Volební program - Krajské volby 2020
13. září 2020

Martin Červíček: Volební program - Krajské volby 2020

SPOLečNĚ ODS + STAN a Východočeši

Občanská demokratická strana, Starostové a nezávislí a Východočeši

navazují na produktivní a výsledky podloženou spolupráci při správě kraje v posledním, mimořádně

úspěšném volebním období, v němž se ve svěřených úsecích samosprávy zejména i díky aktivní

činnosti 4 radních za ODS, STAN a VČ podařilo:

• zvýšit investice do silnic,

• nastavit nová pravidla pro zajišťování dopravní obslužnosti,

• dostavět areál náchodské nemocnice za 1,6 miliardy Kč,

• zkvalitnit střední školy a investovat do nich 1,5 miliardy Kč,

• doplatit dluh kraje částkou 450 milionů Kč.

Máme podobné představy o dalších úkolech a metodách pro dlouhodobě prosperující vedení samosprávy kraje.

Cílem nového spojení je využít širšího politického kontextu tradiční politické strany jako je ODS, spolu

s pohledem „z první linie“ hnutí STAN a regionálního patriotismu Východočechů, abychom společnými silami definovali skutečné priority našeho kraje a současně dokázali prosazovat jeho zájmy i v rámci ovlivňování celostátní politiky. Koalice ODS, STAN a Východočeši chce také reagovat na volání nemalé části veřejnosti po spolupráci a být tak příkladem či prubířským kamenem pro možné budoucí partnerství i na celostátní úrovni.

Při vzájemné důvěře v pracovitost, odbornost a odpovědnost členů zastupitelstva kraje za ODS, STAN a VČ jsme schopni prosazovat sofistikovaná a efektivní řešení. Proto jsme v nadcházejícím volebním období ve shodě připraveni usilovat o realizaci dále uvedených kapitol společného programu.

Povedeme kraj

BEZ PLANÝCH SLIBŮ –KOMPETENTNĚ – DLE PRIORIT A SKUTEČNÝCH MOŽNOSTÍ!

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

mým celoživotním mottem, s nímž jsem vstupoval i do veřejného života jako politik, je „Kde je vůle, tam je i cesta“, a řídím se jím dodnes. Politika je pro mne službou veřejnosti, a té jsem sloužil nejprve mnoho let v uniformě, kdy jsem odpovídal za bezpečnost České republiky, i poslední čtyři roky jako politik.

Mám za sebou nezpochybnitelné výsledky. Dosáhl jsem hodnosti brigádního generála, byl jsem policejním prezidentem a odpovídal za bezpečnost naší země. V gesci dopravy a silničního hospodářství se mi podařilo zajistit více než dvojnásobek předchozího objemu financí do oprav krajských silnic, nastavit nová jednoznačná pravidla pro zajišťování dopravní obslužnosti, úspěšně zrealizovat doposud největší tendr v kraji na dodavatele služeb v oblasti veřejné autobusové dopravy pro dalších deset let, dotáhnout realizaci některých komplikovaných a dlouhodobě neřešených dopravních staveb jako například most ve Svinarech a podobně. Nejsem ten, kdo vzdává bitvy, uhýbá před překážkami a nechci se spokojit s polovičatými výsledky.

V politice je třeba nacházet kompromisy, aniž by měly za následek zklamání víry v to, co děláme nebo ztrátu důvěry voličů. Přesto jsem stále přesvědčen, že politika má být prostředkem k pomoci řešit problémy obyvatel našeho kraje, naší země. Proto jsem se na to dal, a proto v tom chci pokračovat.

Velmi si vážím důvěry, kterou do mne vložili nejenom kolegové z ODS, ale i partneři hnutí STAN a Východočeši, s nimiž do krajských voleb v Královéhradeckém kraji jdeme SPOLEČNĚ, a zvolili mne lídrem kandidátky. Kandidaturu jsem, stejně jako před čtyřmi lety, kdy jsem byl na začátku politické služby veřejnosti, přijal s velkou pokorou a uvědoměním zodpovědnosti.

