policie v ulicích

 

Investice, rozvoj města, bydlení, pořádek ve městě

Rozpočet města musí být sestaven odborníky a po diskusích s občany města  bude obsahovat jednoznačně definované priority. Mezi ně  musí patřit rozvoj města, rekonstrukce chodníků a veřejných komunikací, stejně jako údržba zeleně a vylepšení úklidu veřejného prostranství. Stranou našeho zájmu nesmí zůstat řešení problému nedostatku parkovacích míst.

Budeme usilovat o získání dotací na stavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Místo ubytoven, které postrádají motivaci ke zlepšení vlastní bytové situace, nastavíme systém propustného bydlení pro lidi bez domova a sociálně vyloučené.

Jako svou povinnost vnímáme práce na dalším získávání historického majetku města.

Jsme jednoznačně proti dalšímu daňovému zatěžování občanů města a odmítáme zvyšovat daň z nemovitosti.

 • Určení priorit rozpočtu
 • Zastavení zvyšování daně z nemovitostí
 • Opravy komunikací ve městě
 • Kvalitní zeleň
 • Jasná pravidla a systém pro sociální bydlení
 • Stop ubytovnám

 

Doprava a cyklodoprava

Levnější a čistší městské hromadné dopravy dosáhneme zvýšením počtu autobusů na zemní plyn, jejichž provoz je nejen ekologicky šetrný, ale rovněž méně finančně nákladný. Provozní úspory použijeme na zvýhodnění jízdného. Chceme ve městě vytvořit systém, v němž budou lidé ochotně využívat všech výhod MHD. Navrhujeme, aby celá provozní úspora z provozu plynových autobusů byla přímo promítnuta do zvýhodnění jízdného pouze pro cílové skupiny - žákovské jízdné, důchodci a časové předplatné. Jednotlivé jízdné navrhujeme zachovat. Zvýšení podílu plynových autobusů řešit formou zrychlené obměny vozového parku. Generovaná provozní úspora je tak zatížena jednorázovou investicí a nezatěžuje po dobu životnosti autobusu městský rozpočet každoročně. Zvyšování požadavků na kvalitu veřejné dopravy řešit souběžně s větší stabilizací zaměstnanců Dopravního podniku. Vytvořit systém pro motivaci a udržení kvalitních zaměstnanců.

Dokončíme páteřní cyklostezku městem a budeme pokračovat v budování navazujících cyklostezek.

Vnitřní lázeňské území považujeme za území zasluhující si mimořádnou péči a ochranu. Proto budeme účinně regulovat dopravní situaci v této zóně.

Velký důraz chceme položit na dostavbu rychlostní silnice R6 směrem na Prahu. Naši pozornost a soustavný tlak na majitele si zasluhuje budova Horního nádraží, která potřebuje aktuálně rekonstrukci.

 • Více autobusů na zemní plyn je cesta k levnějšímu jízdnému
 • Zvýšené požadavky na kvalitu veřejné dopravy řešit souběžně s větší motivací zaměstnanců Dopravního podniku
 • Cyklostezky do města
 • Vyřešení problémů s parkováním
 • Rekonstrukce Horního nádraží

 

Kultura, sport, volný čas

Tradiční kulturní a sportovní akce, které se těší velkému zájmu občanů budeme nadále podporovat. Kulturu ve městě chceme multižánrovou a nikoliv nastavenou na míru jednomu subjektu. Tomu bude odpovídat i grantová politika v oblasti kultury.

Podpoříme vznik a provoz alternativní scény jako prostoru pro nekomerční a začínající hudebníky.

Sport na jakékoliv úrovni, ale především ten, který slouží k aktivnímu trávení volného času nejen dětí a mládeže, považujeme za skvělou prevenci mnoha rizikových faktorů. Trváme na tom, že si zaslouží podporu města a chceme rozšiřovat oblasti sportovních aktivit, které získají městské dotace.