Jsem připraven vést spolu se svými kolegy, s nimiž jsem měl možnost si ověřit fungující a smysluplnou spolupráci již v uplynulém období, nejenom kandidátku, ale především náš kraj zodpovědně, kompetentně, rozhodně a bezpečně. A to i v jakékoliv nečekané situaci.

Jsem připraven využít svou vůli, manažerskou zkušenost, znalost konkrétních problémů v našem kraji i možnosti lépe prosazovat a hájit regionální zájmy díky své účasti v celostátní politice v prostředí Senátu PČR, nejen v oblasti dopravy, ale k řešení problémů a vytváření lepších podmínek pro život občanů Královéhradeckého kraje ve všech oblastech. Věřím však, že více než všechny sliby budou pro mou kandidaturu a případné získání hlasů voličů nejvíce relevantním argumentem mé dosavadní výsledky.

Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

senátor PČR a 1. náměstek hejtmana KHK

ŘÁDNÉ HOSPODAŘENÍ PRO ROZVOJ REGIONU

Dle rozumu, oproti politickému populismu, v jehož duchu doposud mnozí, bez ohledu na reálné možnosti a ekonomický vývoj, krátkodobě rozdávají určitým skupinám, ale celek dlouhodobě trpí. Budeme se řídit zásadami ověřenými v našich městech a obcích.

Zadlužení kraje nesmí přesáhnout 40 % jistých (daňových) příjmů kraje. Čerpání úvěru si dokážeme představit jen kvůli velké nebo zvláště výhodné investici.

Stabilizujeme výdaje na organizace kraje. Zefektivníme náklady.

• Vyčleníme odpovídající objem prostředků pro výhradní podporu investičních dotací.

Rozpočet budeme sestavovat na základě jasné definice priorit, nikoliv pasivním přepisováním rozpočtu pro uplynulá období.

Zaměříme se na dlouhodobé plánování. Budeme usilovat o projednání a shodu mezi všemi stranami a zastupiteli ve vedení kraje na prioritách, a na ně krajské peníze soustředíme.

Zajistíme vazbu úvěrů pouze na krytí investic a nikdy na provozní výdaje. Dohlédneme, aby splácení úvěrů svou délkou nepřesáhlo životnost investice.

SPORT

A veškeré sportovní aktivity považujeme za součást zdravého životního stylu a nezbytnou složku

rozvoje každého člověka. V tomto ohledu se zaměříme na popularizaci, podporu a co nejširší dostupnost sportu.

Zkvalitníme a rozšíříme sportovní výuku u všech typů škol.

Budeme rozvíjet systematickou práci s mládeži, prokazatelně spojenou s pohybovou a tvůrčí činností, a také trenérskou činnost pro mládež.

Zafinancujeme akce typu SPORT pro všechny, a to zejména takové, které budou zaměřeny na děti a mládež.

Dáme finanční prostředky na vesnické sportovní soutěže.

Nastavíme systémovou podporu vrcholového sportu.

Na infrastrukturu sportu přispějeme zachováním dotačního programu a zapojením do vícezdrojového financování.

Postupně zrealizujeme rekonstrukce a doplnění sportovišť krajských škol, která otevřeme sportovním klubům i veřejnosti.

KULTURA

Je hybatelem rozvoje regionu, pro kvalitu života a identitu kraje nezbytná, proto její oblast nesmí být opomíjena.

• Oživíme naše města a náš venkov – podpoříme místní kulturu i zřizovatele a organizátory kulturních akcí, muzea i galerie.

Zachováme nastavení dotačních programů v oblasti kultury
a památkové péče.

Dokončíme a připravíme investiční projekty i s podporou fondů EU a dalších zahraničních zdrojů, abychom zachovali kulturní památky a historické objekty a například obdobně jako Kuks vzkřísíme ve spolupráci se státem Pevnost Josefov.

Knihovny budeme rozvíjet jako centra celoživotního vzdělávání, nastavíme rozvoj regionálních funkcí knihoven.

ŠKOLSTVÍ

Máme jasnou vizi. Abychom jí dosáhli, využijeme tyto cesty:

Vytvoříme podmínky pro kvalitní učitele, které zvýší respekt společnosti k jejich povolání a motivují učitele k dalšímu vzdělávání, aby byli připraveni reagovat na současné výzvy

Zasadíme se o pečlivý a transparentní výběr ředitelů škol. Nastavíme systém investiční, právní, dotační a administrativní podpory a budeme podporovat rozvoj inovací ve vzdělání.

• Vedle všeobecného vzdělávání se zaměříme na zachování a rozvoj řemeslných oborů, dále zdravotnických a IT oborů a zavádění nových oborů v souvislosti s rozvojem technologií; podpoříme zemědělsko-lesnické obory i další vzdělávací aktivity se vztahem k hospodaření s vodou.

Připravíme podmínky pro sdílení odborných pracovišť, dílen mezi středními i základními školami. Střední školy se stanou centry celoživotního vzdělávání. Nastavena bude úzká spolupráce s firmami, výzkumnými institucemi a vysokými školami.

Vytvoříme pro školy sdílené pozice správců sítí, metodiků ICT, psychologů, speciálních pedagogů, administrátorů dotací – tedy centrum služeb našim školám.

Budeme investovat do rozvoje vzdělávání; například do technického vybavení škol – notebook pro každého učitele, kvalitní konektivita škol (krajská optická síť) a do budov - Centrum strojírenství, laboratoř elektromobility, odborné učebny na gymnáziích, Centrum zemědělského vzdělávání, Dílny pro opraváře, zázemí pro výuku tradičních řemesel, modernizace zahradnického areálu a tak dále.

ZDRAVOTNICTVÍ

musí být kvalitní, dostupné a efektivní, a proto:

Zajistíme dostupnou primární péči. Vzhledem ke stárnutí populace praktických lékařů pro dospělé, pediatrů i stomatologů hrozí po jejich odchodu do penze zhoršení dostupnosti péče. Podpoříme prostřednictvím dotačních titulů venkovské praxe, sdílené či sdružené praxe s adekvátní ordinační dobou a pomoc při zajištění dopravní dostupnosti těchto ordinací.

Zachováme síť krajských nemocnic ve stávajícím rozsahu a pokračovat v investicích do zdravotnických zařízení (modernizace nemocnice v Rychnově n. Kněžnou, II. etapa modernizace Oblastní nemocnice Náchod, výstavba pavilonu s laboratořemi, oddělením onkologie a dialýzou v Jičíně, postavíme operační sály v nemocnici ve Dvoře Králové n. Labem).

Podpoříme vybudování urgentních příjmů v každém okrese kraje.

Zasadíme se o maximální využívání stipendijního programu pro studenty nejvyšších ročníků zdravotních škol, prioritou je zdravotnický personál dobře finančně ohodnotit.

Vrátíme řízení nemocnic do rukou kraje – budeme prosazovat restrukturalizaci Zdravotnického holdingu KHK. Zřídíme v krajských nemocnicích lékárny s pohotovostním provozem.

• Podpoříme těsnější spolupráci krajských nemocnic s FN HK.

Zmodernizujeme vybavení zdravotnické záchranné služby a její výjezdová stanoviště.

• Budeme včas reagovat na stárnutí populace a zajistíme odpovídající počet lůžek následné péče a paliativní péče v rámci stávající sítě nemocnic.

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Zaměříme se na podporu a rozvoj života v běžném prostředí, sociální služby za situace, kdy si občan nemůže pomoci sám a nemůže pomoci ani rodina, posilování odpovědnosti rodiny a zlepšení informovanosti pro orientaci v systému. Zajistíme a postaráme se o:

Dostupnost terénních služeb v průběhu celého dne i týdne, a to i v nejmenších obcích.