Ke kultuře a aktivnímu trávení volného času je  nezbytné i potřebné zázemí. Chceme proto dokončit rekonstrukci Lidového domu a Husovky jako kvalitního  kulturního a společenského zázemí.

 • Více kulturních a hudebních představení pro mladé (alternativní scéna)
 • Podpora sportovním oddílům a kulturním organizacím
 • Rekonstrukce Lidového domu
 • Větší podpora dětských sportovních oddílů


Lázeňství a cestovní ruch

Lázeňství a cestovní ruch je největší devizou Karlových Varů. Proto je potřebné tento fenomén nadále aktivně rozvíjet. Je třeba vnímat tuto oblast i jako dominantního zaměstnavatele ve městě. Považujeme za potřebné aktivně komunikovat se sdruženími zastřešujícími významné společnosti v oblasti lázeňství a cestovního ruchu a společně dále rozvíjet dobré jméno Karlových Varů jako lázeňské a turistické destinace.

Budeme usilovat o dořešení rekonstrukce Císařských lázní, jako jednoho ze symbolů úspěchů karlovarské balneologie. Město by se mělo stát partnerem Karlovarského kraje a aktivně se podílet na řešení.

Zaměříme se na podporu preventivních léčebných programů i pro občany Karlových Varů - podpora veřejných lázní.

 • Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu
 • Dobré jméno Karlových Varů doma i v zahraničí
 • Rekonstrukce Císařských lázní

 

Sociální věci, zdravotnictví

S ohledem na skladbu populace v Karlových Varech a demografický vývoj je třeba se zaměřit na rozsah a zaměření zdravotnických služeb ve městě a jeho fungování v dalších letech. Chceme aktivně vytvářet podmínky pro zkvalitnění poskytovaných lékařských služeb. Nastavíme jasnou formu podpory a spolupráce s Karlovarskou krajskou nemocnicí.

Máme jasný plán na realizaci projektu nového domu pro seniory - občany Karlových Varů. Stejně tak budeme pokračovat v modernizaci městských pečovatelských domů.

Finančně podpoříme seniorské aktivity v klubech či univerzitu třetího věku.

Zvýšíme aktivity městské policie pro bezpečnost našich seniorů.

 • Kvalitní lékařské služby pro občany
 • Nový dům pro seniory
 • Finanční podpora aktivit pro seniory
 • Univerzita třetího věku


Školství

Prioritní snahou v oblasti školství musí být maximální podpora základním školám a mateřským školám zřizovaným městem Karlovy Vary. Nejde nám jen o investice do objektů a budov samotných, ale stejně tak i o kvalitní výuku a zázemí pro děti ve školách a školkách. Zasadíme se o další vzdělávání učitelů.

Zaměříme se na bezpečnost a pořádek kolem škol a školek.

Zasadíme se o to, aby v Karlových Varech vznikla pobočka státní univerzity se zaměřením na balneologii a lázeňství.

 • Zachovat investice do škol a školek
 • Kvalitní příprava učitelů
 • Bezpečné prostředí v okolí škol a školek
 • Prosazení státní univerzity v Karlových Varech
 • Zdravější stravování ve školních jídelnách

 

Podpora podnikání

Budeme spolupracovat s podnikatelskými subjekty ku prospěchu rozvoje prostředí generujícího nová stabilní pracovní města ve městě. Trváme na tom, že je správné, aby část městských zakázek získávaly přednostně karlovarské firmy, což umožňuje současná legislativa u menších zakázek. Chceme pomoci karlovarským živnostníkům k jejich dalšímu rozvoji. Systém této podpory bude průběžně auditován, aby dosahované ceny byly pro město výhodné a byla zachována rovnováha mezi partnery.

 • Rozvoj podnikání ve městě
 • Nová pracovní místa
 • Radnice jako partner pro karlovarské živnostníky


KONKRÉTNÍ PRIORITY PRO OBDOBÍ 2014-2018:

 • SPORTOVNÍ AREÁL RUDÁ HVĚZDA - celkové opětovné zprovoznění areálu, výstavba nového zázemí pro venkovní herní plochu, obnova venkovního zázemí, oprava herní plochy
 • OPĚRNÉ ZDI A SVAHY VK. VARECH - vytvoření pracovní skupiny pro pravidelné průběžné opravy již rekonstruovaných zdí - např. Veřejná služba, průběžné zvyšování investic do opěrných zdí
 • OPTIMALIZACE POZEMKŮ - dle jednotlivých katastrálních území zjištění zbytných pozemků a pozemků zásadních pro město Karlovy Vary, u ostatních komerční využití - prodej nebo pronájem, narovnání smluvních vztahů
 • Intenzivní snaha o dořešení problematického místa „U koníčka"
 • Jabloňová - příprava plochy pro investice
 • Stará vodárna - příprava investičního záměru
 • OPRAVA OBJEKTU GALERIE - výměna výkladců výstavních ploch
 • PARKOVACÍ STÁNÍ Vul. CHARKOVSKÉHO - dokončení rekonstrukce ulice a navazující ul. Krymská, nová parkovací stání vprostoru ulice Charkovská.
 • TUHNICE - před prostor u „Meteoru" - parková úprav, klidová zóna
 • UBYTOVNY -zavedení tzv. „ Propustného bydlení", zpřísnění dohledu, zamezení vzniku nových ubytoven vnemovitostech města, nebo vnemovitostech odprodávaných městem
 • TRŽNÍ KRÁMKY -příprava projektové dokumentace na rekonstrukci krámků, průběžná investice do nich, nastavení systému max. zisku pro město
 • BYTOVÉ DOMY KROKOVA - developerský projekt, forma např. PPP projektu, bydlení pro mladé, seniory a možnost pro účely ubytování studentů
 • LIDOVÝ DŮM -zateplení objektu, rekonstrukce prostor a stavby kina, vytvoření representativního kulturního stánku pro obyvatele města K.V., kvalitní komerční prostory
 • GOETHOVA VYHLÍDKA - zůstává historickým majetkem města,projekt na celou stavbu, jeho realizace
 • MATEŘSKÉ ŠKOLKY - nastavení systému jejich průběžné údržby,dokončení venkovních úprav
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLY - systémové investice nejen do objektů a venkovních prostor, ale také do vybavení učeben
 • BYDLENÍ PRO MLADÉ - objekt Komenského-8 b.j., klidné prostředí pro celé rodiny
 • ZMĚNA SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - otevření města směrem kmístním živnostníkům a podnikatelům vrámci zákona
 • DOKONČENÍ PROJEKTŮ ZUE ROP - Centrum zdraví a bezpečí; Míčová hala, Venkovní bazén, Lávka přes Ohři - Meandr Interspar
 • HORNÍ NÁDRAŽÍ - nová lávka přes kolejiště, přestavba prostoru před novou výpravní budovou, representativní příjezd do KV vlakovou dopravou
 • DOMOV PRO SENIORY - dokončení projektové idei a projektu samotného, zajištění výstavby - PPP projekt, soukromá investice
 • CHODNÍK - RŮŽOVÝ VRCH - SEDLEC
 • REKONSTRUKCE ul. KRYMSKÁ - parkování a cyklopruhy
 • DOKONČENÍ PÁTEŘNÍ CYKLOTRASY - úsek Interspar - Doubí, napojení navazujících cyklostezek
 • REKONSTRUKCE BULHARSKÉ ul.
 • OPRAVA POVRCHU DIVADELNÍHO nám.
 • BEZRUČOVA ul. - úsek Jaro - Dětská poliklinika - rekonstrukce povrchů, opěrných zdí, rozšíření o parkovací stání
 • REKONSTRUKCE OBJEKTŮ MAGISTRÁTU MĚSTA
 • DOKONČENÍ PRACÍ NA LESOPARCÍCH