Dostupnou síť odlehčovacích služeb pro ty rodiny, které se v domácnosti starají o seniory či hendikepované členy rodiny a potřebují si odpočinout a zregenerovat.

Pobytové služby pro seniory a zdravotně hendikepované osoby prostřednictvím rekonstrukcí stávajících a vybudováním nových domovů seniorů či domovů pro hendikepované.

Otevření možnosti participace soukromých investorů při zásadních rekonstrukcích či výstavbě nových objektů pro pobytové služby za přesně stanovených podmínek spolupráce s místní samosprávou na základě veřejnoprávní smlouvy, metodického vedení a posílení kontrolního dohledu ze strany vedení příslušného věcného odboru.

Navýšení počtu lůžek v sociální oblasti a územní rovnost pobytových i terénních služeb hospicové péče. Budeme podporovat propojení

s týmem pro zdravotnictví.

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÁ POLITIKA

se významně podílí na hospodářství Královéhradeckého kraje a jsou nepostradatelnou součástí našich životů. Jsme hrdi na naše krajské zemědělce a budeme je podporovat zejména:

V základních komoditách zajišťujících potravinovou soběstačnost, jako je např. obilí, mléko a maso

V programech rozvoje drobného podnikání na vesnici, tedy výstavbu rybníků, prodej ze dvora, malou potravinářskou výrobu, produkci zeleniny a ovoce pro prodej na farmářských trzích

Propagací českých potravin a výrobců – zejména místních (propagace v rámci soutěží, veletrhů, realizací systému značení a informačních tabulí, on-line podpora a podobně),

Odstraněním krajské byrokracie v zemědělství

LESNICTVÍ

Budeme podporovat:

Výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

Přímé platby pro vlastníky lesa za dodržení pravidel hospodaření v lesích

Rychlou likvidaci kalamit

Regionální zpracovatele dřeva

• Všechny kroky pro zadržení vody v krajině

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V této oblasti jsou prioritami udržení vody v krajině, ekologicky únosná likvidace odpadů, zvyšování druhové skladby živočichů i rostlin a rozumná ochrana významných druhů a lokalit v našem kraji.

Investujeme do staveb, které zlepší životní prostředí v dané lokalitě. Podpoříme vznik vodních děl určených pro zadržování vody v krajině a hospodaření v ní.

Zpracujeme koncepci likvidace odpadů a čištění odpadních vod v Královéhradeckém kraji s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

• V rámci čerpání dotačních titulů z národních i evropských fondů bude naší snahou přesunout tyto projekty na kraje, které jsou blíže spravovanému území a jeho potřebám.

Budeme spolufinancovat vlastní dotační tituly - kotlíkové dotace, dotace pro vznik a udržování tůní a napajedel, podpora výsadby remízků, mezí, větrolamů a samostatně stojících stromů, podpora vlastníků lesů, podpora organizací pracujících v ochraně přírody a environmentální výchově.

Podpoříme myslivost, rybářství a včelařství (odbyt zvěřiny jako součást podpory odbytu regionálních výrobků, podpora včelařských, mysliveckých a rybářských kroužků).

Donutíme vodohospodářské společnosti k řádnému hospodaření s vodou (zejména v souvislosti s údržbou vodovodních řadů).

REGIONÁLNÍ ROZVOJ, PODPORA VENKOVA A CESTOVNÍHO RUCHU

Nejvýznamnějšími partnery v této oblasti jsou obce, a proto chceme řešit starosti starostů.

Budeme nadále rozvíjet program obnovy venkova za účelem zkvalitnění infrastruktury a služeb nejen pro občany trvale žijící na venkově, ale i pro podporu cestovního ruchu.

• Naším cílem je bezpečný a prosperující cestovní ruch, který je přínosný pro místní podnikatele, ohleduplný k místním obyvatelům a atraktivní pro návštěvníky.

Finančně podpoříme rozvoj turistických atraktivit kraje, jako jsou například: Safari Park Dvůr Králové n. L., pevnosti Josefov, Dobrošov, barokní skvosty Hospital Kuks a Klášter Broumov, Třebechovický betlém, východočeské „moře“ Rozkoš, horská turistická střediska, skalní města a v neposlední řadě tradiční a úspěšné akce, mezi nimi CIAF či krajské dožínky a podobně.

Zasadíme se o zavedení vysokorychlostního internetu na území celého kraje s cílem podpory nejen podnikatelů, ale i obyvatel a turistů.

Budeme se podílet na fungování profesionálních, poloprofesionálních i dobrovolnických záchranných služeb a spolků, místních zvyklostí a tradic.Jsme připraveni podpořit činnost zájmových a dobrovolnických organizací na území celého kraje.

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Budeme se nadále aktivně angažovat a vyvíjet tlak i součinnost kraje se státem pro dokončení stavby dálničních úseků D11 do Královce a D35 do Jičína.

Budeme pokračovat v nastaveném trendu navyšování objemu finančních prostředků (z cca 2 miliard korun v předchozích volebních obdobích na 5 miliard korun za poslední čtyři roky) na opravy a rekonstrukce krajských silnic.

Dokončíme přeložku z Náchoda do Velkého Poříčí, obchvat Opočna a budeme se podílet na dostavbě infrastruktury z Hradce Králové na Rychnov nad Kněžnou, dokončíme obchvat kolem Jičína a podobně.

Zajistíme, aby obchvat Jaroměře, přípojka v Choustníkově Hradišti, jižní propojení z Hradce Králové na I/37 a přeshraniční infrastruktura směrem na Královec a Náchod zůstaly prioritou státu i kraje.

• Zaměříme se na komplexní řešení problémů v dopravě například ve Dvoře Králové nad Labem, Hronově, Hradci Králové, Novém Bydžově, Lázních Bělohrad.

Donutíme stát k opatřením omezujícím tranzitní nákladní dopravu přes obce a města na krajských silnicích.

VEŘEJNÁ AUTOBUSOVÁ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Oproti minulosti se nám podařilo úspěšně vysoutěžit autobusové dopravce, kteří budou dle nových smluvních podmínek dodavateli služeb veřejné autobusové dopravy na dalších deset let. Díky tomu od ledna 2021 zlepšíme cestovní komfort a služby veřejnosti.

Budeme usilovat o další investice státu do železniční infrastruktury, modernizace tratí směrem na Týniště, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Trutnov a Meziměstí.

• Přesvědčili jsme stát o nutnosti rozhodnout o dostavbě Vysokovské spojky, která zajistí přímé spojení do Náchodského výběžku, a budeme usilovat o podobné koncepční řešení železniční dopravy - například Bolehošťské spojky.

• Již nyní jsme dojednali navýšení dálkových spojení do našeho kraje, ale přesvědčíme stát o potřebnosti dalších spojení, zejména do oblasti Náchodska, Rychnovska a do krajského města.

• A stejně jako v autobusové dopravě zajistíme úspěšný výběr železničních dopravců, kteří budou poskytovat služby na železnici v dalších deseti letech, a tím i zlepšení cestovního komfortu na železnici.

BEZPEČNOST

Na zvládnutí jakékoliv mimořádné situace v kraji jsme, prostřednictvím našeho lídra, - emeritního policejního prezidenta, jednoznačně nejlépe profesně, manažersky i praktickými zkušenostmi s krizovým řízením připraveni:

Řídit složky integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích efektivně.

Zajistit fungující spolupráci státních bezpečnostních složek s bezpečnostním prostředím kraje a obcí.

Připravovat kraj i obce na krizové situace průběžně a systematicky.

Nakupovat materiál pro krizové situace transparentně a se zaměřením na české firmy

Podporovat zajištění odpovídajícího vybavení všech složek integrovaného záchranného systému.

#mamenatosilu

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

kandidát na hejtmana pro krajské volby 2020
předseda senátorského klubu ODS
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Více o autorovi